Advertisement

Development of Small Agricultural Biogas Plants in Poland. The Evaluation of Technical and Economic Conditions

 • Edyta Wrzesińska-JędrusiakEmail author
 • Łukasz Aleszczyk
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Energy book series (SPE)

Abstract

This article covers the scope of preparatory work for the study of two designed biogas plants consisting of fermentation chambers. On the Polish market there are no original solutions for biogas installation dedicated to the small farms that take into account their specific characteristics. The concept of modular biogas installation has been developed in the Institute of Technology and Life Sciences, a solution in the form of two types of biogas installation for processing liquid substrates such as pig and bovine manure. The first variant, a mono-substrate reactor tank includes a filling that increases the surface area of microorganisms. The second variant was conducted under the Biostrateg 2 project “Developing innovative technologies complex utilization of waste generated during the fattening pigs” and uses a reactor, with a pump for lifting liquid which is patent protected. In order to estimate the energy efficiency of these two variants, the theoretical balance of energy needed to efficiently carry out the fermentation was calculated.

Keywords

Biogas plant Innovative technologies Energy efficiency 

Literature

 1. 1.
  Chodakowska-Miszczuk Justyna Biogazownie rolnicze w rozwoju małoskalowych instalacji odnawialnych źródeł energii w Polsce, Roczniki naukowo ekonomiczne rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich II 102, z 1, 2015, s. 97–105Google Scholar
 2. 2.
  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania i stosowania energii ze źródeł odnawialnych z dnia 23 kwietnia 2009 r. L. 140/16Google Scholar
 3. 3.
  Klose, F., Kofluk, M., Lehrke, S., Rubner, H.: Toward a distributed—power world. Renewables and smart girds will reshape the energy sector, The Boston Consulting Group, June 2010. Available from: http://www.bcg.com/documents/file51254.pdf [cit. 18.08.2014] (2010)
 4. 4.
  Ruester, S., Schwenen, S., Finger, M., Glachant, J.-M.: A post-2020 EUenergy technology policy: revisiting the Strategic Energy Technology Plan, EUI working paper RSCAS, vol. 39, European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Florence School of Regulation, San Domenico di Fiesole (2013)Google Scholar
 5. 5.
  Myczko, A., Konieczny, R.: Istota biogazowni oraz procesy technologiczne i obiekty w biogazowniach. Budownictwo na obszarach wiejskich. Nauka, praktyka, perspektywy. Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin (2013)Google Scholar
 6. 6.
  Hada, Ł., Myczko, R.: Prototyp kontenerowej mikrobiogazowni rolniczej. Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i produkcji energii alternatywnej. Wyd. Instytutu Technologicznego Przyrodniczego, Falenty (2012)Google Scholar
 7. 7.
  Myczko, A., Kołodziejczyk, T., Sawiński, R., Myczko, R., Aleszczyk, L., Łaska-Zieja, B., Wałowski, G., Wrzesińska-Jędrusiak, E.: Koncepcje małych biogazowni do przerobu rolniczych pozostałości poprodukcyjnych. Aktualne problemy inżynierii biosystemów 2017, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2017s, 251–266 (2017)Google Scholar
 8. 8.
  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 44/2016 w sprawie stosowania pojęcia mocy zainstalowanej elektrycznej. Warszawa, 21 września 2016 r.Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG 2018

Authors and Affiliations

 • Edyta Wrzesińska-Jędrusiak
  • 1
  Email author
 • Łukasz Aleszczyk
  • 1
 1. 1.Department of Renewable EnergyInstitute of Technology and Life Sciences in Falenty Poznań BranchPoznańPoland

Personalised recommendations