Advertisement

Theoretical and Practical Investigations of Railway Switch Drives

 • Jakub Młyńczak
 • Jerzy Łukasik
Conference paper
Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 329)

Abstract

The paper shows an exemplary process of the investigation of a switch drive for the compliance with the Polish requirements. The study is aimed to propose a procedure and clarify the requirements for switch drives. The switch drive is a system which regulates and governs directly the safety of the transportation of people and goods. The lack of explicitly expressed requirements is the source of the problems and the difficulties in the process of the approval to use and the use itself of switch drives. During the research process should also be forecast the application of telematics solutions.

Keywords

approval tests switch drive standards 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Elektryczne napędy zwrotnicowe, Dokument normatywny nr 86/98, CNTK, Warszawa, marzec (2000) Google Scholar
 2. 2.
  Instrukcja WTB-E10 – Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym w przedsiębiorstwie PKP stanowiące załącznik do zarządzenia nr 43 Zarządu PKP z dnia (September 9,1996)Google Scholar
 3. 3.
  Norma PN-EN 50121-4: 2002 (U) Zastosowania kolejowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Część 4: Emisja i odporność na zakłócenia urządzeń sygnalizacji i telekomunikacji (2002) Google Scholar
 4. 4.
  Norma PN-EN 50125-3: 2003 (U) Zastosowania kolejowe. Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom. Część 3: Wyposażenie dla sygnalizacji i telekomunikacji (2003) Google Scholar
 5. 5.
  Norma PN-EN 50126: 2002 (U) Zastosowania kolejowe. Specyfikacja niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa (2002) Google Scholar
 6. 6.
  Normy PN-EN 60068:2002(U) Badania środowiskowe (2002) Google Scholar
 7. 7.
  Norma PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowę (Kod IP) (2003) Google Scholar
 8. 8.
  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 08 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia listy właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwi spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei (2005) Google Scholar
 9. 9.
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych. Dziennik Ustaw Nr 212 Poz. 1772 (2005) Google Scholar
 10. 10.
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. sprawie warunków prowadzenia ruchu i sygnalizacji (Dz. U. nr 172 z 2005r, poz. 1444) (2005) Google Scholar
 11. 11.
  Ustawa o transporcie kolejowym (Dz. U. nr 86 z dnia, March 28 (2003))Google Scholar
 12. 12.
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2003r. w sprawie typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które wydawane są świadectwa dopuszczenia do eksploatacji. (Dziennik Ustaw 2003 Nr 175 Poz. 1706) (2003) Google Scholar
 13. 13.
  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych. (Dziennik Ustaw 2006 Nr 2 Poz. 23) (2005) Google Scholar
 14. 14.
  Czech, P.: Diagnosing of Disturbances in the Ignition System by Vibroacoustic Signals and Radial Basis Function – Preliminary Research. In: Mikulski, J. (ed.) TST 2011. CCIS, vol. 239, pp. 110–117. Springer, Heidelberg (2011)CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Authors and Affiliations

 • Jakub Młyńczak
  • 1
 • Jerzy Łukasik
  • 1
 1. 1.Faculty of TransportSilesian University of TechnologyKatowicePoland

Personalised recommendations