Advertisement

Modern—Postmodern: The Parallels

 • Roida Rzayeva OktayEmail author
Chapter
Part of the SpringerBriefs in Philosophy book series (BRIEFSPHILOSOPH)

Abstract

The correlation problem of postmodernism and modernism is not definitely solved in philosophy. The widespread point of view on drawing a parallel between them is also interpreted differently. Some supporters of the postmodernism and modernism relationship consider that the basic conceptual theses of postmodernism were formed due to the non-viability of modernism. There are some interpretations of postmodernism, among which it is possible to note the postmodernism characteristic as a transition to something essentially different and its estimation as the continuation of modernism. The connection between postmodernism and modernism and their philosophical bases can be considered in a number of discourses, each of which discloses the various aspects of the problem. One more prism through which the parallel between postmodernism and modernism can be drawn is a dialogue where the dialogic nature of postmodernism is opposed to the monologicality of modernism. The other prism of postmodernism includes poststructuralism, and modernism is identified with structuralism. Proceeding from the above-stated, it is possible to see that “modernism” and “postmodernism” are not identical, but closely connected with each other conceptually. The given theses cause the necessity of the philosophical analysis of the given concepts, modernism and postmodernism, with regard to the different approaches and deducing the pivotal parallels between their basic regularities.

Keywords

Postmodernism Modernism Philosophy Culture Society Parallels 

References

 1. Andreyev, L. D. (2001). Chem je zakonchilas istoriya vtorogo tisyacheletiya? Zarubejnaya literatura vtorogo tisyacheletiya. 1000–2000, 292–334. M.: Visshaya shkola.Google Scholar
 2. Arkhitektura i filosofiya. Intervyu s Jakom Derridoy. (1986). Leningrad-Parij: “Beseda”.Google Scholar
 3. Bulaç, A. (1995). Din ve Modernizm. İstanbul: İz Yay.Google Scholar
 4. Cangızbay, K. (1996). Sosyolojiler değil Sosyoloji. 1. Baskı. Ankara: Öteki Yay.Google Scholar
 5. Davidov, Y. V. (2001). Patologichnost “sostoyaniya postmodernizma”. Sotsiologiceskiye issledovaniya, 11, 3–12.Google Scholar
 6. Demirci, F. (2000). Modernite Sorunsalında Postmodernite. Düşünen Siyaset Birikimler I, Düşünce Dergisi, Sayı 15, Aralık 2000: 83–108. Ankara: Lotus Yayınları.Google Scholar
 7. Eco, U. (1999). Zapiski na polyakh “Imeni Rozi”. Folliant: In Imya Rozi. SPb.Google Scholar
 8. Evlampiyev, V. V. (2003). Neklassicheskaya metafizika ili konets metafiziki? Evropeyskaya filosofiya na rasputye. Voprosi filosofii, 5, 159–171.Google Scholar
 9. Grechko, L. К. (2000). Intellektualniy import, ili O periferiynom postmodernizme. Obshestvenniye nauki i sovremennost, 1, 166–179.Google Scholar
 10. Ilyin, I. (1998). Postmodernizm ot istokov do kontsa stoletiya. Intrada: Evolutsiya nauchnogo mifa. M.Google Scholar
 11. Inglkhart, R. (1997). Postmodern: menyayushiyesya tsennosti i izmenyayushiyesya obshestva. Politicheskiye issledovaniya, 4, 18–28.Google Scholar
 12. Lipovetskiy, M. (1997). Russkiy postmodernizm. Ocherki istoricheskoy poetiki. Ekaterinburg: Ural. gos. ped. un-t.Google Scholar
 13. Lyotard, J.-F. (1989). The postmodern condition. Oxford: A Report on Knowledge.Google Scholar
 14. Lyotard, J.-F. (1994). Perepisat sovremennost. Stupeni: Filosofskiy jurnal, 2.Google Scholar
 15. Mankovskaya, N. B. (2000). Estetika postmodernizma. M.: Vseross. gos. in-t kinematografii.Google Scholar
 16. Nietzsche, F. (1995). Unfashionable observations (R. T. Grey, Trans.). Stanford.Google Scholar
 17. Nikitina, I. V. (2004). O vremenakh, o nravakh. Maski massovoy kulturi. Chelovek, 12, 73–80.Google Scholar
 18. Rzayeva, R. O. (2012). K voprosu o dialogichnosti postmoderna. Dialog kultur v usloviyakh globalizatsii / Materiali Bakinskogo foruma, posvyashennogo pamyati Geydara Aliyeva. M.: “Kanon+” ROOI “Reabilitatsiya”.Google Scholar
 19. Sarıbay, A. Y. (1995). Postmodernite Sivil Toplum ve İslam, 2. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.Google Scholar
 20. Sim, S. (2006a). Postmodern Düşüncenin Eleştirel Sözlüğü. (M. Erkan, & A. Tutku, Trans.). 1. Baskı, Ankara: ebabil Yayıncılık.Google Scholar
 21. Sim, S. (2006b). Postmodernizm ve Felsefe // Postmodern Düşüncenin Eleştirel Sözlüğü. Stuart Sim (Çev.: M. Erkan, A. Utku), 1. Baskı, 3–15, Ankara: Babil Yayıncılık.Google Scholar
 22. Tsareva, N. A. (2007). К otsenke postmodernizma v sovremennoy rossiyskoy filosofii. Analitika kulturologii, No 8. http://cyberleninka.ru/article/n/k-otsenke-postmodernizma-v-sovremennoy-rossiyskoy-filosofii. Accessed Feb 2010.
 23. Welsch, W. (1992). “Postmodern.” Genealogiya i znacheniye odnogo spornogo ponyatiya. Put, No 1: 109–136. Moskva.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2016

Authors and Affiliations

 1. 1.Azerbaijan National Academy of SciencesBakuAzerbaijan

Personalised recommendations