Advertisement

The Factors and Parameters Determining the Formation of the Target Capital Structure in Family Businesses

 • Maria MalinowskaEmail author
 • Danuta Seretna-Sałamaj
Conference paper
Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 524)

Abstract

Capital structure management company can be considered one of the most difficult issues in the entire process of business management. Conscious use of available capital, the use of debt capital makes it possible to achieve greater benefits for the owners of the company including family businesses. Decisions on the management structure of finance in the family business have a significant impact on the financial situation and, consequently, the value of the company. Owners of small family businesses do not usually have specialized education of finance, often these companies can not afford to employ qualified staff of financial. According Lewandowska [21] our native companies do not make full use of opportunities created by alternative forms of financing.

Keywords

Capital structure Family businesses Debt Financial leverage 

References

 1. 1.
  Ashley-Cotleur, K.: Family Business and Relationship Marketing, The Impact of Relationship in Second Genaration Family Business, Frostburg State University (2010)Google Scholar
 2. 2.
  Asset securitisation, Supporting Document to the New Basel Capital Accord, Bank for International Settlements, January (2001)Google Scholar
 3. 3.
  Bielawska, A.: Finanse przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin p. 210 (2000)Google Scholar
 4. 4.
  Blikle, A.J.: Specyfika zarządzania w firmach rodzinnych, w: Firma w rodzinie czy rodzina w firmie, PARP, Warszawa p. 45–55 (2012)Google Scholar
 5. 5.
  Brealey, R., Myers S.C.: Podstawy finansów przedsiębiorstw, Tom1 i Tom 2, PWN Warszawa p. 632 (1999)Google Scholar
 6. 6.
  Copeland, T., Koller, T., Murrin, J.: Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, pp. 232–233. Wiley, New York (1990)Google Scholar
 7. 7.
  Davis, E., Poiton, E.J.: Finanse i firma, PWE, p. 126 (1997)Google Scholar
 8. 8.
  Donaldson, G.: Managing corporate wealth, pp. 122–123. The operation of a comprehensive financial goals system, Preager, New York p (1984)Google Scholar
 9. 9.
  Emery, D., Finnerty, J.: Principles of Finance with Corporate Applications. West publishing Company p. 465 (1991)Google Scholar
 10. 10.
  Frishkoff, P.A.: Understanding family business: what is a family business?, pp. 229–245. Oregon State University (1995)Google Scholar
 11. 11.
  Gajdka, J.: Wyznaczanie pojemności zadłużeniowej spółki. Metoda praktyczna, Przegląd Organizacji, no 9, 126 (2001)Google Scholar
 12. 12.
  Gajdka, J., Walińska, E.: Zarządzanie finansowe teoria i praktyka, Tom II, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce p. 219 (2000)Google Scholar
 13. 13.
  Gallo, M.A, Tapies, J., Cappuyns, K.: Comparison of Family and Nonfamily Business: Financial Logic and Personal Preferences. Family Bus. Rev. XVII(4), 314–315 (2004)Google Scholar
 14. 14.
  Hurdle, G.: Leverage, risk, market structure and profitability. Rev. Econ. Stat. 478–485 (1974)Google Scholar
 15. 15.
  Ickiewicz, J.: Pozyskiwanie i struktura kapitału a długookresowe cele przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa p. 22–23 (1996)Google Scholar
 16. 16.
  Janasz, W.: Kształtowanie struktury kapitału. Przegląd Organizacji no. 10, 37 (1997)Google Scholar
 17. 17.
  Jeżak, J., Popczyk, W., Winnicka-Popczyk, A.: Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa, p. 26 (2004)Google Scholar
 18. 18.
  Kachaner, N., Stalk, G., Bloch, A.: What you can learn from family business. Harvard Bus. Rev. 104–123 (2012)Google Scholar
 19. 19.
  Leland H.: Corporate debt value. Bond covenants, and optimal capital structure. J. Financ. 49, 1213–1252 (1998)Google Scholar
 20. 20.
  Levy, H., Sarnat, M.: Capital Investment and Financial Decision, pp. 383–384. Prentice Hall, New York (1990)Google Scholar
 21. 21.
  Lewandowska, L.: Niekonwencjonalne formy finansowania przedsiębiorczości, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o o., Gdańsk p. 5 (2000)Google Scholar
 22. 22.
  Marijański, A.: Światowe i polskie badania przedsiębiorstw rodzinnych, „Przedsiębiorczość i zarządzanie” t. XII, no 7 p. 35 (2011)Google Scholar
 23. 23.
  Martyniuk, T. (red.): Rachunkowość przedsiębiorstwa w szczególnych sytuacjach, PWE, Warszawa, pp. 10–19 (2013)Google Scholar
 24. 24.
  Norton, E.: Similarities and differences in small and large corporations beliefs about capital structure policy. Small Bus. Econ. 2, 229–245 (1991)MathSciNetCrossRefGoogle Scholar
 25. 25.
  Prus J.: Finansowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego na przykładzie spółki VITBIS, [in:] Ł. Sułkowski (red.): Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych pp. 260–277 (2005)Google Scholar
 26. 26.
  Siudak, M.: Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, p. 207 (2001)Google Scholar
 27. 27.
  Stradomski, M.: Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, PWE, Warszawa, p. 247 (2010)Google Scholar
 28. 28.
  Sułkowski, Ł.: Organizacja a rodzina. Więzi rodzinne w życiu gospodarczym, TNOiK, Toruń, p. 99 (2004)Google Scholar
 29. 29.
  Sułkowski, Ł., Marjański, A.: Firmy rodzinne jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa, p. 30 (2009)Google Scholar
 30. 30.
  Titman S.: Determinants of capital structure. J. Finan. 43 (1988)Google Scholar
 31. 31.
  Urbańczyk, E.: Znaczenie analizy struktury kapitałowej w strategii rozwojowej przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji, p. 29 (1998)Google Scholar
 32. 32.
  Weston, J., Copeland, T.E.: Managerial finance, Cassell p. 488 (1992)Google Scholar
 33. 33.
  Winnica-Popczyk, A.: Firma Rodzinna na dobre i na złe;Magazyn Firm Rodzinnych Stowarzyszenia Inicjatyw Firm Rodzinnych, pp. 13–14 (2012)Google Scholar
 34. 34.
  Winnicka-Popczyk, A: Specyficzne problemy zarządzania finansami w przedsiębiorstwach rodzinnych, Przegląd Organizacji, no 3, p. 41–42 (2008)Google Scholar
 35. 35.
  Wypych, M. (red): Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Absolwent, Łódź, p. 128 (2000)Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Grześ sp. z o.oNysaPoland
 2. 2.University of Applied Science in NysaNysaPoland

Personalised recommendations