Advertisement

The Paradigm of Effectiveness of Public Hospitals

 • Agnieszka Parkitna
 • Magdalena Gądek
Conference paper
Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 524)

Abstract

This paper reviews various analysis and evaluation methods for measuring hospital effectiveness. Differentiation of hospitals due to the legal subjectivity. The specificity of the activities of hospitals as the main determinant of effectiveness measurement. Identification of the determinants of the measurement of efficiency in public hospitals. Identified in a set group hospitals, which can be considered as the most effective and which might be a model group. Established a list of possible non-economic factors that determine the efficiency of hospitals. At the end of the model they created prerequisites efficiency of hospitals, which can be a basis for further scientific consideration of this topic—The paradigm of the measurement of efficiency in public hospitals-evaluation of model.

Keywords

Measuring effectiveness Effectiveness of public hospitals Paradigm of effectiveness 

References

 1. 1.
 2. 2.
  Williams, A.: Science or marketing at who? A commentary on ‘World Health’. Health Econ. No. 10, p. 93 (2001)Google Scholar
 3. 3.
  Hollingsworth, B.: Non–parametric and parametric applications measuring efficiency in health care. In: Health Care Management Science, vol. 6, p. 209. Kluwer Academic Publishers Manufactured in The Netherlands (2003)Google Scholar
 4. 4.
  Górski, A., Stadtherr, S.: Państwowe czy prywatne?: Ocena wyników finansowych polskich przedsiębiorstw. Wydaw, KUL (2006)Google Scholar
 5. 5.
  Holstein-Beck, M.: Być albo nie być menedżerem. Indor Obok, Warszawa (1997)Google Scholar
 6. 6.
  Walkowiak, R.: Prakseologiczne zasady sprawnego działania. Zeszyt Naukowy Ekonomia i Zarządzanie No.1, p. 29. Włocławek (2011)Google Scholar
 7. 7.
  Nowosielski, S.: Skuteczność i efektywność realizacji procesów gospodarczych. In: Dudycz, T. (ed.) Mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, pp. 39–46. Wrocław, AE we Wrocławiu (2008)Google Scholar
 8. 8.
  Helms, M.M.: Encyclopedia of Management, vol. 211. Thompson Gale, Detroit (2006)Google Scholar
 9. 9.
  The international standard: ISO 9000:2006, p. 33Google Scholar
 10. 10.
  Niedzielski, E.: Determinanty sprawnego działania w zarządzaniu. Zeszyt Naukowy Ekonomia i Zarządzanie No. 1, p. 20. Włocławek (2011)Google Scholar
 11. 11.
  Bielski, M.: Podstawy teorii organizacji i zarządzania. C. H. Beck, Warszawa (2002)Google Scholar
 12. 12.
  Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D.: Ekonomia. PWN Warszawa 185 (2005)Google Scholar
 13. 13.
 14. 14.
  Art. 2, para. 1, item 9, Law of April 15, 2011 On medical activity. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111120654
 15. 15.
 16. 16.
  Art. 3, para. 1, item 9, Law of April 15, 2011 On medical activity. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111120654
 17. 17.
  Hass-Symotiuk, M., Mućko, P.: Mierniki dokonań zakładów opieki zdrowotnej. Budżetowanie- kontrola- ocena. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Katedry Rachunkowości No. 30, p. 87. Szczecin (2007)Google Scholar
 18. 18.
  Hass-Symotiuk, M.: System pomiaru i oceny dokonań szpitala, Wyd. ABC a Wolters Kluwer Business, Warszawa 23–24, 58–64, 131 (2011)Google Scholar
 19. 19.
 20. 20.
  Dudycz, T.: Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Indygo Zahir Media, Wrocław 12 (2011)Google Scholar
 21. 21.
  Radosiński, E.: Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej, Wyd. PWN, Warszawa 257 (2010)Google Scholar
 22. 22.
  List of the largest hospitals in Poland: https://static.pb.pl/atta/2879-dodatek.pdf
 23. 23.
  Beredyńska, S., Brzezicka, A.: Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii. Wydawnictwo SWPS Academica, Warsaw 156 (2007)Google Scholar
 24. 24.
  The WHO Regional Office for Europe: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/163053 /e96443.pdf

Copyright information

© Springer International Publishing AG 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculty of Computer Science and Management, Management Infrastructure DepartmentWroclaw University of TechnologyWrocławPoland

Personalised recommendations