Advertisement

Influence of Solar Installation on the Change of Fuel Structure of the Heating Plant

 • Dariusz UrbaniakEmail author
 • Tomasz Wyleciał
 • Robert Starczyk
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Energy book series (SPE)

Abstract

Poland as a member of the European Community is obliged to change its fuel structure on the energy market. This is a consequence of the accepted international obligations and concern for the environment. Changing the fuel mix should be aimed at reducing the share of coal, while increasing the share of renewable energy sources. Coal combustion is a source of harmful pollutants, while increasing use of renewable energy sources contributes to the improvement of the environment. The paper presents the use of a solar collector system as a supporting element of the process of heat production in traditional coal heating plants. The efficiency of the work of heating plant in particular months of the year is discussed. The impact of the solar installation on the change in the fuel structure of the heating plant has been assessed.

Keywords

Heating plant Solar installations Coal boilers The structure of fuel Renewable energy sources 

References

 1. 1.
  Gawlik, B.M., Sobiecka, E., Vaccaro, S.: Quality management organisation, validation of standards, developments and inquiries for solid-recovered fuels—an overview on the QUOVADIS-Project. Energy Policy 35(12), 6293–6298 (2007)CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/77/WE z dn. 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanych ze źródeł odnawialnychGoogle Scholar
 3. 3.
  Gałusza, M., Paruch, J.: Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii. Poradnik. Tarbonus, Kraków–Tarnobrzeg (2008)Google Scholar
 4. 4.
  Krawiec, F.: Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego, Wybrane problemy, Wyd. Difin, Warszawa (2010)Google Scholar
 5. 5.
  Kubica, K.: Efektywne i przyjazne środowisku źródła ciepła – ograniczenie niskiej emisji, POLSKI KLUB EKOLOGICZNY OKRĘG GÓRNOŚLĄSKI, Katowice (2007)Google Scholar
 6. 6.
  Kuciński, K.: Energia w czasach kryzysu. Centrum Doradztwa i Informacji Dyfin, Warszawa (2006)Google Scholar
 7. 7.
  Lewandowski, W.M, Proekologiczne odnawialne źródła energii, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa (2006)Google Scholar
 8. 8.
  Tutak, W., Jamrozik, A.: Generator gas as a fuel to power a diesel engine. Therm. Sci. 18(1), 206–216 (2014)CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
 10. 10.
  Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2011–2012 w układzie klasyfikacji SNAP. Raport Syntetyczny, Warszawa (2014)Google Scholar
 11. 11.
  Koenig, J.Q., Hanley, Q.S., Rebolledo, V., Dumler, K., Larson, Ang, S.W., Checkoway, H., Van Belle, G., Pierson, W.E.: Lung function changes in young children associated with particulate matter from wood smoke. Am. Rev. Respir. Dis. 139, A425 (1990)Google Scholar
 12. 12.
  Bera, D.: Porównanie działania kotłowni Politechniki Częstochowskiej, przed i po modernizacji, Praca dyplomowa, Częstochowa (2007)Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG 2018

Authors and Affiliations

 • Dariusz Urbaniak
  • 1
  Email author
 • Tomasz Wyleciał
  • 2
 • Robert Starczyk
  • 3
 1. 1.Faculty of Mechanical Engineering and Computer ScienceCzestochowa University of TechnologyCzestochowaPoland
 2. 2.Faculty of Production Engineering and Materials TechnologyCzestochowa University of TechnologyCzestochowaPoland
 3. 3.Czestochowa University of TechnologyCzestochowaPoland

Personalised recommendations