Advertisement

Yellow Peril or Yellow Revival? Ethnicity, Race and Nation in Late Qing Chinese Utopianism (1902–1911)

 • Guangyi LiEmail author
Chapter
 • 36 Downloads

Abstract

This chapter delves into late Qing utopian thought from the perspective of ethnicity, race and nation. It begins with a historical account of the origin and development of modern racism, especially the concept of the ‘yellow race’. For China, a country where yellow has been a symbol of greatness, nobility and royalty for thousands of years, Western racial discourse such as ‘yellow peril’, surprisingly, became a catalyst for racism and nationalism. A considerable number of Chinese intellectuals regarded the xenophobic fear of the yellow race in the West as recognition of their own potential, from which they derived a utopian prospect for China and the Chinese. It is noteworthy that there are interesting divergences between these utopias, reflecting very dissimilar aims and hopes relevant to the world order.

Keywords

Yellow race Utopianism Late Qing China Nationalism 

Bibliography

 1. Askew, David. “Debating the ‘Japanese’ Race in Meiji Japan: Towards a History of Early Japanese Anthropology.” In The Making of Anthropology in East and Southeast Asia, edited by Shinji Yamashita, Joseph Bosco, and J. S. Eades. New York: Berghahn Books, 2004.Google Scholar
 2. Aydin, Cemil. The Politics of Anti-Westernism in Asia: Visions of World Order in Pan-Islamic and Pan-Asian Thought. New York: Columbia University Press, 2007.CrossRefGoogle Scholar
 3. Bai, Yuntao. “Shehui daerwen zhuyi de shuru ji qi dui jindai Zhongguo shehui de yingxiang.” Beijing shifan xueyuan xuebao, no. 4 (1990): 93–101.Google Scholar
 4. Baishui (Lin Xie). “Shijie heping shuo.” In Xinhai geming qian shinian jian shilun xuanji, Vol. 3, edited by Zhan Zhang and Renzhi Wang, 707–711. Beijing: Sanlian shudian, 1977.Google Scholar
 5. Balibar, Etienne, and Immanuel Wallerstein. Race, Nation, Class: Ambiguous Identities. New York: Verso, 1991.Google Scholar
 6. Bartleson, Jens. Visions of World Community. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.CrossRefGoogle Scholar
 7. Bihe guan zhuren. Huangjin shijie. Nanchang: Baihuazhou wenyi chubanshe, 1993.Google Scholar
 8. Bihe guan zhuren. Xin jiyuan. Nanchang: Jiangxi renmin chubanshe, 1989.Google Scholar
 9. Blue, Gregory. “Gobineau on China: Race Theory, the ‘Yellow Peril,’ and the Critique of Modernity.” Journal of World History 10, no. 1 (1999): 93–139.CrossRefGoogle Scholar
 10. Ching, Leo. “Yellow Skin, White Masks: Race, Class, and Identification in Japanese Colonial Discourse.” In Trajectories: Inter-Asia Cultural Studies, edited by Kuan-hsing Chen, 65–86. Abingdon: Routledge, 1998.Google Scholar
 11. Diamond, Jared. Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies. New York: Norton, 2005.Google Scholar
 12. Dikötter, Frank, ed. The Construction of Racial Identities in China and Japan. Honolulu: University of Hawai’i Press, 1997.Google Scholar
 13. Dikötter, Frank. The Discourse of Race in Modern China. Hong Kong: Hong Kong University Press, 1992.Google Scholar
 14. Ding, Wenjiang, and Fengtian Zhao, eds. Liang Qichao nianpu changbian. Shanghai: Shanghai renmin chubanshe, 1983.Google Scholar
 15. Fan, Li. “Xifang jindai minzu guannian he ‘hua yi zhi bian’ de jiaohui: zai lun Liu Shipei dui Lakeboli ‘Zhongguo renzhong wenming xilai shuo’ de jieshou he chanfa.” Beijing shifan daxue xuebao (zhexue shehui kexue ban), no. 2 (2008): 66–72.Google Scholar
 16. Gabaccia, Donna. “The ‘Yellow Peril’ and the ‘Chinese of Europe’: Global Perspectives on Race and Labor, 1815–1930.” In Migration, Migration History, History: Old Paradigms and New Perspectives, edited by Jan Lucassen and Leo Lucassen, 177–196. Berne: Peter Lang, 1997.Google Scholar
 17. Guo, Chengkang. “Qingdai huangdi de Zhongguo guan.” Qingshi yanjiu, no. 4 (2005): 1–18.Google Scholar
