Advertisement

The Czech-Slovak Communicative and Dialect Continuum: With and Without a Border

 • Mira Nábělková

Abstract

Czech and Slovak are two closely related languages of the West Slavonic (West Slavic) group. Each of them has its own standard variety, roofing the vernacular dialects within political borders today. The two languages are spoken predominantly in what is now two independent countries, the Czech Republic (or Czechia for short) and the Slovak Republic (or Slovakia), in Central Europe. The Czech and Slovak linguistic area thus spreads from the borders of Germany in the west to those of Ukraine in the east, and from the borders of Poland in the north to the borders of Austria and Hungary in the south (see Map 7.1).1

Keywords

Slovak Republic Standard Variety Language Variety Slavic Language Political Border 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Auer, Peter. 2005. The Construction of Linguistic Borders and the Linguistic Construction of Borders (pp. 3–30 ). In M. Filppula, M. Palander and E. Penttilä, eds. Dialects Across Borders: Selected Papers From the 11 th International Conference on Methods in Dialectology. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins.CrossRefGoogle Scholar
 2. Bacíková, Daniela. 1992. Záhorský dialekt v súasnej slovenskej próze [The Záhorie Dialect in Contemporary Slovak Fiction {in Slovak}] (pp. 284–288). Slovenská reč. Vol. 57. No 5.Google Scholar
 3. Bakke, Elisabeth. 1999. Doomed to Failure? The Czechoslovak Nation Project and the Slovak Autonomist Reaction 1918–1938. http://folk.uio.no/stveb1/Doomed_to_failure_links. html, 10 February 10 2014.Google Scholar
 4. Balhar, Jan et al. 1992–2011. Ceský jazykový atlas [Czech Linguistic Atlas {in Czech}]. Vol. 1–6. Praha: Academia.Google Scholar
 5. Bartek, Henrich. 1938–1939. Moravská slovenčina [Moravian Slovak {in Slovak}] (pp 74–79). Slovenská reč. Vol. 7. No 2.Google Scholar
 6. Bartoš, František. 1886. Dialektologie moravská [Moravian Dialectology {in Czech}]. Vol. 1. Brno: Moravská akc. knihárna.Google Scholar
 7. Bělič, Jaromír. 1954. Postavení moravské slovenštiny [The Status of Moravian Slovak {in Czech}] (pp. 81–91 ). In S. Králík, ed. Adolfu Kellnerovi. Sborník jazykovédných studií. Opava: Slezský studijní ústav.Google Scholar
 8. Bělič, Jaromír. 1963. Hranice mezi příbuznými jazyky [Borders Between Related Languages {in Czech}] (pp. 135–143 ). In B. Havránek, ed. Ceskoslovenské prˇednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistû v Sofii. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.Google Scholar
 9. Bělič, Jaromír. 1970. rec. Antonín Vašek: Jazykové vlivy karpatské salašnické kolonizace na Moravě, Praha 1967 [The Linguistic Influence of the Carphatian Shepherd Colonization in Moravia {in Czech}] (pp. 108–116). Slavia. Vol. 39. No 1.Google Scholar
 10. Bělič, Jaromír. 1972. Nástin české dialektologie [An Outline of Czech Dialectology {in Czech}]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.Google Scholar
 11. Bělič, Jaromír. 1973. Názvy základních nářečních skupin českého jazyka [The Names of the Main Dialect Groups of the Czech Language {in Czech}] (pp. 134–137). Slovo a slovesnost. Vol. 34. No 2.Google Scholar
 12. Bělič, Jaromír and Křístek, Václav. 1954. Moravskoslovenská nárˇečí [Moravian Slovak Dialects {in Czech}]. Olomouc: Studijní a lidovýchovnstav Olomouckého kraje a a Vysoká škola pedagogická v Olomouci.Google Scholar
 13. Berger, Tilman. 1997. Tschechen und Slowaken: Zum Scheitern einer gemeinsamen, tschechoslowakischen Schiftsprache (pp. 151–181 ). In: G. Hentschel, ed. Über Muttersprachen und Vaterländer. Frankfurt am Main: Peter Lang.Google Scholar
 14. Berger, Tilman. 2003. Slovaks in Czechia–Czechs in Slovakia (pp. 19–39). International Journal of the Sociology of Language. Vol. 162. No. 1.Google Scholar
 15. Bláha, Ondřej. 2005. Moravský jazykový separatismus: Zdroje, cíle, slovanský kontext [Moravian Language Separatism–Its Roots, Aims and the Slavic Context {in Czech}] (pp. 293–99 ). In E. Gilk, ed. Studia Moravica. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica. Moravica III. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.Google Scholar
 16. Blanár, Vincent. 1997. Vzt’ah slovenčiny a češtiny ako slavistický problém [The Relationship Between Slovak and Czech as an Issue in Slavic Studies {in Slovak}] (pp. 21–34 ). In J. Mlacek ed. Studia Academica Slovaca, 26. Bratislava: Stimul.Google Scholar
 17. Bosák, Ján, ed. 1998. Slovenský jazyk [The Slovak Language {in Slovak}]. Najnowsze dzieje jezyków slowiańskich. Opole: Uniwersytet Opolski–Institut Filologii Polskiej.Google Scholar
 18. Bosničová, Nina. 2006. Nárečie mesta Skalice (k jazykovej situácii na slovensko-českom pomedzí) [The Dialect of the Town of Skalica: On the Language Situation in a Slovak-Czech Borderland {in Slovak}] (pp. 202–224 ). In: M. Nábělková and J. Pátková, eds. Československá súčasnost’ a česká slavistika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta.Google Scholar
 19. Budovičová, Viera. 1987. Semikomunikácia ako lingvistický problem [Semi-communication as a Linguistic Problem {in Slovak}] (pp. 49–66 ). In J. Mistrík, ed. Studia Academica Slovaca. Vol. 16. Bratislava: Alfa.Google Scholar
 20. Davidová, Dana et al. 1997. Mluvená čeština na Moravé [Spoken Czech in Moravia {in Czech}]. Ostrava: Tilia.Google Scholar
 21. Dickins, Thomas. 2009. Ce ši a slovenština [The Czechs and Slovaks {in Czech}] (pp. 12–26). Naše společnost. Vol. 7. No 1.Google Scholar
 22. Dobrovský, Josef. 1809. Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache. [Comprehensive Grammar of the Czech Language {in German}] Prag: J. Herrl.Google Scholar
