Advertisement

Physical and Chemical Properties of Pellets Produced from the Stabilized Fraction of Municipal Sewage Sludge

 • Beata BrzychczykEmail author
 • Tomasz Hebda
 • Jan Giełżecki
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Energy book series (SPE)

Abstract

The physico-mechanical properties of compact biomass formed from biomass from the giant biomass power plant and the stabilized fraction of municipal waste have been studied. The strength properties study was carried out on pellets formed from mixtures containing 5, 10, 15, 20 and 25% stabilizer and moisture content of 12, 15 and 18%. Modified biofuel has been tested for energy properties. The heat of combustion, calorific value and ash content were determined according to the proportion of pelletized stabilizate.

Keywords

Stabilizer Biofuel Underburden fraction Physico-mechanical properties Fuel properties Miscanthus x giganteus 

Notes

Acknowledgements

This Research was financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland.

References

 1. 1.
  Gużda, A., Szmolke, N.: Efektywność małej elektrowni wodnej na wybranym przykładzie, Współczesne Problemy Energetyki Iii, aut. książki Moniki Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Pikonia, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Gliwice (2015)Google Scholar
 2. 2.
  Schnell, Ch.: Wykonanie celu OZE 2020. Analiza stanu obecnego i prognoza. Solivan, Warszawa 2016 [on-line], dostęp 13 July 2017Google Scholar
 3. 3.
  Van Tubergen, J., Milieu, E., Glorius, T., Waeyenbergh, E.: Classification of Solid Recovery Fuels. European Recovered Fuel Organization (2005)Google Scholar
 4. 4.
  Czajka, K., Mokrzycki, E., i Uliasz-Bocheńczyk, A.: Zasoby energetyczne odpadów, Energia z odpadów. Sopot (2000)Google Scholar
 5. 5.
  Poskrobko, S., Łach, J., Król, D.: Badanie podstawowych właściwości paliwowych, Energetyka (2009)Google Scholar
 6. 6.
  Malinowski, M., Sikora, J.: Wpływ zawartości odpadów ulegających biodegradacji na właściwości paliwa alternatywnego z odpadów. In: Proceedings of EC Opole (2008), strony 223–230Google Scholar
 7. 7.
  Trezza, M.A., i Scian, A.N.: Waste fuels: their effect on Portland cement clinker. Cem. Concr. Res. 35, 438–444 (2005)Google Scholar
 8. 8.
  Wandrasz, J.W., Wandrasz, A.J.: Fueled Biofuels and Fuel From Waste in Thermal Processes. Seidel - Przywecki Sp. zoo Warszawa (2006). ISBN 978-83-919449-7-2Google Scholar
 9. 9.
  Duda, J.: Piec cementowy jako agregat do współspalania paliw alternatywnych. Spalanie paliw alternatywnych w energetyce i przemyśle cementowy. Opole (2003)Google Scholar
 10. 10.
  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu, Warszawa dnia 22 stycznia 2016 r. poz. 108Google Scholar
 11. 11.
  Skonecki, S.: Modelowanie ciśnieniowego zagęszczania materiałów roślinnych, Lublin,Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie (2004)Google Scholar
 12. 12.
  Hejft, R.: Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych, Białystok, Wydawnictwo i zakład poligrafi instytutu technologii eksploatacji (2002)Google Scholar
 13. 13.
  Borowski, G.: Porównanie dwóch sposobów określenia wytrzymałości brykietów z materiałów drobnoziarnistych. Postęp Nauki i Techniki nr 12, 115–120 (2012)Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG 2018

Authors and Affiliations

 • Beata Brzychczyk
  • 1
  Email author
 • Tomasz Hebda
  • 1
 • Jan Giełżecki
  • 1
 1. 1.Faculty of Production and Power EngineeringUniversity of Agriculture in KrakowKrakowPoland

Personalised recommendations