Advertisement

Bratislava

 • Viera Feráková
 • Ivan Jarolímek
Chapter

Abstract

Bratislava was formed in 907 AD on the boundary of the Carpathian and Pannonian regions; in 2008, the city, which occupied 367.9 km2 and had a population of 425,540. The first published records of the flora of Bratislava can be traced to that of Clusius in 1583, followed in 1791 by Lumnitzer and in 1830 by Endlicher, who recorded 1,192 vascular plants. In recent years almost 1,700 vascular species have been recorded. About 27% of the species and sub-species of the 1,270 included in the national Red List are or have been recorded in the city. Bratislava contains 2 Ramsar Sites, 10 Natura 2000 Sites, 1 National Nature Reserve, 1 National Nature Monument, 8 Nature reserves, 20 Protected Areas and 3 Nature Monuments. In addition five Important Plant Areas have been identified in the surroundings of the city. So far as the non-vascular plants are concerned the algal flora has been thoroughly studied, many genera and species of Cyanobacteria and algae new to science have been described. 291 taxa of lichenised fungi have been recorded in the city; 139 are epiphytic, 98 epilithic and 54 terrestrial. Bratislava is rich in fungi, recent studies have recorded the occurrence of 113 taxa of parasitic micro-fungi on the leaves of vascular plants and 64 taxa of powdery mildew. It is expected that most, or even all, of the 479 taxa of macromycetes reported from the Podunajská nížina Lowland occur in Bratislava.

Keywords

Herb Layer National Nature Reserve Floodplain Forest Epiphytic Lichen Ailanthus Altissima 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Notes

Acknowledgments

The sections on non-vascular plants and the fungi have been written by the following authors:

1.Algae – Professor RNDr. František Hindák, DrSc.1 and Mgr. Alica Hindáková, PhD.1

2.Bryophytes – RNDr. Anna Kubinská, CSc.1, Assoc. Prof. Mgr. Katarína Mišíková, PhD.2 and RNDr. Duňaša Javorčíková, CSc., Macharova 9, 85101 Bratislava

3.Lichens – RNDr. Anna Lackovičová, CSc.1, Mgr. Anna Guttová, PhD.1 and RNDr. Ivan Pišút, DrSc.1

4.Fungi – RNDr. Kamila Bacigálová, CSc.1 and Mgr. Soňa Jančovičová, PhD.2

We are grateful to them for their enthusiastic collaboration.

Very special thanks are due to RNDr. Dušan Senko, PhD.1, who kindly prepared maps and provided photographs and all other illustrations (except the figure on Algae). For the photograph No. 1, we thank Mr. Branislav Molnár. The help of colleagues from the Regional Centre of Nature Conservation, Bratislava, especially of RNDr. Helga Kothajová and Mgr. Radovan Michalka, of RNDr. Dobromil Galvánek, PhD. from DAPHNE, Mgr. Jana Jecková from the Council Department of Environment, municipal part Bratislava – Petržalka is cordially acknowledged. For providing valuable information on wetlands, we wish to express our gratitude to RNDr. Helena Oťaheľová, CSc.1

1  Institute of Botany, Slovak Academy of Sciences, Dúbravská cesta 9, 84523 Bratislava, Slovak Republic

2  Department of Botany, Faculty of Natural Sciences, Comenius University Bratislava, Révová 39, 81102 Bratislava, Slovak Republic

