Advertisement

Zur Entwicklung der Kommunikationsforschung in der tschechischen Universität und Gesellschaft

 • Jan JirákEmail author
 • Barbara Köpplová
Chapter
Part of the Medien • Kultur • Kommunikation book series (MKK)

Zusammenfassung

Der Text umreißt die Entwicklung des Interesses der Fachwelt an den Medien im tschechischen Sprachraum: von den Überlegungen seitens Jan Ámos Komensky (Comenius) über die Rolle von Zeitungen bis zur Gegenwart. Die methodologische Grundlage beruht auf dem Nachvollzug des Fachinteresses an medialer Kommunikation als Bestandteil der Erforschung der Gesellschaftsentwicklung in sozial-kommunikativer, soziologischer und geschichtlicher Hinsicht. Der Beitrag erfasst die Gründung bedeutender Forschungs- und Bildungsinstitutionen in einzelnen Etappen und herausragende Persönlichkeiten, die mit diesen betreffenden Etappen verbunden sind.

Abstract

The text depicts the development of academic interest in communication studies in the Czech-speaking environment. The methodological starting point relies on the observation of the public interest in media communication as a part of social research from the perspective of social communication and from a sociological and cultural-historical perspective. In a chronologically ordered outline, the authors proceed from the first occurrences of institutionalisation of communication research, through the development in the inter-war period and the development of journalism theory under the pro-Soviet regime, to the development after 1989, when the interest in mass mediated communication began to adapt to the condition and development of communication science in Western Europe.

