Advertisement

School Leadership as a Democratic Arena

 • Olof Johansson
Chapter
Part of the Studies in Educational Leadership book series (SIEL, volume 1)

Abstract

This chapter explores the nature of school leadership work in the Swedish context using the metaphor of arenas as a structuring framework. This facilitates a consideration of questions, such as: What is the relationship between the school governance actions taken by principals and the political goals of the local community government? What is the appropriate relationship between the principal’s role as a leader and his/her role as the manager? The chapter also explores the challenges that school leaders experience as outcomes of the influence of several arenas external to the immediate school environment.

Keywords

Transformational Leadership School Leadership School Community Local Politician Political Arena 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Ärlestig, H. (2000). Lärares lärande måste bli en del av livet självt—om rektors betydelse för lärares lärande och skolutveckling. Ing;år i L. Lundberg (red.), Görandets lov — Lov att göra — om den nya tidens rektor. Skrifter från Centrum för skolledarutveckling 2000:1, Umeå universitet.Google Scholar
 2. Begley, P.T. (1998). The nature, form and function of values in school administration. Ingår i O. Johansson & L. Lindberg (red.), Exploring new horizons in school leadership: Conference proceedings, March 25–27, 1998. Skrifter från Centrum för Skolledarutveckling 1998:4, Umeå universitet.Google Scholar
 3. Begley, P.T. (2000). Cultural isomorphs of educational administration: Reflections on the Westerncentric approaches to values and leadership. Special issue of Asia Pacific Journal of Education, 20(2), 23–33.Google Scholar
 4. Begley, P.T., & Johansson, O. (1998). The values of school administration: Preferences, ethics and conflicts — a research report. Ingår i O. Johansson & L. Lundberg (red.), Rektor en språngbräda för utveckling — om rektor i skärningspunkten mellan erfarenheter och utmaningar. Skrifter från Centrum för skolledarutveckling, 1998:2, Umeå universitet.Google Scholar
 5. Begley, P.T., & Johansson, O. (2001, January). Leadership for democratic schools. Paper delivered at the fourteenth annual International Congress for School Effectiveness and Improvement, Toronto.Google Scholar
 6. Berg, G. (1990). Skolledning och professionellt skolledarskap. Perspektiv pâ skolledares uppgifter och funktioner. Pedagogisk forskning i Uppsala, 92, Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet.Google Scholar
 7. Berg, G. (1995). Skolkultur-nyckeln till skolans utveckling. En bok för skolutvecklare om skolans styrning. Göteborg: Förlagshuset Gothia.Google Scholar
 8. Bredeson, P.V. (1998). Paradox and possibility: Professional development and organizational learning in education. Ingår i O. Johansson & L. Lindberg (Eds.), Exploring New Horizons in School Leadership — conference proceedings, March 25–27, 1998. Skrifter från Centrum för Skolledarutveckling 1998:4, Umeå universitet.Google Scholar
 9. Duke, D.L. (1998). School leadership and the hard work of helping individual students to learn. Ingår i O. Johansson & L. Lindberg (Eds.), Exploring new horizons in school leadership: Conference proceedings, March 25–27, 1998. Skrifter från Centrum för Skolledarutveckling 1998:4, Umeå universitet.Google Scholar
 10. Ekholm, M. (1989). Skolledarskap, forskning och några svenska funderingar. Ingår i T. Tiller (red.), Ledelse i en skole i utvikling. Oslo: Tano.Google Scholar
 11. Ekholm, M. (1994). Skolledarskap och styrning i en decentraliserande tid. Ingår i A. Hård Af Segerstad (red.), Skola med styrfart — En antologi om styrning och ledning av skolans verksamhet. Rektorsutbildningen: Uppsala universitet.Google Scholar
 12. Ekvall, G. (red.) (1996). Navigatöroch inspiratör: Om chefer, ledarskap och förändring. Lund: Student litteratur.Google Scholar
 13. Ellmin, R., & Levén, S. (1994). Ur tid är ledningen: Nära ledarskap 3. Stockholm.Google Scholar
 14. Falk, T., & Sandström, B. (1995), Rektors upplevelse av ett nationellt och kommunalt uppdrag: En balansakt på slak lina. En arbetsrapport inom Skolverkets projekt’ samverkan mellan statlig rektorsutbildning och kommunal ledarutbildning’, Stockholm.Google Scholar
 15. Geijer, L. (2000). Att göra tillsammans istället för att ge upp: En retrospektiv betraktelse. Ingår i L. Lundberg (red.), Görandets lov — Lov att göra — om den nya tidens rektor. Skrifter från Centrum för skolledarutveckling 2000:1, Umeå universitet.Google Scholar
 16. Gustafsson, G. (1983). Symbolic and pseudo policies as responses to diffusion of power in policy. Science, 15, 269–87.Google Scholar
 17. Hagström, B. (1990). Chef i offentlig verksamhet — forskning kring offentligt ledarskap. Lund: Student litteraturGoogle Scholar
 18. Hughes, O.E. (1998). Public management and administration, second edition.. Houndsmills: Macmillan.Google Scholar
 19. Johansson, O. (1994). Om rektorsrollen vid målstyrning av skolan. Ingår i A. Hård Af Segerstad (red.), Skola med styrfart — En antologi om styrning och ledning av skolans verksamhet. Rektorsutbildningen, Uppsala universitet.Google Scholar
