Advertisement

Municipal Waste Anaerobic Digestion in Poland

 • Maciej CyrankaEmail author
 • Michał Jurczyk
 • Krzysztof Dziedzic
 • Marcin Jewiarz
 • Bogusława Łapczyńska-Kordon
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Energy book series (SPE)

Abstract

The objective of the paper was to analyse the current state and possibilities of municipal waste anaerobic digestion in Poland. The article shows the main legal and technological aspects that determine the circumstances of implementing this technology in Poland. So far in Poland only a few anaerobic digestion plants are operating, what in comparison to other European countries (e.g. Germany) is a poor result. The main way to deal with waste in Poland is landfilling which can be in many ways dangerous for the environment. The EU law have put pressure on Polish waste management systems for which anaerobic digestion technology can play significant role. This work analysis anaerobic digestion from legal and economical point of view together with predictions of potential as waste management option and renewable energy source. The biogas market has been presented from the perspective of market players. Conclusions show why in the current situation development of Polish anaerobic digestion infrastructure is right.

Keywords

Anaerobic digestion Biogas Municipal waste 

References

 1. 1.
  Müller, W., Bockreis, A.: Mechanical-biological waste treatment and utilization of solid recovered fuels – State of the Art. In: Waste Management, vol. 5, pp. 321–338. TK Verlag Karl Thomé-Kozmiensky, Neuruppin (2015)Google Scholar
 2. 2.
  De Baere, L., Bruno, M.: Anaerobic digestion of the organic fraction of municipal solid waste in Europe. In: Waste Management, vol.4, pp. 517–526. TK Verlag Karl Thomé Kozmiensky, Neuruppin (2015)Google Scholar
 3. 3.
  Euro-Centrum.: Rynek biogazowni w Polsce i wojewodztwie Śląskim Katowice (2013)Google Scholar
 4. 4.
  Krasuska, E., Trębacz, D., Oniszk-Popławska, A., Łysek, M., Jacyno, M., Korkosz-Gębska, J., Wójcik, G.: Biogazownia komunalna–kwalifikacja prawna. Czysta Energia 5, 16–20 (2013)Google Scholar
 5. 5.
  Polish Government.: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Dz.U. 2013 poz. 21, Warsaw (2013)Google Scholar
 6. 6.
  European Commission.: Green paper on the management of bio-waste in the European Union. SEC (2008) 2936, Brussels (2008)Google Scholar
 7. 7.
  Rogulska, M., Smerkowska, B., Samson-Bręk, I.: Biogazownia utylizacyjna. Czysta Energia 10, 37–40 (2013)Google Scholar
 8. 8.
  Polish Government.: Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033. Warszawa (2007)Google Scholar
 9. 9.
  Ministry of the Environment.: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku. R10, Dz.U. 2015 poz. 132. Warszawa (2015)Google Scholar
 10. 10.
  Dach, J.: Rynek biogazowni w Polsce – ocena i perspektywy. Czysta Energia 5, 38–42 (2010)Google Scholar
 11. 11.
  Curkowski, A.: Rynek biogazu rolniczego. Stan obecny i perspektywy. In: Energetyka Cieplna i Zawodowa, (12), 74–79 (2011)Google Scholar
 12. 12.
  Polish Government.: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Dz.U. 2015 poz. 478. Warszawa (2015)Google Scholar
 13. 13.
  Główny Urząd Statystyczny.: Infrastruktura komunalna w 2015r - informacje i opracowania statystyczne. Warszawa (2016)Google Scholar
 14. 14.
  The European Parliament.: Dyrektywa 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. Brussels (2008)Google Scholar
 15. 15.
  Dziedzic, K., Łapczyńska-Kordon, B., Malinowski, M., Niemiec, M., Sikora, J.: Impact of aerobic biostabilisation and biodrying process of municipal solid waste on minimisation of waste deposited in landfills. Chem. Process Eng. 36(4), 381–394 (2015)CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Polish Government.: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622. Warszawa (1996)Google Scholar