 18. Guo, Shuanglin. Xichao jidang xia de wanqing dilixue. Beijing: Beijing daxue chubanshe, 2000.Google Scholar
 19. Hart, Robert. “These from the Land of Sinim”: Essays on the Chinese Question. 2nd ed. London: Chapman & Hall, 1903.Google Scholar
 20. Hevia, James. English Lessons: The Pedagogy of Imperialism in Nineteenth-Century China. Durham, NC: Duke University Press, 2003.CrossRefGoogle Scholar
 21. Hiroko, Sakamoto. Chugoku minzoku shugi no shinwa: jinshu, shintai, gender. Tokyo: Iwanami, 2004.Google Scholar
 22. Hon, Tze-ki. “From a Hierarchy in Time to a Hierarchy in Space: The Meanings of Sino-Babylonianism in Early Twentieth-Century China.” Modern China 36, no. 2 (2010): 139–169.CrossRefGoogle Scholar
 23. Hsia, Chih-tsing. A History of Modern Chinese Fiction. 3rd ed. Bloomington: Indiana University Press, 1999.Google Scholar
 24. Huang, Xingtao. “Minzu zijue yu fuhao rentong: ‘zhonghua minzu’ guannian mengsheng yu queli de lishi kaocha.” In Zhongguo jindaishi duben, Vol. 2, edited by Shuanglin Guo and Xutian Wang, 671–730. Beijing: Beijing daxue chubanshe, 2006.Google Scholar
 25. Huang, Xingtao. “Qingdai manren de Zhongguo renting.” Qingshi yanjiu, no. 1 (2011): 1–12.Google Scholar
 26. Huang, Xingtao, and Peng Chen. “Jindai Zhongguo ‘Huangse’ ciyi bianyi kaoxi.” Lishi yanjiu, no. 5 (2010): 83–85.Google Scholar
 27. “Hunan tongxianghui diaocha Daban bolanhui renlei guan Taiwan nüzi shijian.” Youxue yibian, no. 6 (1903): 532–533.Google Scholar
 28. Iikura, Akira. “The Japanese Response to the Cry of the Yellow Peril During the Russo-Japanese War.” Josai International Review 11, (2006): 29–47.Google Scholar
 29. Iikura, Akira. Yellow Peril no shinwa: teikoku nihon to “kōka” no gyakusetsu. Tokyo: Sairyusha, 2004.Google Scholar
 30. Kang, Le. “Xu Zhiyan jiqi zuopin yanjiu.” MA diss., East China Normal University, 2009.Google Scholar
 31. Kang, Youwei. “Baoguo hui zhangcheng.” In Kang Youwei zhenglun ji, edited by Tang Zhijun, 233. Beijing: Zhonghua shuju, 1981.Google Scholar
 32. Kang, Youwei. Datong shu. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 2005.Google Scholar
 33. Karl, Rebecca E. Staging the World: Chinese Nationalism at the Turn of the Twentieth Century. Durham, NC: Duke University Press, 2002.CrossRefGoogle Scholar
 34. Keevak, Michael. Becoming Yellow: A Short History of Racial Thinking. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2011.CrossRefGoogle Scholar
 35. Kenya, Abe, and Jun Wu. “Luelun Lu Xun de ‘paiman’ sixiang.” Wenyi lilun yanjiu, no. 1 (1996): 27–30.Google Scholar
 36. Kojève, Alexandre. Introduction to the Reading of Hegel. Translated by James H. Nichols Jr. Edited by Allan Bloom. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1980.Google Scholar
 37. Kuhn, Philip A. Chinese Among Others: Emigration in Modern Times. Singapore: National University of Singapore Press, 2008.Google Scholar
 38. Leibold, James. “Searching for Han: Early Twentieth-Century Narratives of Chinese Origins and Development.” In Critical Han Studies: The History, Representation, and Identity of China’s Majority, edited by Tom Mullaney, James Leibold, Stephane Gros, and Eric Vanden Bussche, 220–225. Palo Alto, CA: Stanford University Press, 2012.Google Scholar
 39. Liang, Qichao. “Lun Zhongguo renzhong zhi jianglai” (1899). In Liang Qichao quanji, Vol. 1, edited by Pinxing Zhang et al., 260–262. Beijing: Beijing chubanshe, 1999.Google Scholar
 40. Liang, Qichao. “Lun Zhongguo guomin zhi pinge” (1903). In Liang Qichao quanji, Vol. 2, edited by Pinxing Zhang et al., 1079. Beijing: Beijing chubanshe, 1999.Google Scholar
 41. Liu, Delong. “Wanqing zhishi fenzi xintai de xiezhao: Xin jiyuan pingyi.” Ming-Qing xiaoshuo yanjiu, no. 2 (1994): 96.Google Scholar
 42. Lü, Sheng. Chiren shuomeng ji. Nanchang: Jiangxi renmin chubanshe, 1989.Google Scholar
 43. Lu, Xun. “Huang huo.” In Lu Xun quanji, Vol. 5. Beijing: Renmin wenxue chubanshe, 2005.Google Scholar