 23. Dobrovský, Josef. 1819. Lehrgebäude der böhmischen Sprache. [Grammar of the Czech Language {in German}] Prag: G. Haase.Google Scholar
 24. Dobrovský, Josef. 1822. Institutiones linguae Slavicae dialecti veteris. [Basics of the Old Slavonic Language {in German}] Vindobonae: A. Schmid.Google Scholar
 25. Dobrovský, Josef. 1802–1821. Deutsch-böhmisches Wörterbuch. [German-Czech Dictionary] Prag: J. Herrl.Google Scholar
 26. Doleschalius, Paulus. 1746. Grammatica Slavico-Bohemica. Posonii: T. Royer.Google Scholar
 27. Dolník, Juraj. 1999. Spisovná slovenčina a čeština [Standard Slovak and Czech {in Slovak}] (pp. 39–52 ). In J. Mlacek, ed. Studia Academica Slovaca, 28. Bratislava: Stimul. Dolník, Juraj. 2010. Teória spisovného jazyka–so zreteom na spisovnú slovenc ˇ inu [Theory of the Standard Language–with regard to Standard Slovak {in Slovak}]. Bratislava: Veda.Google Scholar
 28. Dolník, Juraj. 2013. Ceština ako necudzí jazyk v slovenskom prostredí [Czech as a Non-Foreign Language in the Slovak Milieu {in Slovak}] (pp. 127–138 ). In J. Pekarovičová and M. Vojtech, eds. Studia Academica Slovaca, Vol. 42. Bratislava: Univerzita Komenského.Google Scholar
 29. Dudášová-Kriššáková, Júlia. 2001. Kapitoly zo slavistiky [Issues in Slavic Studies {in Slovak}]. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity.Google Scholar
 30. Ďurovič, L’ubomír. 1998. Slovenská vývinová línia spisovnej češtiny [The Slovak Line of Development of Literary Czech {in Slovak}] (pp. 42–52 ). In: A. Stich, ed. Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze I. Praha: Univerzita Karlova.Google Scholar
 31. Ďurovič, L’ubomír. 2004. O slovenčine a Slovensku [On Slovak and Slovakia {in Slovak}]. Bratislava: Veda.Google Scholar
 32. Ďurovič, L’ubomír. 2008a. Zpráwa pjsma slowenského Tobiáša Masnícia a problém slovenskej identity [Zpráwa pjsma slowenského by Tobias Masnicius and the Question of Slovak Identity {in Slovak}] (pp. 129–138). Slovenská rec ˇ. Vol. 73. No 3.Google Scholar
 33. Ďurovič, L’ubomír. 2008b. Česko-slovenské komunikačné a kultúrne kontinuum [The Czech-Slovak Communicative and Cultural Continuum {in Slovak}] (pp. 209–218 ). In: O. Orgoňová, ed. Jazyk a komunikácia v súvislostiach 2. Bratislava: Univerzita Komenského.Google Scholar
 34. Ďurovič, L’ubomír. 2013. Masniciovo Praefatio [Masnicius’ Praefatio {in Slovak}] (pp. 32–40). Slovenská reč. Vol. 78. No 1–2.Google Scholar
 35. Dušan, Wilém (Lambl). 1846. Slowníček Slowenský [Concise Slovak Dictionary {in Czech}] (pp. 198–216, 305–337). Časopis Českého museum. Vol. 22.Google Scholar
 36. Flajšhans, Václav. 1924. Náš jazyk mateřský. Dějiny jazyka českého a vývoj spisovné slovenštiny [Our Mother Tongue: The History of the Czech Language and the Development of Literary Slovak {in Czech}]. Praha: Unie.Google Scholar
 37. Gálisová, Anna, ed. 2012. Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia národného jazyka [Dynamics of Social Change and the Stratification of National Language {in Slovak}]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela.Google Scholar
 38. Habovštiak, Anton. 1967. Review of Josef Skulina: Severní pomezí moravskoslovenských nářečí, Praha 1964 [The Northern Border of the Moravian-Slovak Dialects {in Slovak}] (pp. 198–202). Jazykovedný časopis. Vol. 2. No 2.Google Scholar
 39. Habovštiak, Anton. 1978. K otázke genézy slovenských nárečí [On the Question of the Slovak Dialects Genesis {in Slovak}] (pp. 43–56). Slavica Slovaca. Vol. 13. No 1.Google Scholar
 40. Halás, Marián. 2006. Theoretical Preconditions Versus the Real Existence of cross-border relations in the Slovak-Czech Borderland (pp. 63–75). Euriopa XXI. Vol. 15.Google Scholar
 41. Halás, Marián and Rehák, Stanislav. 2008. Příspěvek k “anatomii” společného pohraničí České republiky a Slovenské republiky [A Contribution to the “Anatomy” of the Common Frontier Area of the Czech Republic and the Slovak Republic {in Czech}] (pp. 279–298). Geograficky časopis. Vol. 60. No 1.Google Scholar
 42. Haugen, Einar. 1972 (1966). Semicommunication: The Language Gap in Scandinavia (pp. 216–235 ). In Anwar S Dil, ed. The Ecology of Language: Essays by Einar Haugen. Stanford: Stanford University Press.Google Scholar
 43. Havránek, Bohuslav. 1934. Nářečí česká [The Czech Dialects {in Czech}] (pp. 84–218 ). In V. Dědina and O. Hujer, ed. C ˇ eskoslovenská vlastivéda III. Jazyk. Praha: Sfinx.Google Scholar
 44. Havránek, Bohuslav. 1955. K historické dialektologii [On Historical Dialectology {in Czech}] (pp. 153–159). Slovo a slovesnost. Vol. 16. No 3.Google Scholar
 45. Hinskens, Frans, Auer, Peter and Kerswill, Paul. 2005. The Study of Dialect Convergence and Divergence: Conceptual and Methodological Considerations (pp. 1–48 ). In Auer, Peter, Hinskens, Frans and Kerswill, Paul, eds. Dialect Change: Convergence and Divergence in European Languages. Cambridge, UK: Cambridge University Press.Google Scholar
 46. Horecký, Ján. 1979a. Východiská k teórii spisovného jazyka [Points of Departure for a Theory of Standard Language {in Slovak}] (pp. 13–22 ). In Ružička, J., ed. Z teórie spisovného jazyka. Bratislava: Veda.Google Scholar
 47. Horecký, Ján. 1979b. Vymedzenie štandardnej formy slovenčiny [The Delimiation of the Standard Variety of Slovak {in Slovak}] (pp. 221–227). Slovenská reč. Vol. 44. No 4.Google Scholar
 48. Húsek, Jan. 1932. Hranice mezi zemí moravsko-slezskou a Slovenskem [The Borderline between the Moravian-Silesian Land and Slovakia {in Czech}]. Praha: Orbis. Chloupek, Jan et al. 1954. K diferenciaci moravskoslovenských nárečí a jejich vztahu k českému národnímu jazyku [Differentiation of Moravian Slovak Dialects and Their Relationship to the Czech National Language {in Czech}] (pp. 18–31). Sborník prací̌filosofické fakulty brnénské university. A. Rada jazykovědná, Vol. 3.Google Scholar
