Advertisement

Development of Electronic Payments in Poland Using the Example of Local and Regional Collective Transport

 • Barbara KosEmail author
Conference paper
Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 531)

Abstract

The development of information technologies and data transmission, as well as their increasing availability resulted in ever more frequent implementation of fare collection systems that use electronic cards and carriers of information about having paid the fare or being authorized to ride, on another basis. Over the last several years, many solutions with the use of electronic tickets have been implemented in Poland. Their common feature most often is that the card – ticket is dedicated only to services related to collective urban transport; there have been few solutions which extend the functionality of the card – ticket by adding the possibility of paying for other municipal services, or paying fares in regional transport. The solutions that implement payments with the use of electronic cards belong to the general strategy of dissemination of non-cash transactions, in this case in the public sector. The paper presents issues related to the development of non cash transactions and settlements, and – in the background – the scope as well as institutional and organizational solutions, which meant are to provide openness and interoperability of the implemented systems that allow card payments for public services.

Keywords

Public services Card payments Electronic cards 

References

 1. 1.
  Dydkowski, G.: Selling mass transport services using mobile telephone systems. In: Transport Systems Telematics, 4th International Conference, “Transport”, Katowice-Ustroń (2004)Google Scholar
 2. 2.
  Kos, B., Urbanek, A.: Areas of using telematic tools in the high speed rail integration process in europe. In: Mikulski, J. (ed.) TST 2014. CCIS, vol. 471, pp. 341–349. Springer, Heidelberg (2014)Google Scholar
 3. 3.
  Krukowski, P.: Warszawska Karta Miejska na tle innych systemów karty miejskiej i biletu elektronicznego w Polsce. In: Prezentacja, Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m. st. Warszawy. Warszawa (2008)Google Scholar
 4. 4.
  Kos, B.: Rozwój e-administracji w lokalnym i regionalnym transporcie zbiorowym na przykładzie Śląskiej Karty Usług Publicznych. In: Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 763, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 105, pp. 117–130. Szczecin (2013)Google Scholar
 5. 5.
  Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009 – 2013 (projekt). Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich – Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, pp. 44–45. Warszawa (2009). www.nbp.pl. Accessed from January 16, 2015
 6. 6.
  Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2014 – 2020, Część 1. Dokument strategiczny, Część 2. Plan operacyjny na lata 2014 – 2016, Część 3. Rekomendacje dla Rządu, Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. Warszawa (2013)Google Scholar
 7. 7.
  Pietraszkiewicz, K.: Koalicja na rzecz obrotu bezgotówkowego i mikropłatności. Warszawa (2008)Google Scholar
 8. 8.
  Wolski, A.: Obrót bezgotówkowy - jako podstawa reformy systemu płatniczego w Unii Europejskiej. Prezentacje, Warszawa. Witryna Internetowa Związku Banków Polskich (2008). www.zbp.pl. Accessed from 16 January 2015
 9. 9.
  Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce. Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego. Warszawa (2013). www.nbp.pl. Accessed from 16 January 2015
 10. 10.
  Liczba wyemitowanych kart płatniczych na przestrzeni kolejnych kwartałów od 1998 r., website of Narodowy Bank PolskiGoogle Scholar
 11. 11.
  Art. 5 of the Act of Law of August 27, 2009, on public finances (Official Journal of Law - Dz. U. - of 2009, Nr 157, items 1240 and 1241, with subsequent changes)Google Scholar
 12. 12.
  Kos-Łabędowicz, J.: Integrated E-ticketing system – possibilities of introduction in EU. In: Mikulski, J. (ed.) TST 2014. CCIS, vol. 471, pp. 376–385. Springer, Heidelberg (2014)Google Scholar
 13. 13.
  Dydkowski, G.: Integracja transportu miejskiego. In: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Katowice (2009)Google Scholar
 14. 14.
  Polish Act of law of September 12, 2002 on electronic payment instruments (Official Journal of Law - Dz. U. - of 2012, item 1232 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2012 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych)Google Scholar
 15. 15.
  Polish Act of law of August 19, 2011 o usługach płatniczych (Dz. U. of 2011, Nr 100, item. 1175 and. Dz. U. of 2014, item. 873, 1916)Google Scholar
 16. 16.
  Dydkowski, G.: Effectiveness of the urban services electronic payment systems on the example of Silesian card of public services. In: Archives of Transport System Telematics, vol. 7, Issue 4, November 2014Google Scholar
 17. 17.
  Dydkowski, G.: Koszty i korzyści wynikające z wprowadzania elektronicznych systemów pobierania opłat za usługi miejskie. In: Niedzielski, P., Tomanek, R. (eds), Innowacje w Transporcie. Organizacja i Zarządzanie. Zeszyt Naukowy nr 602. Problemy Transportu i Logistyki nr 12, Szczecin (2010)Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing Switzerland 2015

Authors and Affiliations

 1. 1.University of EconomicsKatowicePoland

Personalised recommendations