Advertisement

Security Rights in Intellectual Property in the Czech Republic

 • Pavel KoukalEmail author
 • Helena Pullmannova
Chapter
 • 25 Downloads
Part of the Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law book series (GSCL, volume 45)

Abstract

This chapter provides general information on the legal regulation of security rights over intellectual property under the law of the Czech Republic. The issue discussed is divided into two main parts.

The authors begin by providing a short overview of the national and EU protections for intellectual property and emphasize that the ability to use intellectual property assets as security is determined primarily by the transferability of the IP rights. Therefore, it is necessary to make a distinction between personal (moral) rights and economic rights, since only economic rights are transferable.

The authors conclude that under Czech law, the most relevant and commonly used security rights are the pledge; the transfer of a right as a security; and the prohibition against encumbrance and/or alienation. Furthermore, the authors discuss the creation, accessorial nature, and perfection of these rights. A few remarks are also made regarding the valuation of the intangible assets. Finally, the frequency with which security right transactions are registered by the Industrial Property Office of the Czech Republic is considered.

References

 1. Chloupek V, Hartvichová K, Hejl P, Jarolímková A, Malý J (2017) Patentový zákon. Komentář. C. H. Beck, PrahaGoogle Scholar
 2. Horáček R, Biskupová E, De Korver Z (2015) Práva na označení a jejich vymáhání (Zákon o ochranných známkách, Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení, Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví). Komentář, 3rd edn. C. H. Beck, PrahaGoogle Scholar
 3. Kindl M (2016) Zajištění a utvrzení dluhů. C. H. Beck, PrahaGoogle Scholar
 4. Koukal P (2016) Soukromoprávní ochrana a vymáhání průmyslových práv v České republice. In: Vojčík P, Filičko V, Koromház P (eds) Košické dni súkromného práva I. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, pp 450–466Google Scholar
 5. Koukal P (2017) § 2364. In: Pražák Z, Fiala J, Handlar J (eds) Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. Komentář k § 1721-2893 OZ. Leges, Praha, p 1033Google Scholar
 6. Macek J (2014) § 2358. In: Hulmák M et al (eds) Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část § 2055–3014. Komentář. C. H. Beck, Praha, pp 597–606Google Scholar
 7. Richter T (2013) § 1359. In: Spáčil J et al (eds) Občanský zákoník III. Věcná práva § 976-1474. Komentář. C. H. Beck, Praha, pp 1115–1116Google Scholar
 8. Richter T (2014) § 2016. In: Hulmák M et al (eds) Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část § 1721–2054. Komentář. C. H. Beck, Praha, pp 1252–1254Google Scholar
 9. Svačina P (2010) Oceňování nehmotných aktiv. Ekopress, s. r. o., PrahaGoogle Scholar
 10. Telec I (1994) Tvůrčí práva duševního vlastnictví. Masarykova univerzita and Doplněk, BrnoGoogle Scholar
 11. Telec I, Tůma P (2007) Autorský zákon. Komentář. C. H. Beck, PrahaGoogle Scholar
 12. Vojčík P (2012) Právo duševného vlastníctva. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, PlzeňGoogle Scholar
 13. Vojčík P (2016) Teorie právní ochrany nehmotných statků. Metropolitní univerzita Praha, o. p. s., PrahaGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.Masaryk University, Faculty of LawBrnoCzech Republic

Personalised recommendations