Advertisement

The Influence of Prosumers on the Creation and the Process of Intelligent Products Flow

 • Kazimierz Cyran
 • Sławomir DybkaEmail author
Chapter
Part of the EcoProduction book series (ECOPROD)

Abstract

A growing number of intelligent products available in the market makes them pay attention. The areas of use of intelligent products are wide, they can include production processes, supply chains, asset management and product life cycle management as well as direct products offered to final customers. In production activities, intelligent products are to streamline production planning and control, allow products to be tailored to individual needs, and make the choice between the variants made more effective. In intelligent supply chains it is possible to improve the efficiency of sending and receiving goods, improving the control and safety of loads, and implementing environmentally-friendly rationalization. Final customers expect more intelligent comfort, ease of use, higher level of environmental performance, time savings, higher efficiency and performance, safe use and reliability from intelligent products. However, despite many potential benefits offered to users, intelligent products are a major challenge for manufacturers. The aim of the article was to present the role that prosumers play in the process of creating and implementing intelligent products and to indicate the conditions of this process. For this purpose the basic assumptions of the concept of intelligent products and the phenomenon of prosumption are presented. The model of the process of creating intelligent products was also proposed, taking into account the interaction between prosumers and enterprises. The attention is paid to the specificity and contribution of startups to the process of generating innovations, including intelligent products. In the final part, the thread of negative consequences of prosumption and the implementation of intelligent products, which are less frequently discussed in the literature, was featured.

