Advertisement

Employee Strategies in Organising Professional Development

 • Rob F. PoellEmail author
 • Ferd J. Van Der Krogt
Chapter
Part of the Professional and Practice-based Learning book series (PPBL, volume 16)

Abstract

The aim of this chapter is to contribute to the development of a theory of organizing HRD that can help to analyse and support organisational practices around professional development, by showing that employees can operate strategically in several ways when it comes to organising HRD. The chapter first describes two major changes that are to be expected in organising professional development, which have far-reaching implications for the roles of employees. First, a shift from a didactical to a strategic role and, second, a shift from directing their professional development individually to doing so with a network of actors. The chapter continues by presenting an employee perspective on organising professional development, which holds several ways for employees to operate strategically. The learning-path cycle is introduced, which explains how employees create their own learning paths in the context of existing learning networks and structures. From the learning-path cycle, three access routes are identified for employees to operate strategically: following existing structures and actors, aspect-based strategic operation, and integrated strategic operation. The chapter also discusses existing empirical research about employees’ professional development strategies and confronts the results with theory. The extant research reveals that employees above all follow the existing structures and actors, and to a limited degree operate according to particular aspects. There was almost no evidence of integrated strategic operation. In further developing ideas on employees operating strategically within organisations, it should be assumed that in the learning-path cycle employees operate mainly according to ‘following’ and ‘aspect-based’ strategies. The chapter finishes with a number of suggestions for further research into employee strategies for organising professional development.

