Advertisement

Monographs and Articles on Ukrainian Subjects

 • Stephen Velychenko

Abstract

Pamphlets dealing with Polish-Ukrainian relations through the centuries usually presented the subject within the following context: “From the East came invasions, murder, and conflagration, while law and order and constructive work came here [Western Ukraine] only from Poland, that is, from the West.”1 One of the surveys of Polish-Ukrainian relations in Galicia was by Zakrzewski and Pawlowski, who argued that the region was originally Polish and that the Rus princes, not Poles, were the invaders in the fourteenth century. Casimir IV, as legal heir, had planned to secure Galicia to enable Poland to fight for Gdansk and its western provinces. His campaigns in the east did not stem from a resignation of western ambitions.2 From the fourteenth through the nineteenth centuries there was no Polish-Rus problem, as proven by the absence of Ukrainian revolts against the Polish state. Poles initially tolerated the nineteenth-century Ukrainian national movement, which the authors characterized as a “special Rus ideology: containing elements of bandit cossack, haidamak mentality, combined with use of terrorist methods in cultural struggle, and backing by Austrians and Russians.” A similar view was propounded in a short history of Eastern Galicia written for the Polish army. The pamphlet explained that the region was Polish because of the economic, military, and political effort Poles had put in through the ages. “Red Rus [Galicia] was indebted to Polish settlers for its agricultural development” and exposure to Western culture.3

Keywords

Polish View National Consciousness Interwar Period National Movement National Question 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Notes