 44. Lu, Xun. “Toward a Refutation of the Voices of Evil.” Translated by J. E. Kowallis. Renditions 26 (Autumn 1986): 108–119.Google Scholar
 45. “Lun Taipingyang zhi jingzheng.” Youxue yibian, no. 1 (1902): 88.Google Scholar
 46. “Lun Zhongguo shi zhi fuke hua: ping Frank Dikötter.” Zhongyang yanjiu yuan jindai shi yanjiusuo jikan, no. 44 (2004): 160–162.Google Scholar
 47. Luo, Fuhui. Huanghuo lun: dongxi wenming de duili yu duihua. Hsin-tien: Lihsu wenhua, 2007.Google Scholar
 48. Mungello, David E. The Great Encounter of China and the West, 1500–1800. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2009.Google Scholar
 49. Pusey, James Reeve. China and Charles Darwin. Cambridge, MA: Harvard University Asia Center, 1983.Google Scholar
 50. Richard, Timothy. Forty-Five Years in China. New York: Frederick A. Stokes, 1916.Google Scholar
 51. Sargent, Lyman Tower. “The Three Faces of Utopianism Revisited.” Utopian Studies 5, no. 1 (1994): 9.Google Scholar
 52. Sato, Kazuki. “‘Same Language, Same Race’: The Dilemma of Kanbun in Modern Japan.” In The Construction of Racial Identities, edited by Frank Dikötter, 130–135. Honolulu: University of Hawai’i Press, 1997.Google Scholar
 53. Shen, Sung-chiao. “Wo yi wo xue jian xuanyuan: Huangdi shenhua yu wanqing de guozu jiangou.” Taiwan shehui yanjiu jikan 28 (1997): 50–60.Google Scholar
 54. Shen, Sung-chiao. “Zhen da han zhi tiansheng: minzu yingxiong xipu yu wanqing de guozu xiangxiang.” Zhongyang yanjiuyuan jindaishi yanjiusuo jikan 33 (2000): 77–158.Google Scholar
 55. Sun, Lung-kee. “1908: Huanghuo lun de yinian.” Nanfang renwu zhoukan, no. 18 (2008): 92.Google Scholar
 56. Sun, Lung-kee. “The Discourse of Race in Modern China.” The Journal of Asian Studies 53, no. 3 (1993): 707–708.CrossRefGoogle Scholar
 57. Tsu, Jing. Failure, Nationalism, and Literature: The Making of Modern Chinese Identity, 1895–1937. Palo Alto, CA: Stanford University Press, 2005.Google Scholar
 58. Wang, Chunxia. “Paiman” yu minzuzhuyi. Beijing: Shehui kexue wenxian chubanshe, 2005.Google Scholar
 59. Wang, Hui. “The Voices of Good and Evil: What Is Enlightenment? Rereading Lu Xun’s ‘Toward a Refutation of Malevolent Voices’.” Translated by Ted Huters and Yangyang Zong. Boundary 2 (2011): 118–122.Google Scholar
 60. Wang, Hui. Xiandai Zhongguo sixiang de xingqi. Vol. 2. Beijing: Sandian shudian, 2004.Google Scholar
 61. Wegner, Phillip E. Imaginary Communities: Utopia, the Nation, and the Spacial Histories of Modernity. Los Angeles: University of California Press, 2002.Google Scholar
 62. Wei, Yixia. “Pingdeng yu ziran kexue: yi Kang Youwei, Tan Sitong de sixiang wei zhongxin.” Zhexue yanjiu, no. 7 (2010): 55–60.Google Scholar
 63. Weiner, Michael. “The Invention of Identity: Race and Nation in Pre-war Japan.” In The Construction of Racial Identities, edited by Frank Dikötter, 96–117. Honolulu: University of Hawai’i Press, 1997.Google Scholar
 64. Xu, Jilin. “Xiandaixing de qilu: qingmo minchu de shehui daerwen zhuyi sichao.” In Xiandai Zhongguo sixiang de hexin guannian, edited by Jilin Xu and Hong Song, 175–194. Shanghai: Shanghai renmin chubanshe, 2010.Google Scholar
 65. Yang, Jui-sung. Bingfu, huanghuo yu shuishi: “xifang” shiye de Zhongguo xingxiang yu jindai Zhongguo guozu lunshu xiangxiang. Taipei: Zhengda chubanshe, 2010.Google Scholar
 66. Zhao, Gang. “Reinventing China: Imperial Qing Ideology and the Rise of Modern Chinese National Identity in the Early Twentieth Century.” Modern China 32, no. 3 (2006): 3–30.CrossRefGoogle Scholar
 67. “Zhongguo weiyi zhi wenxuebao Xin xiaoshuo.” In Ershi shiji zhongguo xiaoshuo lilun ziliao, Vol. 1, edited by Pingyuan Chen and Xiaohong Xia, 43–45. Beijing: Beijing daxue chubanshe, 1989.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.Institute for Advanced Studies in Humanities and Social SciencesChongqing UniversityChongqingChina

Personalised recommendations