Advertisement

Slovenian “E-school Bag”

 • Andrej FlogieEmail author
 • Vladimir Milekšič
 • Andreja Čuk
 • Sonja Jelen
Conference paper
Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 8699)

Abstract

Article presents a summary of current activities in the field of development of modern e-contents in Slovenia. It is based on the current development of e-learning materials and later on the development of interactive textbooks for science. All of the findings, acquired in previous Slovenian national projects in the area of e-content development, are upgraded with vision and concrete work, which will be done in the part of “e-school bag” project (development and use of e-contents). The key emphasis is in the area of the vision itself and in an integrated approach of development and use of advanced e-contents and evaluation of them in practice.

Keywords

E-school bag i-textbooks Educational platform 1:1 pedagogy Education 

References

 1. 1.
  Evropska komisija: Sporočilo evropskemu parlamentu, svetu, evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij (COM 2013, 654 final) (2013)Google Scholar
 2. 2.
  Evropska komisija: Official Journal of the European Union. ISSN 1977-091X (2012)Google Scholar
 3. 3.
  Doupona, M.: Bralna pismenost in uporaba računalnikov, delovno gradivo, Ljubljana (2012)Google Scholar
 4. 4.
  Pesek, I., Zmazek B., Mohorčič G.: Od e-gradiv do i-učbenikov, Slovenski i-učbeniki, Ljubljana (2014)Google Scholar
 5. 5.
  Šverc, A., Flogie, A.: Učenje 1 na 1 na Škofijski gimnaziji v okviru Zavoda Antona Martina Slomška. Didakta. ISSN 0354-0421, letn. 23, no. 163, pp. 21–24 (2013)Google Scholar
 6. 6.
  Evropska komisija: Compendium of Good Practice Cases of e-learning, i2010 (2010). http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc/elearningcomp_en.pdf
 7. 7.
  Vlada RS: Strategija razvoja informacijske družbe v RS – si2010 (2009). http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/pdf/informacijska_druzba/si2010.pdf
 8. 8.
  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Rezultati CRP-projekta DIDIKTA - analiza in razvoj didaktike uporabe IKT pri poučevanju in učenju, Ljubljana (2009)Google Scholar
 9. 9.
  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Rezultati CRP-projekta Stanje in trendi uporabe IKT v izobraževanju v Sloveniji, Ljubljana (2010)Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing Switzerland 2014

Authors and Affiliations

 • Andrej Flogie
  • 1
  Email author
 • Vladimir Milekšič
  • 2
 • Andreja Čuk
  • 2
 • Sonja Jelen
  • 2
 1. 1.The Institution of Anton Martin SlomšekMariborSlovenia
 2. 2.The National Education Institute of the Republic of SloveniaLjubljanaSlovenia

Personalised recommendations