Advertisement

Models of Urban Cultures

 • Magdalena Matysek-ImielińskaEmail author
Chapter
 • 131 Downloads
Part of the The Urban Book Series book series (UBS)

Abstract

The Żoliborz social experiment, however, took place with the active participation of ‘organic intellectuals’ (Antonio Gramsci). Hence, I describe the Żoliborz reformers with the help of modern categories, calling them activists or amateurs. It is important to show that urban lifestyles can only be created from the inside. This allowed me to exclude the category of external experts. In this chapter, I also present the knowledge transfer between society and academia on the example of sociologists such as Stanisław Ossowski and Maria Ossowska, cooperative activists who not only shared their knowledge on the estate, but also produced and tested it there as if in a social laboratory. It cannot be said, however, that they were external experts—they lived on the estate and were members of the cooperative, subordinate to its management. Knowledge was transferred in two directions. Researchers and social reformers inspired the estate’s residents but also learned from them, verified the proposed solutions, constantly corrected the neighbourhood praxis and erred systematically just as they would in a real laboratory. The conditions, however, were not sterile: the point of the exercise was rather peripatetic experimentation and the sharing of knowledge.

Keywords

Organic intellectuals Experts Transfer of academic knowledge praxis Laboratory Stanisław ossowski 

References

 1. Abramow-Newerly J (2000) Lwy mojego podwórka [The lions of my courtyard]. Wydawnictwo Twój Styl, WarszawaGoogle Scholar
 2. Abramow-Newerly J (2003) Lwy wyzwolone [Free lions]. Rosner i Wspólnicy, WarszawaGoogle Scholar
 3. Architecture and Urban Planning Studio (1976) Organizacja życia zbiorowego w osiedlu spółdzielczym [The organisation of collective life in a cooperative housing estate]. In: Syrkus H, Ku idei osiedla społecznego 1925–1975 [Towards the idea of the social housing estate 1925–1975]. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, pp 313–319Google Scholar
 4. Bauman Z (1964) Wizje ludzkiego świata. Studia nad społeczną genezą i funkcją socjologii [Visions of a human world. Studies on the social origins and purpose of sociology]. Książka i Wiedza, WarszawaGoogle Scholar
 5. Brandys M (1999) Listy do Pani Z. [Letters to Mrs. Z]. Prószyński i S-ka, WarszawaGoogle Scholar
 6. Czubaj M (2007) W stronę miejskiej utopii. Szkice o wyobraźni społecznej [Towards the Urban Utopia. Essays on social imagination]. Wydawnictwo SWPS, Academica, WarszawaGoogle Scholar
 7. Filipczak S (1963) Moje wspomnienia pracy w ruchu spółdzielczym [My memories of working in the cooperativist movement]. In: Kossowski K (ed) Wspomnienia działaczy spółdzielczych [Accounts of cooperativist activists], vol 1. Zakład Wydawnictw CRS, Warszawa, pp 151–156Google Scholar
 8. Gramsci A (1971) Selections from the prison notebooks of Antonio Gramsci (eds, trans: Hoare Q, Nowell-Smith G). Lawrence & Wishart, London. http://abahlali.org/files/gramsci.pdf. Accessed 7 Sept 2018
 9. Hochfeld J (1945) O istotną treść spółdzielczości [On the fundamental contents of the cooperative movement]. Przegląd Socjalistyczny [Socialist review] 1(XI); reprint in: Hochfeld J (1946) My socjaliści [We, socialists]. Wydawnictwo Spółdzielnia Wydawnicza ‘Wiedza’, Warszawa, pp 259–260Google Scholar
 10. Hochfeld J (1946) P.P.S. wobec samorządu dzielnicowego [PPS and the district government]. In: Hochfeld J (1946) My socjaliści [We, socialists]. Wydawnictwo Spółdzielnia Wydawnicza ‘Wiedza’, Warszawa, pp 261–266Google Scholar
 11. Hochfeld J (1962) Więź społeczna wuesemowców [The social ties of WHC activists]. Życie Osiedli WSM, January, p 9Google Scholar
 12. Hochfeld J (1964) Oskar Lange as a theoretical of historical materialism. In: On political economy and econometrics: essays in honour of Oskar Lange. Polish Scientific Publishers, Warszawa, pp 207–232. https://www.surplusvalue.org.au/Marxism/hist%20mat%20lange.pdf. Accessed 7 Sept 2018Google Scholar
 13. Kozikowski E (1960) O Antoninie Sokolicz [On Antonina Sokolicz]. In: Barcikowski W et al, Księga wspomnień 1919–1939 [The book of recollections 1919–1939]. Czytelnik, Warszawa, pp 181–189Google Scholar
 14. Levitas R (2013) Utopia as method. The imaginary reconstitution of society. Palgrave–MacMillan, New YorkGoogle Scholar
 15. McFarlane C (2011) Learning the city. Knowledge and translocal assamblage. Wiley–Blackwell, Malden, MA and OxfordGoogle Scholar
 16. Mendel M, Szkudlarek T (2012) Demokratyczna izolacja. Krytyczna partycypacja obywatelska [A democratic isolation. Critical citizen participation]. Zoon Politicon: Rocznik Naukowy 3:207–222Google Scholar
