Advertisement

Professional Technical Teacher Education at CTU in Prague

Conference paper
Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 716)

Abstract

Czech Technical University (CTU in Prague), Masaryk Institute of Advanced Studies (MIAS), Department of pedagogical and psychological studies, prepares students for the profession of technical teacher in the bachelor study programme Specialization in Pedagogy. Thus, the current state of knowledge of Educational Science is applied into specialized areas of technical disciplines. Actually, technical knowledge is a prerequisite for the field of study Technical Teacher Education, and Vocational Teacher Education. A structure and the content of teacher preparation is systematically modernized due to development of humanities and technical sciences.

This paper presents an overview of current activities of the Czech Technical University in Prague, three-year project (2014–2016) Readiness of Technically Educated Students for the Teacher Profession, Management and Motivation as a part of the TQM of under-graduate teacher preparation within the Fund of Educational Policy of Ministry of Education. This indicates the specific of education in the Czech Republic. Technical teacher education is highly relevant from many perspectives nowadays.

Keywords

Fund of Educational Policy Motivation Professional teacher development 

References

 1. 1.
  ANDRES, P.: Připraveni (nejen) do učitelské praxe. Pražská technika 2/2017. Odborný časopis ČVUT. 1. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT (2017). ISSN 1213-5348 Google Scholar
 2. 2.
  Andres, P., Svoboda, P., Vališova, A.: Snižování studijní neúspěšnosti a celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference EDUCOM 2015. Pedagogica actualis VIII. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (2015)Google Scholar
 3. 3.
  Andres, P., Svoboda, P.: Vybrané aspekty celoživotního vzdělávání učitelů - techniků. In: Danielova, L., Schmied, J. (eds.) Sborník příspěvků ze 7. mezinárodní vědecké konfer-ence celoživotního vzdělávání Icolle 2015. 1. vyd. Křtiny: Mendelova univerzita v Brně, s. 17–34 (2015). ISBN 978-80-7509-287-8Google Scholar
 4. 4.
  Semrád, J., Vališová, A., Andres, P., Škrabal, M., a kol.: Výchova, vzdělávání a výzvy nové doby. Brno: Paido (2015). ISBN 978-80-7315-258-1Google Scholar
 5. 5.
  Moderní Vyučování. CZ: Škola hrou? S moderními technologiemi je to snadné (2016). http://www.modernivyucovani.cz/skola-hrou-modernimi-technologiemi-je-snadne/. Accessed 2 Feb 2016
 6. 6.
  Vašutová, J., a kol.: Vzděláváme budoucí učitele. Nové přístupy k pedagogicko - psychologické přípravě studentů učitelství. Praha: Portál (2008). ISBN 978-80-7367-405-2Google Scholar
 7. 7.
  Svoboda, P., Andres, P.: Multimedia as a Modern Didactic Tool – Windows EDU Proof of Concept Project at Czech Technical University in Prague. In: 19th International Conference on Interactive Collaborative Learning and 45th IGIP International Conference on Engineering Pedagogy, ICL2016. 1. vyd. Villach, Austria: IGIP (2016). http://www.springer.com/gp/book/9783319503394?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ChapterAuthorCongrat. ISBN 978-3-319-50339-4 (e-book 978-3-319-50340-0). ISSN 2194-5357 (electronic 2194-5365)
 8. 8.
  Vališová, A., Svoboda, P., Andres, P.: Application of ICT at contemporary schools in the Czech Republic. In: International Conference SCHOLA 2016 Pedagogy and Didactics in Technical Education. 1. vyd. Praha, Czech Republic: Taktiq Communications s.r.o. (2017). https://spark.adobe.com/page/7ohkpMA0lD2Wl/. ISBN 978-80-01-06112-1
 9. 9.
  Sharples, A.: Ferguson and team. INNOVATING PEDAGOGY: Open university innovation report 3 (2015). http://www.open.ac.uk/blogs/innovating/. ISBN 978-1-4730-0335-4. Accessed 15 May 2015
 10. 10.
  Melezinek, A.: Inženýrská pedagogika. Překlad: Božena Coufalová, Dana Dobrovská, Jiří Vacek. 2. přeprac. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT (1994). 179 s. ISBN 80-01-01214-XGoogle Scholar
 11. 11.
  Průcha, J.: Učitel. Současné poznatky o profesi. 1. vyd. Praha: Portál (2002). 160 s. ISBN 80-7178-621-7Google Scholar
 12. 12.
  Řezánková, H.: Analýza dat z dotazníkových šetření. 2. vyd. Professional Publishing, Praha (2007). 217 s. ISBN 978-80-7431-019-5Google Scholar
 13. 13.
  Andres, P., Dobrovská, D.: Dilemmas of student technical and social science thinking. In: 44th IGIP International Conference on Engineering Pedagogy, 2015 World Engineering Education Forum WEEF, Florence, Italy, pp. 99–101 (2015)Google Scholar
 14. 14.
  Svoboda, P.: Cesty hodnocení. Media4u Magazine, 7. ročník, 1/2010, s. 45 – 46 (2010). http://www.media4u.cz/aktualvyd.pdf. ISSN 1214-9187. Accessed 31 Mar 2010

Copyright information

© Springer International Publishing AG 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Pedagogical and Psychological Studies, Masaryk Institute of Advanced StudiesCzech Technical University in PraguePragueCzech Republic

Personalised recommendations