Advertisement

Landscape Parks and the Development of Tourism in the Protected Areas of the Polish Carpathians

 • Bernadetta ZawilińskaEmail author
Chapter
 • 864 Downloads
Part of the Environmental Science and Engineering book series (ESE)

Abstract

Protected mountain areas are usually highly attractive from the perspective of developing tourism. Tourism poses a chance for economic development of these areas, but also damages the natural environment. It is therefore of paramount importance that principles governing the management of tourism in protected areas be defined so as to reconcile the requirements of environmental protection with the needs of local communities and tourists’ expectations. This chapter presents a theoretical model for the application of the concept of sustainable tourism development in protected areas and discusses difficulties that arise in harmonious development of Carpathian landscape parks. One of the reasons is the lack of stakeholders’ cooperation as well as the lack of comprehensive long-term planning. In the landscape parks, efforts should be undertaken to introduce the practice of joint management, based on broad cooperation between the administrative bodies of landscape parks, local governments, representatives of local businesses, non-governmental organizations and other parties oriented towards the development of tourism.

Keywords

Protected Area National Park Biosphere Reserve Administrative Unit Tourism Development 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Agenda 21 for the Travel and Tourism Industry (1997) Towards environmentally sustainable development. WTO, WTTC, Earth Council, LondonGoogle Scholar
 2. Baranowska-Janota M (1989) Basic principles of tourism development in protected mountain nature areas. In: Warszyńska J (ed) Carpathian tourist conference. Jagiellonian University, KrakówGoogle Scholar
 3. Baranowska–Janota M, Korzeniak G (1991) Zasady turystycznego użytkowania i ochrony parków krajobrazowych. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie, KrakówGoogle Scholar
 4. Bätzing W (1988) Ökologische und ökonomische probleme alpiner touristenzentren. Das Beispiel Gastein (Hohe Tauern/Österreich). In: Haimayer P (ed) Probleme des ländlichen Raumes im Hochgebirge, Innsbr Geogr Stud 16Google Scholar
 5. Borrini-Feyerabend G (1999) Collaborative management of protected areas. In: Stolton S, Dudley N (eds) Partnerships form protection, new strategies for planning and management for protected areas. WWF and IUCN, Earthscan, LondonGoogle Scholar
 6. Borrini-Feyerabend G, Kothari A, Oviedo G (2004) Indigenous and local communities and protected areas. Towards equity and enhanced conservation. Guidance on policy and practice for co-managed protected areas and community conserved areas. IUCN, Gland and CambridgeGoogle Scholar
 7. Ceballos-Lascurain H (1996) Tourism, ecotourism and protected areas. IV World Congress on National parks and protected areas. IUCN Protected Areas Programme, GlandCrossRefGoogle Scholar
 8. Cele i zadania regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych (1999) Polska Organizacja Turystyczna, WarszawaGoogle Scholar
 9. Concise Statistical Yearbook of Poland (2010) Central Statistical Office, WarsawGoogle Scholar
 10. Dodds R, Butler R (2010) Barriers to implementing sustainable tourism policy in mass tourism destinations. Tourismos Int Multi J Tour 5(1):35–53Google Scholar
 11. Durydiwka M, Kowalczyk A, Kulczyk S (2010) Definicja i zakres pojęcia “turystyka zrównoważona”. In: Kowalczyk A (ed) Turystyka zrównoważona. Wydawnictwo Naukowe PWN, WarszawaGoogle Scholar
 12. Eagles P, McCool S, Haynes C (2002) Sustainable tourism in protected areas: guidelines for planning and management. IUCN, Gland and CambridgeCrossRefGoogle Scholar
 13. Faracik R, Kurek W, Mika M, Pawlusiński R (2009) Tourism in the Polish Carpathian Mountains in light of contemporary directions in tourism development. In: Domański B, Kurek W (eds) Gospodarka i Przestrzeń. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, KrakówGoogle Scholar
 14. Gołembski G, Nawrot Ł (2002) Rozwój turystyki zrównoważonej w parkach krajobrazowych: nowe trendy w Unii Europejskiej. In: Zimniewicz K (ed) Zarządzanie parkiem krajobrazowym w warunkach zrównoważonego rozwoju. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, PoznańGoogle Scholar
 15. Groch J (1997) Uzdrowiska i lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w okresie transformacji systemu ekonomicznego państwa (na przykładzie uzdrowisk karpackich). In: Domański B, Jackowski A (eds) Geografia, Człowiek, Gospodarka. Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, KrakówGoogle Scholar
 16. Hunter C (1997) Sustainable tourism as an adaptive paradigm. Ann Tour Res 24(4):850–867CrossRefGoogle Scholar
 17. Hunter C, Green M (1995) Tourism and the environment. A sustainable relationship? Routledge, LondonGoogle Scholar
 18. Jackowski A (1981) Typologia funkcjonalna miejscowości turystycznych (na przykładzie województwa nowosądeckiego). Rozprawy habilitacyjne UJ 53, KrakówGoogle Scholar
 19. Jafari J (2000) Encyclopedia of Tourism. Routledge, London and New YorkGoogle Scholar