Keywords

Intelligent products Prosumer Creation Management 

References

 1. 1.
  Barańska-Fischer, M. (2016). Innowacyjne produkty systemowe jako efekt implementacji inteligentnych specjalizacji regionu (Innovative system products as a result of the implementation of smart specializations of the region), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 262, 116.Google Scholar
 2. 2.
  Bardhi, F., & Eckhardt, G. M. (2017). Liquid Consumption. Journal of Consumer Research, 44, 591.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Baruk, A. (2017). Prosumpcja jako wielowymiarowe zachowanie rynkowe (Prosumption as multidimensional market behavior), PWE Warszawa, p. 87.Google Scholar
 4. 4.
  Battistella, C., & Nonino, F. (2012). Open innovation web-based platforms: The impact of different forms of motivation on collaboration. Innovation: Management Policy & Practice, 14, 557–575.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Bembenek, B. (2016). Strategiczny wymiar prosumpcji w klastrach wiedzy (Strategic dimension of prosumption in knowledge clusters). Handel wewnętrzny 1, 187–201.Google Scholar
 6. 6.
  Bendkowski, J. (2016). Tworzenie wiedzy i uczenie się w warunkach nowej organizacji pracy w gospodarce wirtualnej (Creating knowledge and learning in a new work organization in a virtual economy), Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, no. 95, s. 24.Google Scholar
 7. 7.
  Berthon, P. R. (2012). Marketing meets Web 2.0, social media and creative consumers: Implications for international marketing strategy. Business Horizons, 55(3), 261–271.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Boulaalam, A., Nfaoui, E. H., & Beqqali, O. E. (2013). Intelligent product: Mobile agent architecture integrating the end of life cycle (EOL) for minimizing the lunch phase PLM., The International Journal of Soft Computing and Software Engineering [JSCSE] 3(3 Special Issue), 109.Google Scholar
 9. 9.
  Bylok, F. (2014). Prosumpcja na rynku energii w perspektywie teoretycznej, [in] Energetyka prosumencka—pierwsza próba konsolidacji (Prosumption on the energy market in the theoretical perspective, [in] Prosumer energy—the first attempt to consolidate), red. J. Popczyk, R. Kucęba, K. Dębowski, W. Jędrzejczyk, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, pp. 90–93.Google Scholar
 10. 10.
  Bylok, F. (2015). Prosumpcja jako forma innowacji na współczesnym rynku (Prosumption as a form of innovation in the modern market). Marketing i Rynek, 2, 55.Google Scholar
 11. 11.
  Claffey, E., & Brady, M. (2014). A model of consumer engagement in a virtual customer environment. Journal of Customer Behaviour, 13(4), 325–346.CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Cohen, N. S. (2008). The valorization of surveillance: Towards political economy of Facebook. Democratic Communiqué, 22, 5–22.Google Scholar
 13. 13.
  Fuchs, C. (2011). Web 2.0, Prosumption and surveillance. Surveillance & Society, 8(3), 291–297.Google Scholar
 14. 14.
  Guttman, U., Papst, J., Merlo, R., Kane, D., Bieser, G., & Grob, O. (2017). Industry 4.0: What’s Next. In An SAP Point of View, SAP, White Paper, Industry 4.0, p. 5, September 2017.Google Scholar
 15. 15.
  Ives, B., & Vitale, M. R. (1988). After the sale: Leveraging maintenance with information technology. Management Information Systems, Quarterly, 12(1), 7–21.CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Kärkkäinen, M., Holmström, J., Främling, K., & Artto, K. (2003). Intelligent products—A step towards a more effective project delivery chain. Computers in Industry, 50(2), 141–151.CrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Katana, K. (2016). Innowacje społeczne w kontekście rozwoju inteligentnych organizacji (Social innovations in the context of the development of intelligent organizations). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, j., 92, 152.Google Scholar
 18. 18.
  Kopeć, K. (2014). Empowerment czy wyzysk? O niejednoznacznej naturze prosumpcji w sieci (Empowerment or exploitation? About the ambiguous nature of prosumption on the web), Kultura i Polityka, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, 16, 158–170.Google Scholar
 19. 19.
  Kuehn, K. M. (2011). Prosumer-citizenship and the local: A critical case study of consumer reviewing on Yelp.com, The Pennsylvania State University, The Graduate School, College of Communications, p. 44. https://etda.libraries.psu.edu/paper/12069/7819.
 20. 20.
  Maleszka, M., & Nguyen, N. T. (2015). Integration computing and collective intelligence. Expert Systems with Applications, 42(1), 332–340.CrossRefGoogle Scholar
 21. 21.
  McFarlane, D. (2012). Product Intelligence: Theory and practice. IFAC Proceedings Volumes, 45(6), 11–12.Google Scholar
 22. 22.
  McFarlane, D., Sarma, S., Chirn, J. L., Wong, C. Y., & Ashton, K. (2003). Auto id systems and intelligent manufacturing control. Engineering Applications of Articial Intelligence, 16(4), 365–376.CrossRefGoogle Scholar
 23. 23.
  Meyer G. G., Främling, K., & Holmström, J. (2009). Intelligent products: A survey. Computers in Industry 60(3), 6, 137–148.CrossRefGoogle Scholar
 24. 24.
  Mitręga, M. (2013). Czy prosumpcja w dobie kryzysu to zjawisko jednowymiarowe? Eksploracja wśród użytkowników portali społecznościowych (Is prosperity in the time of crisis a one-dimensional phenomenon? Exploration among users of social networks), Problemy Zarządzania 11(1, 40), 44.CrossRefGoogle Scholar
 25. 25.
  Mróz B. (2010). Nowe trendy konsumenckie—szansa czy wyzwanie dla marketingu (New consumer trends—an opportunity or a challenge for marketing) [in:] Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, red. Sz. Figiel, PWE, Warszawa, p. 64.Google Scholar
 26. 26.
  Nowacki, P. (2014). Marketing 4.0—nowa koncepcja w obliczu przemian współczesnego konsumenta (Marketing 4.0—a new concept in the face of modern consumer changes). Marketing i Rynek, 6, 14–18.Google Scholar
 27. 27.
  Porter, M. E., & Heppelmann, J. E. (2015). How intelligent, connected products are transforming companies. https://hbr.org/2015/10
 28. 28.
  Rijsdijk S. A., & Hultink E. J. (2013). Developing intelligent products. In K. B. Kahn (Ed), The PDMA handbook of new product development (3rd Ed., p. 301). London: Wiley.CrossRefGoogle Scholar
 29. 29.
  Rijsdijk, S. A., Hultink, E. J., & Diamantopoulos, A. (2007). Product intelligence: Its conceptualization, measurement and impact on consumer satisfaction. Journal of the Academy of Marketing, 35, 343–353.CrossRefGoogle Scholar
 30. 30.
  Szul, E. (2013). Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów—uwarunkowania i przejawy (Prosumption as activity of contemporary consumers—Conditions and manifestations). Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy Nr., 31, 347–356.Google Scholar
 31. 31.
  Tapscott, D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat (Digital adulthood. As the generation of the network changes our world). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.Google Scholar
 32. 32.
  Tapscott, D., & Williams, A. D. (2008). Wikinomia. O globalnej współpracy, która wszystko zmienia (Wikinomia. About global cooperation that changes everything) (pp. 215–216). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.Google Scholar
 33. 33.
  Toffler, A. (1997). Trzecia fala (Third wave) (pp. 43–45, 409–412), Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.Google Scholar
 34. 34.
  Vallverdú, J. (2014). Handbook of research on synthesizing human emotion in intelligent systems and robotics, IGI Global (p. 177).Google Scholar
 35. 35.
  Wierzbiński, B., & Surmacz, T. (2012). Advantages of collaborative approach in customer service management. Research in Logistics & Production, 2(1), 115–126.Google Scholar
 36. 36.
  Wang, C., Chen, L., Mengyan, L., & Zhao, L. (2013). Exploring the norms for the UX design of intelligent products: A case study, design management symposium (TIDMS). In 2013 IEEE Tsinghua International (p. 164).Google Scholar
 37. 37.
  Wolny, W. (2012). Prosumpcja—konsumencka kreatywność w gospodarce elektronicznej (Prosumption—consumer creativity in the electronic economy), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, no. 703, Ekonomiczne Problemy Usług, no. 88, p. 124.Google Scholar
 38. 38.
  Wolny, W. (2013). Formy prosumpcji w systemach informatycznych, w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (Forms of prosumption in information systems. In: Innovations in management and production engineering), red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego) Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, p. 950.Google Scholar
 39. 39.
  Xie, C., Bagozzi, R. P., & Troye, S. V. (2008). Trying to prosume: Toward a theory of consumers as co-creators of value. Journal of the Academy of Marketing Science, 36(1), 110.CrossRefGoogle Scholar
 40. 40.
  Zwick, D., Bonsu, S. K., & Darmody, A. (2008). Putting consumers to work: Co-creation and new marketing govern-mentality. Journal of Consumer Culture, 8(2), 177.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Marketing and EntrepreneurshipUniversity of RzeszówRzeszówPoland

Personalised recommendations