Advertisement

Construction of Hydrotechnical Structures in Terms of Rational Management of Mineral Resources

 • Slávka GałaśEmail author
 • Andrzej Gałaś
Chapter
Part of the Water Science and Technology Library book series (WSTL, volume 86)

Abstract

The following chapter discusses the use of non-renewable mineral resources occurring in dam reservoir basins. The work presents an assessment of construction of hydrotechnical objects in terms of mineral deposits management, taking into consideration construction of flood control basins with associated mineral exploitation, exploitation of minerals associated with maintaining retention of water reservoirs and limited access to mineral deposits as a result of flooding of the reservoir basin. After analysis of mineral management in several selected flood protection reservoirs in Poland: Racibórz Dolny, Świnna Poręba, Nysa and Tresna, it can be stated that construction of a hydrotechnical object with associated mineral exploitation seems to be the most rational solution considering sustainable development and protection of non-renewable resources. The concept of spatial–technical solution based on combination of a step-by-step construction of a reservoir with successive exploitation of natural aggregates deposited in the basin of the Racibórz Dolny dry polder, will increase the capacity of the reservoir, reduce the costs of reclamation of the post-mining areas and allow further use of agricultural and forest land on its shore area. The mineral resources management should be carried out with the emphasis on the most complete extraction of minerals, which is essential in the case of planned flood protection reservoirs, as their basins often contain minerals that can be used as building materials.

Keywords

Reservoirs Construction Mineral resources Exploitation Rational management 

Notes

Acknowledgement

The study was supported by AGH 11.11.140.626—Economic geology analyses and environmental management.