 20. Johansson, O. (2000). Om rektors demokratiska, lärande och kommunikativa ledarskap. Ingår i L. Lundberg (red.), Görandets lov — Lov att göra — om den nya tidens rektor. Skrifter från Centrum för skolledarutveckling 2000:1, Umeå universitet.Google Scholar
 21. Johansson, O. (2001). School Leadership Training in Sweden. Perspectives for tomorrow Journal of Inservice Education, 27(2), 185–202.Google Scholar
 22. Johansson, O. (2001). Swedish school leadership in transition: In search of a democratic, learning and communicative leadership. Pedagogy, Culture, & Society, 9(3), 387–406.Google Scholar
 23. Johansson, O. (2002). Demokratiska, lärande och kommunikativa skolledare: En empirisk prövning med utgångspunkt i skolledares vardag. Skrifter från Centrum för skolledarutveckling 2002:1, Umeå universitet.Google Scholar
 24. Johansson, O., Moos, L., & Møller, J. (2000). Visjon om en demokratisk reflekterende ledelse. Noen sentrale perspektiver i en forståelse av nordisk skoleledelse. In L. Moos, S. Carney, O. Johansson, & J. Mehlbye (red.), Skoleledelse i Norden: En kortlœgning af skoleledernes arbejdsvilkår, rammebetingelser og opgaver. En rapport till Nordisk Minisierråd, Nord 2000:14, Köpenhamn.Google Scholar
 25. Johansson, O., & Bredeson, P. (1999). Value orchestration by the policy community for the learning community: Reality and myth. In P. Begley (Ed.), Values and Educational Leadership (pp. 51–72). Albany, NY: SUNY Press.Google Scholar
 26. Johansson, O., & Kallos, D. (1994). Om rektorsrollen vid målstyrning av skolan”, ingår i Hård Af Segerstad, Anita (red.), Skola med styrfart — En antologi om styrning och ledning av skolans verksamhet. Rektorsutbildningen, Uppsala universitet.Google Scholar
 27. Johansson, O., & Lundberg, L. (2002). Changed leadership roles — or school leadership by goals and objectives. In A. Lidström & C. Hudson (Eds.), Local educational policy: Comparing Sweden and England (pp. 179–204). Houndsmitts: McMillan.Google Scholar
 28. Lakomski, G. (1998). Leadership, Distributed Cognition And The Learning Organization. Ingår i O. Johansson & L. Lindberg (red.), Exploring new horizons in school leadership: Conference proceedings, March 25–27, 1998. Skrifter från Centrum för Skolledarutveckling 1998:4, Umeå universitet.Google Scholar
 29. Lärande ledare (2001). Report from the Swedish Government Office for Education.Google Scholar
 30. Leithwood, K. (1998). Organizational Learning and Transformational Leadership. Ingår i O. Johansson & L. Lindberg (red.), Exploring new horizons in school leadership: Conference proceedings, March 25–27, 1998. Skrifter från Centrum för Skolledarutveckling 1998:4, Umeå universitet.Google Scholar
 31. Leithwood, K., Jantzi, D., & Steinbach, R. (1999). Changing leadership for changing times. Buckingham, UK: Open University Press.Google Scholar
 32. Lidström, A. (1996). Skolledaren, handlingsutrymmet och effektiviteten. Ingår i O. Johansson & D. Kallós (red.), Tänk utveckling! En antologi om skolans kvalitet och effektivitet — vad kan ledaren göra? Rektorsutbildningens skriftserie nr 3, Umeå universitet.Google Scholar
 33. Lpo 94. Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna, Utbildningsdepartementet 1994.Google Scholar
 34. Møller, J., & Paulsen, M. (2001). Skolelederes arbetsforhold I Grunnskolen: Ved ingangen til ett nytt tusenår. Universitetet I Oslo: ILS.Google Scholar
 35. Moos, L. (2001) Folkskoleledernes arbetsförhold. Danmarks Pedagogiska universitet.Google Scholar
 36. Nygren, A.M. (2000). Rektors görande utifrån målkrav, Ingår i Lundberg, Leif (red.), Görandets lov — Lov att göra — om den nya tidens rektor. Skrifter från Centrum för skolledarutveckling 2000:1, Umeå universitet.Google Scholar
 37. Parker, K. (1998). School councils and classroom change. Ontario Institute for Studies in Education/University of Toronto: Doctoral thesis.Google Scholar
 38. Scherp, H. (1998). Utmanande eller utmanat ledarskap. Göteborg studies in educational sciences 120, Göteborg: Acta Universitatis Gothenburgensis.Google Scholar
 39. Simon, H. (1965). Administrative behaviour, second edition. New York: Free Press.Google Scholar
 40. Skolverket (2001). Barnomsorg, Skola, Vuxenutbildning — Skolverkets lägesbedömning 2001, Dnr 2001:803, Skolverket, Stockholm.Google Scholar
 41. Strandberg, L. (2000). Göra nytt och tänka nytt — förnyelsearbete ur ett Vygotskyperspektiv. Ingår i L. Lundberg (red.), Görandets lov — Lov att göra — om den nya tidens rektor. Skrifter från Centrum för skolledarutveckling 2000:1, Umeå universitet.Google Scholar
 42. Svedberg, L. (2000). Rektorsrollen: Om skolledarskapets gestaltning. Stockholm: HLS Förlag.Google Scholar
 43. Törnsén, M. (2000). Ledarskap i skolan — del möjligas konst! Individuell erfarenhet och internationell forskning. Ingår i L. Lundberg (red.), Görandets lov — Lov att göra — om den nya tidens rektor. Skrifter från Centrum för skolledarutveckling 2000:1, Umeå universitet.Google Scholar
 44. Wahlberg, K. (2000). ‘Jag upptäcker hela tiden att jag lär mig när jag arbetara...’ — ett skolkort om en lärande skola i en lärande miljö. Ingår i L. Lundberg (red.), Görandets lov — Lov att göra — om den nya tidens rektor. Skrifter från Centrum för skolledarutveckling 2000:1, Umeå universitet.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 2003

Authors and Affiliations

 • Olof Johansson

There are no affiliations available

Personalised recommendations