 20. Jagusiewicz A (1979) System parków krajobrazowych w Polsce. Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej, PWN, Warszawa: ŁódźGoogle Scholar
 21. Jodłowski M (2004) Development of new branches of climbing and its impact on the natural environment of the Tatra Mountains. Fiz Geogr Geomorfol (Kiev) 46:229–235Google Scholar
 22. Jodłowski M, Wójcik P (2007) Zagrożenia środowiska przyrodniczego w rejonach wspinaczkowych Tatr Reglowych. In: Pociask-Karteczka J, Matuszyk A, Skawiński P (eds) Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym. Academy of Physical Education, Krakow Tatra National Park, Cracow-ZakopaneGoogle Scholar
 23. Jones P, Burgess J (2005) Building partnership capacity for the collaborative management of marine protected areas in the UK: a preliminary analysis. J Environ Manage 77:227–243CrossRefGoogle Scholar
 24. Khan A (1996) Tourism and a European strategy or the alpine environment. In: Cater E, Lowman G (eds) Ecotourism. A sustainable opinion? Wiley, ChichesterGoogle Scholar
 25. Kistowski M (2004) Wybrane aspekty zarządzania ochroną przyrody w parkach krajobrazowych. Uniwersytet Gdański, Gdański Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk-PoznańGoogle Scholar
 26. Kurek W (1990) Wpływ turystyki na przemiany społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich polskich Karpat. Rozprawy habilitacyjne 194. Uniwersytet Jagielloński, KrakówGoogle Scholar
 27. Kurek W (2004) Turystyka na obszarach górskich Europy. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, KrakówGoogle Scholar
 28. Kurek W (2008) Tourism in Polish Carpathians in the political transition time. In: Wyrzykowski J (ed) Conditions of the foreign tourist development in Central and Eastern Europe, tourism in geographical environment 10. University of Wrocław, WrocławGoogle Scholar
 29. Mika M (2004) Turystyka a przemiany środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, KrakówGoogle Scholar
 30. Mika M (2008) Tourism on the Polish-Czech-Slovak borderland in the light of contemporary development trends. In: Wyrzykowski J (ed) Conditions of the foreign tourist development in Central and Eastern Europe, tourism in geographical environment 10. University of Wrocław, WrocławGoogle Scholar
 31. Mika M, Pawlusiński R (2002) Współpraca samorządów lokalnych w dziedzinie turystyki. Zesz Nauk WSBiF w Bielsku-Białej, Prace z zakresu ekonomii 1Google Scholar
 32. Mika M, Pawlusiński R (2006) Some problems of the development of spa & wellness services in the Polish Carpathian Mountains. In: Wyrzykowski J (ed) Conditions of the foreign tourist development in Central and Eastern Europe, contemporary models of Spa tourism 9. University of Wrocław, WrocławGoogle Scholar
 33. Philips A (2003) Turning ideas on their head. A new paradigm for protected areas. George Wright Forum 20(2):8–32. http://www.georgewright.org/202phillips.pdf. Accessed 18 Octo 2010
 34. Phillips A (2002) Management guidelines for IUCN category V protected areas: protected landscapes/seascapes. IUCN, Gland and CambridgeCrossRefGoogle Scholar
 35. Pitrus E (2006) Uzdrowiska karpackie w dobie transformacji. Turyzm, vol 16(1)Google Scholar
 36. Polish Act on Environmental Protection (2004) Dziennik Ustaw No. 92, item 880Google Scholar
 37. Ptaszycka-Jackowska D (2000) Współpraca parków krajobrazowych z samorządami lokalnymi w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Biul Parków Kraj Wielkop 6:8Google Scholar
 38. Ptaszycka-Jackowska D, Baranowska-Janota M (1996) Przyrodnicze obszary chronione. Możliwości użytkowania. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, WarszawaGoogle Scholar
 39. Ptaszycka-Jackowska D, Baranowska-Janota M (2003) Tourism within the Polish and Slovak transfrontier region. In: Kurek W (ed) Issues of tourism and health resort management. Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, CracowGoogle Scholar
 40. Szpara K (2010) Agroturystyka w Karpatach Polskich. Pr Geogr 125. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, KrakówGoogle Scholar
 41. Wachter D (1993) Winter sports and their impact on the environment: the case of Switzerland, tourism in mountain regions and the role of regional nature parks. Council of Europe, SofiaGoogle Scholar
 42. Warszyńska J (1989) Eine modellmethode zur Bewertung der Umwelt für Erholungszwecke (am Beispiel der Vorstadzone Krakaus). Boch Geogr Arb 51Google Scholar
 43. Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę Masywu Pilska (1995) In: Łajczak A, Michalik S, Witkowski Z (eds) Instytut Ochrony Przyrody PAN, St Nat 41Google Scholar
 44. Zawilińska B (2007) Możliwości rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich w świetle idei zrównoważonego rozwoju. Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, Kraków PhD dissertationGoogle Scholar
 45. Zawilińska B (2010a) Działalność lokalnych organizacji turystycznych w Karpatach Polskich. Zesz Nauk Uniw Ekon w Krakowie 842:103–119Google Scholar
 46. Zawilińska B (2010b) Możliwości rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich w świetle idei zrównoważonego rozwoju. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, KrakówGoogle Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Regional EconomyUniversity of EconomicsKrakówPoland

Personalised recommendations