Advertisement

Security Rights in Intellectual Property in Belgium

 • Matthias E. StormeEmail author
 • Jasmine Malekzadem
Chapter
 • 32 Downloads
Part of the Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law book series (GSCL, volume 45)

Abstract

This chapter provides an overview of security rights in intellectual property and some related topics under Belgian law; as it was written as a national report for the Congress of the International Academy of Comparative Law, it tries to deal with the subtopics that were identified by the General Reporter (Eva-Maria Kieninger). In Sect. 1, we give a very short overview of the assets within the scope of the contribution (i.e. the intellectual property rights recognized in Belgian law) and, where relevant, the system of publicity (i.e. registration) for such rights. In Sect. 2, we discuss the proprietary security rights in IP and in associated assets (i.e. royalties) that are recognized in Belgian law, as well as how they are created and perfected; we also add security rights in related assets, namely royalties. In Sect. 3, we discuss the rules governing conflicting rights in the same asset (i.e. priorities), in Sect. 4 we look at the rights of the parties (irrespective of a default) in relation to the secured debt. Finally, in Sect. 5, we discuss the enforcement of security rights in IP.

References

 1. Baeck J (2015) Het nieuwe pandrecht. RW 2015–2016:1209–1222Google Scholar
 2. Baeck J, Kruithof M (eds) (2014) Het nieuwe zekerheidsrecht. Intersentia, AntwerpenGoogle Scholar
 3. Becue P (2014) De wet van 11 juli 2013 met betrekking tot de hervorming van zakelijke zekerheden op roerende goederen (nieuwe Pandwet). T. Verz 2014:352–386Google Scholar
 4. Borchard WM (2016) Intellectual property as security. http://www.cll.com/OnMyMindBlog/Intellectual_Property_as_Security. Accessed 23 Mar 2019
 5. Cattaruzza J (2013) Les grands axes de la réforme des sûretés mobiliers. Bank Fin. R 2013:183–194Google Scholar
 6. Clerix A, Pede V, D’Halleweyn N, Kraft H, Callens P, Beck M (2016) Octrooien in België: Een praktische leidraad. die Keure, BruggeGoogle Scholar
 7. Corbet J, Flamee M, Gevers F (1995) Intellectuele eigendomsrechten. Biblo, KalmthoutGoogle Scholar
 8. De Page H (1975) Traité élémentaire de droit civil belge, V, Bruylant, Brussel nos. 202 en 620-622Google Scholar
 9. Del Corral J (2014) Zekerheidsrechten. Stand van zaken. NJW 2014:578–596Google Scholar
 10. Delmotte B, Goldschmidt E (2011) Financiering op basis van intellectuele eigendom, eindelijk rechtszekerheid? T.Fin.R 2011:61–71Google Scholar
 11. Delmotte B, Goldschmidt E (2012) Intellectuele eigendom als bron van financiering. Over het lot van merken, modellen en licenties bij faillissement, het belang van zekerheidsrechten en de nieuwe opportuniteiten onder het Belgisch recht. Bull.BMM 2012:74–79Google Scholar
 12. Derijcke W (2013) La réforme des sûretés réelles mobilières. TBH 2013:691–722Google Scholar
 13. Dirix E (2013) De hervorming van roerende zakelijke zekerheden. Kluwer, MechelenGoogle Scholar
 14. Dirix E, De Corte R (2006) Zekerheidsrechten. In: Beginselen van Belgisch Privaatrecht, vol 12. Kluwer, MechelenGoogle Scholar
 15. Georges F (2013) La réforme des sûretés mobilières. Rev.dr.ULg 2013:319–368Google Scholar
 16. Gielen CH, Hagemans N (2011) Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht. Kluwer, MechelenGoogle Scholar
 17. Gotzen F, Janssens M-C (2016) Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht. Vanden Broele, BruggeGoogle Scholar
 18. Grégoire M (2014) La modification du Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilière. In: Georges F (ed) Insolvabilité et guaranties. Larcier, Brussel, pp 9–32Google Scholar
 19. Heremans T, Muyldermans D (2003) Domeinnamen in het Belgisch vermogensrecht. IRDI 2003:13–19Google Scholar
 20. Keur A (2016) Intellectuele eigendomsrechten als verhaalsobject: verhaal van vorderingen door uitwinning van IE-rechten in Nederland. Boom Juridisch Uitgeverij, UtrechtGoogle Scholar
 21. Malekzadem J (2009) Beslag op domeinnamen. Een eerste verkenning. RW 2009–2010:1498–1506Google Scholar
 22. Malekzadem J (2012) Beslag en inpandgeving van onlichamelijke roerende goederen, in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten. In: Storme ME (ed) Themis Beslag- en Insolventierecht 2012. Acco, Leuven, pp 69–93Google Scholar
 23. Malekzadem J (2017) De uitwinning van pandrechten na de hervorming. In: Storme ME (ed) Roerende zekerheden na de pandwet. Intersentia, Antwerpen, pp 157–178Google Scholar
 24. Masson L (n.d.-a) Inpandgeving intellectuele rechten. Commentaar voorrechten en hypotheken loose-leaf collection., nr. II.BGoogle Scholar
 25. Masson L (n.d.-b) Le gage de droits intellectuels. Comm.Priv., loose-leaf collection., Issue 25, 87–93Google Scholar
 26. Sagaert V (2014) Goederenrecht. In: Beginselen van het Belgisch privaatrecht, vol 5. Kluwer, MechelenGoogle Scholar
 27. Sagaert V (2017) Het eigendomsvoorbehoud (en retentierecht) onder de Pandwet. In: Storme ME (ed) Roerende zekerheden na de pandwet. Intersentia, Antwerpen, pp 29–62Google Scholar
 28. Steennot R (2017) De bescherming van de consument bij pandovereenkomsten. In: Storme ME (ed) Roerende zekerheden na de pandwet. Intersentia, Antwerpen, pp 125–155Google Scholar
 29. Storme ME (2000) De drievoudige gelaagdheid van schuldvorderingen en hun bescherming. In: Cousy H, Dirix E, Stijns S, Stuyck J, van Gerven D (eds) Liber Amicorum Walter Van Gerven. Kluwer, Deurne, pp 329–331Google Scholar
 30. Storme ME (2017) Zekerheidsrechten op schuldvorderingen (op naam). In: Storme ME (ed) Roerende zekerheden na de pandwet. Intersentia, Antwerpen, pp 223–299Google Scholar
 31. Struelens P (2002) Pandovereenkomsten op computerprogramma’s en databanken. Een zakelijke zekerheidsovereenkomst toegepast op enkele intellectuele rechten. IRDI 2002:12–15Google Scholar
 32. Van Hoof J (1995) Overdracht van intellectuele rechten en voorwerp van zekerheden. In: Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel (ed) Intellectuele Eigendomsrechten. Biblo, Kalmthout, pp 122–147Google Scholar
 33. Vanbrabant B (2013) Les droits intellectuels dans le patrimoine. Doctoral thesis, Université de LiègeGoogle Scholar
 34. Vanhees H (2015) Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom. Intersentia, AntwerpenGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.Catholic University of Leuven – KU LeuvenLeuvenBelgium
 2. 2.University of Ghent – UGentGentBelgium

Personalised recommendations