Advertisement

International Relations After 1989

 • Jacek CzaputowiczEmail author
 • Anna Wojciuk
Chapter
 • 181 Downloads

Abstract

This chapter covers the development of International Relations post-1989, once Poland had regained sovereignty, censorship ended, and Marxism ceased to be the official ideology. This period has been characterized by its rapid quantitative development of IR students and academic programs, but the quality of teaching remained low. The chapter shows the change in research from Marxism to an approach that integrates major insights from realism and liberalism. It presents the most important books and their authors, as well as the major concepts and theoretical approaches applied. It also discusses the international influences on Polish IR, and the presence of Polish scholars abroad. The number of books has been growing, new journals are being launched, and an increasing number of universities has been granting numerous BA, MA, and Ph.D. degrees in International Relations.

Keywords

Discipline of International Relations Poland  IR theory 

References

 1. Aleksy-Szucsich, A. (2008). Economic benefits of ethnolinguistic diversity: Implications for international political economy. Amherst: Cambria Press.Google Scholar
 2. Anioł, W. (1989). Geneza i rozwój procesu globalizacji [The genesis and development of globalization]. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych.Google Scholar
 3. Baylis, J., & Smith, S. (Eds.). (2008). Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych [The globalization of world politics. Introduction to international relations]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.Google Scholar
 4. Bieleń, S. (2006). Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej [The international identity of the Russian federation]. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra.Google Scholar
 5. Borkowski, R. (2011). Terroryzm ponowoczesny – studium z antropologii polityki [Postmodern terrorism—A study from the anthropology of politics]. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.Google Scholar
 6. Bryła, J. (2002). Sfery wpływów w stosunkach międzynarodowych. Aspekty teoretyczne i praktyczne na przykładzie mocarstw [The sphere of influence in international relations. Theoretical and practical aspects in the case of the powers]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.Google Scholar
 7. Brzeziński, Z. (1990). Plan gry: USA–ZSRR. Warszawa: Nowe Wydawnictwo Polskie (the Polish translation of (1986). Game plan: A geostrategic framework for the conduct of the U.S.–Soviet contest. Boston: Atlantic Monthly Press.).Google Scholar
 8. Brzeziński, Z. (1998). Wielka szachownica: główne cele polityki amerykańskiej. Warszawa: Świat Książki (the Polish translation of (1997). The grand chessboard: American primacy and its geostrategic imperatives. Washington, DC: Basic Books.).Google Scholar
 9. Burchill, S., Devetak, R., Linklater, A., Paterson, M., Reus-Smit C., & True, J. (2006). Teorie stosunków międzynarodowych (P. Frankowski, Trans.). Warszawa: Książka i Wiedza (The Polish translation of Theories of International Relations).Google Scholar
 10. Curanović, A. (2012). The religious factor in Russia’s foreign policy. London: Routledge.Google Scholar
 11. Czaputowicz J. (1998), System czy nieład? Bezpieczeństwo europejskie u progu XXI wieku [System or disorder? European security at the treshold of the XXI century], Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
 12. Czaputowicz, J. (2007). Teoria stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja [Theories of international relations. Criticism and systematization]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
 13. Czaputowicz, J. (2009). Teorie stosunków międzynarodowych: W odpowiedzi Ryszardowi Stemplowskiemu [Theories of international relations: In response to Ryszard Stemplowski]. Polski Przegląd Dyplomatyczny, 4–5(50–51).Google Scholar
 14. Czaputowicz, J. (2012). Theory or practice? The state of international relations in Poland. European Political Science, 11(2), 196–212.CrossRefGoogle Scholar
 15. Czaputowicz, J. (2013). Suwerenność [Sovereignty]. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.Google Scholar
 16. Czaputowicz, J. (2015). Czym jest suwerenność - odpowiedź polemistom [What is sovereignty? In response to recent polemics]. Przegląd Europejski, 3(37), 150–158.Google Scholar
 17. Czaputowicz, J., Ławniczak, K., & Wojciuk, A. (2015). Nauka o stosunkach międzynarodowych i studia Europejskie w Polsce [The study of international relations and European studies in Poland]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Google Scholar
