Advertisement

Transport Infrastructure in Poland in the Years 2006–2015

 • Katarzyna Chudy-Laskowska
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Business and Economics book series (SPBE)

Abstract

Transport infrastructure is an economic category associated with socio-economic development both at the macro- and micro-economic levels. The aim of this article is to diagnose the condition of transport infrastructure in each region of Poland between the years 2006 and 2015, and the separation of clusters of voivodeships with a similar level of development of transport infrastructure. Indexes which describe the condition of infrastructure in Polish voivodeships were selected and then subjected to statistical analysis (descriptive statistics, correlation analysis, examining changes in rates over two separate years with the use of the Wilcoxon signed-rank test). Next, the selected indexes were analysed taxonomically, which facilitated the identification of regions with well-developed transport infrastructure and those with the greatest need of investment.

Keywords

Transportation Infrastructure Taxonomy Voivodeship 

References

 1. 1.
  Sidor J (2006) Realization of the transport policy at the international, national and regional level. Eksploatacja i Niezawodność—Maintenance and Reliability, vol 4. Polskie Naukowo –Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Warsaw, pp 61–66Google Scholar
 2. 2.
  Sturm JE, Jacobs J, Groote P (1999) Output effects of infrastructure investment in the Netherlands 1853–1913. J Macroecon 21:355–373CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Farhadi M (2015) Transport infrastructure and long-run economic growth in OECD countries. Transp Res Part A Elsevier 74:73–90Google Scholar
 4. 4.
  Nowacki G (2012) Wybrane problemy dotyczące infrastruktury transportowej oraz potencjalnych zagrożeń terrorystycznych, vol 2. Instytut Transportu Samochodowego, Warsaw, pp 44–59Google Scholar
 5. 5.
  Mirowski W (1996) Studia nad infrastrukturą wsi polskiej. Wyposażenie obszarów w infrastrukturę społeczną, PAN Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, WarsawGoogle Scholar
 6. 6.
  Jacyna M, Pyza D, Wasiak A (2011) The importance of transport infrastructure in the movement of cargo in logistics term. Tech Trans Mech 4:46–55Google Scholar
 7. 7.
  Rydzkowski W (2004) Usługi logistyczne. Biblioteka Logistyka, Poznań (2004)Google Scholar
 8. 8.
  Fedan R, Makieła Z (2006) Infrastruktura transportowa w kształtowaniu struktury przestrzennej Regionu Podkarpackiego. In: Przedsiębiorstwo i region, Rzeszów University, Rzeszów, pp 25–26Google Scholar
 9. 9.
  Wojewódzka-Król K (2010) Problemy rozwoju infrastruktury transportu w Polsce w świetle tendencji unijnych. Logistyka 3:19Google Scholar
 10. 10.
  Tryon R (1939) Cluster analysis. McGraw-Hill, New YorkGoogle Scholar
 11. 11.
  Cattell RA (1944) Note on correlation clusters and cluster search methods. Psychonometrica 9:169–184CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Lotko A, Lotko M (2015) Cluster analysis of knowledge workers assessment of occupational threats and attitudes of work. Eksploatacja i Niezawodność—Maintenance and Reliability, vol 17(1). Polskie Naukowo –Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Warsaw, pp 80–89 (2015)CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Grabiński T (1992) Metody taksonometrii. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, KrakowGoogle Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Management FacultyRzeszów University of TechnologyRzeszówPoland

Personalised recommendations