Advertisement

Acer Pseudoplatanus L., Tilia Cordata Mill. and Pinus Sylvestris L. as Valuable Tree Species in the Carpathian Forests

 • Maciej PachEmail author
 • Andrzej Jaworski
 • Jerzy Skrzyszewski
Chapter
 • 852 Downloads
Part of the Environmental Science and Engineering book series (ESE)

Abstract

Sycamore maple, little-leaf linden, and Scots pine occurring in unique mixed stands, such as beech and sycamore maple in the Bieszczady Mountains, linden forest in the Obrożyska Reserve (the Beskid Sądecki Mountains), and scattered Carpathian pine forests, were the subject of this study. It was found that sycamore maple can be a highly productive admixture and a co-dominant or even dominant species in beech forests as a protective species of the upper timberline at altitudes between 930 and 1,160 m. Little-leaf linden in stands where site conditions meet its requirements, especially in the lower part of the lower mountain zone at altitudes up to 600–700 m, is a suitable admixture or even co-dominant species that increases productivity. In the Polish Carpathian forests three pine population groups were distinguished on the basis of morphological (cone) traits—lowland, foothill, and mountain group—which also varied according to timber quality, stem, and crown traits, as well as copper (Cu), iron (Fe), and potassium (K) content in needles. Pine is a very good nursing tree species that enables other tree species, especially fir, to occur among pine trees or underneath their canopies.

