Advertisement

Kontakt durch Kontrakt? Ministerien und Agencies in DÄnemark

Chapter

Auszug

„Agencification in DÄnemark“ ist Thema vorliegenden Aufsatzes und soll eine neuere Entwicklung in der dÄnischen Zentral Verwaltung in den Mittelpunkt rücken.1

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. Bernstein, Marver H. (1955): Regulating business by independent commission. Princeton: Princeton University Press.Google Scholar
 2. BetÆnkning 301 (1962): 1, BetÆnkning. Kopenhagen: Administrationsudvalget af 1960.Google Scholar
 3. Betaenkning 342 (1962): 3. BetÆnkning. Administrationen af toldog forbrugsafgiftslovgivningen. Kopenhagen: Administrationsudvalget af 1960.Google Scholar
 4. BetÆnkning 629 (1971): RedegØrelse. Kopenhagen: Arbejdsgruppen vedrØrende centraladministrationens organisation.Google Scholar
 5. BetÆnkning 1354 (1998): Forholdet mellem minister og embedsmÆnd. Kopenhagen: BetÆnkning fra Udvalget om forholdet mellem minister og emdebsmÆnd.Google Scholar
 6. BetÆnkning 1443 (2004): EmbedsmÆnds rådgivnig og bistand. KopenhagenGoogle Scholar
 7. Bitsch, N.C. (1976): Al magt til departmenterne. In: Juristen & Økonomen 25, 415–421.Google Scholar
 8. Boston, Jonathan/ Martin, John/ Pallot, June/ Walsh, Pat (1996): Public management: the New Zealand model. Auckland; New York: Oxford University Press.Google Scholar
 9. Bredsdorff, Nils (1993): Forvaltningspolitik og Forvaltningsreformer —en undersØgelse af Forvaltningskommissionen af 1946. Roskilde: Roskilde Universitetsbibliotek.Google Scholar
 10. Christensen, Bent (1963): Department og direktorat i dansk centraladministration. In: Nordisk Administrativt Tidsskrift 44, 103–123.Google Scholar
 11. Christensen, Jens Peter (1996): Politik, forvaltning og ansvar. In: Politica 28, 253–254.Google Scholar
 12. Christensen, JØrgen GrØnnegard (1980): Centraladministrationen: organisation og politisk placering. Kopenhagen: Samfundsvidenskabeligt Forlag.Google Scholar
 13. Christensen, JØrgen GrØnnegard (1999): Den tidlØse ministerstyre. In: Andersen, JØrgen Goul / Christiansen, Peter Munk/ JØrgensen, Torben Beck/ Togeby, Lise/ Vallgårda, Signild (Hrsg.): Den demokratiske udfordring. Kopenhagen: Hans Reitzels Forlag, 185–205.Google Scholar
 14. Christensen, JØrgen GrØnnegard (2000): Efter almindelige administrative principper: Efterkrigstidens centraladministration. In: Bogason, Peter (Hrsg.): Stat, Forvaltning og Samfund efter 1950. Kopenhagen: Juristog Økonomforbundets Forlag, 67–105Google Scholar
 15. Christensen, JØrgen GrØnnegard (2001): Delegation and Administrative Organization: An Overview of Danish Regulatory Administration 1950–2000. Aarhus: Department of Political Science, University of Aarhus.Google Scholar
 16. Christensen, JØrgen GrØnnegard / Christiansen, Peter Munk / Marius, Ibsen (2001): Politik og forvaltning. Aarhus: Systime.Google Scholar
 17. Christensen, Per/ Ytting, Martin/ NexØ Jensen, Hanne (1999): Kontraktstyringsreformer i Danmark. In: LÆgreid, Per/ Pedersen, Ove K. (Hrsg.): Fra opbygning til ombygning i staten. Organisationsforandringer i tre nordiske lande. Kopenhagen: Juristog Økonomforbundet, 251–283.Google Scholar
 18. Christensen, Tom/ LÆgreid, Per (2001): A Transformative Perspective on Administrative Reforms. In: Christensen, Tom/ LÆgreid, Per (Hrsg.): New Public Management. The transformation of ideas and practices. Aldershot, Burlington, Singapur, Sydney: Ashgate, 13–39.Google Scholar
 19. Damgaard, Erik (2004): Developements in Danish Parliamentary Democracy: Accountability, Parties and External Constraints. In: Scandinavian Political Studies 27, 115–131.CrossRefGoogle Scholar
 20. DiMaggio, Paul/ Powell, Walter W. (1991): The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. In: Powell, Walter W./ DiMaggio, Paul (Hrsg.): The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago: University of Chicago Press, 63–82.Google Scholar
 21. Ejersbo, Niels/ Greve, Carsten (2002a): Erfaringer med kontrakter i den danske offentlige sektor —på vej mod en danske model? In: Ejersbo, Niels/ Greve, Carsten (Hrsg.): Den offentlige sektor på kontrakt. Kopenhagen: BØrsen, 15–31.Google Scholar