 49. Chloupek, Jan. 1958. Poznámky na okraj aktuálních Běličových “Sedm kapitol o češtině” [Notes on the “Seven Chapters on Czech” by Bělič {in Czech}] (pp. 144–150). Slovo a slovesnost. Vol. 19. No 2.Google Scholar
 50. Chloupek, Jan. 1959. Diferenciace východomoravských nářečí [The Differentiation of the East Moravian Dialects {in Czech}] (pp. 80–85). Vlastivédný véstník moravský. Vol. 14. Chloupek, Jan. 1969. Po letech k tzv. východomoravským nářečím [The So-called “East Moravian” Dialects Revisited {in Czech}]. Slovo a slovesnost. Vol. 30. No 2.Google Scholar
 51. Chloupek, Jan and Studnička, Alois. 1955. K postavení kopaničářských dialektů mezi nářečími východomoravskými [On the Position of the Komaničáři Dialects among the East Moravian Dialects {in Czech}] (pp. 42–48). Sborník prací Filozofické fakulty brnénské̌ univerzity. A. Rada jazykovědná, Vol. 4.Google Scholar
 52. Jilík, Jiří. 2013. Žítkovské čarování: Pravdivý príbéh žítkovských bohyní [The Witchcraft of Žítkov: A True Story of the Goddesses of Žítkov {in Czech}]. Brno: Press.Google Scholar
 53. Jungmann, Josef. 1835–1839. Slownjk česko-neˇmecký 1–5. [Czech-German Dictionary {in Czech}]. Praha: W knjžecj arcibiskupské knihtiskárně.Google Scholar
 54. Kamusella, Tomasz. 2003. The Szlonzoks and Their Language: Between Germany, Poland and Szlonzokian Nationalism. Florence: European University Institute.Google Scholar
 55. Karlík, Peter, Nekula, Marek and Pleskalová, Jana eds. 2002. Encyklopedický slovník češtiny [The Encyclopaedic Dictionary of Czech {in Czech}]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.Google Scholar
 56. Kollár, Ján, ed. 1846. Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Ce chy, Morawany a Slowáky [Voices for the Need for a Common Literary Language for Czechs, Moravians and Slovaks {in Czech}]. Praha: W kommissí u Kronberga i Řiwnáče.Google Scholar
 57. Kohútová Mária. 2008. Problémy moravsko-slovenských hranic a jejich řešení uherským sněmem v 16. století [The Problems of the Moravian-Slovak Borders and their Solution by the Hungarian Parliament in the 16th Century {in Czech}] (pp. 85–91). Klaudyán: Internet Journal of Historical Geography and Environmental History. Vol. 5. No 2. http://www.klaudyan.cz/dwnl/200802/01_Kohutova.pdf Google Scholar
 58. Kořenský, Jan, ed. 1998. Ce ský jazyk [The Czech Language {in Czech}]. Najnowsze dzieje je¸zyków słowiańskich. Opole: Uniwersytet Opolski–Institut Filologii Polskiej.Google Scholar
 59. Kott, František Štěpán. 1878–1893. Cesko-neˇmecký slovník zvlášteˇ grammatickofraseologicq, 1–7 [Czech–German, Particularly Grammatico-Phraseological, Dictionary{in Czech}]. Praha: J. Kolář.Google Scholar
 60. Kovačka, Miloš. 2008. Memorialis Turčianskej stolice z roku 1707 v kontexte turčianskych výziev, proklamácií a memoránd do roku 1849 [Memorialis of the Turiec Province of 1707 in the Context of Turiec Appeals, Proclamations and Memoranda until 1849 {in Slovak}] (pp. 244–274 ). In M. Kovačka and E. Augustínová, eds. Memorialis–historický spis slovenských stolíc. Martin: Slovenská národná knižnica 2008.Google Scholar
 61. Kowalská, Eva. 2007. Language as a Means of Transfer of Cultural Values (pp. 53–64 ). In P. Burke and R. Po-Chia Hsia, eds. Cultural Translation in Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 62. Krajčovič, Rudolf. 1975. A Historical Phonology of the Slovak Language. Historical phonology of the Slavic languages. Vol. 9. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag.Google Scholar
 63. Krajčovič, Rudolf. 1988. Vývin slovenského jazyka a dialektológia [The Development of Slovak and Dialectology {in Slovak}]. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladaterstvo.Google Scholar
 64. Krajčovič, Rudolf. 1992. Verkomoravská cesta z Nitry na Moravu vo svetle lexiky starej toponymie [The Great Moravian Road from Nitra to Moravia in the Light of the Old Toponymic Vocabulary {in Slovak}] (pp. 453–459). Slavia. Vol. 61. No 4.Google Scholar
 65. Krajčovič, Rudolf. 1996. Slovieni na strednom Dunaji a praslovanská genéza slovenčiny [The Slavs in the Middle Danube Area and Proto-Slavic Genesis of Slovak {in Slovak}] (pp. 10–13 ). In E. Kralčák, ed. Slovenčina v historickom kontexte. Nitra: Vysoká škola pedagogická.Google Scholar
 66. Krajčovič, Rudolf. 1999a. Problém praslovanskej genézy západoslovenských nárečí [The Question of Proto-Slavic Genesis of the West Slovak Dialects {in Slovak}] (pp. 21–26 ). In A. Ferenčíková, ed. Nárečia a národný jazyk. Bratislava: Veda.Google Scholar
 67. Krajčovič, Rudolf. 1999b. Genéza a vývin západoslovenských nárečí [The Genesis and Evolution of the West Slovak Dialects {in Slovak}] (pp. 279–286 ). In J. Mlacek, ed. Studia Academica Slovaca. 28. Bratislava: Stimul.Google Scholar
 68. Krajčovič, Rudolf. 2003. Slovenčina a slovanské jazyky. II. Fonologický vývin [The Slovak language and the Slavic languages. Vol. II. Phonological development {in Slovak}]. Bratislava: Univerzita Komenského 2003.Google Scholar
 69. Kralčák, Eubomír. 1996. Slovenčina na západnom Slovensku a jej postavenie v rámci národného jazyka [Slovak in Western Slovakia and Its Position in the Framework of the National Language {in Slovak}] (pp. 57–63 ). In S. Ondrejovič, ed. Sociolingvistika a areálová lingvistika. Sociolinguistika Slovaca. Vol. 2. Bratislava: Veda.Google Scholar
