Advertisement

The Research Study on Principles of Drivers’ Behaviour in the Labour Market of Road Transport in Poland. Deconstruction of I. Ajzen and M. Fishbein Model

 • Joanna Fryca-Knop
 • Beata Majecka
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Business and Economics book series (SPBE)

Abstract

The aim of the article is to present a concept for the methodology for the research of social professional behaviour, with particular reference to the labour market of drivers in road transport. The deconstruction method was used as a research method. As a result of the adaptation of reasoned action models (I. Ajzen and M. Fishbein) and planned behaviour (I. Ajzen), using the theory of systems and regulatory theory, the article presents principles of regulation of professional behaviour.

Keywords

Principles of regulation Professional behaviour Deconstruction 

References

 1. 1.
  Fryca J (2007) Kształtowanie systemów pracy w przedsiębiorstwach. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, GdańskGoogle Scholar
 2. 2.
  Fryca J (2012) Zachowania organizacyjne przedsiębiorstw na rynku pracy w obliczu wyzwań społecznej odpowiedzialności biznesu. In: Klimek H, Wach D (ed) Zeszyty Naukowe UG, Studia i Materiały ITiHM, no. 9, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, pp 137–150Google Scholar
 3. 3.
  Fryca J, Majecka B (2006) Rynek pracy w transporcie drogowym po wejściu Polski do Unii Europejskiej. In: Rucińska D, Adamowicz E (ed) Nowa jakość transportu i logistyki po akcesji do Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe UG ETL, No. 34, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, pp 123Google Scholar
 4. 4.
  Majecka B (2012) Uwarunkowania zachowań przedsiębiorstw transportu samochodowego na rynku przewozów rzeczy. In: Klimek H, Wach D (ed) Zeszyty Naukowe UG, Studia I Materiały ITiHM, no. 9, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, pp 151–164Google Scholar
 5. 5.
 6. 6.
  Raport PwC (2016) Rynek pracy kierowców w PolsceGoogle Scholar
 7. 7.
  Majecka B (2013) Perspektywy zachowań przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, GdańskGoogle Scholar
 8. 8.
  Szałucki K (2016) Kształtowanie równowagi przedsiębiorstw transportowych. Texter, WarszawaGoogle Scholar
 9. 9.
  Letkiewicz A (2013) Samoregulacja w symetryzacji systemów przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, GdańskGoogle Scholar
 10. 10.
  Hatch JM (2002) Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp 57–61Google Scholar
 11. 11.
  Koźmiński AK (1996) Przedmowa. In Kostera M (ed) Postmodernizm w zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, p 9Google Scholar
 12. 12.
  Koźmiński AK, Latusek-Jurczak D (2011) Rozwój teorii organizacji. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, p 24Google Scholar
 13. 13.
  Blackburn S (1997) Oksfordzki słownik filozoficzny, Wydawnictwo “Książka i Wiedza”, Warszawa, p 79Google Scholar
 14. 14.
  Ajzen I (1985) from intentions to actions: a theory of planned behavior. In: Kuhl J, Beckmann J (eds) Action control. From cognition to behavior, Springer, Berlin Heidelberg, pp 11–39CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Ajzen I (1991) The theory of planned behavior. Organ Behav Hum Decis Process 50(2):179–211CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Fishbein M, Ajzen I (1975) Belief, attitude, intention, and behavior: an introduction to theory and research. Addison-Wesley Pub. Co, Reading, MassGoogle Scholar
 17. 17.
  Ajzen I, Fishbein M (1980) Understanding attitudes and predicting social behavior. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJGoogle Scholar
 18. 18.
  Fishbein M., Ajzen I (2010) Predicting and changing behavior: the reasoned action approach. Psychology Press (Taylor & Francis), New YorkGoogle Scholar
 19. 19.
  Pojani D, Bakija D, Shkreli E, Corcoran J, Mateo-Babiano I (2017) Do Northwestern and Southeastern Europe share a common “cycling mindset”? Comparative analysis of beliefs toward cycling in the Netherlands and the Balkans. Eur J Trans Infrastruct Res 17(1):25–45Google Scholar
 20. 20.
  Szmigielska B, Wolski K, Jaszczak A (2012) Modele wyjaśniające zachowania użytkowników internetu. E-mentor 3(45)Google Scholar
 21. 21.
  Mynarska M (2012) Wykorzystanie teorii planowanego zachowania w celu wyjaśnienia zróżnicowania intencji rodzicielskich – ocena operacjonalizacji i dobroci pomiaru zmiennych. Studia Psychologica UKSW 12(1):83–100Google Scholar
 22. 22.
  Ajzen I (2012) Job satisfaction, effort, and performance: a reasoned action perspective. Contemp Econo 5(4):32–43CrossRefGoogle Scholar
 23. 23.
  Tomaszewski T (1978) Podstawowe formy organizacji i regulacji zachowania. In: Tomaszewski T (ed) Psychologia. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, pp 491–497Google Scholar
 24. 24.
  Kozielecki J (1975) Psychologiczna teoria decyzji. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, p 271Google Scholar
 25. 25.
  Peak H (1983) Postawy i motywacja. In: Scott WE, Cummings LL (eds) Zachowanie człowieka w organizacji. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, pp 101–106Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculty of EconomicsUniversity of GdanskSopotPoland

Personalised recommendations