 18. Czaputowicz, J., & Ławniczak, K. (2017). European studies in Poland: Areas of research, methods and theoretical approaches. European Review of International Studies, 1(4).Google Scholar
 19. Czaputowicz, J., & Wojciuk, A. (2016). IR scholarship in Poland: The state of the discipline 25 years after the transition to democracy. Journal of International Relations and Development, 19(3), 448–474.CrossRefGoogle Scholar
 20. Czarnocki, A. (1991). Europa jako region współistnienia Wschód − Zachód w latach 1972–1989 [Europe as a region of East–West coexistence in the period 1972–1989]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.Google Scholar
 21. Cziomer, E., & Zyblikiewicz, L. W. (2007). Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych [An outline of contemporary international relations]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
 22. Dereszczyński, P. (2001). Kraje rozwijające się w koncepcjach ekonomicznych SPD. Doktryna i praktyka [The developing countries in the economic concepts of the SPD. Doctrine and practice]. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.Google Scholar
 23. Domke, R. (Ed.). (2009). Między historią a geopolityką [Twixt history and geopolitics]. Częstochowa: Instytut Geopolityki.Google Scholar
 24. Dybczyński, A. (Ed.). (2013). Geopolityka [Geopolitics]. Warszawa: Poltex.Google Scholar
 25. Ekiert G., & Kubik, J. (2001). Rebellious civil society: Popular protest and democratic consolidation in Poland, 1989–1993. An analysis of the role of protest movements in Poland after the fall of communism. Ann Arbor: University of Michigan Press.Google Scholar
 26. Fukuyama, F. (1996). Koniec historii [The end of history] (T. Bieroń & M. Wichrowski, Trans.). Poznań: Zysk i S-ka.Google Scholar
 27. Fukuyama, F. (1997). Ostatni człowiek [The last man] (T. Bieroń, Trans.). Poznań: Zysk i S-ka.Google Scholar
 28. Gałganek, A. (1992). Zmiana w globalnym systemie międzynarodowym. Supercykle i wojna hegemoniczna [Change in the global international system. Supercycles and hegemonic war]. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.Google Scholar
 29. Gałganek, A., Haliżak, E., & Piertaś, M. (Eds.). (2012). Wielo- i interdyscyplinarność nauki o stosunkach międzynarodowych [The theory of realism in the study of international relations]. Warszawa: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler.Google Scholar
 30. Gawrycki, M. F. (2007). Geopolityki w myśli i praktyce politycznej Ameryki Łacińskiej [Geopolitics in the political thought and practice of Latin America]. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
 31. Gruszczak, A. (2016). Intelligence security in the European Union. Building a strategic intelligence community. Basingstoke: Palgrave-Macmillan.Google Scholar
 32. Grygiel, J. J. (2006). Great powers and geopolitical change. Washington: John Hopkins University Press.Google Scholar
 33. Grzebyk, P. (2014). Criminal responsibility for the crime of aggression. London: Routledge.Google Scholar
 34. Haliżak, E., & Kuźniar, R. (Eds.). (2005). Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika. [International relations: origins, structure, dynamics] Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
 35. Haliżak, E., & Pietraś, M. (Eds.). (2013). Poziomy analizy stosunków międzynarodowych [Levels of analyzing international relations]. Warszawa: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler.Google Scholar
 36. Haliżak, E., & Czaputowicz, J. (Eds.). (2014). Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych. Założenia i zastosowania badawcze [The theory of realism in the study of international relations. Research premises and applications]. Warszawa: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler.Google Scholar
 37. Haliżak, E., Ożarowski R., & Wróbel A. (Eds.). (2016). Liberalizm i neoliberalizm w nauce o stosunkach międzynarodowych: teoretyczny pluralizm (Vol. 1) [Liberalism and neoliberalism in the study of international relations: Theoretical pluralism], Liberalizm i neoliberalizm w badaniu polityki zagranicznej państwa i gospodarki światowej (Vol. 2) [Liberalism and neoliberalism in researching state foreign policy and the global economy]. Warszawa: Wydawnictwo Rambler.Google Scholar
 38. Haliżak, E. (Ed.). (2012a). Geoekonomia [Geoeconomics]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Google Scholar
 39. Haliżak, E. (2012b). Odpowiedź na artykuł recenzyjny Romana Kuźniara Geoekonomia, czyli chybiona próba paradygmatu [A response to Roman Kuźniar’s review of Geoeconomics—Or: A backfired attempt at a paradigm]. Sprawy Międzynarodowe, LXV(4), 113–119.Google Scholar
