Advertisement

Igneous Activity

 • A. Dudek
Part of the IGCP-Project 233 book series (IGCP 233)

Abstract

One of the principal characteristics of the Bohemicum is the relative scarcity of plutonic rocks, which are so frequent in the Moldanubicum and Saxothuringicum. The overall positive gravity field of the whole area indicates that plutonites are missing also in deeper crustal levels. The bodies of small size are concentrated in the SW, near the boundary with Moldanubicum. The shapes and occurrences of these massifs are influenced by the NNW-SSE strike of the West Bohemian deep fault and by the NE-SW striking folds of the Upper Proterozoic rocks. The individual massifs may be divided into two groups: (a) basic massifs with some acidic differentiates, and (b) granitoid massifs. In both groups the presence of pre-Variscan (Cadomian) and Variscan members is taken for granted.

Keywords

Lower Cambrian Bohemian Massif Quartz Diorite Olivine Gabbro Granitoid Massif 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Bartosek J, Chlupácová M, ŠŤovíčková N (1969) Petrogenesis and structural position of small granitoid intrusions in the aspect of petrophysical data. Sb Geol Věd Řada Užitá Geofyzika 8: 37–68Google Scholar
 2. Beránek B, Dudek A, Zounková M (1975) Rychlostní modely stavby zemské kůry v Českém masívu a Západních Karpatech. Sb Geol Věd Řada Užitá Geofyzika 13: 7–20Google Scholar
 3. Bowes DR, Aftalion M (1991) U-Pb zircon isotopic evidence for early Ordovician and late Proterozoic units in the Mariánské Lázně Complex, Central European Hercynides. Neues Jahrb Miner Monatsh 1991: 315–326Google Scholar
 4. Buday T, Dudek A, Ibrmajer J (1969) Některé vysledky interpretace gravimetrické mapy ČSSR v měř. 1:500000. Sb Geol Věd Řada Užitá Geofyzika 8: 7–35Google Scholar
 5. Cháb J (1975) Intruzívní horniny strukturního vrtu Bechlín u Roudnice nad Labem. Sb Geol Věd Řada Geol 27: 55–82Google Scholar
 6. Chaloupský J (1974) Geologie podloží křídy a permokarbonu. In: Malkovský M (ed) Geologie české křídové pánve a jejího podloží. Geofond, Praha, pp 40–71Google Scholar
 7. Chlupáčová M (1974) Radioaktivita granitů západních a severozápadních Čech. Thesis, Charles Univ, PrahaGoogle Scholar
 8. Chlupáčová M, Hrouda F, Janák F, Rejl L (1975) The Fabric, Genesis and relative-age relations of the granitic rocks of the Čstá-Jesenice Massif (Czechoslovakia) as studied by Magnetic anisotropy. Garland Beitr Geophys 84: 487–500Google Scholar
 9. Dudek A (1957) Sedmihoří — vypreparovany složený peň. Sb Česk Společnosti Zeměpisné 62: 206–209Google Scholar
 10. Fediuk F, Ichčinchorloo B, Ciniburk M (1966) The Neratovice complex — a product of metasomatic transformation of volcanites into rocks of plutonic appearance. Paleovolcanics of the Bohemian Massif, Karlova Univ, Praha, pp 51–60Google Scholar
 11. Fediuková E, Fediuk F (1980) Gabbro od Kosobod na Rakovnicku. Acta Univ Carolinae, Geologica 1978: 365–392Google Scholar
 12. Fiala F (1951) Příspěvek k poznání tzv. algonkických slepenců ze severozápadní části Železných hor. Sb Ústřed Ústavu Geol 18: 117–135Google Scholar
 13. Fiala F (1983) Xenolity albitizovaných granitoidů v granulovaném diabasu od Otmíčů. Acta Univ Carolinae, Geologica, Hejtman Vol, pp 345-361Google Scholar
 14. Fischer G, Schreyer W, Troll G, Voll G, Hart SR (1968) Hornblendealter aus dem ostbayerischen Grundgebirge. Neues Jahrb Mineral Monatsh 1968: 385–404Google Scholar
 15. Gnojek I, ŠŤovíčková N (1974) The ring structure of the Sedmihoří granite stock. Sb Geol Věd Řada Užitá Geofyzika 12: 113–130Google Scholar
 16. Jelínek E, Lang M, Tonika J, Ulrych J (1994) Metagabbro from Výškovice, Mariánské Lázně metabasite complex. Acta Univ Carolinae, Geologica (in press)Google Scholar
