Advertisement

Complexity of Measuring Advertising Efficiency: An Application of DEA Method in Turkey

 • Yasemin Keskin BenliEmail author
 • Çağla Pınar Bozoklu
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Complexity book series (SPCOM)

Abstract

The aim of this research is to measure the efficiency of advertising expenditures on sales revenue of businesses that are traded on BIST in Food, Beverage and Tobacco Sector by data envelopment analysis. According to that, 22 businesses’ ‘Advertising Expenditure’ and ‘Net Sales Revenue’ data for the years between 2009–2013 are gathered and they are respectively determined as ‘input’ and ‘output’ data. As a result, AEFES, BANVT and SKPLC coded businesses are ascertained as absolute efficient for all years. It is also found that CCOLA, DARDL, KENT, KERVT, TBORG and ULKER coded businesses’ advertising budgets remains idle.

Keywords

DEA Efficiency Advertising expenditures Advertising budget Food beverage and tobacco sector 

References

 1. 1.
  Aaker DA, Carman JM, Jacobson R (1982) Modeling advertising-sales relationships involving feedback: a time series analysis of six cereal brands. J Mark Res 19:116–125CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Akdoğan N, Tenker N (2001) Finansal tablolar ve mali analiz teknikleri. Gazi Kitabevi, AnkaraGoogle Scholar
 3. 3.
  Ali AI, Seiford LM (1993) The mathematical programming approach to efficiency analysis. In: Fried HO, Lovell CAK, Schmidt SS (eds) The measurement of productivity efficiency. Oxford University Press, New York, pp 120–159Google Scholar
 4. 4.
  Ar İM (2012) Türkiye’deki havalimanlarının etkinliklerindeki değişimin incelenmesi: 2007–2011 dönemi için Malmquist-TFV endeksi uygulaması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 26(3–4):143–160Google Scholar
 5. 5.
  Assmus G, Farley JU, Lehmann DR (1984) How advertising affects sales: meta-analysis of econometric results. J Mark Res 21:65–74CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Atan M, Tanrıöven C, Kayacan M, Boztosun D (2004) Dünya borsalarının finansal göstergelere göre dönemlerarası karşılaştırılmalı analizi. Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi 6(2):127–145Google Scholar
 7. 7.
  Babacan M (2008) Nedir bu reklam? Beta Yayınları, İstanbulGoogle Scholar
 8. 8.
  Bemmaor AC (1984) Testing alternative econometric models on the existence of advertising threshold effect. J Mark Res 21:298–308CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Buschken J (2007) Determinants of brand advertising efficiency. J Advertising 36(3):51–73CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Cemalcılar İ (1988) Pazarlama, kavramlar kararlar. Beta Yayınları, İstanbulGoogle Scholar
 11. 11.
  Charnes A, Cooper WW, Lewin AY, Seiford LM (1995) Data envelopment analysis: theory, methodology and applications. Kluwer Academic, BostonGoogle Scholar
 12. 12.
  Charnes A, Cooper WW, Rhodes E (1978) Measuring the efficiency of decision making units. Eur J Oper Res 2:429–444MathSciNetCrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Cingi S, Tarım AŞ (2000) Türk banka sisteminde performans ölçümü dea-malmquist tfv endeksi uygulaması. Türkiye Bankalar Birliği Araştırma Tebliğleri Serisi No.01Google Scholar
 14. 14.
  Clarke DG (1976) Econometric measurement of the duration of advertising effect on sales. J Mark Res 13:345–357CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Coelli TJ (1996) A guide to frontier version 4.1: a computer program for stochastic frontier production and cost function estimation. CEPA working papersGoogle Scholar
 16. 16.
  Coelli TJ, Rao PDS, Battese GE (1998) An introduction to efficiency and productivity analysis. Kluwer Academic, BostonCrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Daneshvar RB, Erkan TE (2010) Ankara’da bulunan 4 yıldızlı otellerin, VZA-AHS sıralı hibrit yöntemiyle etkinlik değerlendirmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12(3):69–90Google Scholar
 18. 18.
  Deliktaş E (2002) Türkiye özel sektör imalât sanayiinde etkinlik ve toplam faktör verimliliği analizi. ODTÜ Gelişme Dergisi 29(3–4):247–284Google Scholar
 19. 19.
  Ertuğrul A, Zaim O (1999) Ekonomik kriz ve Türk bankacılık sisteminde etkinlik. METU Stud Dev 26(1–2):99–116Google Scholar
 20. 20.
  Güran MC, Cingi S (2002) Devletin ekonomik müdahalelerinin etkinliği. Akdeniz İİBF Dergisi 3:56–89Google Scholar
 21. 21.
  Kamber T (2002) The brand manager’s dilemma: understanding how advertising expenditures affect sales growth during a recession. Brand Manag 10(2):106–120CrossRefGoogle Scholar
 22. 22.
  Karacabey AA (2002) Türk bankalarındaki üretim değişiklikleri ve nedenleri. Iktisat Islet Finans 17(191):68–78Google Scholar
 23. 23.
  Karakaya A, Kurtaran A, Dağlı H (2014) Bireysel emeklilik şirketlerinin veri zarflama analizi ile etkinlik ölçümü: Türkiye örneği. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 22:1–23Google Scholar
 24. 24.
  Karsak E, İşcan F (2000) Çimento sektöründe göreli faaliyet performanslarının ağırlıklı kısıtlamaları ve çapraz etkinlik kullanılarak veri zarflama ile analizi. Endüstri Mühendisliği Dergisi 11(3):2–10Google Scholar