 40. Huntington, S. (1998). Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego [The clash of civilizations] (H. Jankowska, Trans.). Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza.Google Scholar
 41. Jackson, R., & Sørensen, G. (2006). Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych: teorie i kierunki badawcze [Introduction to international relations: Theories and approaches] (A. Czwojdrak, Trans.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.Google Scholar
 42. Jesień, L. (2013). The European Union presidency: Institutionalized procedure of political leadership. Bern: Peter Lang.CrossRefGoogle Scholar
 43. Kaczmarski, M. (2012). Domestic sources of Russia’s China policy. Problems of Post-Communism, 59(2), 3–17.Google Scholar
 44. Kaczmarski, M. (2015). Russia–China relations in the post-crisis international order. London: Routledge.Google Scholar
 45. Karoński, M. (2015). Polska nauka czy nauka w Polsce? [Polish science—Or science in Poland?]. Nauka, 3, 25–33.Google Scholar
 46. Kimla, P. (2010). Historycy – politycy jako źródło realizmu politycznego. Tukidydes – Polibiusz – Machiavelli [Historian–politicians as a source of political realism. Thucydides–Polybius–Machiavelli]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.Google Scholar
 47. King, G., Keohane, R. O., & Verba, S. (1994). Designing social inquiry. Princeton: Princeton University Press.Google Scholar
 48. Kissinger, H. (1996). Dyplomacja [Diplomacy] (S. Głąbiński, G. Woźniak, & I. Zych, Trans.). Warszawa: Philip Wilson.Google Scholar
 49. Kondrakiewicz, D. (1999). Systemy równowagi sił w stosunkach międzynarodowych [Systems of balanced power in international relations]. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.Google Scholar
 50. Kostecki, W. (1986). Polityka zagraniczna. Teoretyczne podstawy badań [Foreign policy. The theoretical bases for research]. Warszawa: PWN.Google Scholar
 51. Kostecki, W. (1996). Europe after the Cold War. The security complex theory. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.Google Scholar
 52. Kukułka, J. (Ed.). (1991). Internacjonalizacja życia narodów i państw [The internationalization of the life of nations and states]. Warszawa: Instytut Stosunków Międzynarodowych UW.Google Scholar
 53. Kukułka, J. (2000). Teoria stosunków międzynarodowych [Theory of international relations]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Google Scholar
 54. Kurowska, X., & Breuer, F. (Eds.). (2011). Explaining the EU’s common security and defence policy: Theory in action. Basingstoke: Palgrave-Macmillan.Google Scholar
 55. Kurowska, X., & Pawlak, P. (Eds.). (2011). The politics of European security policies. London: Routledge.Google Scholar
 56. Kuźniar, R. (1990). System zachodni w stosunkach międzynarodowych. Czynniki sprawcze ewolucji [The western system in international relations. Etiological factors of evolution]. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych.Google Scholar
 57. Kuźniar, R. (1991). Znaczenie badania procesów internacjonalizacji dla rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych [The significance of research into the processes of internationalization for the development of studies into international relations]. In J. Kukułka (Ed.), Internacjonalizacja życia narodów i państw [The internationalization of the life of nations and states] (pp. 93–106). Warszawa: Instytut Studiów Międzynarodowych UW.Google Scholar
 58. Kuźniar, R. (2005a). Polityka i siła. Studia strategiczne − zarys problematyki [Politics and power. Strategic studies—An outline of the issues]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Google Scholar
 59. Kuźniar, R. (Ed.). (2005b). Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku [The international order at the dawn of the 21st century]. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
 60. Kuźniar, R. (2009). Poland's foreign policy after 1989. Warszawa: Scholar.Google Scholar
 61. Kuźniar, R. (2012a). Geoekonomia, czyli chybiona próba paradygmatu (w związku z książką pod redakcją Edwarda Haliżaka, Geoekonomia) [Geoeconomics—Or: A backfired attempt at a paradigm (in connection with the book edited by Edward Haliżak, Geoeconomics)]. Sprawy Międzynarodowe, LXV(3), 98–110.Google Scholar
 62. Kuźniar, R. (2012b). Replika [Response]. Sprawy Międzynarodowe, LXV(4), 120–122.Google Scholar
 63. Kwiek, M. (2015). Umiędzynarodowienie badań naukowych – polska kadra akademicka z perspektywy europejskiej [The internationalization of scientific research—Polish university cadres from the European perspective]. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(45), 35–74.Google Scholar