 22. Ejersbo, Niels/ Greve, Carsten (2002b): Introduktion til den offentlige sektor på kontrakt. In: Ejersbo, Niels/ Greve, Carsten (Hrsg.): Den offentlige sektor på kontrakt. Kopenhagen: BØrsen, 15–31.Google Scholar
 23. Epstein, David/ O’Halloran, Sharyn (1999): Delegating powers: A transaction cost politics approach to policy making under separate powers. Cambridge; New York: Cambridge University Press.Google Scholar
 24. Finansministeriet (1993): Nyt syn på den offentlige sektor. Kopenhagen: Finansministeriet.Google Scholar
 25. Finansministeriet (1995): Kontraktstyring i staten —Erfaringer fra 13 forsØg med resultatkontrakter. Kopenhagen: Finansministeriet.Google Scholar
 26. Finansministeriet (1996): BudgetredegØrelse 96. Velfaerdsamfundets veje —tillÆg om styringsreformer.<http://www.fm.dk> (04.12.02).Google Scholar
 27. Finansministeriet (1997): Administrationspolitisk status. Kopenhagen: Finansministeriet.Google Scholar
 28. Finansministeriet (2000): Kontraktstyring i staten. Kopenhagen: Finansministeriet.Google Scholar
 29. Finansministeriet (2001): Organisation og ledeise i centraladministrationen. Kopenhagen: Finansministeriet.Google Scholar
 30. Finansministeriet (2003): Effektiv opgavevaretagelse i staten. Kopenhagen: Finansministeriet.Google Scholar
 31. Fischer, Jesper Brask/ Kirchhoff, Anders Adelsten (1998): Den aktive forvaltning —om offentlige organisationers muligheder for at agere politisk set i lyset af erfaringeme med kontraktstyring i staten. In: Nordisk Administrativt Tidsskrift 79, 60–78.Google Scholar
 32. Gilardi, Fabrizio (2002): Policy credibility and delegation to independent regulatory agencies: a comparative empirical analysis. In: Journal of European Public Policy 9, 873–893.CrossRefGoogle Scholar
 33. Gilardi, Fabrizio/ Braun, Dietmar (2002): Delegation aus Sicht der Prinzipal-Agent-Theorie. In: Politische Vierteljahresschrift 43, 147–161.CrossRefGoogle Scholar
 34. Goldschmidt, Ernst (1998): Er alt ved det garnie i Undervisningsministeriet? In: Uddannelse MÄrz 1998, <http://udd.uvm.dk/199803/udd3-8.htm?menuid=4515> (04.03.2006).Google Scholar
 35. Greve, Carsten (1995): Next Steps Reformen i den britiske centraladministration: Udvikling og konsekvenser. In: Nordisk Administrativt Tidsskrift 76, 251–278.Google Scholar
 36. Greve, Carsten (1997): Målstyring, kontraktstyring og udlicitering i den offentlige sektor. In: Økonomistyring & Informatik 13, 109–131.Google Scholar
 37. Greve, Carsten (2000a): Exploring Contracts as Reinvented Institutions in the Danish Public Sector. In: Public Administration 78, 153–164.CrossRefGoogle Scholar
 38. Greve, Carsten (2000b): Governance by contact creating public private partnerships in Denmark. In: Fortin, Yvonne/ van Hassel, Hugo (Hrsg.): Contracting in the New Public Management. From Economics to Law and Citizenship. Amsterdam et al: IOS Press, 49–66.Google Scholar
 39. Greve, Carsten/ Jensen, Lotte (2000): Central Government Reforms and Best Practice: The Case of Denmark. In: Jann, Werner/ Reichard, Christoph (Hrsg.): Central Government Reform —An International Survey. i.E.Google Scholar
 40. Greve, Carsten (2002): Privatisering, regulering og demokrati. Telestyrelsens funktion som uafhÆngig reguleringsmyndighed. århus: århus Universitet.Google Scholar
 41. Greve, Carsten/ Ejersbo, Niels (2002): Serial Organizational Monogamy: Building Trust into Contractual Relationships. In: International Review of Public Administration 7, 39–51.Google Scholar
 42. Hall, Peter A./ Taylor, Rosemary C. R. (1996): Political science and the three new institutionalisms. In: Political Studies 44, 936–957.CrossRefGoogle Scholar
 43. Hansen, Hanne Foss (1999): Den historiske arv —Danmark. In: LÆgreid, Per/ Pedersen, Ove K. (Hrsg.): Fra opbygning til ombygning i staten. Organisationsforandringer i tre nordiske lande. Kopenhagen: Juristog Økonomforbundets Forlag, 69–104.Google Scholar
 44. Henrichsen, Carsten (1999): Offentlig forvaltning. LÆrebog i forvaltningslÆre. Kopenhagen: Forlaget Thomson Gadjura.Google Scholar