References

 1. Awdankiewicz H et al (2004) Objaśnienia do Mapy Geośrodowiskowej Polski 1:50,000. Arkusz Otmuchów. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, p 39Google Scholar
 2. Balance (2016) The balance of mineral resources deposits in Poland as of 31.12.2015. Polish Geological Institute—National Research InstituteGoogle Scholar
 3. Borowy E (2017) Ocena wydobycia kruszywa naturalnego z czaszy zbiornika retencyjnego Świnna Poręba (Assessment of natural aggregates extraction from the Świnna Poręba reservoir’s basin). Thesis AGH, Kraków, p 84Google Scholar
 4. CGD (Central Geological Database) (2017) Polish Geological Institute—National Research Institute. http://baza.pgi.gov.pl. Accessed Apr 2017
 5. Decision (2011) Decision no. ROŚ.ŚR.7624.DS/47/10 was issued by the Mayor of Nysa. Urząd Miejski w NysieGoogle Scholar
 6. Dyka M (2013) Kopanie w zbiorniku: Wydobycie kopalin w obrębie obiektów gospodarki wodnej (Digging in the reservoir: Mineral extraction within water management facilities), Surowce i maszyny budowlane, vol 3. Wydawnictwo BMP, Racibórz, Poland, pp 56–60Google Scholar
 7. Dziewański J (1999) Badania geologiczne masywów sklanych podłoża obiektów hydrotechnicznych. Dziewański J (ed) (1999) Sozologiczne problemy w budownictwie wodnym (Sozological problems in hydrotechnical constructions), Studia, Rozprawy, Monografie, vol. 62, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, pp 53–71, 157Google Scholar
 8. Dziewański J, Sroczyński W (1998) Wykorzystanie żwirów z czaszy zbiornika Świnna Poręba (Use of gravel from the Świnna Poręba reservoir’s basin). In: Paulo A (ed) Sozologia na obszarze antropopresji na przykładzie zbiornika Świnna Poręba, pp 153–164. KrakówGoogle Scholar
 9. Gałaś S, Gałaś A (2009) Assessment of ecological stability of spatial and functional structure around Świnna Poręba water reservoir. Pol J Environ Stud 18(3A):83–87Google Scholar
 10. Gałaś S, Gałaś A (2012) Protection of mineral resources as a part of spatial planning in Poland and in Slovakia. Pol J Environ Stud 21(5A):73–77Google Scholar
 11. Gałaś S, Gałaś A, Zeleňáková M (2017) Environmental resources management in the light of construction of a reservoir and a polder exemplified by construction of the reservoirs in Świnna Poręba and Racibórz Dolny, Poland. In: Conference proceedings. Book. International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 27 June–6 July, 2017 Albena, Bulgaria (in press)Google Scholar
 12. Hydrogeo (1975) Dokumentacja geologiczno - inżynierska do ZTE zbiornika wodnego na rzece Skawie w Świnnej Porębie. Część 6—złoża (Geological-engineering documentation for a water reservoir on the Skawa river in Świnna Poręba), PGBW Hydrogeo KrakówGoogle Scholar
 13. Hydroprojekt (1987) Technologie eksploatacji złóż. Zbiornik wodny Świnna Poręba na rzece Skawie (Mining technology. Świnna Poręba water reservoir on the River Skawa) Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego Hydroprojekt w WarszawieGoogle Scholar
 14. Hydroprojekt (2009) Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, województwo śląskie - polder, Raport o oddziaływaniu na środowisko (Construction of the flood reservoir Racibórz Dolny on the Oder River, Silesian Voivodeship—Polder), Hydroprojekt Sp. z o.o., WarszawaGoogle Scholar
 15. Łagosz R (2008) Powiązanie budowy obiektów hydrotechnicznych z górnicza eksploatacją kruszyw naturalnych. Surowce i Maszyny Budowlane, Wydawnictwo BMP, Racibórz, Poland 5:77–84Google Scholar
 16. Lis J et al (2004) Objaśnienia do Mapy Geośrodowiskowej Polski 1:50 000, Arkusz Gorlice. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, p 39Google Scholar
 17. Lokal plan (2011) Uchwała NR XII/196/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego terenu górniczego „Głębinów Zbiornik II” znajdującego się w granicach Zbiornika Nyskiego w części należącej do gminy NysaGoogle Scholar
 18. ME (2017) Ministry of the environment. www.mos.gov.pl. Accessed Apr 2017
 19. Midas (System of management and protection of mineral resources in Poland) (2017) Polish Geological Institute—National Research Institute. http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/midas. Accessed Apr 2017
 20. Olszamowski Z (1999) Rola geologii w projektach hydrotechnicznych. In: Dziewański J (ed) (1999) Sozologiczne problemy w budownictwie wodnym (Sozological problems in hydrotechnical constructions), Studia, Rozprawy, Monografie, vol 62. Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, pp 33–39, 157Google Scholar
 21. PGI-NRI (Polish Geological Institute-National Research Institute) (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) The balance of mineral resources deposits in Poland as of 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015Google Scholar
 22. Prognoza (2010) Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Żywca, Żywiec, INPLUS Spółka z o.o. OlsztynGoogle Scholar
 23. Program for the Odra (2011) Program for the Odra 2006—update 2011. The Government Plenipotentiary for the Program for the Odra, p 183Google Scholar
 24. RWMB Gliwice (The Regional Water Management Board in Gliwice (2017) http://www.rzgw.gliwice.pl/modules.php?name=News&file=print&sid=51. Accessed Apr 2017
 25. RWMB Krakow (The Regional Water Management Board in Krakow) (2013) Bilans zasobów eksploatacyjnych żwirów dla potrzeb Zbiornika Świnna Poręba na koniec 2012 (The balance of gravel exploitation resources for the needs of the Świnna Poręba Reservoir made in 2012)Google Scholar
 26. Sroczyński W (1999) Rola karpackich gruntów pokrywowych (czwartorzędowych) w budownictwie wodnym—aspect geoekologicky. In: Dziewański J (ed) (1999) Sozologiczne problemy w budownictwie wodnym (Sozological problems in hydrotechnical constructions), Studia, Rozprawy, Monografie, vol 62. Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków, pp 133–143, 157Google Scholar
 27. Sroczyński W (ed) (2002) Uwarunkowania geologiczne realizacji zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na Odrze (Geological conditions of the realization of the Racibórz Dolny flood reservoir on the Oder River). IGSMiE PAN, Kraków, Poland, p 88Google Scholar
 28. Szapliński A (1988) Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej w kat. C1 + B złoża kruszywa naturalnego “Głębinów—Zbiornik”, gmina Nysa, woj. OpoleGoogle Scholar
 29. Szepietowska H (1971) Dokumentacja geologiczna w kategorii C1 + B złoża kruszywa naturalnego Głębinów-ZbiornikGoogle Scholar
 30. Zeleňáková M, Zvijáková L (2017) Risk analysis within environmental impact assessment of proposed construction activity. Environ Impact Assess Rev 62:76–89CrossRefGoogle Scholar
 31. Żywieckie Kopalnie Kruszyw (2017) Żywieckie Kopalnie Kruszyw Sp. z o.o. http://www.zkk.pl/onas. Accessed Apr 2017

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.AGH University of Science and TechnologyKrakówPoland

Personalised recommendations