Literatur

 1. Adamec, Č. (1947). Filmová výroba a sociálně-psychologický výzkum. Veřejné mínění, 2(3), 3–4 (Dezember).Google Scholar
 2. Altschull, J. H. (1995). Agents of power. The media and public policy. White Plains: Longman.Google Scholar
 3. Averbeck, S. (2008). Comparative history of communication studies: France and Germany. The Open Communication Journal, 1(2), 1–13.CrossRefGoogle Scholar
 4. Barták, J. (1977). Působení grafické úpravy novin. Praha: Vydavatelství Novinář.Google Scholar
 5. Bečka, J. V. (1973). Jazyk a styl novin. Praha: Vydavatelství Novinář.Google Scholar
 6. Bednařík, P. (2007). Antisemitismus v českém tisku v období druhé republiky. In V. Hámáčková, M. Hanková, & M. Lhotová (Hrsg.), Židé v čechách (S. 32–45). Praha: Židovské muzeum v Praze.Google Scholar
 7. Bednařík, P. (2008). Televizní seriál – Záhada popkulturního sebevědomí. Mediální studia, 1, 72–79.Google Scholar
 8. Bednařík, P., Jirák, J., & Köpplová, B. (2011). Dějiny českých médií. Praha: Grada.Google Scholar
 9. Benda, J. (2007). Vlastnictví periodického tisku v ČR v letech 1989–2006. Praha: Karolinum.Google Scholar
 10. Beránková, M. (1981). Dějiny žurnalistiky. Bd. I. Český periodický tisk do roku 1918. Praha: Novinář.Google Scholar
 11. Beránková, M., Křivánková, A., & Ruttkay, F. (1988). Dějiny žurnalistiky. Bd. III. Český a slovenský tisk v letech 1918–1944. Praha: Novinář.Google Scholar
 12. Bohrmann, H. (2004). Als der Krieg zu Ende war. Von der Zeitungswissenschaft zur Publizistik. In W. Duchkowitsch, F. Hausjell, & B. Semrad (Hrsg.), Die Spirale des Schweigens. Zum Umgang mit der nationalsozialistischen Zeitungswissenschaft (S. 97–123). Münster: LIT.Google Scholar
 13. Brabec, J. (2002). Antisemitská literatura v době nacistické okupace. Revolver Revue, 50, 275–301.Google Scholar
 14. Butter, O. (1929). Noviny a zahraniční politika. Praha: Vydavatelství Ducha novin.Google Scholar
 15. Butter, O. (1938). Propaganda. Sociologická revue, 8(1/2), 20–52.Google Scholar
 16. Československá Vlastivěda. (1933). Bd. VII. Písemnictví. Praha: Bohumil Janda „Sfinx“ (Pod protektorátem Masarykovy Akademie práce).Google Scholar
 17. Cháb, V. (1932). Jak se dělají noviny. Samozřejmé pravdy a praktické rady. Praha: Svaz národního osvobození. Google Scholar
 18. Chleboun, P. (2003). Projekt kontinuální analýzy diskusních pořadů českých televizí. Slovo a slovenost, 3(64), 193–200.Google Scholar
 19. Chloupek, J. (1986). Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti (S. 35–44). Brno: Univerzita J. A. Purkyně.Google Scholar
 20. Čmejrková, S. (1999). Televizní interview a jiné duely. Mediální dialog jako žánr veřejného projevu. Slovo a slovenost, 4(60), 247–268.Google Scholar
 21. Čmejrková, S. (2000). Reklama v češtině. Čeština v reklamě. Praha: Leda.Google Scholar
 22. Čmejrková, S., & Hoffmannová, J. (2003). Jazyk, média, politika. Praha: Academia.Google Scholar
 23. Dlabacz, G. J. (1803). Nachricht von den in böhmischer Sprache verfassten und herausgegebenen Zeitungen. Prag: Haase.Google Scholar
 24. Ehrlich, J. (1946). Průzkum rozhlasového poslechu. Veřejné mínění, 1(6), 3–4.Google Scholar
 25. Fuchs, A. (1937). Rozhlas a tisk. Tisk a politika, 11(9), 5, 141–143.Google Scholar
 26. Gruber, F. (1921). České učení novinářské II. Tribuna, 31(7), 1.Google Scholar
 27. Haller, J. (1936). Československý rozhlas a český jazyk. Naše řeč, 20(1), 5–10.Google Scholar
 28. Haškovec, S. (1983). Základy teorie agenturního zpravodajství. Praha: Vydavatelství Novinář.Google Scholar
 29. Hatschek, O. (1904). Die periodische Presse Mährens von den Anfängen bis zum Jahre 1862. Prossnitz: Im Selbstverlag.Google Scholar
 30. Hausenblas, K. (1984). Text, komunikáty a jejich komplexy (Zamyšlení pojmoslovné). Slovo a slovesnost, 1(45), 1–7.Google Scholar