 64. Longhurst, K., & Zaborowski, M. (2007). The new Atlanticist: Poland’s foreign and security policy priorities. London: Wiley-Blackwell.Google Scholar
 65. Łomiński, B. (1991). Teoria policentryzmu [The theory of polycentrism]. Katowice: Uniwersytet Śląski.Google Scholar
 66. Łoś-Nowak, T. (2000). Stosunki międzynarodowe. Teorie, systemy, uczestnicy [Theories, systems, players]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.Google Scholar
 67. Łoś-Nowak, T. (Ed.). (2008). Współczesne stosunki międzynarodowe [Contemporary international relations]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.Google Scholar
 68. Maj, C. (1992). Wartości polityczne w stosunkach międzynarodowych [Political values in international relations]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.Google Scholar
 69. Malendowski, W., & Mojsiewicz, Cz. (2004). Stosunki międzynarodowe [International relations]. Wrocław: Alta 2.Google Scholar
 70. Malinowski, K. (2009). Przemiany niemieckiej polityki bezpieczeństwa 1990–2005 [The transformations of Germany’s security policy, 1990–2005]. Poznań: Instytut Zachodni.Google Scholar
 71. Marsh, D., & Stoker, G. (Eds.). (2006). Teorie i metody w naukach politycznych [Theory and methods in political science] (by team, Trans.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.Google Scholar
 72. Menkes, J. (2014). Jacek Czaputowicz, Suwerenność [Soverignty]. Sprawy Międzynarodowe, LXVVII(1), 142–145.Google Scholar
 73. Michałowska, G. (1992). Zmienność i instytucjonalizacja międzynarodowych stosunków kulturalnych [The mutability and institutionalization of international cultural relations]. Warszawa: Ośrodek Badań Społecznych.Google Scholar
 74. Mingst, K. (2006). Podstawy stosunków międzynarodowych [Essentials of international relations] (M. Habura & G. Łuczkiewicz, Trans.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
 75. MNiSW. (2013). Szkolnictwo wyższe w Polsce. Retrieved January 20, 2015, from http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_07/6bf8b0381a4126920fc2afb20dfebb9d.pdf.
 76. Moczulski, R. L. (2005). Geopolityka. Dzieje myśli i stan obecny dyscypliny [Geopolitics. The history of the idea and the current status of the discipline]. Unpublished doctoral dissertation, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk.Google Scholar
 77. Moczulski, R. L. (2007). Narodziny Międzymorza. Ukształtowanie ojczyzn, powstanie państw oraz układy geopolityczne wschodniej Europy w późnej starożytności i we wczesnym średniowieczu [The birth of the intermarium. The shaping of fatherlands, the rise of states, and the geopolitical alliances of Eastern Europe in late antiquity and the early Middle Ages]. Warszawa: Bellona.Google Scholar
 78. Morgenthau, H. J. (2010). Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój, przejrzał i uzupełnił K. W. Thompson [Politics among nations] (R. Włoch, Trans.). Warszawa: Difin.Google Scholar
 79. Natorski, M. (2013). Deeds not declarations: Ukraine’s convergence with EU foreign and security policies. In G. Noutcheva, K. Pomorska, & G. Bosse (Eds.), Values versus security? The choice for the EU and its neighbours (pp. 157–174). Manchester: Manchester University Press.Google Scholar
 80. Nye, J. S. (2004). Soft power: jak osiągnąć sukces w polityce światowej [Soft power] (J. Zaborowski, Trans.). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.Google Scholar
 81. Nye, J. S. (2009). Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii [Understanding international conflicts] (M. Madej, Trans.). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.Google Scholar
 82. Ostaszewski, P. (2008). Międzynarodowe stosunki polityczne. Zarys wykładów [International political relations. A lecture outline]. Warszawa: Książka i Wiedza.Google Scholar
 83. Paleczny, T. (2001). Socjologia stosunków międzynarodowych. Zarys problematyki [The sociology of international relations. An outline]. Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.Google Scholar
 84. Pelc, K. (2010). Constraining coercion? Legitimacy and its role in U.S. trade policy, 1975–2000. International Organization, 64(1), 65–96.Google Scholar
 85. Pelc, K. (2011). Why do some countries get better WTO accession terms than others? International Organization, 65(4), 639–672.Google Scholar
 86. Pelc, K. (2013). Googling the WTO: What search engine data tell us about the political economy of institutions. International Organization, 67(3), 629–655.CrossRefGoogle Scholar
 87. Pelc, K. (2014). The politics of precedent in international law: A social network application. American Political Science Review, 108(3), 547–564.CrossRefGoogle Scholar
 88. Pietraś, M. (1996). Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie [Ecological security in Europe]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.Google Scholar
