Advertisement

‘Vander Hulpen des Ghebrecs des Wiins’

Een onbekend Middelnederlands wijntraktaat uit de vijftiende eeuw
  • Willy L. Braekman

Abstract

Algemeen wordt aangenomen dat de wijnteelt in de meer noordelijk gelegen landen van Westeuropa ingevoerd werd door het zich verspreidende christendom. Van de zesde tot de twaalfde eeuw verbreidde zich immers geleidelijk in verschillende landen, in Engeland, in Duitsland1, in de Rijnvallei en in de valleien van de Maas en de Schelde, een inheemse wijncultuur. In Vlaanderen, zoals in andere streken, legden de monniken er zich op toe, op plaatsen die ook maar enigszins gunstig gelegen waren, een zure landwijn te winnen. Zo werden b. v. op de hellingen van de Blandijnberg te Gent door de kloosterlingen van de Sint-Pietersabdij wijngaarden aangelegd. Op de zonnige heuvels van de Maasvallei, tussen Luik en Hoei, werd in goede jaren zelfs een wijn voortgebracht die, voor de maatstaven van de tijd, van een betrekkelijk goede kwaliteit was. De meeste kloosters in Limburg, Brabant en Vlaanderen bezaten hun eigen wijngaarden, waarvan sommige tot in de zeventiende eeuw in stand gehouden werden. In de vijftiende eeuw bezaten de hertogen van Boergondië wijngaarden in de omgeving van Leuven en te Leuven zelf op de hellingen van de Keizersberg2. De wijn die hier voortgebracht werd nam in de consommatie van geheel Brabant een tamelijk belangrijke plaats in, daar de betrekkelijk lage prijs ervan aan deze landwijn een zekere populariteit bezorgde.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag GmbH Deutschland 1968

Authors and Affiliations

  • Willy L. Braekman
    • 1
  1. 1.LedebergBelgië

Personalised recommendations