Advertisement

Polish International Relations in Historical Perspective

 • Jacek CzaputowiczEmail author
 • Anna Wojciuk
Chapter

Abstract

This chapter shows the origins of Polish IR by referring briefly to early modern times, discussing nineteenth-century developments of political thought about international relations, and finally by analyzing the beginning of the academic discipline in the interwar period. In the seventeenth and eighteenth centuries, Poland’s territories were divided up between three European superpowers: Prussia, Russia, and Austria-Hungary. In this period, political thought was focused on varying strategies for regaining independence. The early twentieth century brought major figures, both intellectually and politically—particularly Józef Piłsudski and Roman Dmowski, whose ideas shaped later debates, and Róża Luxemburg, whose intellectual legacy had an impact abroad, especially in Germany. After regaining independence in 1918, both academic IR and political writing about international issues were flourishing, and Polish scholars established contacts with international networks of academicians and pundits. The leading role in the institutionalization of the IR discipline in Poland was played by Ludwik Ehrlich and his students.

Keywords

Polish political thought Dmowski Piłsudski Ehrlich 

References

 1. Ancewicz, F. (1939). Stalinowska koncepcja państwa na tle ewolucji ustrojowej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich [The Stalinist conception of the state seen against the backdrop of the evolution of the union of Soviet Socialist Republics]. Wilno: Wileńska Biblioteka Prawno-Społeczna.Google Scholar
 2. Bernacki, W. (2004). Liberalizm polski 1815  1939. Studium doktryny politycznej [Polish liberalism 1815–1939. A study of political doctrine]. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze “Historia Iagellonica”.Google Scholar
 3. Białecki, A. (1874). Prawidłowość stosunków międzynarodowych [Correct international relations]. Warszawa: Drukarnia “Wieku” J. Noskowskiego.Google Scholar
 4. Bieńczyk-Missala, A., & Dębski, S. (Eds.). (2010). Rafał Lemkin: A hero of humankind. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.Google Scholar
 5. Bobrzyński, J. (1929). Sprzeczności idei demokratycznej [Contradictions of the democratic idea]. Warszawa. Google Scholar
 6. Bocheński, A. M. (2009). Między Niemcami a Rosją [Between Germany and Russia]. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.Google Scholar
 7. Bromke, A. (1967). Poland’s politics: Idealism vs. realism. Cambridge, MA: Harvard University Press.CrossRefGoogle Scholar
 8. Brzeziński, A. M. (2001). Polska Komisja Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej (1924–1939) [The Polish committee for intellectual cooperation–1924–1939]. Łodź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego.Google Scholar
 9. Castle, R. (2012). You alone will make our family’s name famous. Rosa Luxemburg, her family and the origins of her Polish-Jewish identity. Praktyka Teoretyczna, 6, 93–128.Google Scholar
 10. Cat-Mackiewicz, S. (1945). Lady Macbeth umywa ręce [Lady Macbeth washes her hands]. London.Google Scholar
 11. Conférence sur l’enseignement du droit international et des relations internationales, Lwów 26, 27, 28 juin 1934. (1935). Lviv: Institut de Droit Constitutionnel et de Droit International univiversité Jean-Casimir.Google Scholar
 12. Czaputowicz, J. (2013a). Multilateral diplomats of Central European dates before and after 1989. In B. Reinalda (Ed.), Routledge handbook of international organization. London: Routledge.Google Scholar
 13. Czaputowicz, J. (2013b). Suwerenność [Sovereignty]. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.Google Scholar
 14. Davies, N. (1981). God’s playground. A history of Poland: vol. 1: The origins to 1795. Oxford: Clarendon Press.Google Scholar
 15. Deryng, A. (1939). Methods of scientific research and methods of university teaching used for the subject of international relations. In A. Zimmern (Ed.), University teaching of international relations, a record of the eleventh session of the international studies conference. Paris: International Institute of Intellectual Cooperation.Google Scholar
 16. Dickinson, G. L. (1920). Causes of international war. London: Swarthmore Press.Google Scholar
 17. Dmowski, R. (1908). Niemcy, Rosja, i kwestia polska [Germany, Russia, and the Polish Question]. Częstochowa: Antoni Gmachowski i S-ka.Google Scholar
 18. Ehrlich, L. (1918a). The war and political theory. California Law Review, 6(6), 418–442.CrossRefGoogle Scholar
