Advertisement

Organizational Values and Culture: The Management and Organization Psychology

 • Ayse Kucuk YilmazEmail author
 • Triant G. Flouris
Chapter

Abstract

This chapter aims to form a detailed framework on the importance of values. With this respect, primarily, the theories related to the concept are defined and the values in these theories are stated.

References

 1. Adler, N.J. 2008. International dimension of organizational behavior, 5th ed. Boston: Thomson Learning.Google Scholar
 2. AKPINAR, A.T. 2011. Ali Talip Akpinar. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (21) 2011/1:150–161, pp. 150–161.Google Scholar
 3. Aktürk, Y. 2009. Temel Değerlerin Sürdürülebilirliği ve Performans Değerleme İlişkisi. İstanbul: Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü.Google Scholar
 4. Alas, R., J. Ennulo, and L. Türnpuu. 2006. Managerial values in institutional context. Journal of Business Ethics 2006 (65): 269–278.CrossRefGoogle Scholar
 5. Aldemir, C.M., Y. Arbak, and Ö. Özmen. 2003. Türkiye’de iş görme anlayışı: Tanımı ve boyutları. Yönetim Araştırmaları Dergisi 3 (1): 5–28.Google Scholar
 6. Alexander, J.C., and S. Seidman. 2013. Kültür ve Toplum: Güncel tartışmalar, 1st ed. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.Google Scholar
 7. Altaş, S.S. 2004. İş değerleri, örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisinin bireysel iş performansı ve işten ayrılma eğilimi üzerindeki etkisine yönelik bir araştırma. Kocaeli: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü.Google Scholar
 8. Argyris, C. 1957. Personality and organizayion: The conflict between system and the individual. New York: Harper & Row.Google Scholar
 9. Arogyaswamy, B., and C.M. Byles. 1987. Organizational culture: Internal and external fits. Journal of Management 13 (4): 647–658.CrossRefGoogle Scholar
 10. Aycan, Z., R.N. Kanungo, and M. Mendonça. 2016. Kültürel Arası Bağlamda Örgütler ve Yönetim, 85–121. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.Google Scholar
 11. Aydınlı, Hİ. 2003. Örgüt kültürünün yönetim açısından önemi. Bilgi 7 (2): 79–99.Google Scholar
 12. Baransel, A. 1993. Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi. İstanbul: İşletme Fakültesi Yayınları.Google Scholar
 13. Barney, J.B. 1986. Organizational culture: Can it be a source of sustained competitive advantage? Academy of Management Review 11 (3): 656–665.CrossRefGoogle Scholar
 14. Başaran, İ.E. 2008. Örgütsel Davranış: İnsanın Üretim Gücü. Ankara: Ekinoks Yayınları.Google Scholar
 15. Baubakary. 2015. The influence of the personal values of the leader on the growth of SME’s in Cameroon. International Strategic Management Review 3(1–2): 15–23. CrossRefGoogle Scholar
 16. Bennett, T. 1998. Culture: A performer’s science. Sidney: South Wind Productions.Google Scholar
 17. Berger, A.A. 2011. Kültür eleşririsi: Kültürel kavramlara giriş. İstanbul: Pinhan Yayınları.Google Scholar
 18. Birdal, İ., and N. Aydemir. 1992. Yönetim Teorileri. İstanbul: Sistem Yayıncılık.Google Scholar
 19. Blake, R.R., and J.S. Mouton. 1985. The managerial grid III. Houston: Gulf Publishing Company.Google Scholar
 20. Bono, E.d. 2007. 6 Değer Madalyası: 21. yüzyılda başarının anahtarı, 1st ed. İstanbul: Remzi Kitabevi.Google Scholar
 21. Boone, L.E., and D.L. Kurtz. 2013. Bir İşletmede Yönetsel Hiyerarşi Nasıl İşler? Çağdaş İşletme, 215–250. Nobel Yayıncılık: İstanbul.Google Scholar
 22. Burnes, B. 2004. Kurt Lewin and the planned approach to change: A re-appraisal. Journal of Management Studies 41 (6): 977–1002.CrossRefGoogle Scholar
 23. Ceylan, A. 2014. Yönetimde İnsan ve Davranış, 3rd ed. İstanbul: Kuşak Matbaası.Google Scholar