 45. Hood, Christopher (1991): A Public Management for All Seasons. In: Public Administration 69, 3–19.CrossRefGoogle Scholar
 46. Huber, John D. (2000): Delegation to civil servants in parliamentary democracies. In: European Journal of Political Research 37, 397–413.Google Scholar
 47. Jann, Werner (1999): Neue Steuerungslogik. In: Naschold, Frieder/ Jann, Werner/ Reichard, Christoph (Hrsg.): Innovation, EffektivitÄt, Nachhaltigkeit: Internationale Erfahrungen zentralstaatlicher Verwaltungsreform. Berlin: Edition Sigma, 15–37.Google Scholar
 48. Jensen, Lotte (2003): Den store koordinator. Finansministeriet som moderne styringsaktØr. Kopenhagen: Juristog Økonomforbundets Forlag.Google Scholar
 49. Jensen, Michael C./ Meckling, William H. (1976): Theory of the Firm —Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In: Journal of Financial Economics 3, 305–360.CrossRefGoogle Scholar
 50. Jℜgensen, Henning (2002): Consensus, Cooperation and Conflict —The Policy Making Process in Denmark. Cheltenham et al: Edward Elgar.Google Scholar
 51. JØrgensen, Torben Beck/ Hansen, Claus Arne (1995): Agencification and deagencification in Danish central government: contradictory developments —or is there an underlying logic? In: International Review of Administrative Sciences 61, 549–563.CrossRefGoogle Scholar
 52. Kiewiet, D. Roderick/ McCubbins, Mathew D. (1991): The social logic of delegation: Congressional parties and the appropriations process. Chicago: University of Chicago Press.Google Scholar
 53. KjÆr, Anne (1997): Reform og forandring i dansk rigsrevision. In: Mundebo, Ingemar/ KjÆr, Anne/ Förvaltningspolitiska kommissionen (Hrsg.): Granskning av granskning den statliga revisionen i Sverige och Danmark. Stockholm: Finansdepartementet, 98–180.Google Scholar
 54. Knudsen, Tim (1992): A Portrait of Danish State Culture: Why Denmark needs two national anthems. In: Kelstrup, Morten (Hrsg.): European integration and Denmark’s participation. Kopenhagen: Copenhagen Political Studies Press, 262–296.Google Scholar
 55. Knudsen, Tim/ Rothstein, Bo (1994): State-Building in Scandinavia. In: Comparative Politics 26, 203–220.CrossRefGoogle Scholar
 56. Knudsen, Tim (2000): How Informal Can You Be? The Case of Denmark. In: Peters, B. Guy/ Rhodes, R. A. W./ Wright, Vincent (Hrsg.): Administering the summit: Administration of the core executive in developed countries. Basingstoke: Macmillan, 153–175.Google Scholar
 57. Lange, Anne Egelund (2002): ResultatopfØlgning —kontrol eller lÆring? In: Greve, Carsten/ Ejersbo, Niels (Hrsg.): Den offentlige sektor på kontrakt. Kopenhagen: BØrsen, 179–196.Google Scholar
 58. Lindberg Bak, Cathrine (2002): Resultatkontrakter i samspil med andre styringsvÆrktØjer. In: Ejersbo, Niels/ Greve, Carsten (Hrsg.): Den offentlige sektor på kontrakt. Kopenhagen: BØrsen, 161–176.Google Scholar
 59. Majone, Giandomenico (Hrsg.) (1996): Regulating Europe. London: Routledge.Google Scholar
 60. March, James G./ Olsen, Johan P. (1989): Rediscovering institutions: the organizational basis of politics. New York: Free Press.Google Scholar
 61. Mayntz, Renate/ Scharpf, Fritz W. (1995): Der Ansatz des akteurszentrierten Institutionalismus. In: Mayntz, Renate/ Scharpf, Fritz W. (Hrsg.): Gesellschaftliche Selbstregelung und politische Steuerung. Frankfurt/Main: Campus-Verlag, 39–72.Google Scholar
 62. Mayntz, Renate (1997): Soziologie der öffentlichen Verwaltung. Heidelberg: C. F. Müller.Google Scholar
 63. McCubbins, Mathew D./ Noll, Roger/ Weingast, Barry R. (1987): Administrative Procedures as Instruments of Political Control. In: Journal of Law Economics and Organization 34, 243–277.Google Scholar
 64. McCubbins, Mathew D./ Noll, Roger/ Weingast, Barry R. (1989): Structure and Process, politics and Policy: Administrative Arrangements and the Political Control of Agencies. In: Virginia Law Review 75, 431–482.CrossRefGoogle Scholar
 65. Meyer, Poul (1979): Offentlig Forvaltning. Kopenhagen: G.E.C. Gads Forlag.Google Scholar
 66. Moran, Michael (2002): Review Article: Understanding the Regulatory State. In: British Journal of Politics and International Relations 32, 319–413.Google Scholar