 70. Kralčák, Eubomír. 2008. K aktuálnej stratifikácii slovenského národného jazyka a jej dynamike [On Current Stratification of the Slovak National Language and Its Dynamics {in Slovak}] (pp. 278–287 ). In S. Mislovičová, ed. Jazyk a jazykoveda v pohybe. Bratislava: Veda.Google Scholar
 71. Kralčák, Eubomír. 2009. Dynamika súc ˇ asnej slovenc ˇ iny: Sociolingvistické aspekty dynamiky jazyka [The Dynamics of Present-Time Slovak: Sociolinguistic Aspects of the Dynamics of Language {in Slovak}]. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa.Google Scholar
 72. Krčmová, Marie. 1988. Tradiční nářečí v současnosti [Traditional Dialects Today {in Czech}] (pp. 85–94). In M. Grepl et al., eds. Sborník prací Filozofické fakulty brneˇnské univerzity. Vol. A 36. Brno: FF Univerzity J. E. Purkyně.Google Scholar
 73. Krčmová, Marie. 1993. The Position of Dialect in the Language of East Moravian Villages (pp. 143–152 ). In E. Eckert, ed. Varieties of Czech. Studies in Czech Sociolin-guistics. Rodopi: Amsterdam-Atlanta.Google Scholar
 74. Krčmová, Marie. 2005. Stratifikace současné češtiny [Stratification of Contemporary Czech {in Czech}]. [online]. <http://www.phil.muni.cz/linguistica/art/krcmova/krc-012.pdf>Google Scholar
 75. Krčmová, Marie. 2007. Existuje moravština? [Does the Moravian Language Exist? {in Czech}] (pp. 93–99 ). In E. Rusinová, ed. Prednášky a besedy ze XL. béhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita.Google Scholar
 76. Krčmová, Marie. 2011. Moravismus [Moravianism {in Czech}] (pp. 163–170). C ˇ eský jazyk a literatura. Vol. 61. No 4.Google Scholar
 77. Krejčí, Oskar. 2005. Geopolitics of the Central European Region: The View from Prague and Bratislava. Bratislava: Veda.Google Scholar
 78. Lambl, Wilém Dušan. 1848. Slowníček slowenský [A Short Slovak Dictionary {in Czech}] (pp. 198–216, 305–337). Casopis Ceského muzeum. Vol. 22.Google Scholar
 79. Lauersdorf, Mark. 2010. The Morphology of 16th-Century Slovak Administrative-Legal Texts and the Question of Diglossia in Pre-Codification Slovakia. Slavistische Beiträge. Vol. 473. München: Verlag Otto Sagner.Google Scholar
 80. Lipták, Ľubomír. 2008. Nehlavné hlavné mesto [The Non-Capital Capital {in Slovak}] (pp. 109–122). In E. Lipták Nepre(tr)žité dejiny. Bratislava: Vydavatel’stvo Q111.Google Scholar
 81. Macůrek, Josef. 1969. C ˇ eské zemé a Slovensko (1620–1750): studie z déjin politických, hospodářských a interetnických vztahû [The Czech Lands and Slovakia ( 1620–1750 ): Studies in the history of political, economic and inter-ethnic relations {in Czech}]. Brno: Universita J.E. Purkyně.Google Scholar
 82. Macurek, Josef and Rejnuš, Miloš. 1958. Ceské zemé a Slovensko ve století před Bílou horou: z déjin vztahû v oblasti zemédélství, řemesla, obchodu a vzájemné obrany [The Czech Lands and Slovakia a Century Before the Battle of White Mountain: History of relations in agriculture, craft, business and mutual defense {in Czech}]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.Google Scholar
 83. Mitáček Jiří. 2008 “Campus Lucko”–proměny jedné otázky [Campus Lucko–Metamorphoses of an Issue {in Czech}]. In L. Galuška, P. Kouřil, J. Mitáček, eds. Východní Morava v 10. až 14. století (pp. 155–168 ). Brno: Moravské zemské muzeum–Archeologickstav AV CR.Google Scholar
 84. Múcsková, Gabriela. 1998. “Normálne”, či “po slovensky”? (Používanie nárečia a spisovného jazyka podl’a predbežného anketového prieskumu) [In a “Normal Way” or in Slovak? (The Use of Dialect and Standard Language according to a Pilot Questionnaire Research) {in Slovak}] (pp. 9–13). In M. Nábělková, ed. Varia VII. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnost’ pri SAV.Google Scholar
 85. Múcsková, Gabriela. 2005. K otázke explanácie variantnosti a interferencie jazykových systémov nárečia a spisovného jazyka v komunikácii [On the Issue of Explaining Variation and Interference Between the Language Systems of the Dialect and the Standard Language in Communication {in Slovak}] (pp. 225–235 ). In J. Dolník, ed. Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského.Google Scholar
 86. Múcsková, Gabriela. 2008. Akomodácia v podmienkach bivarietnej jazykovej komunikácie [Accommodation in the Context of Communication in Two Language Varieties {in Slovak}] (pp. 176–188 ). In S. Mislovičová, ed. Jazyk a jazykoveda v pohybe. Bratislava: Veda.Google Scholar
 87. Múcsková, Gabriela, Muziková, Katarína and Wambach, Viera. 2012. Praktická dialektológia: vysokoškolská príručka na nárečovú interpretáciu [Practical Dialectology: A University Textbook of Dialect Interpretation {in Slovak}]. Wien: Facultas Verlags- & Buchhandels AG Wien.Google Scholar
 88. Musilová, Květoslava. 2008. Funkčnost slovakismu˚ v současné češtine [Functionality of Musilová, Květoslava. 2011. Slovakismy v současné češtině (sociolingvistický pru˚zkum mezi vysokoškoláky) [Slovak Words in Modern Czech (a Sociolinguistic Survey of University Students {in Czech}] (pp. 389–396 ). In M. Ološtiak, M. Ivanová and D. Slančová, eds. Vidy jazyka a jazykovedy. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.Google Scholar
 89. Nábělková, Mira. 2007. Closely Related Languages in Contact: Czech, Slovak, “Czechoslovak” (pp. 53–73 ). In R. Marti, J. Nekvapil, eds. Small and Large Slavic Languages in Contact. International Journal of the Sociology of Language 183. Berlin–New York: Mouton de Gruyter.Google Scholar
 90. Nábělková, Mira. 2008. Slovenc ˇ ina a c ˇ eština v kontakte: Pokrac ˇ ovanie príbehu [Slovak and Czech in Contat: A Continuation of the Story {in Slovak}]. Bratislava: Praha.Google Scholar
