Advertisement

Security Rights in Intellectual Property in Poland

 • Beata GiesenEmail author
Chapter
 • 25 Downloads
Part of the Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law book series (GSCL, volume 45)

Abstract

In Polish law, there are two important types of security for claims that may be established over rights to intangible assets, namely the ordinary pledge and the registered pledge. The ordinary pledge is regulated in the Polish Civil Code (Art. 306–335); in the case of intangible assets, it is hardly ever used in practice. The registered pledge is regulated in Art. 7 Section 1 of the Act of December 6, 1996 on Registered Pledge and the Register of Pledges (ARPRP); it is more frequently applied in the case of intangible assets. Both rights are, as a general rule, accessory rights. However, the Act on Registered Pledge and the Register of Pledges provides some exceptions to the accessoriness principle. For instance, according to Art. 18 Section 2 of ARPRP, under special conditions, a registered pledge is not extinguished even if the claim it secures expires.

References

 1. Giesen B (2014) In: Kępiński M (ed) System Prawa Prywatnego, Prawo konkurencji, vol 15. C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa, pp 278–306Google Scholar
 2. Gniewek E (ed) (2007) System Prawa Prywatnego, vol 3, Prawo rzeczowe. C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa, pp 726–728Google Scholar
 3. Gołaczyński J (2002) Zastaw na rzeczach ruchomych. C.H. Beck, WarszawaGoogle Scholar
 4. Gołaczyński J (2012) In: Gniewek E (ed) System Prawa Prywatnego, vol 4, Prawo rzeczowe. C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa, pp 459–544Google Scholar
 5. Jasińska K (2014) In: Kostański P (ed) Prawo własności przemysłowej. Komentarz. C.H. Beck, Warszawa, pp 300–340Google Scholar
 6. Karasek I (1998) Przedmiot zastawu rejestrowego. Kwartalnik Prawa Prywatnego 3:458Google Scholar
 7. Kopff A (1973) Przejście autorskich praw majątkowych. In: Grzybowski S, Kopff A, Serda J (eds) Zagadnienia prawa autorskiego. PWN, Warszawa, pp 287–290Google Scholar
 8. Niemirka B (1995) Prawne formy zabezpieczania kredytów – przewłaszczenie na zabezpieczenie. MoP 10:10–15Google Scholar
 9. Pietrzkowski H (2009) In: Ereciński T (ed) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, part 3, Postępowanie egzekucyjne, vol 4. Wolters Kluwer, WarszawaGoogle Scholar
 10. Preussner-Zamorska J, Traple E (1992) Zastaw na prawach w prawie polskim i niemieckim ze szczególnym uwzględnieniem problematyki praw na dobrach niematerialnych (zagadnienia wybrane). KSP XXV:41–59Google Scholar
 11. Promińska U (2010) In: Katner WJ (ed) System Prawa Prywatnego, vol 9, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa, pp 635–640Google Scholar
 12. Promińska U (2017) Dobra własności przemysłowej jako przedmiot wkładu do spółek handlowych. In: Kostański P, Podrecki P, Targosz T (eds) Experientia Docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple. Wolters Kluwer, Warszawa, pp 629–642Google Scholar
 13. Pyziak-Szafnicka M (2007) In: Safjan M (ed), System Prawa Prywatnego, vol 1, Prawo Cywilne – część ogólna. C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa, pp 727–729Google Scholar
 14. Sieńczyło-Chlabicz J (2015) Prawo własności intelektualnej. Wolters Kluwer, WarszawaGoogle Scholar
 15. Skubisz R (1997) Prawo znaków towarowych. Komentarz. Wydawnictwo Prawnicze, WarszawaGoogle Scholar
 16. Skubisz R (2012) In: Skubisz R (ed) System Prawa Prywatnego, vol 14A, Prawo własności przemysłowej. C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa, pp 40–45Google Scholar
 17. Sołtysiński S (2012) System Prawa Prywatnego, vol 14A, Prawo własności przemysłowej. C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, WarszawaGoogle Scholar
 18. Sołtysiński S, Gogulski S (2013) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. C.H. Beck, Warszawa, pp 451–495Google Scholar
 19. Szczepanowska-Kozłowska K (2014) In: Nowińska E, Promińska U, Szczepanowska-Kozłowska K (eds) Własność przemysłowa i jej ochrona. LexisNexis, Warszawa, pp 124–130Google Scholar
 20. Szewc A (2011). In: Szewc A, Jyż G (eds) Prawo własności przemysłowej. C.H. Beck, Warszawa, pp 36–40Google Scholar
 21. Szewc A, Jyż G (2011) Prawo własności przemysłowej. C.H. Beck, WarszawaGoogle Scholar
 22. Targosz T (2015) In: Flisak D (ed) Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz. Wolters Kluwer Polska, Warszawa, pp 626 et seqGoogle Scholar
 23. Widło J (2008) Zastaw rejestrowy na prawach. LexisNexis, WarszawaGoogle Scholar
 24. Widło J (2018) In: Fras M, Habdas M (eds) Kodeks cywilny. Komentarz, vol 2. Wolters Kluwer Polska, Warszawa, pp 50–56Google Scholar
 25. Wojcieszko-Głuszko E (2002) Ochrona prawna know-how w prawie polskim na tle porównawczym. ZNUJ PWiOWI 81, KrakówGoogle Scholar
 26. Żelechowski Ł (2011) Zastaw zwykły i rejestrowy na prawach własności przemysłowej. Wolters Kluwer Polska, WarszawaGoogle Scholar
 27. Zoll F (1937) Prawa zastawnicze, według źródeł prawa obowiązującego w Małopolsce i na Ziemi Cieszyńskiej. Księgarnia Powszechna, KrakówGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculty of Law and Administration, University of Lodz, Department of Civil LawLodzPoland

Personalised recommendations