Advertisement

Oil and Gas Exploration in Poland

 • Jerzy Zagorski

Abstract

The aim of this chapter is to present the geologic framework of the oil and gas prospective zones and the hydrocarbon exploration history of Poland. In almost 100 years of exploration it has been proved that hydrocarbon prospective area covers roughly 82% of the whole territory, i.e. 257,000 km2. This area falls into two major oil-and gas-bearing provinces (Fig. 1):
 • The Carpathian Province comprises folded Flysch (with an area of 19,000 km2) and Foredeep (with an area of 17,000 km2) tectonic zones. The Carpathian Foredeep has an external part situated north of the frontal overthrust fold of the Carpathian Flysch and an internal part, under the overthrust of the Carpathian Flysch.

 • Polish Lowlands cover the eastern part of the NE German-Polish basin and the western part of the E European Platform. It comprises platform areas of Poland and the Polish sector of the Baltic Sea with an area of 221,000 km2.

Keywords

Source Rock Middle Jurassic Reservoir Property Oolitic Limestone Reef Facies 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Borys Z, Cisek R, Czernicki J (1989) No we perspektywy poszukiwan slôz weglowodorôw w piaskowcacn dolnej kredy jednostki skolskiej w Karpatach. Nafta 10-12: 151–157.Google Scholar
 2. Karnkowski P (1980) Wglçbne przekroje geologiczne przez Niz Polski. Wyd. Geologiczne Warszawa.Google Scholar
 3. Karnkowski P (1989) Utwory deltowe przeôgôrza Karpat. Przegl. Geol. 1: 28–32.Google Scholar
 4. Kulczyk T, Zolnierczuk T (1988) O najwaznicjszych problemach gôrnictwa nafty i gazu w zachodniej czçsci Nizu Polskiego. Nafta 11-12: 276–280.Google Scholar
 5. Wierzchowska Kiculowa K (1984) Budowa geologiozna ut- worôw podperinskich monokliny przedsudeckiej. Geol. Sudetica 1: 121–142.Google Scholar
 6. Wilczek T, Merta H (1992) Wstepne wyniki badan pirolityc- znych metoda Rock-Eval. Nafta Gaz 5-6: 100–115.Google Scholar

Suggested Reading

 1. Antonowicz L, Knieszner L (1975) O rafach dolomite gtownego w Polsce. Nafta 3–4Google Scholar
 2. Czernicki J, Moryc W (1990) Zloze ropy naftowej Nosowka kolo Rzeszowa. Nafta 45, 49–54Google Scholar
 3. Depowski S, Tyski S, Stolarczyk F (1979) Ropo-i gazonosnosc paleozoiku polskiej czesci syneklizy perybaltyckiej. Przegl. Geol 11: 593Google Scholar
 4. Gorecki W (1991) Petroleum opinions in the years 1978 - 1991. Academy of Mining and Metallurgy, Krakow (manuscript)Google Scholar
 5. Jawor E (1983) Utwory miocenu midzy Krakowem a Dubica. Przegl. Geol 11Google Scholar
 6. Karnkowski P (1962) Uwagi o roponosnosci i gazonosnosci polskich Karpat fliszowych i ich przedgorza. Przegl Geol 7: 333–338Google Scholar
 7. Karnkowski P (1978) Paleodelta w miocenie Przedgorza Karpat. Przegl Geol 11Google Scholar
 8. Karnkowski P, Cisek R, Palij A, Borys Z (1988) Budowa geologiczna polskich Karpat wschodnich i perspektywy ropogazonosnosci. Nafta 44, 1–2Google Scholar
 9. Karnkowski P (1990) Stan i perspektywy rozwoju geologii naftowej w Polsce. Technika Poszukiwan Geologicznych, Geosynoptyka i Geotermia 3-4: 1–5Google Scholar
 10. Kusmierek J, Ney R (1988) Problemy tektoniki podloza a rozwöj struktur pokrywy wschodniej czesci Karpat polskich. Przegl Geol 6Google Scholar
 11. Nowotarski Cz (1985) Geologiczna efektywnosc badan geofizycznych Zakladu Geofizyki Krakow i jej znaczenie dla poszukiwan naftowych. Nafta 41, 10Google Scholar
 12. Program prac poszukiwawczych Polskiego Görnictwa aftowego i Gazownictwa na rok 1991 i na lata 1991–1995 ( 1990 ) Biuro Geologiczne GEONAFTA, Warszawa (un-published)Google Scholar
 13. Rudzik M, Zagorski J (1986) Udzial Biura Geologicznego GEONAFTA w rozpoznaniu sejsmicznym Polski. Nafta 42, 11Google Scholar
 14. Sokolowski J, Deczkowski Z (1977) Zmiany ukladöw strukturalnych glownych formacji perspektywicznych obszaru przedsudeckiego jako zasadniczy czynnik decydujcy o migracji i akumulacji wglowodorow. Nafta 6: 181–193Google Scholar
 15. Weil W (1989) Zarys geologii naftowej Polski. Biuro Geo-logiczne GEONAFTA, Warszawa (manuscript )Google Scholar
 16. Wilczek T (1986) Ocena mozliwosci powstawania waglowodorow w mezozoicznych skalach macierzystych Nizu Polskiego. Przegl Geol 9: 496–502Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1994

Authors and Affiliations

 • Jerzy Zagorski
  • 1
 1. 1.GeonaftaWarsawPoland

Personalised recommendations