Advertisement

Transport Telematics Development in the New European Cohesion Policy

 • Kinga Okrzesik-FarugaEmail author
 • Robert Tomanek
Conference paper
Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 531)

Abstract

The new Instruments of European Cohesion Policy for 2014–2020 in relation to Poland assume increasing the importance of IT solutions, including transport telematics systems. In particular, telematics is to be applied in balancing transport and reducing congestion. Telematic solutions are to be implemented in the following national operational programs: The Operational Programme Infrastructure and Environment and The Operational Programme Development of Eastern Poland.

Keywords

Public transport Cohesion policy Sustainable transport 

References

 1. 1.
  Europe 2020. A strategy for smart, sustanaible and inclusive growth, COM (2010) 2020, Brussels, 3 March 2010Google Scholar
 2. 2.
  Komornicki, T., Śleszyński, P., Rosik, P., Pomianowski, W.: Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, Biuletyn KPZK, nr 241. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa (2010)Google Scholar
 3. 3.
  Kukliński, A.: Problem Polski Wschodniej. Doświadczenia i perspektywy [w:] Błaszczuk, D.J., Stefański, M. (red.): Strategiczna problematyka polski Wschodniej. Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (2010)Google Scholar
 4. 4.
  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 16 December 2014. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1238/POIS_2014_2020_13022015.pdf. Accessed 20 February 2015
 5. 5.
  Program Operacyjny Polska Wschodnia, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. https://www.polskawschodnia.gov.pl/media/942/POPW_akcept_KE.pdf. Accessed 20 February 2015
 6. 6.
  Tomanek, R.: Public transport in the new EU cohesion policy on the example of integrated territorial investments strategy. In: Sladkowski, A., Gelashvili, O., Goletiani, G. (eds.) Transport Bridge Europe-Asia, red, pp. 9–13, Tbilisi (2014)Google Scholar
 7. 7.
  Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006Google Scholar
 8. 8.
  Rozporządzenie Wykonawcze Unii Europejskiej (UE) NR 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danychGoogle Scholar
 9. 9.
  Urząd Transportu Kolejowego: Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w 2011 r. Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa (2012)Google Scholar
 10. 10.
 11. 11.
  USTAWA z dnia 11 lipca 2014. r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (2014–2020)Google Scholar
 12. 12.
  Zasady Działania funduszy, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa (2014). https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady/. Accessed 20 February 2015
 13. 13.
  Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, lipiec 2013. http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_miast/Documents IT_na_WW_26_02013.pdf. Accessed 20 February 2015

Copyright information

© Springer International Publishing Switzerland 2015

Authors and Affiliations

 1. 1.University of Economics in KatowiceKatowicePoland

Personalised recommendations