 24. Chiaramonte, P. 2011. Values and attitudes at work. Organizational behavior in a global context, 149–204. Toronto: Broadview Press.Google Scholar
 25. Cole, G.A. 2004. Management theory and practice. London: Geralding Lyons.Google Scholar
 26. Çalışkur, A., and A.E. Aslan. 2013. Rokeach Değerler Envanteri Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (29): 81–105.Google Scholar
 27. Danışman, A., and H. Özgen. 2008. Organizational subcultures and resources: An empirical research in an industrial firm. Journal of Development 35 (December): 277–304.Google Scholar
 28. Deal, T.E., and A.A. Kennedy. 1982. Corporate cultures: The rites and rituals of organizational life. Reading, 98–103. Boston: Addison Wesley.Google Scholar
 29. Desson, K., and J. Clouthier. 2010. Organizational culture—What does it matter? 1–9. Vienne.Google Scholar
 30. Doğruel, H. 2013. Yönetsel Değerlerin Önem Düzeyi ile İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Google Scholar
 31. Douglas, M. 1960. The human side of enterprise. New York: McGraw-Hill.Google Scholar
 32. Drucker, P.F. 2006. Klasik Drucker. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları.Google Scholar
 33. Durmaz, O. 2010. Örgüt Kültürünün Örgüsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Analitik Bir İnceleme. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Google Scholar
 34. Elizur, D., and A. Sagie. 1999. Facets of personal values: A structural analysis of life and work values. Applied Psychology: An International Review 48 (1): 73–87.CrossRefGoogle Scholar
 35. Emre, C. 2000. Kültürel değerler, ahlak ve Türkiye’de kamu yönetimi. Mülkiye 26 (236): 15–32.Google Scholar
 36. Eren, E. 2003. Yönetim ve Organizasyon: Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar. İstanbul: Beta Basım A.Ş.Google Scholar
 37. Eren, E. 2007. Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 10th ed. İstanbul: Beta Yayınları.Google Scholar
 38. Eren, E. 2015. Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Yayınları.Google Scholar
 39. Ergur, A. 2015. Kültürün önemi. In: Kültür sosyolojisi, 2–23. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayın.Google Scholar
 40. Erkenekli, M. 2013. A value-centered integrated culture model for social culture resear. Journal of Defense Scie 147–172.Google Scholar
 41. Fayol, H. 1949. General and industrial management. London: Pitman Press.Google Scholar
 42. Fichter, J.H. 2006. Sosyoloji nedir, 8th ed. Ankara: Anı Yayıncılık.Google Scholar
 43. Gagliardi, P. 1990. The creation and change of organizational cultures: A conceptual framework. Organizational behavior and management, 203–287. Boston: PWS-KENT Publishing.Google Scholar
 44. Gökalp, Z. 1990. Türkçülüğün Esasları. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.Google Scholar
 45. Greves, C.W. 1974. Human nature prepares for momentus, 72–85. Issue April: The futurist.Google Scholar
 46. Grupta, V., and J. Wang. 2004. The transvergence proposition under globalization: looking beyond convergence, divergence and crossvergence. The Multinational Business Review 12 (2): 36–57.Google Scholar
 47. Herzberg, F., B. Mausner, and B.B. Snyderman. 1959. The motivation to work. New York: Wiley.Google Scholar
 48. Heyel, C. 1965. The value and dignity of human beings as a basis indusrtial cooperation. International handbook of management, 25–38. New York: McGraw-Hill.Google Scholar
 49. Hofstede, G., G.J. Hofstede, and M. Minkov. 2010. Cultures and organizations: Software of the mind: Intercultural cooperation and its importance for survival, 3rd ed. New York: McGrawHill.Google Scholar