 19. Ehrlich, L. (1918b). The war and political theory. California Law Review, 7(1), 33–57.CrossRefGoogle Scholar
 20. Ehrlich, L. (1947). Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych [Introduction to the study of international relations]. Kraków: Księgarnia Stefana Kamińskiego.Google Scholar
 21. Ehrlich, L. (1955). Polski wykład prawa wojny XV wieku [A Polish lecture on the law of war in the 15th c.]. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.Google Scholar
 22. Ehrlich, L. (1958). Prawo międzynarodowe [International law] (wyd. 4). Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.Google Scholar
 23. Ettinger, E. (1988). Rosa Luxemburg: A life. Boston (MA): Beacon Press. Google Scholar
 24. Gizbert-Studnicki, W. (1935). System polityczny Europy a Polska. Warszawa: Gebethner i Wolff.Google Scholar
 25. Haliżak, E. (2012). Nauka o stosunkach międzynarodowych a nauka o polityce [The study of international relations and the study of politics]. In A. Gałganek, E. Haliżak, & M. Piertaś (Eds.), Wielo- i interdyscyplinarność nauki o stosunkach międzynarodowych [The theory of realism in the study of international relations. Research premises and applications] (pp. 39–75). Warszawa: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler.Google Scholar
 26. Haliżak, E. (2016). Polish international relations and post-historiography. Disciplinary development after the Cold War. Revista UNISCI/ UNISCI Journal, 40, 119–132.Google Scholar
 27. Hubert, S. (1938). International relations as a subject of research. Annals of International Law and International Relations (Vol. 1).Google Scholar
 28. Hubert, S. (1960). Poglądy na prawo narodów w Polsce czasów Oświecenia [Views on the law of nations in Poland during the Enlightenment]. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.Google Scholar
 29. Karska, E. (2010). Stanisław Leon Hubert – profesor prawa międzynarodowego [Stanisław Leon Hubert—Professor of international law]. Polski Przegląd Dyplomatyczny, 5–6, 57–58.Google Scholar
 30. Kasparek, F. (1877). Prawo polityczne ogólne z uwzględnieniem austryjackiego razem ze wstępną nauką ogólną o państwie [General political law, with accentuation of Austrian, together with an introductory general study of the state] (Vol. 1). Kraków: Published by the Author.Google Scholar
 31. Kloczkowski J. (2008). Oblicza polskiego realizmu politycznego [The faces of Polish political realism]. In J. Kloczkowski (Ed.), Realizm polityczny. Przypadek Polski. Wybór tekstów [Political realism. The case of Poland. A selection of texts]. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera.Google Scholar
 32. Komarnicki, W. (1939). The study and teaching of international relations. In A. Zimmern (Ed.), University teaching of international relations, a record of the eleventh session of the international studies conference. Paris: International Institute of Intellectual Cooperation.Google Scholar
 33. Kornat, M. (2002). Początki studiów sowietologicznych i wschodoznawczych w Polsce (1919–1939) [The beginnings of sovietology and Eastern studies in Poland—1919–1939]. Ośrodki, czasopisma, badacze. Polski Przegląd Dyplomatyczny, 5(9).Google Scholar
 34. Krasinski, V. (1855). Is the power of Russia to be reduced or increased by the present war? The Polish question and panslavism. London: Chapman and Hall.Google Scholar
 35. Król, M. (1985). Konserwatyści a niepodległość. Studia nad polską myślą konserwatywną XIX wieku [Conservatives and independence. Studies on Polish conservative thought in the 19th century]. Warszawa: PAX.Google Scholar
 36. Kukiel, M. (2008). Czartoryski a jedność Europy 1770 – 1861 [Czartoryski vs. the unity of Europe 1770–1861]. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.Google Scholar
 37. Kuźniar, R. (2005). Polityka i siła. Studia strategiczne  zarys problematyki [Politics and power. Strategic studies—An outline]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Google Scholar
 38. Lednicki A. (2015), Paneuropa, In S. Łukaszewicz (Ed.), O jedności Europy [On the Unity of Europe], Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych.Google Scholar
 39. Lelewel, J. (1961). Historyczna paralela Hiszpanii z Polską w XVI, XVII, XVIII wieku [Historical parallels between Spain and Poland in the 16th, 17th, and 18th centuries]. Warszawa: J. Lelewel. Dzieła.Google Scholar
 40. Long, D. (2006). Who killed the international studies conference. Review of International Studies, 32(4), 603–622.Google Scholar