Keywords

Basal Area Sample Plot Basal Area Increment Acer Pseudoplatanus Permanent Sample Plot 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Anonymous (1987) Normativno spravochnye materialy dlya taksatsii lesov Ukrainy i Moldavii. Urozhai, KievGoogle Scholar
 2. Assmann E (1968) Nauka o produkcyjności lasu. PWRiL, WarszawaGoogle Scholar
 3. Bartkowicz L, Jaworski A, Pach M (2008) Przypuszczalne mechanizmy zmian udziału jaworu i buka w bieszczadzkich drzewostanach o charakterze pierwotnym. Rocz Bieszcz 16:33–46Google Scholar
 4. Czuraj M (1991) Tablice zasobności i przyrostu drzewostanów. PWRiL, WarszawaGoogle Scholar
 5. Dziewolski J, Rutkowski B (1991) Tree mortality, recruitment and increment during the period 1969–1986 in a Reserve at Turbacz in the Gorce Mountains. Fol For Pol ser A 31:37–48Google Scholar
 6. Fabijanowski J (1961) Roślinność rezerwatu lipowego ‘Obrożyska’ koło Muszyny. Ochr Przyr 27:109–159Google Scholar
 7. Głaz J (1985) Drzewostany jaworowe w lasach państwowych. Sylwan 129(5):35–46Google Scholar
 8. Grałek K, Jaworski A, Kołodziej Z, Majerczyk K (2009) Możliwości produkcyjne drzewostanu lipowego w rezerwacie ‘Las lipowy Obrożyska’. Acta Agr Silv ser Silv 47:3–26Google Scholar
 9. Jaworski A (1988) Ekologiczne podstawy projektowania składu gatunkowego odnowień. Zagadnienia wybrane. Akademia Rolnicza w Krakowie, KrakówGoogle Scholar
 10. Jaworski A, Karczmarski J, Skrzyszewski J (1994) Dynamika, budowa i struktura drzewostanów w rezerwacie ‘Łabowiec’. Acta Agr Silv ser Silv 32:3–26Google Scholar
 11. Jaworski A, Kołodziej Z (2002) Natural loss of trees, recruitment and increment in stand of primeval character in selected areas of the Bieszczady Mountains National Park (South-Eastern Poland). J For Sci 48(4):141–149Google Scholar
 12. Jaworski A, Kołodziej Z, Bartkowicz L (2005) Structure and dynamics of stands of primeval character composed of the little-leaf linden (Tilia cordata Mill.) in the ‘Las lipowy Obrożyska’ reserve (Southern Poland). J For Sci 7:283–304Google Scholar
 13. Jaworski A, Kołodziej Z, Pach M (2001a) Skład gatunkowy, budowa i struktura drzewostanów w rezerwacie ‘Śrubita’. Sylwan 145(6):21–48Google Scholar
 14. Jaworski A, Kołodziej Z, Strząska T (2001b) Skład gatunkowy, budowa i struktura drzewostanów w rezerwacie ‘Oszast’. Sylwan 145(4):5–32Google Scholar
 15. Jaworski A, Paluch J (2001) Structure and dynamics of the lower mountain zone forests of primeval character in the Babia Góra Mt. National Park J For Sci 47(2):60–74Google Scholar
 16. Korpel Š (1995) Die Urwälder der Westkarpaten. Gustav Fischer Verlag, StuttgartGoogle Scholar
 17. Korsuň F (1938) Taxačni prozkum reservace Stužica, jawornik a Pop Ivan. Sbornik VÚZ ÈSR 152(7):245–372, 438–448Google Scholar
 18. Kucharzyk S (2003) Struktura i dynamika drzewostanów w strefie górnej granicy lasu w Bieszczadzkim Parku Narodowym. PhD Thesis, University of Agriculture in Kraków, KrakówGoogle Scholar
 19. Matuszkiewicz JM (2001) Zespoły leśne Polski. PWN, WarszawaGoogle Scholar
 20. Michalik S (1993) Zbiorowiska leśne Bieszczadzkiego Park Narodowego, ich waloryzacja i problemy ochrony. Rocz Bieszcz 2:51–62Google Scholar
 21. Michalik S, Szary A (1993) Wschodniokarpacka jaworzyna ziołoroślowa Aceri-Fagetum J. et M. Bartsch 1940 w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Rocz Bieszcz 2:185–192Google Scholar
 22. Michalik S, Szary A (1997) Zbiorowiska leśne Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Monografie Bieszczadzkie 1, Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Ustrzyki DolneGoogle Scholar
 23. Ostrowska A, Gawliński S, Szczubiałka Z (1991) Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Katalog, IOŚ, WarszawaGoogle Scholar
 24. Plan Urządzania Gospodarstwa Rezerwatowego ‘Las lipowy Obrożyska’ na okres gospodarczy 01.01.1999-31.12.2009Google Scholar
 25. Przybylska K, Fujak J, Myćka P (1995) Dynamika zmian zasobów leśnych w rezerwacie ‘Dolina Łopusznej’ Gorczańskiego Parku Narodowego w okresie kontrolnym 1981–1992. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 4(3):23–31Google Scholar
 26. Ralska-Jasiewiczowa M (2004) Late glacial and holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps, Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, KrakówGoogle Scholar
 27. Rozwałka Z (2003) Zasady hodowli lasu. DGLP, BedońGoogle Scholar
 28. Schuck A, Parviainen J, Bücking W (1994) A review of approaches to forestry research on structure, succession and biodiversity of undisturbed and semi-natural forests and woodlands in Europe. EFI working paper 3, European Forest Institute, Joensuu, FinlandGoogle Scholar
 29. Siedliskowe Podstawy Hodowli Lasu (2004) ORW LP, BedońGoogle Scholar
 30. Skrzyszewski J (2004) Charakterystyka morfologiczno-przyrostowa sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w polskiej części Karpat i Sudetów. Zesz Nauk AR Kraków 300, Rozpr 411Google Scholar
 31. Starck Z (2002) Gospodarka mineralna roślin. Rola składników mineralnych w roślinie. In: Kopcewicz J, Lewak S (eds) Fizjologia roślin. PWN, WarszawaGoogle Scholar
 32. Staszkiewicz J (1993) Zmienność morfologiczna szpilek, szyszek i nasion. In: Białobok S, Boratyński A, Bugała W (eds) Biologia sosny zwyczajnej. Wydawnictwo Sorus, Poznań—Kórnik, pp 33–43Google Scholar
 33. StatSoft Inc (1997) STATISTICA for windows. Computer program manual. Tulsa, OKGoogle Scholar
 34. Tobolski JJ, Hanover JW (1971) Genetic variation in the monoterpenes of Scotch pine. For Sci 17:293–299Google Scholar
 35. Wilczek Z (1995) Zespoły leśne Beskidu Sądeckiego i zachodniej części Beskidu Żywieckiego na tle zbiorowisk leśnych Karpat Zachodnich. Prac Nauk Uniw Śl w Katowicach 1490:5–130Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013

Authors and Affiliations

 • Maciej Pach
  • 1
  Email author
 • Andrzej Jaworski
  • 1
 • Jerzy Skrzyszewski
  • 1
 1. 1.Department of SilvicultureUniversity of Agriculture in KrakówKrakówPoland

Personalised recommendations