Advertisement

Large Dominant Enterprises Versus Development of Rural Mountainous Areas: The Case of the Polish Carpathian Communes

 • Magdalena Dej
 • Grzegorz MicekEmail author
Chapter
 • 830 Downloads
Part of the Environmental Science and Engineering book series (ESE)

Abstract

This chapter focuses on selected aspects of local impact of dominant enterprises in nonmetropolitan rural areas in the Polish Carpathian Mountains (Carpathians). It has been shown that companies localized in the Carpathians and possessing a dominant share in local labor markets do not possess such positions in the sphere of their local impact. It has also been argued that Carpathian communes where large enterprises are present differ significantly from each other from the point of view of their levels of development. The research has confirmed that dominant enterprises do not exert a significant local impact, as they are focused on taking advantage of a cheap, local labor force. The influence of a large company depends on the specifics of its activity and the features of the community.

Keywords

European Union Large Company Local Development Local Impact Dominant Company 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Notes

Acknowledgments

The analyses conducted in the present chapter are elements of broader research financed by a grant from the Polish Ministry of Science and Higher Education, no. K/PBP/000/291, Mechanizmy i skutki oddziaływania dużych przedsiębiorstw w pozametropolitalnych obszarach wiejskich Polski (“Mechanisms and effects of influence of large enterprises in nonmetropolitan rural areas in Poland”).

References

 1. Adamus J, Luchter L (1995) Przemysł. In: Warszyńska J (ed) Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność. Wydawnictwo UJ, KrakówGoogle Scholar
 2. Balon J, German K, Kozak J, Malara H, Widacki W, Ziaja W (1995) Regiony fizycznogeograficzne. In: Warszyńska J (ed) Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność. Wydawnictwo UJ, KrakówGoogle Scholar
 3. Bański J (1999) Obszary problemowe w rolnictwie Polski. Prace Geograficzne no 172, IGiPZ PAN, Wydawnictwo Continuo, WrocławGoogle Scholar
 4. Bański J (2008) Wiejskie obszary sukcesu. Rural Stud 14Google Scholar
 5. Berry BJL (1976) Urbanization and counterurbanization. Sage Publications, Beverly Hills—LondonGoogle Scholar
 6. Domanski B (1992) Social control over the milltown: Industrial paternalism under socialism and capitalism. Tijdschr Econ Soc Geogr 83(5):353–360CrossRefGoogle Scholar
 7. Domanski B (1997) Industrial control over the socialist town: benevolence or exploitation. Praeger, LondonGoogle Scholar
 8. Domański B (2001) Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski: prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki. IGiGP UJ, KrakówGoogle Scholar
 9. Domański B, Gwosdz K (eds) (2005) Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995–2005. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, KrakówGoogle Scholar
 10. Domański B, Dej M, Działek J, Górecki J, Guzik R, Gwosdz K, Kocaj A, Micek G (2009) Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2008. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, KrakówGoogle Scholar
 11. Dziemianowicz W (ed) (1999) Inwestycje zagraniczne w gminie. Jak przyciągnąć, obsłużyć i zatrzymać inwestora. PAlilZ i Fundusz Współpracy, WarszawaGoogle Scholar
 12. Dziemianowicz W (2007) Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne—inwestorzy zagraniczni. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, WarszawaGoogle Scholar
 13. Heffner K (2007) Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Definicje – uwarunkowania – zależności – czynniki – skutki. Badania zróżnicowania rozwoju obszarów wiejskich. In: Rosner A (ed) Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. IRWiR PAN, WarszawaGoogle Scholar
 14. Fothergill S, Gudgin G, Kitson M, Monk S (1985) Rural industrialization: trends and causes. In: Haeley MJ, Ilbery BW (eds) The industrialization of the countryside, pp 147–159Google Scholar
 15. Gorzelak G, Jałowiecki B, Kozak M, Smętkowski M (2007) Władze miast wobec zagrożenia degradacją społeczno-gospodarczą w warunkach transformacji systemowej. Stud Reg Lokal 3(29):5–31Google Scholar
 16. Grzeszczak J (1998) Przesunięcie miasto – wieś w przemyśle krajów Unii Europejskiej. IGiPZ PAN, Warszawa Google Scholar
 17. Hałasiewicz A, Kaleta A (2000) Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. FAPA, WarszawaGoogle Scholar
 18. Heffner K (2000) Kreacja ośrodków wielofunkcyjnego rozwoju na obszarach wiejskich. Wieś i Rolnictwo 2, WarszawaGoogle Scholar
 19. Keeble D (1980) Industrial decline, regional policy and the urban-rural manufacturing shift in the United Kingdom. Environ Plan A 12(8):945–962CrossRefGoogle Scholar
 20. Keeble D (1984) The urban-rural manufacturing shift. Geogr 69(303):163–166Google Scholar
 21. Keeble D (1989) The dynamics of European industrial counter urbanization in the 1980s: corporate restructuring or indigenous growth? Geogr J 155(1):70–74CrossRefGoogle Scholar
 22. Keeble D, Tyler P (1995) Enterprising behaviour and the urban-rural shift. Urban Stud 32(6):975–997CrossRefGoogle Scholar
 23. Kłodziński M (ed) (2000) Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w warunkach integracji z UE. IRWiR PAN, WarszawaGoogle Scholar
 24. Kłodziński M (2002) Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich. IRWiR PAN, WarszawaGoogle Scholar
 25. Kłodziński M, Fedyszak-Radziejowska B (eds) (2002) Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i w krajach UE. IRWiR PAN, WarszawaGoogle Scholar
 26. Kłodziński M (2006) Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast. IRWR PAN, WarszawaGoogle Scholar
 27. Kulikowski R (1992) Obszary problemowe rolnictwa w Polsce. Biul KPZK PAN 158:23–40Google Scholar
 28. Lonsdale RE, Seyler HL (eds) (1979) Non-metropolitan industrialization. Winston and Sons, New YorkGoogle Scholar
 29. Rosner A (ed) (1999) Typologia wiejskich obszarów problemowych. IRWiR PAN, WarszawaGoogle Scholar
 30. Rosner A (ed) (2002) Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych. IRWiR PAN, WarszawaGoogle Scholar
 31. Sobala-Gwosdz A (2000) The influence of large manufacturing firms on the local development of Jarosław in the 1990s. In: Marszał T (ed) Local economy and urban development in Poland. Uniwersytet Łódzki, Łódź, 62–69Google Scholar
 32. Stasiak A (ed) (2000) Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z UE. Stud KPZK PAN 110Google Scholar
 33. Stryjakiewicz T (ed) (2004) Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny na przykładzie GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. w Poznaniu. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, PoznańGoogle Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013

Authors and Affiliations

 1. 1.Institute of Geography and Spatial ManagementJagiellonian UniversityKrakówPoland

Personalised recommendations