References

 1. Argyris, C. A., & Schön, D. A. (1996). Organizational learning II: Theory, method and practice. Reading, MA: Addison-Wesley.Google Scholar
 2. Billett, S. (2001). Learning in the workplace: Strategies for effective practice. Crows Nest, Australia: Allen & Unwin.Google Scholar
 3. Bolhuis, S. M. (2000). Naar zelfstandig leren: Wat denken en doen docenten? [Towards self-directed learning: What do teachers think and do?] Apeldoorn, The Netherlands: Garant.Google Scholar
 4. Bolhuis, S., & Simons, P. R. J. (1999). Leren en werken [Learning and working]. Deventer, The Netherlands: KluwerGoogle Scholar
 5. De Beer, P. (2009). Zonder oudere werknemers is Nederland slechter af [Without older workers, The Netherlands are worse off]. Retrieved from http://www.pauldebeer.nl/documenten/artikelen/Zonder%20oudere%20werknemers%20is%20Nederland%20slechter%20af.doc
 6. DeSimone, R. L., & Werner, J. M. (2012). Human resource development (6th ed.). Mason, OH: South-Western Cengage Learning.Google Scholar
 7. De Vos, A., Dewittinck, K., & Buyens, D. (2007). De professionele loopbaan in goede banen: Het samenspel van loopbaanzelfsturing en het loopbaanbeleid binnen de organisatie [Managing the professional career: The interplay of career self-direction and the career policy in the organization]. Gedrag en Organisatie, 20(1), 21–40.Google Scholar
 8. De Vries, S., Gründemann, R., & Van Vuuren, T. (2000). Employabilitybeleid in Nederlandse organisaties [Employability policy in Dutch organizations]. Gedrag en Organisatie, 13(5), 291–303.Google Scholar
 9. Dik, M. M. (2002). Employability op koers [Employability on track]. Utrecht, The Netherlands: CNV.Google Scholar
 10. Fenwick, T. J. (2003). Professional growth plans: Possibilities and limitations of an organization-wide employee development strategy. Human Resource Development Quarterly, 14(1), 59–78.CrossRefGoogle Scholar
 11. Forrier, A., & Sels, L. (2003). Temporary employment and employability: Training opportunities and efforts of temporary and permanent employees in Belgium. Work, Employment and Society, 17(4), 663–688.CrossRefGoogle Scholar
 12. Gajadhar, S. (2007). Leerwegen van ervaren docenten: Kwalitatief onderzoek naar leerwegtypen in het voortgezet onderwijs [Learning paths of experienced teachers: Qualitative research into learning-path types in secondary education]. Master’s thesis Human Resource Studies, Tilburg University, Tilburg, The Netherlands.Google Scholar
 13. Habraken, M., Büchel, Y., & Hafkamp, K. (2004). Professioneel werken met POP: Routekaart voor het invoeren persoonlijke ontwikkelplannen in organisaties [Working with PDPs professionally: Road map for implementing personal development plans in organizations]. The Hague, The Netherlands: Academic Service.Google Scholar
 14. Halbertsma, L., & Ratering, D. (2003). Leiding geven aan leren [Leading learning]. In A. Hoogcarspel, I. Engwirda, & R. Koops (Eds.), Leren werkt: Bijdragen aan het lerend vermogen van de werkende mens [Learning works: Contributions to the learning ability of people at work] (pp. 25–48). Assen, The Netherlands: Van Gorcum.Google Scholar
 15. Hendrix, S.C. (2008). Leermotieven en leerwegstrategieën van werknemers: Redenen waarom en manieren waarop werknemers zich professioneel ontwikkelen [Learning motives and learning-path strategies of employees: Reasons why and ways in which employees develop themselves professionally]. Master’s thesis Human Resource Studies, Tilburg University, Tilburg, The Netherlands.Google Scholar
 16. Janssen, S. (2009). Guidance and the quality of professional development plans. Heerlen, The Netherlands: Ruud de Moor Centrum.Google Scholar
 17. Khaled, A. (2008). Leerwegen creëren (z)onder invloed van het werk: Een onderzoek naar leerwegen onder reclasseringswerkers [Creating learning paths (un)influenced by work: A study into learning paths among probation officers]. Master’s thesis Education Studies, Radboud University Nijmegen, Nijmegen, The Netherlands.Google Scholar
 18. Knip, H. (2007). Wetenschappers tussen ambitie en illusie: Over persoonlijk loopbaanonderhoud in het hoger onderwijs [Scientists between ambition and illusion: Personal career maintenance in higher education]. Assen, The Netherlands: Van Gorcum.Google Scholar
 19. Korver, T. (2009). De enige baan is een loopbaan [The only job is a career]. Inaugural lecture, The Hague University of Applied Sciences, The Hague, The Netherlands.Google Scholar
 20. Lisman, A., Natte, M., & Poell, R. F. (2007). Op zoek naar leerwegtypen van verpleegkundigen [In search of learning-path types of nurses]. Develop, 3(2), 22–31.Google Scholar
 21. Martens, R. L. (2007). Positive learning met multimedia: Onderzoeken, toepassen en generaliseren [Positive learning with multimedia: Investigating, applying and generalizing]. Inaugural lecture, Heerlen, Netherlands: Open University of the Netherlands.Google Scholar
 22. Ministries of OCW/SZW. (2009). Tijd voor ontwikkeling: Advies van de Denktank Leren en Werken over het stimuleren van een leven lang leren in Nederland [Time for development: Advice of the Think Tank Learning and Working about encouraging life-long learning in the Netherlands]. The Hague, The Netherlands: Ministries of Education, Culture and Sciences/Social Affairs and Employment.Google Scholar
 23. Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (1998). Strategy safari: A guided tour through the wilds of strategic management. New York, NY: Free Press.Google Scholar
 24. Ott, M., Van Dijk, H., & Messchendorp, H. (2004). HRM en klanttevredenheid in de ouderenzorg [HRM and client satisfaction in elderly care]. Tijdschrift voor HRM, 7(2), 83–98.Google Scholar
 25. Poell, R. F. (2006). Personeelsontwikkeling in ontwikkeling: Naar een werknemersperspectief op human resource development [Developing human resource development: Towards an employee perspective on HRD] (Inaugural lecture). Tilburg, The Netherlands: Tilburg University.Google Scholar
 26. Pool, J., & van der Bijl, T. C. (2000). Persoonlijk ondernemerschap in bedrijf: De weg naar permanente personeelsontwikkeling [Personal entrepreneurship in business: The way to permanent personnel development]. Alphen aan den Rijn: Samsom.Google Scholar
 27. Raemdonck, I. (2006). Self-directedness in learning and career processes: A study in lower-qualified employees in Flanders. PhD thesis, Ghent University, Gent, Belgium.Google Scholar
 28. Ratering, D., & Hafkamp, K. (2000). Zelfsturend leren: Begeleiden van ervaringsgericht leren in organisaties [Self-directed learning: Guiding experience-based learning in organizations]. Schoonhoven, The Netherlands: Academic ServiceGoogle Scholar
 29. Schietecat, J. (2007). Leerwegen van docenten in het middelbaar onderwijs: Twee groepen docenten vergeleken [Learning paths of teachers in secondary education: Two groups of teachers compared]. Master’s thesis Human Resource Studies, Tilburg University, The Netherlands.Google Scholar
 30. Seezink, A. (2009). Continuing teacher development for competence-based teaching. PhD thesis, Tilburg University, The Netherlands.Google Scholar
 31. Sloots, M. (2008). Leerwegcreatie: (On)afhankelijk van werken in teamverband [Learning-path creation: (In)dependent of team-based work]. Master’s thesis Education Studies, Radboud University Nijmegen, The Netherlands.Google Scholar
 32. Tjepkema, S., & Verheijen, L. (Eds.). (2009). Van kiem tot kracht: Een waarderend perspectief voor persoonlijke ontwikkeling en organisatieverandering [From germ to strength: An appreciative perspective for personal development and organizational change]. Houten, The Netherlands: Springer.Google Scholar
 33. Van Berlo, B., & Van Lonkhuyzen, G. (2009). Een top-talentontwikkelingsprogramma: Verbinden van individuele en organisatieontwikkeling bij Rijkswaterstaat [A program for developing top talent: Linking individual and organizational development at the Department of Public Works]. In S. Tjepkema & L. Verheijen (Eds.), Van kiem tot kracht: Een waarderend perspectief voor persoonlijke ontwikkeling en organisatieverandering [From germ to strength: An appreciative perspective for personal development and organizational change] (pp. 105–120). Houten, The Netherlands: Springer.Google Scholar
 34. Van der Bijl, T., Muller, J., & Pool, J. (2003). Aan de slag met POP’s [Getting started with PDPs]. Utrecht, The Netherlands: Sectorfondsen Zorg en Welzijn.Google Scholar
 35. Van Der Krogt, F. J. (2007). Organiseren van leerwegen: Strategieën van werknemers, managers en leeradviseurs in dienstverlenende organisaties [Organizing learning paths: Strategies of workers, managers, and consultants in service organizations]. Rotterdam, The Netherlands: Performa.Google Scholar
 36. Van Hoof, J. (2001). Werk, werk, werk? Over de balans tussen werken en leven in een veranderend arbeidsbestel [Work, work, work? The balance between working and learning in a changing labour system]. Amsterdam, The Netherlands: Boom.Google Scholar
 37. Wenger, E., & Snyder, W. M. (2000). Communities of practice: The organizational frontier. Harvard Business Review, 78(1), 139–146.Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing Switzerland 2016

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Human Resource StudiesTilburg UniversityTilburgThe Netherlands
 2. 2.Department of EducationRadboud UniversityNijmegenThe Netherlands

Personalised recommendations