 91. Nábělková, Mira. 2009. Slovenčina a čeština–blízke “cudzie” jazyky? [Slovak and Czech–Close “Foreign” Languages? {in Slovak}] (pp. 221–238 ). In J. Pekarovičová and M. Vojtech, eds. Studia Academica Slovaca. Vol. 38. Bratislava: Univerzita Komenského.Google Scholar
 92. Nábělková, Mira. 2011. Jazykovedné glosy k československej otázke L’udovíta Nováka v dobovom kontexte a v súčasných česko-slovenských vzt’ahoch [Linguistic Glosses on the Czechoslovak Question by L’udovít Novák in the Context of the Time and in Current Czech-Slovak Relations {in Slovak}] (pp. 60–76 ). In S. Ondrejovič, ed. L’udovít Novák. Tvorca modernej slovenskej jazykovedy a zakladatel’ SAVU. Bratislava: Veda.Google Scholar
 93. Nábělková, Mira. 2013a. Komunikačný obraz česko-slovenských lexikálnych diferencií–svedectvo internetu [Communicational Image of Czech and Slovak Lexical Differences–Testimony of Internet {in Slovak}] (pp. 139–168 ). In J. Pekarovičová and M. Vojtech, eds. Studia Academica Slovaca. Vol. 42. Bratislava: Univerzita Komenského.Google Scholar
 94. Nábělková, Mira. 2013b. Špecifiká lexikálnej synonymie v slovenčine z hl’adiska československých medzijazykových vzt’ahov [Specific Features of Lexical Synonymy in Slovak from the Perspective of Czech-Slovak Language Inter-Relations {in Slovak}] (pp. 92–114 ). In A. Kováčová and A. Uhrinová, eds. Slovenský jazyk a kultúra v menšinovom prostredí. Békešská Čaba: VÚ CSSM.Google Scholar
 95. Nábělková, Mira. 2013c. Vzd’al’ovanie? Česko-slovenské a slovensko-české jazykové vzt’ahy v dvadsat’ročí po rozdelení spoločného štátu [Drifting Apart? Czech-Slovak and Slovak-Czech Language Relations Two Decades after the Split of the Common Country {in Slovak}] (pp. 53–85 ). In V. Goněc, ed. C ˇ esko-slovenská historická ročenka 2012. Bratislava: Veda.Google Scholar
 96. Nábělková, Mira. 2014. The Case of Czech-Slovak language contact and contact-induced phenomena (pp. 61–92 ). In J. Besters-Dilger, C. Dermarkar, S. Pfänder and A. Rabus, eds. Language Families, Typological Resemblance, and Perceived Similarity (Congruence in Contact-Induced Language Change). Linguae & Litterae (Book 27). Freiburg: Walter De Gruyter.Google Scholar
 97. Nagayo, Susumu. 2014. A Reflection on the Names of a City in the Borderlands Pressburg/ Pozsony/Prešporok/Bratislava (pp. 1–16). In O. Ieda, ed: Slavic Eurasian Studies. Vol. 27. “Transboundary Symbiosis over the Danube: EU Integration between Slovakia and Hungary from a Local Border Perspective”.Google Scholar
 98. Nekvapil, Jiří, Sloboda, Marián and Wagner, Peter. 2009. Mnohojazyčnost v C ˇ eské republice: základní informace/Multilingualism in the Czech Republic: Basic Information. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.Google Scholar
 99. Novák, L’udovít. 1935. Jazykovedné glosy k československej otázke [Linguistic Glosses on the Czechoslovak Question {in Slovak}]. Turčiansky Svätý Martin: Matica slovenská.Google Scholar
 100. Ondrejovič, Slavomír. 1991. Bratislava versus stredné Slovensko (sociolingvistický pohl’ad) [Bratislava vs. Central Slovakia (a Sociolinguistic Perspective) {in Slovak}] (pp. 226–232 ). In P. Odaloš and V. Patráš, eds. Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta.Google Scholar
 101. Ondrejovic, Slavomír. 1995. The Forgotten Slovak Minority in Austria (pp. 111–118 ). In: Language–Minority–Migration. S. Gustavsson and H. Runblom, eds. Uppsala: Uppsala University, Centre for Multiethnic Research.Google Scholar
 102. Ondrejovic, Slavomír. 1999. Z výskumu etno-jazykovej situácie Slovákov v Rakúsku [Research on the Ethno-Linguistic Situation of Slovaks in Austria {in Slovak}] (pp. 45–59 ). In S. Ondrejovic, ed. Slovencina v kontaktoch a konfliktoch s inými jazykmi. Sociolinguistica Slovaca. Vol. 4. Bratislava: Veda.Google Scholar
 103. Ondrejovic, Slavomír. 2002. Aus der Forschung der sprachlichen und ethnosprachlichen Situation der Slowaken in Niederöesterreich (pp. 114–130 ). In E. Reif and I. Schwarz, eds. Falsche Grenzen, wahre Hindernisse. Ein interdisziplinäres Friedensprojekt zum Thema “Interkulturelle Kommunikation” mit der Slowakei. Wien: Mandelbaum.Google Scholar
 104. Ondrejovic, Slavomír. 2000. Postoje k niektorým jazykovým varietám v slovenskej jazykovej situácii [Attitudes Toward Some Language Varieties in the Slovak Language Situation {in Slovak}] (pp. 250–258 ). In J. Mlacek, ed. Studia Academica Slovaca. Vol. 29. Bratislava: Stimul.Google Scholar
 105. Ondrejovic, Slavomír, ed. 2007. Hovorená podoba spisovnej slovenciny [The Spoken Form of Standard Slovak {in Slovak}]. Referáty a diskusné príspevky z konferencie dnˇa 6–9. októbra 1965. Sociolinguistica Slovaca. Vol. 6. Bratislava: Veda.Google Scholar
 106. Ondrejovic, Slavomír. 2008. Slovenský jazyk, jazyky na Slovensku [Slovak Language, Languages in Slovakia {in Slovak}]. Bratislava: Ševt.Google Scholar
 107. Palkovic, Konštantín. 1986. Slovenské nárecia v Rakúsku [Slovak Dialects in Austria {in Slovak}] (pp. 264–272). Slovenská rec. Vol. 51. No 5.Google Scholar
 108. Palkovic, Konštantín. 2005. Aus der dialektologischen Forschung: Phonetik und Morphologie der Sprache der Slowaken in Niederösterreich (pp. 173–202 ). In E. Hrabovec and W. Reichel, eds. Die unbekannte Minderheit. Slowaken in Wien und Niederösterreich im 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt am Main: Peter Lang.Google Scholar
 109. Pastrnek, František. 1898a. Jazyk ceskoslovenský [The Czechoslovak Language {in Czech}] (pp. 215–238). Listy filologické. Vol. 25. No 3.Google Scholar
 110. Pastrnek, František. 1898b. O nárecí skalickém [The Skalica Dialect {in Czech}] (pp. 80–90 ). In K. Salva and K. Kálal, eds. Od Šumavy k Tatrám. Ružomberok: K. Salva.Google Scholar
