Advertisement

Strengthening Organization and Implementation

 • Bin Li
 • Xiaowei Ma
 • Yonghui Yu
 • Guodong Wang
 • Ning Zhuang
 • Hongyan Liu
 • Haidong Wu
 • Huanbo Zhang
 • Fang Yu
 • Yan Hou
 • Ming Xue
 • Quan Wan
 • Zhongfan Wang
 • Minquan Liu
 • Gangqiang Su
 • Chuanqi He
 • Yuhui Zhang
 • Qingyue Meng
 • Fu Gao
 • Jigang Wei
 • Yunping Wang
 • Weifu Wang
 • Yunan Liu
 • Tie Li
 • Qichao Song
 • Yanqing Miao
 • Kun Zhao
 • Zhenwei Guo
 • Yuxun Wang
 • Hongpeng Fu
 • Guoyong Liu
 • Baofeng Yang
 • Guangpeng Zhang
 • Yujun JinEmail author
 • Xiaoning Hao
 • Huili Cao
 • Xiufeng Wang
 • Tao Dai
 • Hongzhi Liu
 • Hongwei Yang
 • Boli Zhang
 • Maigeng Zhou
 • Angang Hu
 • Wei Fu
Chapter
 • 8 Downloads

Abstract

Strengthening organization and implementation to build a healthy China, is a major strategic task to cover modernization construction of our country. Strengthening organization and implementation is the key to ensuring the effective implementation of the goals and tasks of the Healthy China construction, and the key to transforming the blueprint into the effective improvement of people health. For the goal of on building moderately prosperous society by 2020, it has great significance to realize the Two Centenary Goals and the Chinese dream of the great rejuvenation of China. The Outline proposed that organization and leadership should be strengthened, and the evaluation system of health impact assessment should be established, to create a good social atmosphere and carry out the conduct monitoring work.

Copyright information

© Springer Nature Singapore Pte Ltd. and People's Medical Publishing House 2020

Authors and Affiliations

 • Bin Li
  • 1
 • Xiaowei Ma
  • 2
 • Yonghui Yu
  • 3
 • Guodong Wang
  • 4
 • Ning Zhuang
  • 5
 • Hongyan Liu
  • 6
 • Haidong Wu
  • 7
 • Huanbo Zhang
  • 3
 • Fang Yu
  • 3
 • Yan Hou
  • 8
 • Ming Xue
  • 9
 • Quan Wan
  • 10
 • Zhongfan Wang
  • 3
 • Minquan Liu
  • 11
 • Gangqiang Su
  • 12
 • Chuanqi He
  • 13
 • Yuhui Zhang
  • 10
 • Qingyue Meng
  • 14
 • Fu Gao
  • 15
 • Jigang Wei
  • 16
 • Yunping Wang
  • 10
 • Weifu Wang
  • 17
 • Yunan Liu
  • 18
 • Tie Li
  • 19
 • Qichao Song
  • 20
 • Yanqing Miao
  • 10
 • Kun Zhao
  • 10
 • Zhenwei Guo
  • 8
 • Yuxun Wang
  • 8
 • Hongpeng Fu
  • 10
 • Guoyong Liu
  • 21
 • Baofeng Yang
  • 22
 • Guangpeng Zhang
  • 10
 • Yujun Jin
  • 23
  Email author
 • Xiaoning Hao
  • 10
 • Huili Cao
  • 3
 • Xiufeng Wang
  • 10
 • Tao Dai
  • 24
 • Hongzhi Liu
  • 25
 • Hongwei Yang
  • 26
 • Boli Zhang
  • 27
 • Maigeng Zhou
  • 28
 • Angang Hu
  • 29
 • Wei Fu
  • 10
 1. 1.The National Committee of Chinese People’s Political Consultative ConferenceBeijingChina
 2. 2.The National Health Commission of People’s Republic of ChinaBeijingChina
 3. 3.The National Health Commission (Temporary Employee)BeijingChina
 4. 4.National Healthcare Security AdministrationBeijingChina
 5. 5.Department of Healthcare Reform of the National Health CommissionBeijingChina
 6. 6.China Population and Development Research CenterBeijingChina
 7. 7.Department of Consumer Goods, Ministry of Industry and Information Technology of the People’s Republic of ChinaBeijingChina
 8. 8.The Former Department of Planning and Information of the National Health and Family Planning CommissionBeijingChina
 9. 9.Center for Health Statistics and Information, The National Health CommissionBeijingChina
 10. 10.Health Development Research Center of the National Health CommissionBeijingChina
 11. 11.Center for Human and Economic Development Studies, Peking UniversityBeijingChina
 12. 12.Department of Planning and Finance, National Administration of Traditional Chinese MedicineBeijingChina
 13. 13.China Center for Modernization Research, Chinese Academy of SciencesBeijingChina
 14. 14.School of Public Health, Peking UniversityBeijingChina
 15. 15.Chinese Center for Disease Control and PreventionBeijingChina
 16. 16.Development Research Center of the State CouncilBeijingChina
 17. 17.Bureau of Disease Prevention and Control, The National Health CommissionBeijingChina
 18. 18.Department of National Economy of the National Development and Reform CommissionBeijingChina
 19. 19.China Center for Urban DevelopmentBeijingChina
 20. 20.Department of Social Security of the Ministry of FinanceBeijingChina
 21. 21.Department of Mass Sports, General Administration of Sports of ChinaBeijingChina
 22. 22.Chinese Academy of Engineering (Academician under the Category of Pharmacy and Medicine)BeijingChina
 23. 23.Department of Planning and Information, The National Health CommissionBeijingChina
 24. 24.Pharmaceutical Technology Development and Research Center of the National Health CommissionBeijingChina
 25. 25.Department of Technical Standards, Ministry of Ecology and Environment of the People’s Republic of ChinaBeijingChina
 26. 26.Health Development Research Center, The National Health CommissionBeijingChina
 27. 27.China Academy of Chinese Medical SciencesBeijingChina
 28. 28.National Center for Chronic and Noncommunicable Disease Control and Prevention, China CDCBeijingChina
 29. 29.Institute for Contemporary China Studies of Tsinghua UniversityBeijingChina

Personalised recommendations