 25. 25.
  Kesbiç CY, Tokatlıoğlu İ, Ürüt S (2004) Rekabet gücü göstergeleri: Türk imalat sanayi için veri zarflama analizi-malmquist toplam faktör verimliliği endeksi uygulaması. Iktisat Islet Finans 19(220):63–75Google Scholar
 26. 26.
  Keskin Benli Y (2006) İstanbul Menkul kıymetler Borsası imalat sanayi için etkinlik ve toplam faktör verimliliği analizi. Seçkin Yayıncılık, AnkaraGoogle Scholar
 27. 27.
  Keskin Benli Y (2012) Veri zarflama analizi (VZA) ve malmquist toplam faktör verimliliği (TFV): Konaklama işletmelerinde bir uygulama. Ege Akademik Bakış 12(3):369–382Google Scholar
 28. 28.
  Keskin Benli Y, Değirmen S (2013) The application of data envelopment analysis based malmquist total factor productivity index: empirical evidence in Turkish banking sector. Panoeconomicus 2(Special Issue):139–159CrossRefGoogle Scholar
 29. 29.
  Koçoğlu D, Haşıloğlu SB (2008) Reklam harcamalarının işletmelerin etkinlik seviyesi üzerindeki etkisine yönelik bir araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi 10(1):39–65Google Scholar
 30. 30.
  Kotler P (1997) Marketing management: analysis, planning, implementation and control. Prentice Hall International, Upper Saddle RiverGoogle Scholar
 31. 31.
  Lou X, Donthu N (2005) Assessing advertising media spending in efficiencies in generating sales. J Bus Res 25:28–36Google Scholar
 32. 32.
  Lovell CAK (1993) Production frontiers and productive efficiency. In: Fried HO, Lovell CAK, Schmidt SS (eds) The measurement of productivity efficiency. Oxford University Press, New York, pp 3–67Google Scholar
 33. 33.
  Orçun Ç, Çimen A, Şahin A (2014) Şirket etkinlikleri: IMKB 100 imalat sanayi şirketleri uygulaması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 39:21–34Google Scholar
 34. 34.
  Özbek Y, Utkutuğ ÇP (2012) Cumulative advertising effects: presentation on financial statements of long term advertising effects on sales. Int J Arts Comm 1(4):237–247Google Scholar
 35. 35.
  Palda KS (1964) The measurement of cumulative advertising effects. Prentice-Hall, Englewood CliffsGoogle Scholar
 36. 36.
  Parsons LJ, Schultz RL (1976) Marketing models and econometric research. North-Holland, New YorkGoogle Scholar
 37. 37.
  Salimi AM (2010) Türk sigortacılık sektöründe etkinlik: Veri zarflama analizi yöntemi ile bir uygulama. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12(1):185–204Google Scholar
 38. 38.
  Seiford LM (1996) Data envelopment analysis, the evolution of the state of the art (1978–1995). J Prod Anal 7(2/3):97–137Google Scholar
 39. 39.
  Sezen B, İnce H, Aren S (2005) Türkiye’deki hayat dışı sigorta şirketlerinin veri zarflama analizi tekniği ile göreli etkinlik değerlendirmesi. Iktisat Işlet Finans 20(11):87–95Google Scholar
 40. 40.
  Stavárek D (2003) Banking efficiency in Visegrad countries before joining the European Union. Available at SSRN 671664Google Scholar
 41. 41.
  Tarım A (2001) Veri zarflama analizi matematiksel programlama tabanlı göreli etkinlik ölçüm yaklaşımı. Sayıştay Yayın İşleri Müdürlüğü Araştırma İnceleme Çeviri Dizisi No.15Google Scholar
 42. 42.
  Tellis GJ, Tellis K (2009) Research on advertising in a recession: a critical review and synthesis. J Advertising Res 49:9–40Google Scholar
 43. 43.
  Türker Kaya Y, Doğan E (2005) Dezenflasyon Sürecinde Türk Bankacılık Sektöründe Etkinliğin Gelişimi. Rapor No: 2005/10. Ankara: BDDKGoogle Scholar
 44. 44.
  Ulucan A (2000) Şirket performanslarının ölçülmesinde veri zarflama analizi yaklaşımı: Genel ve sektörel bazda değerlendirmeler. Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi 18(1):405–418Google Scholar
 45. 45.
  Ulucan A (2002) İSO 500 şirketlerinin etkinliklerinin ölçülmesinde veri zarflama analizi yaklaşımı: Farklı girdi bileşenleri ve ölçeğe göre getiri yaklaşımları ile değerlendirmeler. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 57(2):185–202Google Scholar
 46. 46.
  Vaile RS (1927) The use of advertising during depression. Harvard Bus Rev 3:323–330Google Scholar
 47. 47.
  Weiss DL, Windal PM (1980) Testing cumulative advertising effects: a comment on methodology. J Mark Res 17:371–378CrossRefGoogle Scholar
 48. 48.
  Winer RS (1979) An analysis of the time-varying effects of advertising: the case of Lydia Pinkham. J Bus 52(4):563–576CrossRefGoogle Scholar
 49. 49.
  Yayla M, Kaya Türker Y, Ekmen İ (2005) Bankacılık sektörüne yabancı girişi: küresel gelişmeler ve Türkiye. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ARD Çalışma Raporları No.6Google Scholar
 50. 50.
  Zaim O, Taşkın F (1997) The comparative performance of public enterprise sector in Turkey: a malmquist productivity index approach. J Comp Econ 25:129–157CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing Switzerland 2016

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of International TradeGazi UniversityAnkaraTurkey
 2. 2.Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Healthcare ManagementGazi UniversityAnkaraTurkey

Personalised recommendations