 89. Pietraś, M. (2007). Międzynarodowe stosunki polityczne [International political relations]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.Google Scholar
 90. Pietraś, M., Dumała, H., Surmcz, B., & Ziętek, A. (2014). Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne profesora Ziemowita Jacka Pietrasia [The theory and practice of international relations. The intellectual legacy of Professor Ziemowit Jacek Pietraś]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.Google Scholar
 91. Pietraś, Z. J. (1997). Teoria gier jako sposób analizy procesów podejmowania decyzji politycznych [Game theory as a means for analyzing the processes of political decision-making]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.Google Scholar
 92. Pomorska, K. (2007). The impact of enlargement: Europeanisation of Polish foreign policy? Tracking adaptation and change in the Ministry of Foreign Affairs. The Hague Journal of Diplomacy, 2(1), 25–51.CrossRefGoogle Scholar
 93. Pomorska, K., & Noutcheva, G. (2013). Conceptualising the EU’s role in the neighbourhood. In G. Noutcheva, K. Pomorska, & G. Bosse (Eds.), The EU and its neighbours: Values versus security in European foreign policy. Manchester: Manchester University Press.Google Scholar
 94. Popiuk-Rysińska, I. (1993). Suwerenność w rozwoju stosunków międzynarodowych [Sovereignty in the development of international relations]. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.Google Scholar
 95. Popiuk-Rysińska, I. (2015). Suwerenność [Sovereignty]. Stosunki międzynarodowe [International Relations], 3(51), 306–318.Google Scholar
 96. Potulski, J. (2010). Współczesne kierunki rosyjskiej myśli geopolitycznej [Current thrusts of Russian geopolitical thinking]. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.Google Scholar
 97. Potulski, J. (2011). Geopolityka w świecie ponowoczesnym [Geopolitics in the postmodern world]. Częstochowa: Instytut Geopolityki.Google Scholar
 98. Rotfeld, A. D. (1990). Europejski system bezpieczeństwa in statu nascendi [The European security system in statu nascendi]. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.Google Scholar
 99. Rotfeld, A. D. (1999). Global and European security in transition. Stokholm: Stockholm International Peace Institute.Google Scholar
 100. Rothert, A. (2008). Emergencja rządzenia sieciowego [The emergence of network governing]. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.Google Scholar
 101. Sadurski, W. (2012). Constitutionalism and the enlargement of Europe. Oxford: Oxford University Press.CrossRefGoogle Scholar
 102. Sołtysiak, G. (2008). Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 1947–1993 − pierwsze przybliżenie [The Polish Institute of International Affairs 1947–1993—An initial examination]. Polski Przegląd Dyplomatyczny, 2(42), 93–124.Google Scholar
 103. Stadtmüller, E. (2014). European voices in international studies: What does Europe have to offer? (voices from Central/Eastern Europe). European Review of International Studies, 1(1), 117–124.Google Scholar
 104. Stadtmüller, E., & Fijałkowski, Ł. (Eds.). (2015). Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych [Norms, values, and institutions in contemporary international relations] (Vols. 1, 2). Warszawa: Wydawnictwo Rambler.Google Scholar
 105. Stemplowski, R. (2006). Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej [Introduction to the analysis of foreign policy]. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.Google Scholar
 106. Stemplowski, R. (2009). Teorie, nie teorie? O książce Jacka Czaputowicza, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja [Theories, not theories? About Jacek Czaputowicz’s book, theories of international relations. Criticism and systematization]. Polski Przegląd Dyplomatyczny, 1(47), 149–174.Google Scholar
 107. Sułek, M. (2004). Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych [Methods and techniques for conducting research on international relations]. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.Google Scholar
 108. Sykulski, L. (2011). Geopolityka, czyli pochwała realizmu. Szkice teoriopoznawcze [Geopolitics—Or: In praise of realism. Sketches in “theoriocognizance”]. Warszawa: Warszawska Firma Wydawnicza.Google Scholar
 109. Thompson, E. M. (2000). Imperial knowledge: Russian literature and colonialism. Westport: Greenwood Press.Google Scholar
 110. Trzeciak S. (2010). Gra o Europę. Negocjacje akcesyjne Polski z Unia Europejską [The game for Europe. Poland’s accession negotiations with the European Union]. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.Google Scholar