 17. Merrifield A (2017) The amateur. The pleasures of doing what you love. Verso, London and New YorkGoogle Scholar
 18. Neyman E (2002) Słowo wstępne [Foreword]. In: Neyman E (ed) Intymny portret uczonych: korespondencja Marii i Stanisława Ossowskich [An intimate portrait of scholars: the letters of Maria and Stanisław Ossowski]. Sic!, Warszawa, pp 5–82Google Scholar
 19. Nowak S (1970) Posłowie [Afterword]. Ossowski S, Dzieła [Collected works], vol 6. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, pp 432–465Google Scholar
 20. Nowicka M (2009) WSM—RTPD—Szklane Domy [WHC (Warsaw Housing Cooperative)—RTPD, Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Workers’ Friends of Children Association)—‘Szklane Domy’ (Glass Houses) Association]. Życie WSM, September, pp 14–15Google Scholar
 21. Ossowski S (1947) Zagadnienie domu społecznego w osiedlu [The issue of the communal house in the estate]. Życie WSM, July–August; reprint In: Ossowski S (1970) Dzieła [Collected works], vol 6. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, pp 184–188Google Scholar
 22. Ossowski S (1967) Organizacja przestrzeni i życie społeczne w przyszłych osiedlach [Spatial organisation and social life in future housing estates]. In: Ossowski S, Dzieła [Collected works], vol 3 [Issues of social psychology]. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, pp 351–370Google Scholar
 23. Ossowski S (1970a) Stefan Czarnowski. In: Ossowski S, Dzieła [Collected works], vol 6. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, pp 127–131Google Scholar
 24. Ossowski S (1970b) Urbanistyka i socjologia [Urban planning and sociology]. In: Ossowski S, Dzieła [Collected works], vol 6. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, pp 337–349Google Scholar
 25. Ossowski S (1970c) O drogach upowszechniania kultury umysłowej na wyższym poziomie [On the means of popularising high culture]. In: Ossowski S, Dzieła [Collected works], vol 6. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, pp 144–157Google Scholar
 26. Rapacki M (2009) Czwarta ćwiartka [The fourth quarter]. In: Chałasińska E, Gawecka A (eds) O pięknym Brzegu. Żoliborz, ludzie, wydarzenia [About the Beautiful River Bank. Żoliborz, People and Events]. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej [French Polish Friendship Society], Fundacja ‘Żoliborski Fundusz Lokalny’, Warszawa, pp 56–62Google Scholar
 27. Rewers E (2014) Miejska przestrzeń kulturowa: od laboratorium do warsztatu [Urban cultural space: from the laboratory to the workshop]. In: Rewers E (ed) Kulturowe studia miejskie: wprowadzenie [Cultural urban studies. An introduction]. Narodowe Centrum Kultury, WarszawaGoogle Scholar
 28. Sennett R (2012) Together. The rituals, pleasures and politics of cooperation. Yale University Press, New HavenGoogle Scholar
 29. Sułek A (1979) Eksperyment w badaniach społecznych [Experiments in social sciences]. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, WarszawaGoogle Scholar
 30. Syrkus H (1976) Ku idei osiedla społecznego 1925–1975 [Towards the idea of the social housing estate 1925–1975]. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, WarszawaGoogle Scholar
 31. Szacki J (1968) Utopie [Utopias]. Iskry, WarszawaGoogle Scholar
 32. Szacki J (1971) Tradycja [Tradition]. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, WarszawaGoogle Scholar
 33. Szwalbe S (1962) Sylwetki [Silhouettes]. Życie osiedli WSM [The Life of WHC Estates] 1:17Google Scholar
 34. Szwalbe S (1970) Jeszcze o WSM [More on the topic of the Warsaw housing cooperative]. In: Anonymous (ed) Żoliborz wczoraj, dziś, jutro [The past, present and future of Żoliborz]. Książka i Wiedza, Warszawa, pp 211–214Google Scholar
 35. Szymański E (1935) Trzy Miasta [Three cities]. Życie WSM, November, p 9Google Scholar
 36. Szymański JA (1989) Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 1921–1970. Zarys dziejów [Warsaw housing cooperative 1921–1970. History outline]. Wydawnictwo Spółdzielcze, WarszawaGoogle Scholar
 37. Życie WSM [Life of the WHC] (1931a) Do naszych nowych mieszkańców [To our new tenants]. Życie WSM, September, p 1Google Scholar
 38. Życie WSM (1931b) Miasto Jutra [The City of Tomorrow]. Życie WSM, December, p 11Google Scholar
 39. Życie WSM (1932) Życie WSM, June–July, p 6Google Scholar
 40. Życie WSM (1939) Kursy Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego [Courses by the Workers’ University Society]. Życie WSM, April, pp 113–114Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculty of Historical and Pedagogical ScienceInstitute of Cultural Studies, University of WrocławWrocławPoland

Personalised recommendations