Advertisement

Turbulent Mixing Zone Development in Shock Tube Experiments with Thin Film Separation

 • A. I. Abakumov
 • E. E. Meshkov
 • P. N. Nizovtsev
 • V. V. Nikiforov
 • V. G. Rogachov
Conference paper

Abstract

Results of numerical studies are summarized on the development of a Turbulent Mixing Zone (TMZ) at the interface of two gases separated by a thin film (less than 1 μm) as it is shock-accelerated, and on the film effects on mixing zone development.

Key words

Turbulent mixing Experiment Thin-film separation 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Andronov VA, Bakhrakh SM, Meshkov EE, Mokhov VN, Nikiforov VV, Pevnitsky AV, Tolshmyakov AI (1976) ZhETF 71, 2 (8): 806–811Google Scholar
 2. Andropov VA, Bakhrakh SM, Meshkov EE, Nikiforov VV, Pevnitsky AV, Tolshmyakov AI (1982) DAN 224, 1: 76–82Google Scholar
 3. Bakhrakh SM, Ignatova LYa, Klopov BA, Meshkov EE, Mokhov VN, Pevnitsky AV, Sarayev VA, Sevastyanov VP, Tarasov VI (1977) FGV 2: 296Google Scholar
 4. Benjamin R (1991) Workshop on the Physics of Compressible Turbulent Mixing, Royaumont (France) p 325Google Scholar
 5. Berezkina MK, Syshchikova MP, Semenov AN (1982) ZhTF 52, 7: 1375Google Scholar
 6. Brouillette M, Sturtevant B (1989) Physica 37: 248CrossRefGoogle Scholar
 7. Cavailler C, Croso H, Grandbeuf P, Haas J-F, Rodriguez G (1991) 3rd Intl. Workshop on the Physics of Compressible Turbulent Mixing, Royaumont (France) p 27Google Scholar
 8. Houas L, Chemouni I, Touat A, Brun R (1991) 3rd Intl. Workshop on the Physics of Compressible Turbulent Mixing, Royaumont (France) p 127Google Scholar
 9. Meshkov EE (1969) Izv.AN SSSR, MZhG 5: 151–158Google Scholar
 10. Meshkov EE (1988) Proc. First Intl. Workshop on the Physics of Turbulent Compressible Mixing, PrincetonGoogle Scholar
 11. Meshkov EE (1993) Hydrodynamic instabilities in ICF problems. Experimental methods, some results, some problems. Proc. 4th Intl. workshop on the Physics of Compressible Turbulent Mixing Cambridge, England (to be published)Google Scholar
 12. Reichenbach G (1977) In: Vollrath K, Thomer G (eds) Kurzzeitphysik, Springer-Verlag Vienna-New York p 719Google Scholar
 13. Richtmyer RD (1960) Comm. Pure and Appl. Math. 13: 297CrossRefMathSciNetGoogle Scholar
 14. Rozanov VB, Lebo IG, Zaitsev SG, Lazareva EV, Chebotareva EI, Aleshin AN, Titov SN, Vaselenko AM, Buryakov OV, Kuropatenko OV, Olkhovskaya VI, Ratnikov VP, Yakovlev VG, Zhidov IG, Meshkov EE, Nevmerzhitsky NV (1990) Preprint FIAN 56: 63Google Scholar
 15. Tolshmyakov AI, Meshkov EE (1989) FGV 3: 109–113Google Scholar
 16. Vasilenko A, Olhovskaya V, Buryakov O, Yakovlev V (1991) 3rd Intl. Workshop on the Physics of Compressible Turbulent Mixing, Royaumont (France) p 535Google Scholar
 17. Zaytsev S, Aleshin A, Lasareva E, Chebotareva E, Titov S, Rozanov R, Lebo I, Demchenko V (1991) 3rd Intl. Workshop on the Physics of Compressible Turbulent Mixing, Royaumont (France) p 57Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1995

Authors and Affiliations

 • A. I. Abakumov
  • 1
 • E. E. Meshkov
  • 1
 • P. N. Nizovtsev
  • 1
 • V. V. Nikiforov
  • 1
 • V. G. Rogachov
  • 1
 1. 1.All-Russian Research Institute of Experimental PhysicsNizhni Novgorod RegionRussia

Personalised recommendations