 111. Waltz, K. N. (2010). Struktura teorii stosunków międzynarodowych [Theory of international politics] (R. Włoch, Trans.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Google Scholar
 112. Wejkszner, A. (2010). Ewolucja terroryzmu motywowanego ideologią religijną na przykładzie salafickiego ruchu globalnego dżihadu [The evolution of terrorism motivated by the religious ideology: The case of the Salafi movement’s global Jihad]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.Google Scholar
 113. Wendt, A. (2008). Społeczna teoria stosunków międzynarodowych [Social theory of international relations] (W. Derczyński, Trans.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Google Scholar
 114. Wiatr, J. J. (2016). Stan i perspektywy nauki o stosunkach międzynarodowych [The status and prospects for the study of international relations]. Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa, 2(04), 156–160.Google Scholar
 115. Wierzbicki, A. (2010). Etnopolityka w Azji Centralnej. Między wspólnotą etniczną a obywatelską [Ethnopolitics in Central Asia. Between an ethnic and a civic community]. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.Google Scholar
 116. Wojciuk, A. (2010). Dylemat potęgi. Praktyczna teoria stosunków międzynarodowych [The dilemma of power. A practical theory of international relations]. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
 117. Wojciuk, A. (Ed.). (2015). Zapis dyskusji o książce Nauka o stosunkach międzynarodowych i studia europejskie w Polsce, Uniwersytet Warszawski, 21 października 2015 r. [The transcript of the discussion of the book ‘The study of international relations and European studies in Poland’, held at the University of Warsaw, Oct. 21, 2015]. Stosunki Międzynarodowe [International Relations], 51(4), 339–355.Google Scholar
 118. Wojciuk, A., Michałek, M., & Marta, S. (2015). Education as a source and tool of soft power in international relations. European Political Science, 14(3), 298–317.CrossRefGoogle Scholar
 119. Wolczuk, K. (2009). Implementation without coordination: The impact of the EU conditionality on Ukraine under the European neighbourhood policy. Europe-Asia Studies, 61(2), 187–211.CrossRefGoogle Scholar
 120. Wróblewski, A. K. (2013). Pozycja nauki polskiej w międzynarodowych rankingach [The position of Polish science in international rankings]. Studia Biura Analiz Sejmowych, 3(35), 89–106.Google Scholar
 121. Zaborowski, M. (2004). Germany, Poland and Europe: Conflict, cooperation and Europeanization. Manchester: Manchester University Press.Google Scholar
 122. Zając, J. (2016). Poland’s security policy: The West, Russia, and the changing international order. Basingstoke: Palgrave Macmillan.Google Scholar
 123. Zielonka, J. (2006). Europe as empire: The nature of the enlarged European Union. Oxford: Oxford University Press.CrossRefGoogle Scholar
 124. Zielonka, J. (2015). Nauka o stosunkach międzynarodowych i studia europejskie w Polsce [The study of international relations and European studies in Poland]. Stosunki Międzynarodowe [International Relations], 51(3), 287–301.Google Scholar
 125. Zięba, R. (1998). Nowa instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego [The new institutionalization of European security]. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.Google Scholar
 126. Zięba, R. (1999). Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego [The institutionalization of European security]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Google Scholar
 127. Zięba R. (Ed.) (2004). Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa [Introduction to the foreign policy analysis). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.Google Scholar
 128. Zięba, R. (2014). Słowo wstępne [Foreword]. Stosunki Międzynarodowe [International Relations], 2(50), 9–11.Google Scholar
 129. Zubek, R. (2008). Core executive and Europeanization in Central Europe. Basingstoke: Palgrave-Macmillan.CrossRefGoogle Scholar
 130. Zwolski, K. (2016). Wilder Europe, greater Europe? David Mitrany on European security order. Journal of Common Market Studies. doi:  10.1111/jcms.12489.
 131. Zyblikiewicz, L. W. (2000). World systems theory. In: K. Segbers & K. Imbusch (Eds.), The globalization of Eastern Europe. Teaching international relations without borders (pp. 201–220). Hamburg: LIT.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Institute of European Studies, Faculty of Political Sciences and International StudiesUniversity of WarsawWarsawPoland
 2. 2.Institute of International Relations, Faculty of Political Sciences and International StudiesUniversity of WarsawWarsawPoland

Personalised recommendations