 1. 1.
  A. Weryha-Darowski, Kresy ruskie Rzeczypospolitej (Warsaw, 1919), p. 7.Google Scholar
 2. 2.
  S. Zakrzewski and S. Pawlowski, W obronie Galicji wschodniej (Lviv, 1919), p. 12.Google Scholar
 3. 3.
  B. Gebert, Z dziejów ziemie Czerwińskiej (Lviv, 1921),p. 12.Google Scholar
 4. See also S. Łempicki, Rola kultury polskiej na ziemiach południowo-wschodnich (Lviv, 1938).Google Scholar
 5. 4.
  L. Wasilewski, Ukraińska sprawa narodowa wjej rozwoju historycznym (Warsaw and Krakow, 1925), pp. 33–34. On Wasilewski, see my National History as Cultural Process: The Interpretation of Ukraine’s Past in Polish, Ukrainian and Russian Historiography. Google Scholar
 6. 7.
  L. Kubala, “Ugoda Hadziacka,” in Wojny duńskie (Lviv, 1922), pp. 120–21.Google Scholar
 7. 10.
  F. Rawita-Gawroński, Kozaczyzna ukrainna w Rzeczypospolitej Polskiej: Do konca XVIII-go wieku (Warsaw, 1923), pp. 91, 96, 107.Google Scholar
 8. 13.
  Z. Stroński, “Swawola ukrainna u schyłku XVI w.,” KH 34 (1924): 311–30.Google Scholar
 9. 17.
  W. Tomkiewicz, “Unia Hadxiacka,” Sprawy Narodowościowe 11, nos. 1–2 (1937): 1–31.Google Scholar
 10. 18.
  W. Tomkiewicz, Kozaczyzna ukrainna (Lviv, 1939), pp. 58, 84.Google Scholar
 11. 21.
  K. Lewicki, “Sprawa unji Koscioła Wchódniego z Rzymskiem w polityce dawniej Rzeczypospolitej,” Sprawy Narodowosciowe 7, no. 5 (1933): 491–58, 650–71.Google Scholar
 12. 22.
  K. Lewicki, Książe Konstanty Ostrogski a Unia brzeska 1596 r. (Lviv, 1933), pp. 44–5.Google Scholar
 13. 24.
  K. Chodynicki, Kościol prawosławny a Rzeczpospolita Polska (Warsaw, 1934), pp. 2–3, 119–20, 138, 173–74. S. Ptaszycki, in Stosunek dawnych władz polskich do Cerkwi ruskiej (Lviv, 1930), argued that the state had never persecuted the Orthodox, who had always been better off under Polish than under tsarist rule.Google Scholar
 14. 27.
  J. Woliński, Polska i kościol prawosławny (Lviv, 1936), pp. 106–13.Google Scholar
 15. 28.
  O. Halecki, “Litwa Rus i Żmudz jako części składowe Wielkiego Księstwa Litewskiego,” Rozprawy Akademii Umiejętności, seria II, 34 (1916): 214–54.Google Scholar
 16. 29.
  O. Halecki, “Wcielenie i wznowienie państwa Litewskiego przez Polskę (1386–1401)” PH 1 (1917–18): 1–146.Google Scholar
 17. 31.
  H. Paszkiewicz, O genezie i wartości Krewa (Warsaw, 1938).Google Scholar
 18. 32.
  O. Halecki, Przyłączenia Podlasia Wołynia i Kijowszczyzny do Korony w roku 1569 (Krakow, 1915), pp. 105–10, 162–63.Google Scholar
 19. 34.
  O. Halecki, Unia Lubelska (Krakow, 1916), pp. 29–30Google Scholar
 20. 35.
  O. Halecki, Dzieje Unii Jagiellonskiej, 2 vols. (Krakow, 1919–1920), I: 264–65, II: 298, 341.Google Scholar
 21. 39.
  F. Podleski, Zagadnienie ‘ukraińaskie’ na tle stosunków austrjackich (Lviv and Warsaw, 1935);Google Scholar
 22. T. Głuziński, Sprawa ukraińska (Warsaw, 1937).Google Scholar
 23. 41.
  J. Gołąbek, Bractwo sw. Cyryla i Metodego w Kijowie (Warsaw, 1935).Google Scholar
 24. 42.
  M. Handelsman, Ukraińska polityka ks. Adama Czartoryskiego przed wojną krymską (Warsaw, 1937), pp. 14, 23, 66,79, 91–92.Google Scholar
 25. 43.
  J. Skrzypek, “Ukraińcy w Austrii podczas wielkiej wojny i geneza zamachu na Lwów,” Niepodległośc 19, no. 1 (1939): p. 28.Google Scholar
 26. 46.
  H. Jabłoński, “Ministerium spraw polskich Ukraińskej Republiki Ludowej 1917–18,” Niepodległośc 20, no. 1 (1939): 65–88; no. 2, pp. 260–68.Google Scholar
 27. 47.
  J. Ursyn-Zamarajew, Pierwsze walki i niepodległośc Ukrainy (Kiev and Krakow, 1920).Google Scholar
 28. 48.
  E. Paszkowski, Zawierucha ukraińska (Warsaw, 1919), pp. 27, 42, 51, 56, 60.Google Scholar
 29. 50.
  S. Zakrzewski, “Wpływ sprawy ruskiej na państwo polskie w XIV w.,” PH 23 (1921–1923): 104.Google Scholar
