Advertisement

Assessment and Development Perspectives of Solar Energy in Khmelnytskyi Region

 • Vasyl Ovcharuk
 • Olena Doroshenko
 • Yaroslava Babiy
 • Andriy Stepas′
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Energy book series (SPE)

Abstract

Condition and development perspectives of solar energy in Khmelnytskyi region are considered in the article. The analysis of information regarding solar power is conducted. There were given characteristics and potential of the region, of existing and new solar power plants.

Keywords

Renewable sources of energy Solar power plant Solar cell Solar radiation Power 

References

 1. 1.
  Intehratsiya OES Ukrayiny do kontynentalʹnoyi yevropeysʹkoyi enerhosystemy ENTSO-E. [Elektronnyy resurs]// Ukrenerho. Natsionalʹna enerhetychna kompaniya. Proekty z yevrointehratsiyi – Rezhym dostupu: https://ua.energy/diyalnist/projects/realizovani-proekty/
 2. 2.
  Vprovadzhennya novoho rynku elektroenerhiyi v Ukrayini [Elektronnyy resurs]// Ukrenerho. Natsionalʹna enerhetychna kompaniya. Proekty z yevrointehratsiyi – Rezhym dostupu: https://ua.energy/diyalnist/projects/realizovani-proekty/
 3. 3.
  Enerhetychnyy mist Ukrayina – Yevropeysʹkyy Soyuz [Elektronnyy resurs]// Ukrenerho. Natsionalʹna enerhetychna kompaniya. Proekty z yevrointehratsiyi – Rezhym dostupu: https://ua.energy/diyalnist/projects/realizovani-proekty/
 4. 4.
  Terawatt-scale photovoltaics: Trajectoriesandchallenges. Nancy M. Haegel, RobertMargolis, TonioBuonassisiDavidFeldman, ArminFroitzheim, RaffiGarabedian [Elektronny`jresurs]// Science. 14 April 2017, pp. 141–143–Rezhy`mdostupu: http://science.sciencemag.org/content/356/6334/141
 5. 5.
  Stoyan, O., YU. Svitovyy ta vitchyznyanyy dosvid realizatsiyi mekhanizmiv derzhavnoho rehulyuvannya rozvytku vidnovlyuvalʹnoyi enerhetyky: osnovni tendentsiyi rozvytku ta perspektyvy/ O. YU. Stoyan// Naukovi pratsi [Chornomor. derzh. un-tu im. Petra Mohyly kompleksu “Kyyevo-Mohylyan. akademiya”]. Seriya “Derzh. upravlinnya”. – 2014. – T. 235, vyp. 223. – S. 94–100Google Scholar
 6. 6.
  Machulin, V., Sonyachna enerhetyka: poryadok dennyy dlya svitu y Ukrayiny/ V. Machulin, V. Lytovchenko, M. Strikha// Visnyk Natsionalʹnoyi akademiyi nauk Ukrayiny. - 2011. - № 5. - S. 30–39Google Scholar
 7. 7.
  Proekt novoyi Energety`chnoyi strategiyi Ukrayiny`do 2035: za i proty`. [Elektronny`jresurs]// Centrdoslidzhen`energety`ky`. – Rezhy`mdostupu: http://eircenter.com/ua-analiitika/proekt-novoyi-energetichnoyi-strategiyi-ukrayini-do-2035-za-i-proti/
 8. 8.
  Bazylak, W., Głowacki, S., Bryś, A., Tulej, M., Sojak, M., Książek, I., Yermakov, S.: Solar radiation as a source of energy used in drying processes. Scientific achievements in agricultural engineering, agronomy and veterinary medicine. pp. 42–54 (2017)Google Scholar
 9. 9.
  Spichak, V., Sidorchuk, O., Lub, P., Hutsol, T., Zelensky, O.: Methodology of production-technological risk management on the basis of statistical imitation modeling of projects works. East. Eur. J. Enterp. Technol. 10(61), 89–92Google Scholar
 10. 10.
  Volodymyr Ivanyshyn, TarasHutsol. 2017. The Ukrainian agricultural groups state and agro-machinery rovision/ Scientific achievements in agricultural engineering, agronomy and veterinary medicine. Monograph – Traikon. Krakov.Vol. 1 – P. 1–13.http://188.190.33.56:7980/jspui/handle/123456789/10
 11. 11.
  Dmy`trenko, L.V., Gejko, L.A. Ocinka klimaty`chny`x resursiv sonyachnoyi i vitrovoyi energiyi (metod. Rozrobky ta rezul`taty doslidzhen`)// Visn. Donecz`koyi derzh. akad. bud-va ta arxit. – 1999. – №99–6(20). – T. 2. – S. 6–8Google Scholar
 12. 12.
  My`sak, J.S. Sonyachna energetyka: teoriya ta prakty`ka: monografiya/ J. S. My`sak, O. T. Voznyak, O. S. Dacz`ko, S. P. Shapoval. – L`viv: Vydavnycztvo L`vivs`koyi politexniky, 2014. – 340 sGoogle Scholar
 13. 13.
  Dmy`trenko, L.V. Gelio- tavitroenergety`chniresursy// KlimatUkrayiny. – K.: Vy`d-voRayevs`kogo, 2003. – S. 267–279Google Scholar
 14. 14.
  Scientific achievements in agricultural engineering, agronomy and veterinary medicine: Polish-Ukrainian cooperation [Electronic resource]: scientific monograph. State Agrarian and Engineering University in Podilya, Agriculture University in Kraków. vol. I. Kraków: Traicon, 170Google Scholar
 15. 15.
  Energety`chnyjpotencialsonyachnoyiradiaciyinatery`toriyiUkrayiny`/ V. M. Zhely`x, O. V. Omel`chuk, S. P. Shapoval, I. I. Vengry`n// Visny`kNacional`nogouniversy`tetu “L`vivs`kapolitexnika”. Seriya: Teoriya i prakty`ka budivny`cztva: zbirny`knaukovy`xpracz`. – 2015. – № 823. – S. 117–121Google Scholar
 16. 16.
  Borovyk, O.A. Doslidzhennya stanu ta perspektyv rozvytku helioenerhetyky v Ukrayini// Materialy III Mizhrehionalʹnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi molodykh uchenykh. Suchasni problemy eksperymentalʹnoyi ta teoretychnoyi fizyky. – 2014 – S. 5–11Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG 2018

Authors and Affiliations

 • Vasyl Ovcharuk
  • 1
 • Olena Doroshenko
  • 1
 • Yaroslava Babiy
  • 1
 • Andriy Stepas′
  • 1
 1. 1.State Agrarian and Engineering University in PodilliaPodilliaUkraine

Personalised recommendations