 111. Patráš, Vladimír. 1995. Sociologický profil bežnej hovorenej komunikácie v Banskej Bystrici (90. roky) [A Sociolinguistic Profile of Ordinary Spoken Communication in Banská Bystrica (1990s) {in Slovak}] (pp. 119–131 ). In S. Ondrejovic and M. Šimková, eds. Sociologické aspekty výskumu súcasnej slovenciny. Sociolinguistica Slovaca. Vol. 1. Bratislava: Veda.Google Scholar
 112. Patráš, Vladimír. 2012. K dynamike noriem v hovorenej komunikácii obyvatel’ov centrálnej casti stredného Slovenska [On the Dynamics of Norms in Spoken Communication between the Inhabitants of the Central Part of Central Slovakia {in Slovak}] (pp. 69–81 ). In A. Gálisová, ed. Dynamika spolocenských zmien a stratifikácia národného jazyka. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela.Google Scholar
 113. Pauliny, Eugen. 1950. K vývinu spisovného jazyka a nárecí [On the Development of the Standard Language and Dialects {in Slovak}] (pp. 41–44 ). In J. Stanislav, ed. Jazykovednÿ sborník Slovenskej akadémie vied a umení. Vol. 4. Bratislava: Slovenská akadémia vied a umení.Google Scholar
 114. Pauliny, Eugen. 1956 Čeština a jej význam pri rozvoji slovenského jazyka a našej národnej kultúry [Czech and Its Significance in the Development of the Slovak Standard Language and Our National Culture {in Slovak}] (pp. 99–124). In E. Holotík, ed. O vzájomných vzt’ahoch Čechov a Slovákov. Bratislava: Vydavatel’stvoGoogle Scholar
 115. Pauliny, Eugen. 1956. Čeština a jej význam pri rozvoji slovenského spisovného jazyka a našej národnej kultúry [Czech and Its Significance in the Development of the Slovak Standard Language and Our National Culture {in Slovak}] (pp. 99–124). In Ľ. Holotík, ed. O vzajomnych vzt’ahoch Čechov a Slovakov. Bratislava: Vydavateľstvo SAV.Google Scholar
 116. Pauliny, Eugen. 1965. Nárečové členenie slovenčiny v 9.–11. storočí [The Dialectal Division of Slovak in the 9th–11th Centuries {in Slovak}] (pp. 253–257 ). In P. Ratkoš, ed. O pociatkoch slovenských dejín. Bratislava: Vydavaterstvo Slovenskej akadémie vied.Google Scholar
 117. Pauliny, Eugen. 1978. Vývin česko-slovenskej jazykovej hranice v najstaršom období [The Development of the Czech-Slovak Linguistic Border in the Oldest Period {in Slovak}] (pp. 369–382 ). In J. Mistrík, ed. Studia Academica Slovaca. Vol. 7. Bratislava: Alfa.Google Scholar
 118. Pauliny, Eugen. 1982. Poznámka ku vzájomným vzt’ahom češtiny a slovenčiny v 14. a 15. storočí [A Note on the Relationship Between Czech and Slovak in the 14th and 15th Centuries {in Slovak}] (pp. 161–168 ). In V. Budovičová, ed. Slavica Pragensia. Vol. XXV. Praha: Univerzita Karlova.Google Scholar
 119. Pauliny, Eugen. 1983. Dejiny spisovnej slovenciny od zaciatkov po súcasnost’ [History of Literary Slovak from Its Beginnings to the Present {in Slovak}]. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladaterstvo.Google Scholar
 120. Petrjánošová, Magda and Leix, Alicia. 2013. Languages of Borderlands, Borders of Languages: Native and Foreign Language Use in Intergroup Contact Between Czechs and Their Neighbours (pp. 658–679). Human Affairs: Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly. Vol. 23. No. 4.Google Scholar
 121. Popelková, Katarína and Vrzgulová, Monika. 1998. Vrbovce, osada Sabotovci–permanentnÿ život na hranici (k problematike procesov tvorby etnickej identity) [The Settlement of Sabotovci, Vrbovce–Permanent Life in the Borderland (on the Issue of the Processes of Ethnic Identity Creation) {in Slovak}] (pp. 66–106). Etnologické rozpravy. No 2.Google Scholar
 122. Pukanec, Martin. 2008. Praslovanská lexika v náreciach slovenských kmenˇov [Proto-Slavic Vocabulary in the Dialects of Slavic Tribes {in Slovak}]. Brno: Tribun EU.Google Scholar
 123. Ramšáková, Anna. 2009. Komparácia variantov fonologického systému goralských nárečí obcí Cierne, Oščadnica, Skalité [A Comparison of Variants in the Phonological System of the Goral Dialects of the Villages of Cierne, Oščadnica and Skalité {in Slovak}]Google Scholar
 124. Pauliny, Eugen. 1958. Kultúrno-spoločenské podmienky a spoločenské funkcie bilingvizmu v dejinách slovenského jazyka [Cultural and Societal Conditions and Social Functions of Bilingualism in the History of Slovak {in Slovak}] (pp. 37–45 ). In B. Havránek and K. Horálek, eds. Cˇeskoslovenské přednášky pro IV. mezinárodní sjezd slavistû pp. 596–612). In M. Ivanová and M. Ološtiak, eds. Varia XVIII. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Slovenská jazykovedná spoločnost’ pri SAV. http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/18/pages/Google Scholar
 125. Ramšáková, Anna. 2013. Integračné javy zvukovej a tvaroslovnej roviny v nárečiach na česko-poľsko-slovenskom pomedzí [Integrational Phenomena at the Phonological and Morphological Levels in Dialects on the Czech-Polish-Slovak Border {in Slovak}] (pp. 157–168 ). In G. Múcsková, K. Muziková and Z. Hargašová, eds. Slovo a tvar v štruktúre a komunikácii. Philologica LXXII. Bratislava: Univerzita Komenského.Google Scholar
 126. Rajčáková, Eva and Švecová, Angelika. 2013. Cross-Border Cooperation in Slovak-Czech Border Region under Eu Programmes (pp. 133–145). European Countryside. No 2. Ripka, Ivor. 1978. Západoslovenské nárečia [West Slovak Dialects {in Slovak}] (pp. 427–440). In J. Mistrík, ed. Studia Academica Slovaca. Vol. 7. Bratislava: Alfa.Google Scholar
 127. Ripka, Ivor. 1980. Miesto dialektov v súbore útvarov národného jazyka [The Place of the Dialects in the Repertoire of National Language Varieties {in Slovak}] (pp. 227–231 ). In J. Ružička, ed. Jazykovedné štúdie. Vol. 15. Bratislava: Veda, vydavaterstvo Slovenskej akadémie vied.Google Scholar