 41. Longhurst, K., & Zaborowski, M. (2007). The new atlanticist: Poland’s foreign and security policy priorities. London: Wiley-Blackwill.Google Scholar
 42. Luxemburg, R. (2009). In defence of nationality in Rosa Luxemburg. Selected Political and Literary Writings in Revolutionary History, 10(1), 33–47.Google Scholar
 43. Matuszewski, I. (1945). Hańba albo chwała. Artykuly o polityce Rosji [Shame or glory. About Russian policy]. Tel Aviv: Związek Pracy dla Państwa.Google Scholar
 44. Naruszewicz, A. (1859). Historia narodu polskiego [A history of the Polish nation] (Vol. I–VI). Kraków: Wydawnictwa Biblioteki Pisanej.Google Scholar
 45. Oczapowski, J. B. (1875). Państwo a władz [The state and power]. In A. Rzegocki (Ed.), Państwo jako wyzwanie [The state as a challenge]. Kraków: Księgarnia Akademicka.Google Scholar
 46. Polska idea imperialna. (1938). The Polish imperial idea. Warszawa: Polityka.Google Scholar
 47. Pugacewicz, T. (2010). Dorobek badawczy i organizacyjny Ludwika Ehrlicha na tle rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych w Polsce do 1950 roku [Ludwik Ehrlich’s research and organizational oeuvre seen against the backdrop of the development of the study of international relations in Poland to 1950]. In D. Mikulska-Wójtowicz (Ed.), Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. Problemy badawcze młodych politologów [The past–the present–the future. The research issues before young political scientists]. Kraków: Wydawnictwo Libron, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej.Google Scholar
 48. Pugacewicz, T. (2011). Ludwik Ehrlich (1889–1968) – prekursor nauki o stosunkach międzynarodowych w Polsce [Ludwik Ehrlich (1889–1968)—precursor of the study of international relations in Poland]. Politeja, 17(3).Google Scholar
 49. Radzik, A. (2006) Lwowska szkoła dyplomatyczna. Zarys historii Studium Dyplomatycznego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1930−1939) [Lviv diplomatic school. An overview of history of Diplomatic Studies Progrem at the Faculty of Law at the Jan Casimir University in Lviv (1930-1939)]. Polski Przegląd Dyplomatyczny, 5(33).Google Scholar
 50. Riemens, M. (2011). International academic cooperation on international relations in the interwar period: The international studies conference. Review of International Studies, 37(2), 911–928.CrossRefGoogle Scholar
 51. Roberts H. L. (1994). The diplomacy of Colonel Beck [w:]. In G. A. Craig & F. Gilbert (Eds.), The diplomats 1919–1939. Princeton: Princeton University Press.Google Scholar
 52. Staszic, S. (2008). Przestrogi dla Polski [Warnings for Poland]. Wrocław: Zakład Narodowy im Ossolińskich – Wydawnictwo.Google Scholar
 53. Sukiennicki, W. (1938). Ewolucja ustroju Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w świetle oficjalnych publikacji władzy radzieckiej, cz. 1. [The evolution of the USSR in light of official Soviet publications]. Wilno: Nakładem Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej z zasiłku Funduszu Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego.Google Scholar
 54. Suleja, W. (2004). Józef Piłsudski. Wrocław: Ossolineum.Google Scholar
 55. Walicki, A. (1983). Rosa Luxemburg and the question of nationalism in Polish Marxism 1893–1914. The Slavonic and East European Review, 61(4), 565–582.Google Scholar
 56. Winiarski, B. (1939). International politics as a science of inter relations. In A. Zimmern (Ed.), University teaching of international relations, a record of the eleventh session of the international studies conference. Paris: International Institute of Intellectual Cooperation.Google Scholar
 57. Wojciuk, A., & Czaputowicz, J. (2014). Realizm w polskiej nauce o stosunkach międzynarodowych [Realism in the Polish study of international relations]. In E. Haliżak & J. Czaputowicz (Eds.), Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych. Założenia i zastosowania badawcze [The theory of realism in the study of international relations. Research premises and applications]. Warszawa: Wydawnictwo Rambler, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych.Google Scholar
 58. Zimmern, A. E. (1936). The league of nations and the rule of law, 1918–1935. London: Macmillan.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Institute of European Studies, Faculty of Political Sciences and International StudiesUniversity of WarsawWarsawPoland
 2. 2.Institute of International Relations, Faculty of Political Sciences and International StudiesUniversity of WarsawWarsawPoland

Personalised recommendations