 17. 17.
  Ministry of the Environment.: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów. Dz.U. 2012 poz. 676. Warszawa (2012)Google Scholar
 18. 18.
  Gis, W., Żółtowski, A., Grzelak, P.: Potencjał Produkcji biogazu w Polsce. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(92), 13–19 (2013)Google Scholar
 19. 19.
  Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o.: Rynek biogazowni rolniczych BIOGAZ 2012. Warszawa (2012)Google Scholar
 20. 20.
  Krzyśków, A.: Kompostowanie versus fermentacja. In: Strefa RIPOK na POLEKO, Wrocław (2014)Google Scholar
 21. 21.
  Ministry of the Environment.: Wytyczne dotyczące wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Warszawa (2008)Google Scholar
 22. 22.
  Kuczyńska, I.: Biogazownia jako rozwiązanie problemu ograniczenia odpadów biodegradowalnych w Gminie. In: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, Kraków (2012)Google Scholar
 23. 23.
  Ministry of the Environment.: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Dz.U. 2012 poz. 1052. Warszawa (2012)Google Scholar
 24. 24.
  Malinowski, M.: Selected properties of alternative fuel manufactured from municipal solid waste. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich (2/IV) (2013)Google Scholar
 25. 25.
  Den Boer, E.: Mechanical-biological treatment of municipal waste in poland—dominating technologies and their efficiency in diverting waste from landfills. In: Waste Management, vol. 5, pp. 349–361. TK Verlag Karl Thomé-Kozmiensky, Neuruppin (2015)Google Scholar
 26. 26.
  Jasiulewicz, M.: Potencjał produkcji biogazu w Polsce. In: ochrony środowiska i ekonomiki, Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk (2010)Google Scholar
 27. 27.
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.: Biogazownia w twojej gminie - praktyczny poradnik dla pracowników samorządu terytorialnego. Warszawa (2014)Google Scholar
 28. 28.
  Jurczyk, M., Mikus, M., Dziedzic, K.: Flue gas cleaning in municipal waste-to-energy plants-Part 1. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich (IV/1), 1179–1193 (2016)Google Scholar
 29. 29.
  Jurczyk, M., Mikus, M., Dziedzic, K.: Flue gas cleaning in municipal waste-to-energy plants Part 2. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich (IV/2), 1309–1321 (2016)Google Scholar
 30. 30.
  Derkacz, A.: Prolegomena do analizy rynku biogazowni rolniczych w Polsce. In: Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 12(10), 128–137 (2011)Google Scholar
 31. 31.
  Piskowska-Wasiak, J.: Pozyskiwanie i uzdatnianie biogazu z kontrolowanej fermentacji biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych. Nafta-Gaz 71(7), 510–519 (2015)Google Scholar
 32. 32.
  Hurka, M., Malinowski, M.: Assessment of the use of EWA bioreactor in the process of biodrying of undersize fraction manufactured from mixed municipal solid waste. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich (IV/1) (2014)Google Scholar
 33. 33.
  Frączek, J., Słomka-Polonis, K., Mudryk, K., Wróbel, M., Dziedzic, K.: Analysis of impact of biomass added to rdf oversize fraction on properties of briquettes. Agric. Eng. 20(4), 39–50 (2016)Google Scholar
 34. 34.
  Swedish-Polish Sustainable Energy Platform, http://www.energyplatform.net/. Last accessed 28 Jan 2017
 35. 35.
  BIOMASTER project, co-funded by the Intelligent Energy Europe-Programme, http://www.biomaster-project.eu/. Last accessed 08 Feb 2017
 36. 36.
  Główny Urząd Statystyczny.: Zużycie Paliw i nośników energii w 2014 r. Warszawa (2015)Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Power Engineering and Environmental ProtectionAGH University of Science and Technology in KrakowKrakówPoland
 2. 2.Department of Mechanical Engineering and AgrophysicUniversity of Agriculture in KrakowKrakówPoland

Personalised recommendations