 128. Ripka, Ivor. 1990. Úloha slovenských nárečí v súčasnej jazykovej situácii [The Role of Slovak Dialects in the Current Language Situation {in Slovak}] (pp. 120–127 ). In J. Bosák, ed. Dynamické tendencie v jazykovej komunikácii. Bratislava: Jazykovednstav Ľudovíta Štúra SAV.Google Scholar
 129. Ripka, Ivor. 1999. Severný región západoslovenských nárečí [The Northern Region of the West Slovak Dialects {in Slovak}] (pp. 295–303 ). In J. Mlacek, ed. Studia Academica Slovaca. Vol. 28. Bratislava: Stimul.Google Scholar
 130. Rychlík, Jan. 2014. Hraniční režim mezi Protektorátem Čechy a Morava a poměry v moravsko-slovenském pohraničí v letech 1939–1945 [Border Regime between the Protectorate of Bohemia and Moravia and Slovakia and the Situation in the Moravian-Slovak Borderland in 1939–1945 {in Czech}] (pp 39–56 ). In V. Goněc, ed. C ˇ esko-slovenská hisorická roc ˇ enka 2013. Brno–Bratislava: Stredoeurópska vysoká škola v Skalici–Veda.Google Scholar
 131. Rychlík, Jan. 1992. Pokusy o připojení Slovácka ke Slovensku v letech 1938–1941 (pp. 75–95) [Attempts at Annexation of Moravian Slovakia to Slovakia in 1938–1941 {in Czech}]. In Slovácko. Vols 33–34 (1991–1992). Uherské Hradiště: Slovácke muzeum.Google Scholar
 132. Rychlík, Jan. 2012. C ˇ eši a Slováci ve 20. století: Spolupráce a konflikty 1914–1992 [The Czechs and Slovaks in the 20th Century: Cooperation and Conflicts 1914–1992 {in Czech}]. Praha: Vyšehrad.Google Scholar
 133. Rychlíková, Magdaléna. 2011. Vliv politické hranice na rozdělení regionu na příkladu oblastí Slovácka a Záhoria [The Influence of Frontier on a Region Division: The Cases of Moravian Slovakia and the Area of Záhorie {in Czech}] (pp. 88–112 ). In V. Goněc, ed. C ˇ esko-slovenská historická ročenka 2011. Brno–Bratislava–Praha: Academicus.Google Scholar
 134. Skulina, Josef. 1956. Několik poznámek k nářečnímu výzkumu na severovýchodní Moravě [Several Notes on Dialectological Research in North-Eastern Moravia {in Czech}] (pp. 224–230). Naše rˇeč. Vol. 39. No 7–8.Google Scholar
 135. Skulina, Josef. 1958. Jazykový vývoj na severním pomezí moravskoslovenské oblasti [Language Development in the Northern Part of the Moravian-Slovak Area {in Czech}] (pp. 405–416 ). In V. Machek, ed. Studie ze slovanské jazykovédy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.Google Scholar
 136. Skulina, Josef. 1964. Náreční diferenciace severního úseku moravskoslovenské oblasti se zřením k valašské kolonizaci (příspěvek k pomezní problematice česko-slovenské) [Differentiation of the Dialects of the Northern Zone of the Moravian-Slovak Area in the View of Wallachian Collonization (a Contribution to the Czech-Slovak Borderland Issue) {in Czech}] (pp. 64–75). Jazykovedný časopis. Vol. 15. No 1.Google Scholar
 137. Slančová, Daniela and Sokolová, Miloslava. 1994. Variety hovorenej podoby slovenčiny [Varieties of Spoken Slovak {in Slovak}] (pp. 225–240 ). In J. Mlacek, ed. Studia Academica Slovaca. Vol. 23. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského.Google Scholar
 138. Slančová, Daniela and Sokolová, Miloslava. 2011. Návrat k varietám hovorenej podoby slovenčiny na východnom Slovensku po pätnástich rokoch [Varieties of Spoken Slovak in Eastern Slovakia, Revisited 15 Years After {in Slovak}] (pp. 341–357 ). In M. Ološtiak, M. Ivanová and D. Slančová, eds. Vidy jazyka a jazykovedy. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity.Google Scholar
 139. Slavíček, František Augustín. 1903. Moravské Slovensko od XVII. století, déjepisné paméti a studie [Moravian Slovakia since the 17th Century, Historical Memories And Studies {in Czech}]. Hodonín: Fencl.Google Scholar
 140. Slavík, Vladimír. 2000. Pohraničný región Skalica a cezhraničná spolupráca [Boundary Region Skalica and Trans-boundary Co-operation {in Czech}] (pp. 25–29). Životné prostredie. Vol. 34. No 1.Google Scholar
 141. Sloboda, Marián. 2004. Slovensko-česká (semi)komunikace a vzájemná (ne) srozumitelnost [Slovak-Czech (Semi)communication and Mutual (Un)intelligibility {in Czech}] (pp. 208–220). In C ˇ eština doma a ve svété. Vol. 12. No 3–4.Google Scholar
 142. Sloboda, Marián. 2013. Slovenčina v právnom poriadku Ceskej republiky (stručný náčrt) [Slovak in the Law of the Czech Republic (a Brief Outline) {in Slovak}] (pp. 84–92 ). In Anna Kováčová and Alžbeta Uhrinová, eds. Slovenský jazyk a kultúra v menšinovon prostredí. Békešská Caba: Výskumnstav Slovákov v Mad’arsku.Google Scholar
 143. Sloboda, Marián and Nábělková, Mira. 2013. Receptive Multilingualism in ‘monolingual’ media: Managing the Presence of Slovak on Czech websites (pp. 196–213). International Journal of Multilingualism. Vol. 10. Issue 2.Google Scholar
 144. Smatana, Miloš. 1987. Nárečia v jazykovom prejave Radošínskeho naivného divadla [Dialects in the Speech of Radošina Naive Theatre {in Slovak}] (pp. 90–93). Kultúra slova. Vol. 21. No 3.Google Scholar
 145. Smatana, Miloš. 1988. Využívanie nárečí v slovenskej umeleckej literatúre [The Use of Dialects in Slovak Fiction {in Slovak}] (pp. 282–290). Slovenská reč. Vol. 53. No 5.Google Scholar
 146. Sokolová, Miloslava. 1995. Ceské kontaktové javy v slovenčine [Czech Contact Phenomena in Slovak {in Slovak}] (pp. 183–206 ). In S. Ondrejovič and M. Šimková, eds. Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny Sociolinguistica Slovaca. Vol. 1. Bratislava: Veda.Google Scholar
 147. Sovinský, Jarda. Spor o Javorníky, aneb causa stará 500 let [Conflict over Javorníky, or a 500-year-old affair {in Czech}]. In Velké Karlovice. Oficiální stránky obce. http://www. velkekarlovice.cz/main.php?pg=00010Google Scholar