 17. Klomínský J (1963a) Cancrinit-führende Alkalisyenite aus dem Čsta-Massiv, Westböhmen/Tschechoslovakei. Neues Jahrb Mineral Abh 99: 295–306Google Scholar
 18. Klomínský J (1963b) Geologie čisteckého masívu. Sb Geol Věd Řada Geol 3: 7–29Google Scholar
 19. Klomínský J (1965) Štěnovický granodioritový masiv. Sb Geol Věd Rada Geol 8: 75–99Google Scholar
 20. Kopecký L (1987) The Čistá ring structure, Czechoslovakia. Proc 1st Sem on carbonatites and alkaline rocks of the Bohemian Massif. Geol Surv, Praha, pp 23-58Google Scholar
 21. Kopecký L, Dobeš M, Fiala J, ŠŤovícková N (1970) Fenites of the Bohemian Massif and the relations between fenitization, alkaline volcanism and deep fault tectonics. Sb Geol Věd Řada Geol 16: 51–112Google Scholar
 22. MacDonald GA, Katsura T (1964) Chemical composition of Hawaiian lavas. J Petrol 5: 82–133CrossRefGoogle Scholar
 23. Minařík L, Vachtl J, Knotek M (1983) Geochemie Nasavrckého masívu. Stud Cesk Akad Věd 7: 64Google Scholar
 24. Neužilová M, Vejnar Z (1966) Geologie a petrografie hornin kladrubského masívu. Sb Geol Věd Rada Geol 11: 7–31Google Scholar
 25. Šmejkal V (1964) Absolutní stáří některích vyvřelých a metamorfovaných hornin Českého masívu stanovené kalium-argonovou metodou (II.část). Sb Geol Věd Řada Geol 4: 121–136Google Scholar
 26. Šmejkal V, Melková J (1969) Notes on some potassiumargon dates of magmatic and metamorphic rocks from the Bohemian Massif. Čas Mineral Geol 14: 331–338Google Scholar
 27. Šmejkal V, Vejnar Z (1967) Zur Frage des praevaristischen Alters einiger Granitoide des Böhmischen Massivs. Sb Prací Vysoké Školy Báňské, Spec Vol, 1st Geochem Conf, 1965, Vysoká škola bánská, Ostrava, pp 123-128Google Scholar
 28. Tonika J (1979) The Mutěnín ferrodiorite ring intrusion, West Bohemia. Krystalinikum 14: 195–208Google Scholar
 29. Tonika J, Vejnar Z (1966) Geologie a petrografie stodského masívu. Čas Mineral Geol 11: 129–137Google Scholar
 30. Ulrych J, Cimbálníková A, Fiala J, Kašpar P, Lang M, Minařík L, Palivcová M, Pivec E (1976) Petrology of the Petrovice melagabbro. Rozpr Česk Akad Věd Řada Mat Přír Věd 86(9): 57Google Scholar
 31. Vachtl J (1977) Comparison of two volcano-plutonic granite formations of the Nasavrky massif, Czechoslovakia. Acta Univ Carolinae, Geologica 1975: 199–220Google Scholar
 32. Vejnar Z (1967) Petrogenetická korelace a metalogeneze některých západočeských granitoidních těles. Věstn Ústřed Ústavu Geol 42: 87–95Google Scholar
 33. Vejnar Z (1973) Poběžovický masív a distribuce Mg, Fe v jeho minerálech. Sb Geol Věd Řada Geol 25: 85–143Google Scholar
 34. Vejnar Z (1975) Highly ferrous silicates from the Mutěnín ferrodiorite ring intrusion, West Bohemia. Věstn Ústřed Ústavu Geol 50: 265–273Google Scholar
 35. Vejnar Z (1977) The Babylone granite massif and its contact aureole, South-West Bohemia. Věstn Ústřed Ústavu Geol 52: 205–213Google Scholar
 36. Vejnar Z (1979) The aegirine-augite — riebeckite syenite from the Domažlice crystalline area, West Bohemia. Věstn Ústřed Ústavu Geol 54: 199–205Google Scholar
 37. Vejnar Z (1980) The spinel-and corundum-bearing basic intrusion of Drahotín, South-West Bohemia. Krystalinikum 15: 33–54Google Scholar
 38. Vejnar Z (1986) The Kdyně massif, South-West Bohemia — a technically modified basic layered intrusion. Sb Geol Věd Řada Geol 41: 9–67Google Scholar
 39. Vejnar Z, Neužilová M, Syka J (1969) Geologie a petrografie borského masívu. Věstn Ústfed Ústavu Geol 44: 247–256Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1995

Authors and Affiliations

 • A. Dudek

There are no affiliations available

Personalised recommendations