 31. Hlavsa, Z. (1990). K jazykovědné analýze komunikace v hromadných sdělovacích prostředcích. Slovo a slovenost, 2(51), 124–130.Google Scholar
 32. Hoch, K. (1913). Noviny. Praha: Topič.Google Scholar
 33. Hoch, K. (1933). Dějiny novin a časopisů do roku 1848. In Československá vlastivěda, Bd. VII: Písemnictví, (S. 437–514). Praha: Sfinx.Google Scholar
 34. Hudec, V. (1982). Úvod do teorie žurnalistiky. Praha: Vydavatelství Novinář.Google Scholar
 35. Hudec, V. (1987). Z historie naší novinářské organizace (1877–1987). Praha: Novinář.Google Scholar
 36. N. N. (1946). Jakou pozornost věnovaly politické deníky dvouletce. Veřejné mínění, 1(4/5), 17.Google Scholar
 37. Indruchová, L. (1995). Žena na ulici. (Stereo)typizace ženy v současné velkoplošné reklamě v České republice. Sociologický časopis, 1, 85–104.Google Scholar
 38. Janoušek, J. (1970). Základ sociální komunikace. Praha: Svoboda.Google Scholar
 39. Jirák, J. (2004). Mediální gramotnost jako kompetence svého druhu. In M. Dopita & A. Staněk (Hrsg.), Výchova k demokratického občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti (S. 177–186). Olomouc: Univerzita Palackého.Google Scholar
 40. Jirák, J., & Köpplová, B. (2003). Média a společnost. Praha: Portál.Google Scholar
 41. Jirák, J., & Köpplová, B. (2008). Communication as an academic field: Eastern Europe and Russia. In W. Donsbach (Hrsg.), The international encyclopedia of communication (Bd. II, S. 609–614). Oxford: Blackwell.Google Scholar
 42. Jirák, J., & Köpplová, B. (2009). Masová média. Praha: Portál.Google Scholar
 43. Jirák, J., & Šoltys, O. (1994). Vokalický systém z hlediska sociální distinktivnosti. Příspěvek k výkladu úlohy řečové komunikace při identifikaci sociálního statusu. Sociologický časopis, 1, 51–56.Google Scholar
 44. Kaderka, P., & Havlík, M. (2010). Vytváření televizních zpráv: pracovní postupy v systému žánrových norem. Sociologický časopis, 4, 537–568.Google Scholar
 45. Kalvas, F., & Kreidl, M. (2007). Jaký je vliv obsahu a struktury televizního zpravodajství na vnímání důležitosti vybraného tématu českou veřejností? Sociologický časopis, 2, 333–360.Google Scholar
 46. Kalvas, F., Kreidl, M., Štípková, M., & Váně, J. (2012). Rámcování a nastolování agendy: Dva paralelní procesy v interakci (3). Sociologický časopis, 1, 3–38.Google Scholar
 47. Kłoskowska, A. (1967). Masová kultura. Praha: Nakladatelství Svoboda.Google Scholar
 48. Kniefacz, K. (2008). Zeitungswissenschaft in Wien 1900–1945. Die Institutionalisierung im Kontext der deutschsprachigen Fachentwicklung. Diplomarbeit Universität Wien. http://othes.univie.ac.at/1046/. Zugegriffen: 17. Apr. 2014.
 49. N. N. (1946). Kolik plochy věnují deníky kultuře a sportu. Veřejné mínění, 1(6), 11.Google Scholar
 50. Končelík, J., Köpplová, B., & Kryšpínová, J. (2002). Český tisk pod vládou Wolfganga Wolframa von Wolmara. Stenografické zápisy Antonína Fingera z protektorátních tiskových porad 1939 až 1941. Praha: Karolinum.Google Scholar
 51. Končelík, J., Večeřa, P., & Orság, P. (2010). Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál.Google Scholar
 52. Kopecký, R. (1927). Noviny a novináři. Praha: Nakladatelství Volné Myšlenky.Google Scholar
 53. Köpplová, B., & Jirák, J. (2011). Journalistik und Medienwissenschaften in Tschechien. Überlegungen zur historischen Entwicklung und gegenwärtigen Situation. Bohemia, 51(1), 41–68.Google Scholar
 54. Koubalíková, S., & Šmahel, D. (2008). Fenomén lhaní v prostředí internetu. Československá psychologie, 52(3), 289–301.Google Scholar
 55. Koudelka, J. (1932). Noviny, co jsou a jak se dělají. Praha: Státní nakladatelství v Praze.Google Scholar
 56. Koutská, M. (1987). Poznámky k systematizaci, strukturalizaci a plánování vědeckého poznání ve vědě o žurnalistice. Sešity novinářeč, 21(3), 55–81.Google Scholar
 57. Kovářík, V. (1982). Proměny rozhlasové publicistiky I, II. Praha: SPN.Google Scholar