 67. Nielsen, Christian Leth (1999): Statslig kontraktstyring. In: Politica 31, 286–296.Google Scholar
 68. Økonomi-og Erhversministeriet (2004): Strategiske resultatkontrakter. Økonomi-og Erhversministeriets effektiviseringsstrategi vedr. målog resultatstyring. Kopenhagen: Økonomi-og Erhversministeriet.Google Scholar
 69. Osborne, David/ Gaebler, Ted (1992): Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Reading, Massachusetts: Addison Wesley.Google Scholar
 70. Østergaard, Hans Henrik H. (1998): At tjene og forme den nye tid Finansministeriet 1848–1998. Kopenhagen: Schultz.Google Scholar
 71. Pedersen, Peter KjÆrsgaard/ SØrensen, Hanne-Dorthe/ Vestergaard, Jakob Buhl (1997): The Contract Management Project in Denmark. In: OECD (Hrsg.): Benchmarking, evaluation and strategic management in the public sector. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 105–114.Google Scholar
 72. Pierson, Paul (2004): Politics in time: History, institutions, and social analysis. Princeton: Princeton University Press.Google Scholar
 73. Pollitt, Christopher/ Birchall, Johnston/ Putman, Keith (1998): Decentralising public service management. Basingstoke, Hampshire et al: Macmillan.Google Scholar
 74. Pollitt, Christopher/ Bathgate, Karen/ Caulfield, Janice/ Smullen, Amanda/ Talbot, Colin (2001): Agency Fever? An Analysis of a Policy Fashion. In: Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice 3, 271–290.CrossRefGoogle Scholar
 75. Pollitt, Christopher/ Talbot, Colin (Hrsg.) (2004): Unbundled Government. A Critical Analysis of the global trend to agencies, quangos and contractualisation. London; New York: Routledge.Google Scholar
 76. Pollitt, Christopher/ Talbot, Colin/ Caulfield, Janice/ Smullen, Amanda (2004): Agencies. How Governments Do Things Through Semi-Autonomous Organizations. Houndmills; Basingstoke: Palgrave Macmillan.Google Scholar
 77. Scott, W. Richard (1995): Institutions and organizations. Thousand Oaks: Sage.Google Scholar
 78. Smullen, Amanda (2004): Lost in Translation? Shifting Interpretations of the Concept of “Agency”: The Dutch Case. In: Pollitt, Christopher/ Talbot, Colin (Hrsg.): Unbundled Government. A Critical Analysis of the global trend to agencies, quangos and contractualisation. London; New York: Routledge, 184–202.Google Scholar
 79. Talbot, Colin (2004): The Agency Idea. Sometimes old, sometimes new, sometimes borrowed, sometimes untrue. In: Pollitt, Christopher/ Talbot, Colin (Hrsg.): Unbundled Government. A Critical Analysis of the global trend to agencies, quangos and contractualisation. London; New York: Routledge, 3–21.Google Scholar
 80. Thaarup, Bent (1995): Kontraktstyrelser i staten. Projekt Offentlig Sektor —Vilkår og fremtid. Kopenhagen: Institut for Statskundskab.Google Scholar
 81. Thatcher, Mark (2002): Analysing regulatory reform in Europe. In: Journal of European Public Policy 9, 859–872.CrossRefGoogle Scholar
 82. Thelen, Kathleen (1999): Historical institutionalism in comparative politics. In: Annual Review of Political Science 2, 369–404.CrossRefGoogle Scholar
 83. Walsh, Kieron/ Deakin, Nicholas/ Spurgeon, Peter/ Smith, Paula/ Thomas, Neil (1996): Contracts for Public Services: A Comparative Perspective. In: Campbell, David/ Vincent-Jones, Peter/ Association, Socio-Legal Studies (Hrsg.): Contract and economic organisation: socio-legal initiatives. Aldershot; Brookfield: Dartmouth, 212–235.Google Scholar
 84. Weaver, R. Kent/ Rockman, Bert A. (1993): Do institutions matter?: Government capabilities in the United States and abroad. Washington, D.C.: The Brookings Institution.Google Scholar
 85. Williamson, Oliver E. (1990): Die ökonomischen Institutionen des Kapitalismus: Unternehmen, MÄrkte, Kooperationen. Tübingen: Mohr.Google Scholar

Copyright information

© VS Verlag für Sozialwissenschaften | GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2007

Authors and Affiliations

 1. 1.Lehrstuhl für Politikwissenschaft, Verwaltung und OrganisationUniversitÄt PotsdamDeutschland

Personalised recommendations