Advertisement

The Prospects of Solving Energy Issues by Local Self-government in Podilya Under the Territorial and Administrative Reform Conditions in Ukraine

 • Vasyl Vakhnyak
 • Igor Ryhlivskiy
 • Valerii Havryliuk
 • Valery Tarasyuk
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Energy book series (SPE)

Abstract

The first steps of decentralization in Ukraine are described in the article. State legislative initiatives to enhance local self-government, issues and achievements of voluntary united local communities are described in the article. It is noted that for the purpose of revenues to local budgets it is appropriate to carry out energy saving measures. Wide implementation of renewable energy sources, including biomass, is offered in the article. It is noted that Khmelnytskyi region has favorable natural and economic conditions for the implementation of energy willow plantations as local renewable energy sources. On the example of a particular local community there is reflected an actual use of natural gas and solid fuel during the heating season of 2016–2017 and possibility of creating energy willow plantations and use of chopped wood for heating of social sphere premises are grounded.

Keywords

Decentralization Local self-government Local community Renewable energy Energy willow Biomass Khmelnytskyi region 

References

 1. 1.
  Konstytutsiia Ukrainy. Zakon № 254 k/96-VR vid 28.06.1996. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 30, st. 141 (1996)Google Scholar
 2. 2.
  Ievropeis’ka khartiia mistsevoho samovriaduvannia m. Strasburh, 15 zhovtnia 1985 roku (Ofitsiinyi pereklad). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy vid 03.04.2015, № 24 (2015)Google Scholar
 3. 3.
  Zakon Ukrainy № 452/97 vid 15.07.1997 “Pro ratyfikatsiiu Yevropeis’koi khartii mistsevoho samovriaduvannia”. Vidomosti Verkhovnoi Rady, №38 (1997)Google Scholar
 4. 4.
  Zakon Ukrainy №1508-18 vid 17.06.2014 Pro spivrobitnytstvo terytorial’nykh hromad. Vidomosti Verkhovnoi Rady, № 34 (2014)Google Scholar
 5. 5.
  Rozporiadzhennia KMU: Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorial’noi orhanizatsii vlady v Ukraini, vid 1 kvitnia 2014 r. № 333-r (2014)Google Scholar
 6. 6.
  Rozporiadzhennia KMU: “Deiaki pytannia realizatsii Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorial’noi orhanizatsii vlady v Ukraini, № 688-r. vid 22 veresnia (2016) rGoogle Scholar
 7. 7.
  Zakon Ukrainy №1789-19 vid 20.12.2016 “Pro vnesennia zmin do Biudzhetnoho kodeksu Ukrainy”. Vidomosti Verkhovnoi Rady, № 2 (2017)Google Scholar
 8. 8.
  Iatskovs’kyi S.V.: i in. Ob’iednani terytorial’ni hromady Khmel’nychchyny. Rik pershyi/Iatskovs’kyi S.V., Liubenchuk V.A., Bilyk I.A., Fosolia O.I. ta in. Khmel’nyts’kyi. 266 c (2016)Google Scholar
 9. 9.
  Rozporiadzhennia KMU: Pro zatverdzhennia planu zakhodiv schodo realizatsii Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorial’noi orhanizatsii vlady v Ukraini, vid 18 chervnia 2014 r. № 591-r (2014)Google Scholar
 10. 10.
  Vakhnyak, V.S., Kozhevnikova, V.L.: Dehradatsiini protsesy v hruntakh Khmel’nyts’koi oblasti. Okhorona hruntiv. Vyp.1. Kyiv. S.205–208 (2014)Google Scholar
 11. 11.
  Havryliuk, V.B., Halyschuk, V.I., Strilets’kyi, O.V.: Hrunty Khmel’nychchyny. Suchasnyi stan; zberezhennia, vidtvorennia ta polipshennia yikh rodiuchosti. Kam’ianets’-Podil’s’kyi, 124 s (2010)Google Scholar
 12. 12.
  Krupennykov, Y.A.: Chernozemy. Voznyknovenye, sovershenstvo, trahedyia dehradatsyy, puti okhrany i vozrozhdenyia. Kyshynev. Pontos. 270 s (2008)Google Scholar
 13. 13.
  Pol’chyna, S.M., Vakhnyak, V.S., Havryliuk, V.B.: Zastosuvannia mizhnarodnoi systemy klasyfikatsii hruntiv WRB do karty hruntovoho pokryvu Khmel’nyts’koi oblasti/Naukovi zapysky Ternopil’s’koho natsional’noho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: heohrafiia. Ternopil’. №3 (vypusk 33). S.18–26 (2012)Google Scholar
 14. 14.
  Havryliuk, V.B., Vakhnyak, V.S., Yavorov, V.M., Rodiuchist’ hruntiv Khmel’nychchyny i problemy yii zberezhennia i vidtvorennia. Okhorona hruntiv. Vyp.1.- Kyiv. S.218–221 (2014)Google Scholar
 15. 15.
  Lopushniak, V.: Bioenergetic and economic estimation of sewage sludge use in osier cultivation. In: Lopushniak, V., Lopushniak, G., Grytsyliak, G. (eds.) Teka: Commission of Motorization and Energetics in Agriculture, vol. 16. No. 3, pp. 26–31 (2016)Google Scholar
 16. 16.
  Pyrikov, O.V.: Poetapnyi pidkhid do vysadky enerhetychnykh roslyn. Praktychnyi posibnyk. Kyiv. 99 s (2016)Google Scholar
 17. 17.
  Lopushniak, V.I., Hrytsuliak, H.M.: Bioenerhetychna efektyvnist’ vyroschuvannia verby enerhetychnoi za vnesennia osadu stichnykh vod na dernovo-pidzolystykh hruntakh Peredkarpattia/Visnyk L’vivs’koho NAU: ahronomiia. L’viv. №20. S.165–171 (2016)Google Scholar
 18. 18.
  FAO.: Guidelines for Soil Description, 4th ed (Rome, 2006)Google Scholar
 19. 19.
  Zakon Ukrainy №1797-19 vid 15.04.2017 “Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy schodo pokraschennia investytsiinoho klimatu v Ukraini”. Vidomosti Verkhovnoi Rady, № 5–6 (2017)Google Scholar
 20. 20.
  Rozporiadzhennia KMU: Pro Natsional’nyi plan dii z vidnovliuvanoi enerhetyky na period do 2020 roku, № 902-r vid 1 zhovtnia (2014) rGoogle Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG 2018

Authors and Affiliations

 • Vasyl Vakhnyak
  • 1
 • Igor Ryhlivskiy
  • 1
 • Valerii Havryliuk
  • 1
 • Valery Tarasyuk
  • 1
 1. 1.State Agrarian and Engineering University in PodilyaKhmelnytskyiUkraine

Personalised recommendations