 58. Kraus, J. (2008). Jazyk v proměnách komunikačních médií. Praha: Karolinum.Google Scholar
 59. Křivánková, A., & Vatrál, J. (1989). Dějiny československé žurnalistiky (Bd. 4). Český a slovenský tisk v letech 1944–1987. Praha: Novinář.Google Scholar
 60. Lamser, V. (1969). Komunikace a společnost. Praha: Academia.Google Scholar
 61. Luelsdorf, P. A. (1983). On Praguian functionalism and some extensions. In J. Vachek & L. Dušková (Hrsg.), Praguiana: Some basic and less known aspects of the Prague linguistic school. John Benjamins. Linguistic and literary studies in Eastern Europe (Bd. 12, S. XI–XXX). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.CrossRefGoogle Scholar
 62. Masaryk, T. G. (2001). Pokus o konkrétní logiku (Třídění a soustava věd). Praha: Masarykův.Google Scholar
 63. Mrázková, K. (2010). Řečnické otázky v televizních diskusních pořadech (Rhetorical questions in televized debates). Slovo a slovesnost, 71(3).Google Scholar
 64. N. N. (1946). Nedělní čtvrthodinky E. F. Buriana v rozhlase. Veřejné mínění, 1(4/5), 14–15.Google Scholar
 65. N. N. (1947). Poslech zahraničního rozhlasu. Veřejné mínění, 1(9), 15.Google Scholar
 66. N. N. (2003). Od mikrofonu k posluchačům. Praha: Český rozhlas.Google Scholar
 67. Pasák, T. (1975). Český periodický tisk na počátku okupace ve světle cenzury a jejích opatření. In Acta Universitatis (Hrsg.), Carolinae, Philosophica et Historica 5 (S. 147–178). Praha: Universita Karlova.Google Scholar
 68. Pasák, T. (1980). Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v Českých zemích z let 1939–1945. Praha: Univerzita Karlova.Google Scholar
 69. Pravdová, M. (2003). Infotainment, politainment, edutainment aneb Kjazyku masových médií. Naše řeč, 86(4), 206–217.Google Scholar
 70. Pravdová, M. (2006). McDonald´s – Tak trochu jiná kultura. Praha: Karolinum.Google Scholar
 71. Řeháčková, D. (2006). Konstruování maskulinity v časopisech životního stylu pro muže. Sociologický časopis, 2, 291–306.Google Scholar
 72. Reifová, I. (2004). Slovník mediálních studií. Praha: Portál.Google Scholar
 73. Riesman, D. (1968). Osamělý dav. Praha: Mladá fronta.Google Scholar
 74. Rosenbaumová, K., & Šulová, L. (2002). Některé aspekty vlivu sledování televize na dítě. Československá psychologie, 46(3), 225–233.Google Scholar
 75. Ruttkay, F. (1984). Dějiny československé žurnalistiky. II. Bd. Slovenský periodický tisk do roku 1918. Praha: Novinář.Google Scholar
 76. Šeďová, K. (2007). Děti a rodiče před televizí. Brno: Paido.Google Scholar
 77. Toman, J. (1995). The magic of a common language: Jakobson, Mathesius, Trubetzkoy, and the Prague Linguistic Circle. Cambridge: MIT Press.Google Scholar
 78. Trampota, T. (2006). Zpravodajství. Praha: Portál.Google Scholar
 79. Vaculík, M. (2001). Hráči počítačových her a jejich vztahy s rodiči a přáteli. Československá psychologie, 45(2), 143–151.Google Scholar
 80. Vaculík, M., & Hudeček, T. (2005). Vývoj partnerských vztahů vzniknuvších v prostředí internetu. Československá psychologie, 49(2), 141–174.Google Scholar
 81. Valdrová, J. (2001). K stereotypům a klišé v medializaci ženství. Sociologický časopis, 2, 183–206.Google Scholar
 82. Vencovský, J. (1966). Úvod do obecné teorie žurnalistiky. Sešity novináře, 1(6).Google Scholar
 83. Volek, J., Jirák, J., & Köpplová, B. (2006). Mediální studia: Východiska a výzvy. Mediální studia, 1, 1–19.Google Scholar
 84. Vonka, R. J. (1928). Proč má Komenský své místo na výstavě „Pressa“. Duch novin, 1, 162–176.Google Scholar
 85. Winter, G. (1936). Poznámky k novinářské češtině (Podněty k diskusi). Slovo a slovesnost roč., 2(2), 114–120.Google Scholar
 86. Zieris, K. F. (1947). Nové základy českého periodického tisku. Praha: Orbis.Google Scholar

Copyright information

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.PragTschechische Republik

Personalised recommendations