Literature Cited

 1. Adamčík S, Kučera V, Lizoň P et al (2003) State of diversity research on Macrofungi in Slovakia. Czech Mycol 55: 201–213Google Scholar
 2. Bizubová M, Bocek B, Čiampor F et al (2000) Niva Moravy. Manuál pre sprievodcov. Bratislava. DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie. BratislavaGoogle Scholar
 3. Čeřovský J, Feráková V, Holub J, Maglocký Š, Procházka F (1999) Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR. 5, Vyššie rastliny. Príroda, BratislavaGoogle Scholar
 4. Drábová-Kochjarová J (1990) Synantropná flóra sídlisk v Bratislave- Petržalke a niektoré jej prvky ako súčasné a potenciálne zdroje peľových alergénov. Acta Fac Rer Nat Univ Comen – Bot 37: 53–63Google Scholar
 5. Endlicher S (1830) Flora Posoniensis, exhibes plantas circa Posonium sponte crescentes aut frequentius cultas, methodo naturali dispositas Bratislava (Posonii)Google Scholar
 6. Feráková V (1995) Chránená prírodná pamiatka Devínska hradná skala a národná kultúrna pamiatka Devín- Slovanské hradisko –lokality významné aj z botanického hľadiska. In: Topercer J ml (ed) Diverzita rastlinstva Slovenska. Zborník referátov zo VI. zjazdu Slov Bot Spoločn pri SAV, Blatnica 6.–10. jún 1994, (ed.) Slov Bot Spoločn, Bratislava, p.121–124Google Scholar
 7. Feráková V (2002) Floristic-taxonomic and plant conservation problematics of vascular plants in Bratislava and its surroundings. Acta Fac Rer Nat Univ Comen – Bot 41: 97–105Google Scholar
 8. Feráková V, Kocianová E (eds) (1997) Flóra, geológia a paleontológia Devínskej Kobyly. Litera s.r.o. pre APOP BratislavaGoogle Scholar
 9. Feráková V, Maglocký Š, Marhold K (2001) Červený zoznam papraďorastov a semenných rastlín Slovenska (december 2001). In: Baláž D, Marhold K, Urban P (eds), Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. Ochr Prír 20 (Suppl.): 44–78Google Scholar
 10. Feráková V, Michálková A, Ondrášek I, et al (1994) Ohrozená flóra Bratislavy. Zoznam vyhynutých, nezvestných, endemických, ohrozených a vzácnych taxónov flóry Bratislavy. APOP BratislavaGoogle Scholar
 11. Feráková V, Skrovná Ľ (1998) Spektrum neofytov vo flóre Bratislavy. In: Benčaťová B, Hrivnák R (eds), Rastliny a človek. Zborník z jubilejného seminára konaného k životnému jubileu Prof. Ing. M. Križu DrSc. Technická univerzita vo Zvolene, p. 103–108Google Scholar
 12. Futák J, Domin K(1960) Bibliografia k flóre ČSR. Vydavateľstvo Slov akad vied BratislavaGoogle Scholar
 13. Gojdičová E, Cvachová A, Karasová E (2002) Zoznam nepôvodných, inváznych a expanzívnych cievnatých rastlín Slovenska. List of Alien, Invasive Alien and Expansive Native Vascular Plant Species of Slovakia. (Second Draft). Ochr Prír, Banská Bystrica 21: 59–79Google Scholar
 14. Hajdúk J, Lisická E, Pišút I (1975) Rozšírenie epifytických lišajníkov v niektorých parkoch v oblasti Bratislavy. Häufigkeit epiphytischer Flechten einiger Parkanlagen im Gebiet von Bratislava. Zborn Slov Nár Múz Prír Vedy 21: 75–117Google Scholar
 15. Hindák F, Hindáková A (2003) Cyanophytes and algae of gravel pit lakes in Bratislava, Slovakia. Hydrobiologia 506: 155–162CrossRefGoogle Scholar
 16. Hindáková A, Hindák F (1998) Green algae of five city fountains in Bratislava (Slovakia). Biologia, Bratislava 53: 481–493Google Scholar
 17. Hodálová I, Letz D, Janovicová K (1999) Výskyt niektorých zaujímavejších taxónov v mestskej časti Bratislava-Lamač. Bull Slov Bot Spoločn, Bratislava 21: 89–97Google Scholar
 18. Hodálová I, Šipošová H, Matisová V, Kothajová H (1996) Príspevok k flóre prírodnej rezervácie Štokeravská vápenka (Devínska Kobyla). Ochr Prír 14: 17–27Google Scholar
 19. Holub J (1971) Notes on the terminology and classification of synanthropic plants with examples from the Czechoslovak flora. Saussurea 2: 5–18Google Scholar
 20. Holzner W, Ries Ch, Geisselbrecht-Taferner L et al (1994) Unkraüter. Begleiter und Freunde des Menschen. Grüne Reihe des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie. Band 4. Styria Medienservice GrazGoogle Scholar
 21. Hrnčiarová T (ed), Izakovičová Z, Pauditšová E, Krnáčová Z et al (2006) Krajinnoekologické podmienky Bratislavy. Veda, vydavateľstvo SAV, BratislavaGoogle Scholar
 22. Janovicová K, Kubinská A, Javorčíková D (2003) Pečeňovky (Hepatophyta), rožteky (Anthoceratophyta) a machy (Bryophyta) na území Bratislavy (Slovensko). Liverworts (Hepatophyta), hornworts (Anthoceratophyta) and Mosses (Bryophyta) in the area of Bratislava (Slovakia). Bot ústav, BratislavaGoogle Scholar