 148. Stehlík, Michal. 2009. C ˇ eši a Slováci 1882–1914: Nezretelnost společné cesty [Czechs and Slovaks 1882–1914: Indistinctness of a Common Path {in Czech}]. Praha: Togga. Steinhübel, Ján. 2004. Nitrianske kniežatstvo. Počiatky stredovekého Slovenska [The Duchy of Nitra: The Origins of Medieval Slovakia {in Slovak}]. Bratislava: Veda.Google Scholar
 149. Steinhübel, Ján. 2011. Kapitoly z najstarších českých dejín 531–1004 [On the Oldest Period in Czech History 531–1004 {in Slovak}]. Kraków: Spolok Slovákov v Pol’sku.Google Scholar
 150. Schaffarik, Paul Joseph. 1826. Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten [History of the Slavic Languages and Literature in All Dialects {in German}]. Ofen: Mit kön. ung. Universitäts Schriften.Google Scholar
 151. Šafařík, Pawel Josef. 1842. Slovanský národopis [Slavonic Ethnography {in Czech}]. V Praze: Nákladem vydavatele.Google Scholar
 152. Šembera, Alois Vojtěch. 1864. Základové dialektologie československé [The Basics of Czechoslovak Dialectology {in Czech}]. Vídeň: Nákladem spisovatelovým.Google Scholar
 153. Škvarna, Dušan. 2004. Začiatky moderných slovenských symbolov. K vytváraniu národnej identity od konca 18. do polovice 19. storočia [The Origin of Modern Slovak Symbols: On the Creation of National Identity from the Late 18th to the Mid- 19th Century {in Slovak}]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela.Google Scholar
 154. Šlosar, Dušan. 1958. Dnešní rozdělení nářečí na východní Moravě [Current Dialect Division in Eastern Moravia {in Czech}] (pp. 387–390 ). In V. Machek, ed. Studie ze slovanské jazykovédy. Praha: Statní pedagogické nakladatelství.Google Scholar
 155. Štolc, Jozef. 1994. Slovenská dialektológia [Slovak Dialectology {in Slovak}]. Bratislava: Veda. Štolc, Jozef et al. 1968–1984. Atlas slovenského jazyka [Atlas of the Slovak Language {in Slovak}]. Vol. I–IV. Bratislava: Veda.Google Scholar
 156. Štúr, Ľudovít. 1846. Nárečja Slovenskuo alebo Potreba písanˇja v tomto nárečí [The Slovak Dialect or the Need to Write in This Dialect {in Slovak}]. V Prešporku: K. F. Wigand.Google Scholar
 157. Švagrovský, Štefan. 2007. Od spisovnej češtiny k bernolákovej slovenčine [From the Standard Czech to Bernolák’s Slovak {in Slovak}] (pp. 55–74). Jazykovedný c ˇ asopis. Vol. 58. No 1.Google Scholar
 158. Tóbik, Štefan. 1966. Šafárikov a Kollárov jazyk. Príspevok k vývinu českého a slovenského spisovného jazyka v období národného obrodenia [The Language of Šafárik and Kollár: A Contribution to the Development of the Czech and Slovak Literary Languages in the Period of National Revival {in Slovak}]. Bratislava: Slovenské Pedagogické Nakladaterstvo.Google Scholar
 159. Trávníček, František. 1926. Moravská nářečí [The Moravian Dialects {in Czech}]. Praha: Praha: Nákladem národopisné společnosti českoslovanské.Google Scholar
 160. Tučková, Kateřina. 2012. Žítkovské bohyné [Goddesses of Žítkov {in Czech}]. Brno: Host.Google Scholar
 161. Uličný, Oldřich. 2004. K moravským aspektu˚m současné češtiny [Moravian Aspects of Contemporary Czech {in Czech}] (pp. 71–74 ). In J. Fiala and L. Machala, eds. Studia Moravica. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica. Moravica I. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.Google Scholar
 162. Uličný, Oldřich. 2005. Tož včil neco vo tém nerealnym projektu tej spisovnej moravščiny [On the Non-Realistic Project of Standard Moravian {in Czech}] (pp. 267–272 ). In O. Uličný, ed. Eurolitteraria & Eurolingua 2005. Liberec: Technická univerzita.Google Scholar
 163. Utěšený, Slavomír. 1979. O ústupu příznakových moravských jevu˚ v běžném úzu [The Retreat of Marked Moravian Features from Common Usage {in Czech}] (pp. 234–240). Našeřeč. Vol. 62. No 5.Google Scholar
 164. Vaishar, Antonín and Zapletalová, Jana. 2005. Marginalizace moravsko-slovenského pohraničí [Marginalization of the Moravian-Slovak Borderland {in Czech}] (pp. 167– 175 ). In M. Novotná, ed. Problémy periferních oblastí. Praha: Univezita Karlova v Praze.Google Scholar
 165. Vaculíková, Renata, ed. 2010. O kopanickej reči [On the Language of Kopanice {in Czech}]. Šumperk: Reprotisk.Google Scholar
 166. Vážný, Václav. 1934. Nářečí slovenská [The Slovak Dialects {in Czech}] (pp. 219–310 ). In V. Dědina and O. Hujer, ed. Československá vlastivéda III. Jazyk. Praha: Sfinx.Google Scholar
 167. Wilson, James. 2010. Moravians in Prague. A Sociolinguistic Study of Dialect Contact in the Czech Republic. (Prague Papers on Language, Society and Interaction. Vol. 2.) Frankfurt am Main etc.: Peter Lang.Google Scholar
 168. Woolhiser, Curt F. 2011. Border Effects in European Dialect Continua: Dialect Maintenance and Change (pp. 501–523 ). In B. Kortmann and J. van der Auwera, eds. The Languages and Linguistics of Europe. Berlin: Mouton de Gruyter.Google Scholar
 169. Zelenková, Anna. 2009. Medzi vzájomnost’ou a nevzájomnost’ou. Sondy do česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzt’ahov [Between Reciprocity and Non-Reciprocity: Probes into the Relationship Between the Czech and Slovak Literatures {in Slovak}]. Praha–Nitra: Slovanskstav AV ČR—Filozofická Fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.Google Scholar
 170. Zeman, Jiří. 2007. K vyzkumu vztahu četiny a sloventiny (prehled hlavnch tmat poslednch patncti let) [On Research into the Relationship Between Czech and Slovak (an Overview of the Main Topics During the Last Fifteen Years) {in Czech}] (pp. 6–26). Jazykovdnaktuality. Vol. 44. Special issue Čečtina a slovenátina: Vzjemn vztahy, rok 2007.Google Scholar

Copyright information

© Mira Nábělková 2016

Authors and Affiliations

 • Mira Nábělková

There are no affiliations available

Personalised recommendations