Advertisement

Hungary: Towards More Efficient Preparatory Proceedings

 • Adél KöblösEmail author
Chapter

Abstract

The Hungarian rules of civil procedure developed in the streamline of German and Austrian models at the beginning of the twentieth century and were influenced by the Soviet solutions in the second half of the century. Since the change of the regime in 1989, the legislator has made several attempts to concentrate the procedure and hear cases within a reasonable time, the results of which have been partly successfully. Hungarian civil procedure, in first instance, may not be divided into an efficient preparatory stage and a concentrated main hearing. Written preparation—apart from the formal examination of the statement of claim—is optional. It is shaped by the judge’s attitude and the types of the cases whether the court calls the parties upon to prepare the case through correspondence. The success of a written preparation is dependent on the parties’ willingness to actively participate therein. No real preclusion is attached to this stage of the procedure. Due to the lack of written preparation, the first hearing functions as a preparatory hearing and, as a result, a great proportion of the cases are adjourned. One of the aims of the pre-action negotiations prescribed by the law would be also to prepare the case for hearing in case amicable settlement fails; nevertheless, in practice, it falls short of the expectations of the legislator. The concept of the new code of civil procedure urges a caesura between the preparatory and the main hearing stage.

Keywords

Legal Representation Documentary Evidence Court Order District Court Civil Procedure 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. 1/2009 (VI.24.) PK vélemény a Polgári perrendtartás tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó szabályainak alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről. http://www.lb.hu/hu/kollvel/12009-vi24-pk-velemeny-polgari-perrendtartas-tajekoztatasi-kotelezettsegre-vonatkozo. Accessed 25 November 2015
 2. 1/2014 (VI. 30) (2015) PK vélemény az ítélet hatályon kívül helyezésével kapcsolatos egyes kérdésekről. http://www.lb.hu/hu/kollvel/12014-vi-30-pk-velemeny-az-itelet-hatalyon-kivul-helyezesevel-kapcsolatos-egyes-kerdesekrol. Accessed 25 Nov 2015
 3. A bizonyításra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség a polgári perben (proposal discussed by the Civil Collegium of the Regional Court of Appeal of the Capital on 1 December 2008). http://fovarosiitelotabla.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/2008_-_a_bizonyitasra_vonatkozo_tajekoztatasi_kotelezettseg_a_polgari_perben.pdf. Accessed 13 August 2015
 4. Az új polgári perrendtartás koncepciója - A Kormány 2015. január 14. Napján megtartott ülésén elfogadott Koncepció (Concept of the new Code of Civil Procedure approved by the government on 14 January 2015) http://www.kormany.hu/download/f/ca/30000/20150128%20Az%20%C3%BAj%20polg%C3%A1ri%20perrendtart%C3%A1s%20koncepci%C3%B3ja.pdf. Accessed 18 September 2015
 5. Beck S, Névai L (eds) (1959) Magyar polgári eljárásjog. Tankönyvkiadó, BudapestGoogle Scholar
 6. Éless T (2013) A kereset nyilvánvaló megalapozatlansága. In: Varga I (ed) Codificatio processualis civilis – Studia in Honorem Németh János II. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp 19–34Google Scholar
 7. Éless T, Döme A (2014) A keresetváltoztatás kérdéséhez. In: Németh J, Varga I (eds) Egy új polgári perrendtartás alapjai. HVG-ORAC, Budapest, pp 417–429Google Scholar
 8. Éless T, Ébner V (2014) A percezúra – az érdemi tárgyalás előkészítése. In: Németh J, Varga I (eds) Egy új polgári perrendtartás alapjai. HVG-ORAC, Budapest, pp 377–392Google Scholar
 9. Fodor Á (1916) Polgári peres eljárásunk története az utolsó ötven esztendőben. In: Jogi Dolgozatok. A Jogtudományi Közlöny ötven éves fennállásának emlékére. Franklin Társulat, Budapest, pp 1865–1915Google Scholar
 10. Gyekiczky T (2010) A mediációról. Gondolat Kiadó, Budapest, pp 7–22Google Scholar
 11. Imregh G (2008) Gondolatok az előkészítésről. Magyar Jog 2008(11):785–794Google Scholar
 12. Kengyel M (2014) Magyar polgári eljárásjog. Osiris, BudapestGoogle Scholar
 13. Kiss D (2014) A polgári per titkai. HVG-ORAC, BudapestGoogle Scholar
 14. Magyary G (1939) Magyar polgári perjog, 3rd edn. Franklin Társulat, BudapestGoogle Scholar
 15. Nagy A (2008) Eljárás az elsőfokú bíróság előtt. In: Zs W (ed) Polgári perjog – Általános rész. Complex, Budapest, pp 287–363Google Scholar
 16. Összefoglaló vélemény – A perorvoslati bíróságok hatályon kívül helyezési gyakorlata. (A másodfokú és felülvizsgálati bíróság kasszációs jogköre) http://www.lb.hu/sites/default/files/joggyak/osszefoglvelemeny.pdf. Accessed 17 August 2015
 17. Oszovits A (2013) Keresetindítás és a tárgyalás előkészítése. In: Osztovits A (ed) Polgári eljárásjog I. – A polgári per általános szabályai. HVG-ORAC, Budapest, pp 175–235Google Scholar
 18. Rechberger W (2012) Az osztrák polgári perrendtartás – mintául szolgált-e az 1911. évi magyar perrendtartás számára? In: Harsági V (ed) Közép-európai polgári perjogi reformok és kodifikációk az elmúlt negyedszázadban – Tradíció és megújulás. HVG-ORAC, Budapest, pp 19–40Google Scholar
 19. ‘Rebooting’ the Mediation Directive: Assessing the Limited Impact of its Implementation and Proposing Measures to Increase the Number of Mediations in the EU, pp 90–93. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493042/IPOL-JURI_ET(2014)493042_EN.pdf. Accessed 13 August 2015
 20. Szabó I (2013) Tárgyalás és határozatok. In: Osztovits A (ed) Polgári ejárásjog I. – A polgári per általános szabályai. HVG-ORAC, Budapest, pp 236–337Google Scholar
 21. Szalai P (2010) Kritikai észrevételek a polgári perrendtartás legújabb módosításához. In: Csöndes M, Nemessányi Z (eds) Merre tart a magyar civilisztikai jogalkotás a XXI. század elején? Pécs, pp 235–245Google Scholar
 22. Varga I (2008) Foreign influences on Hungarian civil procedure. In: Deguchi M, Storme M (eds) The reception and transmission of civil procedural law in the global society. Legislative and legal educational assistance to other countries in procedural law. Maklu, Antwerpen-Apeldoorn-Kyoto, pp 275–289Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing Switzerland 2016

Authors and Affiliations

 1. 1.National University of Public ServiceBudapestHungary

Personalised recommendations