Advertisement

Relations between the State and Islam in Finland and Poland

 • Agata Skowron Nalborczyk
Chapter
 • 483 Downloads
Part of the The Modern Muslim World book series (MMUS)

Abstract

The legal status of Islam and Muslims in Europe is a complicated matter. On the one hand, it is in the domain of denominational law and state-church relations, and on the other, it is a product of history of Muslim presence in a particular country. There is no single pattern among European countries of regulating the relations between the state and religion, and hence the legal situation of churches and religious organizations, including Islamic ones, in Europe is by no means uniform. These complex legal circumstances are a reality for Muslim communities who try to organize their religious life, that is, establish organizations, build mosques, set up prayer rooms, teach religion, keep cemeteries, organize funerals, and buy halal food.

Keywords

Religious Community Religious Organization Muslim Community Religious Life Religious Freedom 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Bibliography

 1. Бойцова, E. et al. (2009), Ислам в Крыму: очерки истории функциониро-вания мусульманских институтов. Симферополь: Элиньо.Google Scholar
 2. Borawski, P. (1990) “Struktura społeczna Tatarów Wielkim Księstwie Litewskim,” Acta Baltico-Slavica, 19, 311–40.Google Scholar
 3. Borawski, P. and A. Dubiński (1986) Tatarzy polscy, Dzieje, obrzędy, tradycje. Warszawa: Iskry.Google Scholar
 4. Heikkilä M., J. Knuutila, and M. Scheinin, (2005), “State and church in Finland,” in Robbers G. (ed.) State and church in the European Union. Baden-Baden: Nomos, pp. 519–36.Google Scholar
 5. Kołodziejczyk, A., (1997), Rozprawy i studia z dziejów Tatarów litewsko-polskich i islamu w Polsce w XVII-XXw. Siedlce: IH WSRP.Google Scholar
 6. Konopacki, A., (2010), Życie religijne Tatarów naziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XIX w. Warszawa: Wyd. UW.Google Scholar
 7. Kryczyński, S., (2000 [1938]), Tatarzy litewscy. Próba monografii historycz-no-etnograficznej (Gdańsk: Rocznik Tatarów Polskich).Google Scholar
 8. Martikainen, T., (2013), “Finland,” in Nielsen, J. S. et al. (eds) Yearbook of Muslims in Europe, vol. 5. Leiden: Brill, pp. 237–46.CrossRefGoogle Scholar
 9. Martikainen, T., (2013), Religion, Migration, Settlement. Reflections in post-1990 Immigration to Finland. Leiden: Brill.Google Scholar
 10. Martikainen, T. (2009) “Finland,” in Larsson, G. (ed.) Islam in the Nordic and Baltic countries. London-New York: Routledge, pp. 76–89.Google Scholar
 11. Martikainen, T., (2007), “The governance of Islam in Finland,” Temenos, 43(2), pp. 243–65.Google Scholar
 12. Martikainen, T., (2000), “Muslim groups in Turku,” Journal of Muslim Minority Affairs, 20(2), pp. 229–45.CrossRefGoogle Scholar
 13. Meinander, H., (2011), A History of Finland. London: Hurst & Co.Google Scholar
 14. Miśkiewicz, A., (1990), Tatarzy polscy 1918–1939. Życie społeczno-kulturalne i religijne. Warszawa: PWN.Google Scholar
 15. Мизун, Ю.В. апсі Ю.Г. Мизун, (2004), Ислам и Россия. Москва: ВЕЧЕ.Google Scholar
 16. Nalborczyk, A. S., (2011), “Mosques in Poland. Past and Present,” in Górak-Sosnowska, K. (ed.) Muslims in Eastern Europe. Widening the European Discourse on Islam. Warszawa: University of Warsaw, pp. 183–93.Google Scholar
 17. Nalborczyk, A. S., (2011), “Islamic Religious Education in Poland— Curricula and Textbooks,” in Aslan, E. (ed.) Islamic textbooks and curricula in Europe. Frankfurt: Peter Lang, pp. 181–96.Google Scholar
 18. Nalborczyk, A. S. and M. Ryszewska, (2013), “Islamic Organizations in Poland. From Monopoly to Pluralism,” in Kortmann, M. and K. Rosenow-Williams (ed.) Islamic Organizations in Europe and the USA. A Multidisciplinary Perspective. Basingstoke-New York: Palgrave Macmillan, pp. 13–36.CrossRefGoogle Scholar
 19. Nalborczyk, A. S. and P. Borecki, (2011), “Relations between Islam and the State in Poland: the Legal Position of Polish Muslims,” Islam and Christian-Muslim Relations, 22(3), pp. 343–59.CrossRefGoogle Scholar
 20. Sakaranaho, T., (2006), Religious Freedom, Multiculturalism, Islam. Cross-reading Finland and Ireland. Leiden: Brill.Google Scholar
 21. Singleton, F., (1989), A Short History of Finland. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 22. Sobczak J., (2004), “Położenieprawnepolskichwyznawcówislamu” in Becker, R. and Sh. Kitab (ed.) Islam a świat. Toruń: Mado. pp. 172–209.Google Scholar
 23. Sobczak, J., (1987), “Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII i w XVIII w. Studium historycznoprawne,” Czasopismo Prawno-Historyczne 39(1), pp. 41–69.Google Scholar
 24. Sobczak, J., (1986), “Czy tatarska ludność Litwy należała do stanu szlacheck-iego?,” Przegląd Historyczny, LXXVII (3), pp. 467–79.Google Scholar
 25. Sobczak, J., (1984), Położenie prawne ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim. Warszawa-Poznań: PWN.Google Scholar
 26. Tyszkiewicz, J., (2008), Tatarzy w Polsce i Europie. Fragmenty dziejów. Pułtusk: AH.Google Scholar
 27. Tyszkiewicz, J., (2002), Z historii Tatarów polskich 1794–1944. Pułtusk: WSH.Google Scholar
 28. Tyszkiewicz, J., (1989), Tatarzy na Litwie i w Polsce. Studia z dziejów XIII-XVIII w. Warszawa: PWN.Google Scholar
 29. Zakrzewski, A. B., (2002), “Struktura społeczno-prawna Tatarów litews-kich w XV-XVIII w. Próba nowego ujęcia,” in Wasilewski, T. (ed.) Inter Orientem et Occidentem. Studia z dziejów Europy Środkowowschodniej ofi-arowane Profesorowi Janowi Tyszkiewiczowi w czterdziestolecie pracy nau-kowej. Warszawa: DiG. pp. 123–32.Google Scholar
 30. Zakrzewski, A. B., (1998), “Zamożność Tatarów w Wielkim Księstwie Litewskim, XVI–XVIII w.” Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Zeszyty Historyczne, 5, pp. 5–13.Google Scholar
 31. Zakrzewski, A. B., (1989), “Osadnictwo tatarskie w Wielkim Księstwie Litewskim—aspekty wyznaniowe,” Acta Baltico-Slavica, 20, pp. 137–53.Google Scholar

Copyright information

© Agata Skowron-Nalborczyk 2016

Authors and Affiliations

 • Agata Skowron Nalborczyk

There are no affiliations available

Personalised recommendations