Advertisement

Policing in the Slovak Republic: The Organization and Current Problems of Police Work

 • Josef Reitšpís
 • Libor Gašpierik
 • Kamil Boc
 • Miroslav Felcan
Chapter

Abstract

The Police hold one of the most important roles within the modern society from the viewpoint of providing and maintaining peace, order and security. In the Slovak Republic the police have been in existence for a relatively short time, but legislation regulating their activities and structure has already undergone several reforms. This treatise contains information regarding the structure and tasks of the Police of the Slovak Republic, discusses the development of criminality within the Slovak Republic, and analyses the current social status of the Police.

Keywords

Police Officer Organize Crime Crime Rate Slovak Republic Security Service 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Felcan, M. (2009). Bezpečnosť cestnej premávky v SR (v kontexte s Európskouchartou) [Safety of road traffic in SR (in context with European charter)] (1. vyd.). Bratislava: Akadémia Policajného zboru.Google Scholar
 2. Gašpierik, L., & Boc, K. (2010). Súkromná detektívna služba [Private investigative service]. Košice: Multiprint.Google Scholar
 3. Gašpierik, L., & Reitšpís, J. (2010). Akceptácia bezpečnosti v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky [Acceptance of security in security system of Slovak Republic]. In Národná a medzinárodná bezpečnosť 2010, 28–29 október 2010, Hotel Repiská, Demänovská dolina, Slovensko. LiptovskýMikuláš: Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika.Google Scholar
 4. Kittel, L. (2009). Vzťah bezpečnosti a prevencie kriminality na miestnej a regionálnej úrovni [Relation between security and prevention of crime on local and regional level]. In Prevencia kriminality na miestnej a regionálnej úrovni, medzinárodný seminár, Žilina.Google Scholar
 5. Slovensko. (2012). Wikipedia: The free encyclopedia. Retrieved from http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko-dejiny,geografia,náboženstvo,.
 6. Štatistický úrad Slovenskej republiky [Statistical Office of the Slovak Republic]. (2011). Statistical yearbook of the Slovak Republic. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.Google Scholar
 7. Štatistický úrad Slovenskej republiky [Statistical Office of the Slovak Republic]. (2012). Počet obyvateľov SR k 30.júnu 2012. Retrieved from http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=53488.
 8. Vývoj dôveryhodnosti Policajného zboru a analýza faktorov, ktoré ju ovplyvňujú [Developement of trustworthiness of police forces and analysis of factors that influence it]. (2002–2006). Bratislava: Akadémia Policajného zboru.Google Scholar
 9. Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov [Act on police forces]. (1993).Google Scholar
 10. Zákon č.473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. (2005).Google Scholar
 11. Zákon č.73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície [Law on state services on police]. (1998).Google Scholar
 12. Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení ­niektorých zákonov [Law of the legal code on universities]. (2002).Google Scholar

Copyright information

© Springer Science +Business Media New York 2013

Authors and Affiliations

 • Josef Reitšpís
  • 1
 • Libor Gašpierik
  • 1
 • Kamil Boc
  • 1
 • Miroslav Felcan
  • 2
 1. 1.Department of Security ManagementUniversity of ŽilinaŽilinaSlovakia
 2. 2.Ministry of the InteriorBratislavaSlovakia

Personalised recommendations