Advertisement

Intellectual Capital—Measuring the Immeasurable and Reporting

 • Anna Maria Kamińska
 • Agnieszka Parkitna
 • Sandra Siałkowska
Conference paper
Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 524)

Abstract

This paper reviews “Reporting of intellectual capital.” This dissertation shows the problem of the definition and the significance of the intellectual capital, as well as the methods and means of measurement and reporting in enterprises. The first part of the work is a query literature on intellectual capital. It presents the origins, definition, nature and the role played by the intellectual capital, as well as various approaches to the subject. The second part describes selected methods of measuring and evaluating the intellectual capital. This section contains information on the preparation of the report and the elements that it should contain in terms of suitability. The last part of paper is a presentation of a proposal of the intellectual capital report, that can be developed and used in practice.

Keywords

Intellectual capital Measurement of intellectual capital Reporting of intellectual capital 

References

 1. 1.
  Encyklopedia zarządzania. http://mfiles.pl/pl/index.php/Kapital_intelektualny. Accessed 25 Apr 2015
 2. 2.
  Mroziewski, M.: Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Difin Warszawa, p. 7 (2008)Google Scholar
 3. 3.
  Roszkowska, P.: Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, p. 158. wyd. Difin, Warszawa (2011)Google Scholar
 4. 4.
  Bell Chip, R.: Intellectual capital. Executive Excell. 14(1), 15 (1997)Google Scholar
 5. 5.
  Mroziewski, M.: Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa, Difin Warszawa 2008, p. 13Google Scholar
 6. 6.
  Teece, D.: Managing Intellectual Capital. Oxford University Press, Oxford (2000)Google Scholar
 7. 7.
  Joshi, M., Cahill, D., Sidhu, J., Kansal, M.: Intellectual capital and financial performance: an evaluation of the Australian financial sector. J. Intellect. Capital 14(2), 264–285 (2013)CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Dereń Aldona: Zarządzanie własnościa intelektualną w transferze technologii. Difin, Warszawa (2014)Google Scholar
 9. 9.
  Edvinsson, L., Malone, M.S.: Kapitał intelektualny wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, p. 35 (2001)Google Scholar
 10. 10.
  Ujwary-Gil, A.: Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa; CH BECK, Warszawa, p. 36 (2009)Google Scholar
 11. 11.
  Edvinsson, L., Malone, M.S.: Kapitał intelektualny wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, p. 41 (2001)Google Scholar
 12. 12.
  Sokołowska, A.: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Nowe Trendy w naukach ekonomicznych i zarządzaniu, Warszawa, 25 Apr 2015 (2005)Google Scholar
 13. 13.
  Fijałkowska J., Analiza porównawcza wybranych metod pomiaru i wyceny kapitału intelektualnego http://jmf.wzr.pl/pim/2012_1_3_36.pdf. Accessed 25 Apr 2015
 14. 14.
  Pomiar Kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod redakcją Wachowiaka, P., Sopińska, A. i Wachowiak, P., rozdział, V., p. 61Google Scholar
 15. 15.
  Reporting Intellectual Capital to Augment Research, Development and Innovation in SMEs, Report to the Commission of the High Level Expert Group on RICARDIS, June 2006, European Communities, p. 58 (2006)Google Scholar
 16. 16.
  Wierżyński, W.: Kapitał intelektualny – źródło przewagi konkurencyjnej, http://www.pi.gov.p. Accessed 28 Oct 2010
 17. 17.
  Urbanek, G.: Analiza determinantów kapitału klienta. Marketing i Rynek, nr 4 (2005)Google Scholar
 18. 18.
  MERITUM: Canibano, L. Garcia Ayuso, M. Sanchez, P. Chaminade, C (eds) Guidelines for managing and reporting on intangibles (Intellectual Capital Report), Airtel-Vodafone Foundation, Madrid. http://www.uam.es/meritum (2002)
 19. 19.
  Cater & Cater: (In)tangible resources as antecedents of a company’s competitive advantage and performance. J. East Eur. Manage. Stud. 2, 186–209 (2009)Google Scholar
 20. 20.
  Hormiga, E., Batista-Canino, R.M., Sanchez-Medina, A.: The role of intellectual capital in the success of new ventures. Int. Entrepreneurship Manage. J. 7, 71–92 (2011)CrossRefGoogle Scholar
 21. 21.
  Dudycz, T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, p. 268 (2001)Google Scholar
 22. 22.
 23. 23.
  Fijałkowska, J.: Analiza porównawcza wybranych metod pomiaru i wyceny kapitału intelektualnego. http://jmf.wzr.pl/pim/2012_1_3_36.pdf. Accessed 25 Apr 2015
 24. 24.
  Kasiewicz, S., Rogowski, W., Kicińska, M.: Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Wyd. Oficyna Wydawnicza, Kraków (2006)Google Scholar
 25. 25.
  Bounfour, A., Edvinsson, L.: IC For Communities, Nations, Regions, and Cities. Butterworth-Heinemann, Boston (2005)Google Scholar
 26. 26.
  Han, D., Han, I.: Prioritization and selection of intellectual capital measurement indicators using analytic hierarchy process for the mobile telecommunications industry. Expert Syst. Appl. 26(4), 519–527 (2004)CrossRefGoogle Scholar
 27. 27.
  Roszkowska, P.: Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, wyd. Difin, Warszawa, p. 158 (2011)Google Scholar
 28. 28.
  Subcommittee on Management & Intellectual Assets: Interim Report by Subcommittee, 2005. http://info.worldbank.org/etools/docs/library/145292/Intellectual_Assets.pdf (2005). Accessed 12 June 2016 on Management & Intellectual Assets, New Growth Policy Committee, Industrial
 29. 29.
  Ben-Simchon, J., Andriessen, D.: Reporting Intellectual Capital to Augment Research, Development and Innovation in SME’s, p. 13 (2006)Google Scholar
 30. 30.
  Mikołajek-Gocejna, M.: Raportowanie kapitału intelektualnego, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie Wyd. 2/2008 (7)Google Scholar
 31. 31.
  Roszkowska, P.: Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, wyd. Difin, Warszawa, pp. 160–167 (2011)Google Scholar
 32. 32.
  Nahotko, S.: Współczesne metody wyceny wartości przedsiębiorstwa. Bydgoszcz, OPO, s. 31 (1998)Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG 2017

Authors and Affiliations

 • Anna Maria Kamińska
  • 1
 • Agnieszka Parkitna
  • 2
 • Sandra Siałkowska
  • 2
 1. 1.Faculty of Computer Science and Management, Department System ManagementWroclaw University of TechnologyWrocławPoland
 2. 2.Faculty of Computer Science and Management, Department Management InfrastructureWroclaw University of TechnologyWrocławPoland

Personalised recommendations