Advertisement

The Integration of Modern and Traditional Agriculture in the Cultural Landscapes of Poland

 • Józef HernikEmail author
 • Robert Dixon-Gough
 • Barbara Czesak
 • Maria Pazdan
Chapter
Part of the Environmental History book series (ENVHIS, volume 5)

Abstract

Integration of modern and traditional agriculture in the cultural landscapes of Poland is related to the big events of recent decades, i.e. to socio-political transformation that took place in 1989 and EU accession in 2004 since these big events shaped the policies influencing the integration. The transformation officially restored the idea of private property and EU accession brought EU law into Polish legal system. Integration of modern and traditional agriculture in the cultural landscapes is strictly related to the policies. The most important policies in respect to agriculture and landscapes are planning, land use and taxation policies. Other important aspects are economic pressures and demographic changes. All these factors must be regarded in a perspective of a country that still has marks of past socialist times. The paper analyzes the policies and factors related to current condition of Polish cultural landscapes and attempts to interpret how they influenced the integration of modern and traditional agriculture in the cultural landscapes.

Keywords

Rural cultural landscapes Agriculture Policy Poland Biocultural diversity 

References

 1. Bera M (2014) Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwojowy gmin położonych na obszarach chronionych. Progr Econ Sci 1:121–129Google Scholar
 2. Czechowski P, Korzycka-Iwanow M, Prutis S, Stelmachowski A (1994) Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej. PWN, WarszawaGoogle Scholar
 3. Dixon-Gough R, Hernik J, Dixon-Gough J (2011) Sustainability and the cultural landscape. In: Hepperle E, Dixon-Gough RW, Kalbro T, Mansberger R, Meyer-Cech K (eds) Core-themes of land use politics: sustainability and balance of interests. vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, Zürich, pp 85–110Google Scholar
 4. Dixon-Gough R, Hernik J, Gawroński K, Taszakowski J (2013) Peri-urban problems around Krakow. In: Hepperle E, Dixon-Gough R, Maliene V, Mansberger R, Paulsson J, Pödör A (eds) Land management: potential, problems and stumbling blocks. vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, Zürich, pp 133–140Google Scholar
 5. Duda –Krynicka M, Jaskolecki H (2010) Historia i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Problemy Ekologii 14(2):85–91Google Scholar
 6. Dutkowski M, Tölle A, Wdowicka M (2012) Historia planowania przestrzennego. http://www.arl-net.de/commin/poland-polska/11-historia-planowania-przestrzennego. Accessed 15 Sept 2014
 7. Gawroński K (2004) Problematyka zalesiania gruntów marginalnych terenów górskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 2(2004):153–166Google Scholar
 8. Gorzym-Wilkowski WA (2012) Planowanie zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego w okresie powojennym - praktyka wobec teorii i ustawodawstwa. Studia Regionalne i Lokalne 1(47):24–42Google Scholar
 9. GUS (Polish Central Statistic Office) (2013) Ludność. Stan i struktura demograficzno - społeczna, WarszawaGoogle Scholar
 10. Hernik J, Dixon-Gough R, Taszakowski J (2012) Open source geospatial technologies in the context of peri-urban problems around Kraków, with particular respect to the commune of Michałowice. In: Service-oriented mapping. Verlag Wien, Wien, pp 201–214Google Scholar
 11. Hernik J, Gawroński K, Dixon-Gough R (2013) Social and economic conflicts between cultural landscapes and rural communities in the English and Polish systems. Land Use Policy 30:800–813CrossRefGoogle Scholar
 12. Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji (2013). Szanse i zagrożenia polskiego rolnictwa ekologicznego w perspektywie lat 2014–2020, Warszawa. http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/2340/plik/oe-210_inter.pdf. Accessed 15 Sept 2014
 13. Mickiewicz B, Gotkiewicz W (2010) Znaczenie i rola obszarów Natura 2000 w życiu gospodarczym gminy. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 45:145–152Google Scholar
 14. Paull J (2011a) Attending the first organic agriculture course: Rudolf Steiner’s agriculture course at Koberwitz, 1924. Eur J Soc Sci 21(1):64–70Google Scholar
 15. Paull J (2011b) Biodynamic agriculture: the journey from Koberwitz to the world, 1924–1938. J Organ Syst 6(1):27–41Google Scholar
 16. Solon J, et al (2014) Przygotowanie opracowania pt „Identyfikacja i ocena krajobrazów – metodyka oraz główne założenia” Raport etapowy 01. http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/iii-krajowa-konferencja-poswiecona-wdrazaniu-europejskiej-konwencji-krajobrazowej. Accessed 15 Sept 2014
 17. Woś A (1992) Strategie rozwoju rolnictwa. PWN, WarszawaGoogle Scholar
 18. Zielińska A (2007) Konkurencyjność obszarów przyrodniczo cennych. In: Bernat T (ed) Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjności. Wyd. PRINT GROUP Daniel Krzanowski, Szczecin, pp 162–172Google Scholar

Acts and Other Legal Documents

 1. Dekret o planowym zagospodarowani przestrzennym kraju z dnia 2 kwietnia 1946 r. (Dz. U. 1946 nr 16 poz. 109)Google Scholar
 2. European Landscape Convention, Florence 20 Oct 2000 (Dz. U. 2006 nr 14 poz. 98)Google Scholar
 3. Uchwała Rady Ministrów z 12. VII. 1966 r. w sprawie ochrony użytków rolnych (MP 1966, nr 40, poz. 20Google Scholar
 4. Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. planowaniu przestrzennym, (Dz. U. 1961 nr 7, poz. 47)Google Scholar
 5. Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych. (Dz. U. 1963 nr 28, poz. 168)Google Scholar
 6. Ustawa z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. 1984 nr 35 poz. 185)Google Scholar
 7. Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach. 1991(Dz. U. 1991 nr 101, poz. 444, z późn. zm.)Google Scholar
 8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 415)Google Scholar
 9. Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. 2001 nr 73, poz. 764)Google Scholar
 10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717)Google Scholar
 11. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych (Dz. U. 2003 nr 229, poz. 2273)Google Scholar
 12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880)Google Scholar
 13. Ustawa z dnia 8 marca 2013 o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2013. Poz. 503)Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing Switzerland 2016

Authors and Affiliations

 • Józef Hernik
  • 1
  Email author
 • Robert Dixon-Gough
  • 1
 • Barbara Czesak
  • 1
 • Maria Pazdan
  • 1
 1. 1.University of Agriculture in Kraków, Department of Land Management and Landscape ArchitectureKrakówPoland

Personalised recommendations