 23. Jarolímek I (1985) Syntaxonomický prehľad ruderálnych spoločenstiev Bratislavy. Biológia, Bratislava 40: 489–496Google Scholar
 24. Jarolímek I (1994) Charakteristika pásmovitosti zástavby v Bratislave so zvláštnym zreteľom na hlavné typy ruderálnej vegetácie a jej stanovíšť. Zpr Čes Bot Společ, Praha, 29, Materiály 11: 47–55Google Scholar
 25. Jehlík V (ed) (1998) Cizí expanzivní plevele České republiky a Slovenské republiky. Academia, PrahaGoogle Scholar
 26. Jursa M, Oťaheľová H (2005) Distribution of aquatic macrophytes in man-modified water-bodies of the Danube River in Bratislava region (Slovakia). Ekológia 24/4: 368–384Google Scholar
 27. Lackovičová A (1978) Lišajníky Malých Karpát. Acta Ecol 6 (1977): 7–107Google Scholar
 28. Lackovičová A, Pišút P, Guttová A (2008) Epiphytic lichens – bioindicators of air pollution in Bratislava (SW Slovakia). In: Kočárek P, Plášek V, Malachová K, Cimalová O. (eds) Environmental changes and biological assessment IV. Scripta Fac Rer Nat Univ Ostraviensis Nr. 186, Ostrava, p. 138–142Google Scholar
 29. Letz R (2000) Flóra Bratislavy po dvoch storočiach od výjdenia Lumnitzerovho diela Flora Posoniensis. Bull Slov Bot Spoločn, Bratislava 22: 235–246Google Scholar
 30. Lizoň P (2001) Červený zoznam húb Slovenska, 3. verzia (december 2001). In: Baláž D, Marhold K, Urban P (eds) Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. Ochr Prír 20 (Suppl.): 6–13Google Scholar
 31. Lumnitzer S (1791) Flora Posoniensis exhibens plantas circa Posonium sponte crescentes secundum systema sexuale Linneanum digestas. LipsiaeGoogle Scholar
 32. Marhold K, Hindák F (eds) (1998) Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. Checklist of non-vascular and vascular plants of Slovakia. Veda, vydavateľstvo SAV BratislavaGoogle Scholar
 33. Marvan P, Heteša J, Hindák F, Hindáková A (2004) Phytoplankton of the Morava river (Czech Republic, Slovakia): past and present. – Oceanol and Hydrobiol Studies, Gdańsk 33/4: 42–60Google Scholar
 34. Michalko J, Berta J, Magic D, Maglocký Š (1977) Ekologická valorizácia záujmového územia Bratislavy pre potreby jej urbanizačného rozvoja. Ms. Depon. Institute of Botany SAS, BratislavaGoogle Scholar
 35. Ondrášek I (2002) Recentný výskyt niektorých vzácnych a ohrozených druhov cievnatých rastlín na juhozápadnom Slovensku. Bull Slov Bot Spoločn, Bratislava 24: 133–138Google Scholar
 36. Oťaheľová H, Valachovič M (2006) Diversity of macrophytes in aquatic habitats of the Danube River (Bratislava region, Slovakia). Thaiszia 16: 27–40Google Scholar
 37. Pantocsek J (1902) Adatok Pozsony város és vidékemoszat vinánhoz. (Adnationes phycologicae territorii Posoniensis). Verh. Vereins Natur-u. Heilk., Pressburg, Neue Folge 13: 67–71Google Scholar
 38. Pišút I, Lackovičová A (1991) Flechtenindikation im Gebiet von Bratislava (S. W. Slowakei). VDI Berichte 901: 132–142Google Scholar
 39. Reháčková T, Pauditšová E (2006) Vegetácia v urbánnom prostredí. Cicero, s. r.o. BratislavaGoogle Scholar
 40. Ripková S, Ďuriška O (2009) The current knowledge of funga of the Devínska Kobyla Mountains. Acta Bot Univ Comen 44: 41–58Google Scholar
 41. Uher B, Kováčik Ľ, Kučera P, Hindáková A, Pivko D (2005) Cyanobaktérie a riasy na kamenných substrátoch objektov kultúrno-historického významu v Bratislave. Bull Slov Bot Spoločn, Bratislava 27: 11–16Google Scholar
 42. Uher B, Kováčik Ľ, Degma P, Vozárová A (2006) Distribúcia cyanobaktérií a rias na stavebnom kameni Presbytéria Dómu sv. Martina v Bratislave. – Bull Slov Bot Spoločn, Bratislava 28: 11–20Google Scholar
 43. Zahlbruckner A (1894) Zur Flechtenflora des Pressburger Komitates. Verh. Vereins Natur-Heilk., Pressburg, Neue Folge 8 (1892/93): 19–73, 273–284Google Scholar
 44. Zahlbruckner A (1899) Zur Flechtenflora des Pressburger Komitates. Verh. Vereins Natur-Heilk., Pressburg, Neue Folge 10 (1897/98): 17–29Google Scholar

Internet pages

 1. http://www.bratislava.sk. Accessed between September and November 2009.
 2. http://www.dunaj.broz.sk. Accessed between September and November 2009.
 3. http://www.sopsr.sk. Accessed between September and November 2009.

Copyright information

© Springer Science+Business Media, LLC 2011

Authors and Affiliations

 1. 1.Institute of BotanySlovak Academy of SciencesBratislavaSlovak Republic

Personalised recommendations