Advertisement

Turkey: Optional Choice of Court Agreements

 • Zeynep Derya TarmanEmail author
 • Meltem Ece Oba
Chapter
 • 286 Downloads
Part of the Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law book series (GSCL, volume 37)

Abstract

This chapter analyses choice of court agreements under Turkish private international law. Turkish private international law recognizes the freedom of the parties to conclude an agreement which designates Turkish courts and/or foreign courts as having jurisdiction for the resolution of their existing or future legal disputes under certain conditions. In this chapter first, agreements granting jurisdiction to foreign courts are examined, mainly through the requirements and consequences of forming such an agreement. Next, rules governing agreements granting jurisdiction to Turkish courts are explained. Following this, asymmetrical jurisdiction agreements are discussed. Subsequently, the requirements for the recognition and enforcement of a foreign judgment rendered by a court designated through a jurisdiction agreement are explained. Finally, discussions regarding co-existing jurisdiction and arbitration clauses are assessed. Notwithstanding the need to reform particular aspects of Turkish law in relation to jurisdiction agreements, it is concluded that the Turkish legal framework in this area is sufficient for both Turkish and foreign parties to securely conclude choice of court agreements.

References

 1. Akıncı Z (2016) Milletlerarası tahkim (International arbitration). Vedat Yayıncılık, IstanbulGoogle Scholar
 2. Ansay T, Wallace D (eds) (2011) Introduction to Turkish law. Wolters Kluwer, AnkaraGoogle Scholar
 3. Arslan İ (2016) Milletlerarasi ticari tahkimde Türk mahkemelerinin ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararı verme yetkisi. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 7(27):691–727Google Scholar
 4. Bayraktaroğlu Özçelik (2016/2017) International Lis Pendens as a contemporary problem of Turkish international civil procedure. Yearb Private Int Law 18:393–422Google Scholar
 5. Budak AC, Kuru B, Ansay T, Konuralp H (2011) Law of procedure. In: Ansay T, Wallace D (eds) Introduction to Turkish law, 6th edn. Wolters Kluwer, Ankara, pp 213–236Google Scholar
 6. Çelikel A, Erdem B (2017) Milletlerarası özel hukuk (International private law). Beta Yayıncılık, IstanbulGoogle Scholar
 7. Çörtoğlu Koca S (2016) Zayıf tarafın korunduğu sözleşmelerde mahkemelerin milletlerarası yetkisi (International jurisdiction of courts regarding contracts that protect the weaker party). Yetkin Yayınları, AnkaraGoogle Scholar
 8. Ekşi N (1998) Uluslararası ticarete ilişkin iki güncel sorun: sözleşme bedelinin yabancı para olarak ödenmesi ve yabancı mahkemenin yetkisinin tesisi (Two current issues regarding international trade: payment of the consideration through foreign currency and granting jurisdiction to a foreign court). İstanbul Barosu Dergisi 72(10-11-12):864–882Google Scholar
 9. Ekşi N (2013) Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi (Recognition and enforcement of foreign court decisions). Beta Yayıncılık, İstanbulGoogle Scholar
 10. Ekşi N (2016) Milletlerarası özel hukuk I pratik çalışma kitabı: kanunlar ihtilâfı kurallarına ve milletlerarası usul hukukuna ilişkin seçilmiş mahkeme kararları (International private law I practice questions: chosen court decisions on conflict of laws rules and international procedural law). Beta Yayıncılık, İstanbulGoogle Scholar
 11. Esen E (2001) Yabancı mahkeme lehine yapılan yetki anlaşmasına dayanan yetki itirazının değerlendirilmesinde dürüstlük kuralının etkisi ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 6.3.2009 tarihli içtihadının eleşitirisi (The effect of the principle of good faith in evaluating the opposition to jurisdiction based on a jurisdiction agreement designating a foreign court and a critique of the Decision dated 6.3.2009 by the Court of Cassation). Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni 31(1):191–207Google Scholar
 12. Esen E (2010) Taraflardan sadece birine tahkime müracaat hakkı tanıyan tahkim anlaşmalarının ve özellikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün Kurtarma Yardım Sözleşmesi’nde yer alan tahkim şartının geçerliliği (Validity of arbitration clauses that grant only one of the parties the right to apply to arbitration: in particular the validity of the arbitration clause under the General Directorate of Coastal Safety Rescue Assistance Contract). İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9(2):145–155Google Scholar
 13. Güriz A (2011) Sources of Turkish law. In: Ansay T, Wallace D (eds) Introduction to Turkish law, 6th edn. Wolters Kluwer, Ankara, pp 1–18Google Scholar
 14. Güven P (2013) Tanıma-tenfiz: yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi (Recognition-enforcement: recognition and enforcement of foreign court decisions). Yetkin Yayınları, AnkaraGoogle Scholar
 15. Kocasakal HÖ (2017) Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin bir kararı çerçevesinde mahkemelere de yetki veren tahkim anlaşmalarının geçerliliği ve bu geçerliliğin tespitinin mahkemeler tarafından yapılıp yapılamayacağı (In the framework of a decision by the 15th Chamber of the Court of Cassation the validity of arbitration agreements that also grant jurisdiction to national courts and whether this validity assessment shall be made by national courts). In: Erdem E et al (eds) Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, 1st edn. On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp 509–535Google Scholar
 16. Kuru B, Arslan R, Yılmaz E (2014) Medeni usul hukuku (Civil procedural law). Yetkin Yayınları, AnkaraGoogle Scholar
 17. Nomer E (2017) Devletler hususi hukuku (International private law). Beta Yayıncılık, IstanbulGoogle Scholar
 18. Özçelik NŞ (2016) Resmi yargı ve tahkimin ayrı ayrı ve birlikte yetkilendirildiği anlaşmaların geçerliliği (Validity of arbitration agreements in which arbitration and national courts are jointly or separately designated). Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni 36(2):53–81Google Scholar
 19. Sakmar A (1990) Le nouveau droit international privé turc (The new Turkish private international law). Recueil des Cours de l’Académie de Droit International 223:315–416Google Scholar
 20. Şanlı C, Esen E, Ataman-Figanmeşe İ (2018) Milletlerarası özel hukuk (International private law). Vedat Kitapçılık, IstanbulGoogle Scholar
 21. Sargın F (1996) Milletlerarası usul hukukunda yetki anlaşmaları (Jurisdiction agreements in international procedural law). Yetkin Yayınları, AnkaraGoogle Scholar
 22. Sargın F (2008) A critical analysis of the requirements of recognition and enforcement of foreign judgments under Turkish law. IPRax-Hafts 4:354–359Google Scholar
 23. Sarıöz Büyükalp İ (2018) Adil yargılanma hakkının Türk tanıma ve tenfiz hukukuna etkileri (Effects of right to a fair trial on the Turkish recognition and enforcement law). In: Tarman ZD (ed) Genç milletlerarası özel hukukçular konferansı II (Young international private law academics Conference II). On İki Levha Yayıncılık, İstanbulGoogle Scholar
 24. Süral C, Tarman ZD (2013/2014) Recognition and enforcement of foreign court judgments in Turkey. Yearb Private Int Law 15:218–240Google Scholar
 25. Tarman ZD (2014) International commercial arbitration in Turkey. In: Ansay T, Schneider EC (eds) Introduction to Turkish business law, 2nd edn. Wolters Kluwer, Ankara, pp 245–255Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Private International LawKoç University Law SchoolIstanbulTurkey

Personalised recommendations