 30. L. Ehrlich, Starostwa w Halickiem w stosunku do starostwa Łwowskiego w wiekach średnich (1390–1501) (Lviv, 1914) provides a detailed administrative history of the province.Google Scholar
 31. 51.
  S. Zakrzewski, “Dwa przyczynki interpretacyjne polsko-ruskie z lat 1338 i 1340,” Sprawozdanie Towarzystwa Naukowego w Lwowie 7 (1927): 95–103.Google Scholar
 32. 52.
  H. Paszkiewicz, Polityka ruska Kazimierza Wielkiego (Warsaw, 1925), pp. 48–49, 58–9, 85, 108–09.Google Scholar
 33. 55.
  A. Gilewicz, “Przygotowania do rewolucji chłopskiej w Polsce w latach 1767–1769,” Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych I (1931): 1–36.Google Scholar
 34. 56.
  M. Karas and A. Podraza, eds., Ukraina: Terażniejszość i przeszłosc (Krakow, 1970), pp. 264–65.Google Scholar
 35. 60.
  W. Serczyk, Historia Ukrainy (Warsaw and Krakow, 1979), p. 100.Google Scholar
 36. 61.
  Ibid., pp. 150–53, 161; L. Podhorodecki, Zarys dziejów Ukrainy, 2 vols. (Warsaw, 1976), I: 298–300.Google Scholar
 37. 67.
  B. Baranowski, “Geneza sojuszu kozacko-tatarskiego,” PH 37 (1948): 276–87.Google Scholar
 38. 68.
  W. Tomkiewicz, “O składzie społecznym i etnicznym Kozaczyzny,” PH 37 (1948): 252–53.Google Scholar
 39. 76.
  J. Perdenia, Stanowisko Rzeczypospolitej szlacheckiej wobec sprawy Ukrainy na przełomie XVH-XVIII w. (Wroclaw and Warsaw, 1963).Google Scholar
 40. 77.
  Z. Wójcik, Dzikie pola w ogniu (Warsaw, 1961), pp. 81, 108, 129.Google Scholar
 41. 79.
  R. Majewski, “Struktura społeczna a orientacja polityczna na Ukrainie Prawobrzeżnej (1659–1662)” Rocznik Przemyski 11 (1967): 105–38.Google Scholar
 42. 82.
  H. Jabłoński, Polska autonomia narodowa na Ukrainie (Warsaw, 1948), pp. 29, 59, 67, 36–37;Google Scholar
 43. repr. in H. Jabłoński, Z rozważań o II Rzeczypospolitej (Warsaw, 1987), pp. 244–356.Google Scholar
 44. 88.
  J. Kozik, “Ukraina wobec procesu federalizacji,” in Z dziejów państwa radzieckiego, ed. W. Serczyk (Krakow, 1972), pp. 56–82.Google Scholar
 45. 89.
  J. Radziejowski, “Ruch narodowy i rewolucyjny na Ukrainie,” Studia z DZSRRiES 9 (1973): 79–82.Google Scholar
 46. 90.
  K. Lewandowski, “Międzynarodowe uwarunkowania powstania państwowości ukraińskiej w 1917 roku,” Studia zDZSRRiES 16 (1980): 73–101.Google Scholar
 47. 95.
  Z. Zaks, “Radziecka Rosja i Ukraina wobec sprawy państwowej przynależności Galicji Wschodniej 1920–1923,” ZDSPR 6 (1970): 19–96.Google Scholar
 48. 98.
  E. Hornowa, “Prześladowanie ukraińskiej kultury przez rząd carski,” Zeszyty naukowe WSP w Opolu, seria A Filologia Rosyjska 9 (1972): 115–22.Google Scholar
 49. 99.
  J. Kozik, Ukraiński ruch narodowy w Galicji w latach 1830–1840 (Krakow, 1973), pp. 61, 206.Google Scholar
 50. 101.
  J. Kozik, Między reakcją a rewolucją (Krakow, 1975).Google Scholar
 51. 105.
  M. Horn, Walka klasowa i konflikty społeczne w miastach Rusi Czerwonej w latach 1600–1647 na tle stosunków gospodarczych (Wroclaw and Warsaw, 1972);Google Scholar
 52. E. Homowa, Stosunki ekonomiczno-spoleczne w miastach ziemi Halickiej w latach 1590–1648 (Opole, 1963).Google Scholar
 53. 106.
  A. Janeczek, “Polska ekspansja osadnicza w ziemi lwowskiej w XIV–XVI w.,” PU 69 (1978): 597–620.Google Scholar
 54. 107.
  W. Serczyk, Koliszczyzna (Krakow, 1968), pp. 80–81.Google Scholar
 55. 109.
  S. Kuczyński, Studia z dziejów Europy Wschodniej X–XVII w., (Warsaw, 1965), pp. 186–88; “Program pierwszych Jagiellonów a tzw. idea jagiellonska,” Pamiętnik VIII zjazdu historyków polskich w Krakowie (Warsaw, 1958,) vol. I, part 2, pp. 321–31.Google Scholar
 56. 111.
  L. Bienkowski, “Organizacja Kościola Wschódniego w Polsce,” in Kościoł w Polsce. Wieki XVI–XVII, ed. J. Kłoczowski, (Krakow, 1969), II: 867, 894.Google Scholar

Copyright information

© Stephen Velychenko 1993

Authors and Affiliations

 • Stephen Velychenko

There are no affiliations available

Personalised recommendations