 50. Hofstede, G., B. Neuijen, D.D. Ohayv, and G. Sanders. 1990. Measuring organizational cultures: A qualitative an quantitive study across twenty cases. Administrative Science Quartely 35 (2): 286–316.CrossRefGoogle Scholar
 51. Homans, G.C. 1950. The human group. New York: Harcourt Brace and Company.Google Scholar
 52. Jenks, C. 2001. Culture: Key ideas. New York: Taylor & Francis.Google Scholar
 53. Kara, H. 2011. Yönetsel ve örgütsel değerler. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.Google Scholar
 54. Karahan, A. 2008. Çalışanların örgüt kültürünü algılamalarına yönelik ampirik bir çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Issue 20: 457–478.Google Scholar
 55. Karaköse, S. 2013. Spor Yönetiminde Örgüt Kültürü. Konya: Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.Google Scholar
 56. Katz, D., and B.S. Georgopoulos. 1976. Organizations in a changing world. Organizational behavior: Readings and cases, 383–401. New York: Macmillan.Google Scholar
 57. Kaynak, T. 1995. Organizasyonel Davranış ve Yönlendirilmesi. İstanbul: Alfa Baım Yayım Dağıtım.Google Scholar
 58. Kelly, J. 1975. Organizational behavior, Revised ed. London: Richard D. Irwin.Google Scholar
 59. King, A.D. 1998. Kültür, küreselleşme ve dünya sistemi. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.Google Scholar
 60. Kinnier, R.T., J.L. Kernes, and T.M. Dautheribes. 2000. A short list of universal moral values. Counseling and Values 45 (1): 4–16.CrossRefGoogle Scholar
 61. Koçel, T. 2014. İşletme Yöneticiliği, 270. İstanbul: Beta Basım A.Ş.Google Scholar
 62. Kroeber, A.L., and C. Kluckhohn. 1952. Cultur: A critical review of concepts and definitions. Cambridge, MA.Google Scholar
 63. Leblebici, D.N., and A. Karasoy. 2009. Örgüt kültürünün algılanan hizmet kalitesine etkisi: Kamu ve özel öğrenci yurtlarında karşılaştırmalı bir araştırma. H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 27(1): 279–304.Google Scholar
 64. Lewin, K. 1945. The research center for group dynamics at Massachusetts Institute of Technology, 126–136 (American Sociological Association).Google Scholar
 65. Lewin, K. 1951. Field theory in social science. New York: Harper & Brothers.Google Scholar
 66. Likert, R. 1967. The human organization: Its management and value. New York: McGraw-Hill.Google Scholar
 67. Maslow, A.H. 1954. Motivation and personality. New York: Harper & Row.Google Scholar
 68. Mayo, E. 1960. The human problems of an indusrial civilization. New York: The Viking Press.Google Scholar
 69. Miles, R.E., C.C. Snow, A.D. Meyer, and H.J. Coleman. 1978. Organizational strategy, structure, and process. Academy of Management Review, 546–562.CrossRefGoogle Scholar
 70. Minkov, M. 2011. Cultural differences in a globalizing world. Bingley: Emerald Publishing.Google Scholar
 71. Morley, D., and K.H. Chen. 1996. Introduction. In Critical dialogues in cultural studies, ed. D. Morley and K.H. Chen. London: Routledge, Chapman and Hall.Google Scholar
 72. Mullins, L.J. 1996. Management and organizational behavior, 4th ed. London: Pitmon Publishing.Google Scholar
 73. Münch, R., and N.J. Smelser. 2014. Cultural theo (C. Atay, Trans.). Istanbul: Pales Publications.Google Scholar
 74. Nalçaoğlu, H. 2004. Kültürel farkın yapısökümü. Phoenix: Ankara.Google Scholar
 75. Northcraft, G.B., and M.A. Neale. 1990. Organizational behavior. Orlando: The Dryden Press.Google Scholar
 76. Organ, D.W., and W.C. Hammer. 1982. Organizational behavior: An applied psychological approach. Texas: Business Publications.Google Scholar
 77. Ouchi, W.G. 1981. Theory Z: How American business can meet the Japanese challenge, 4th ed. Massachusetts: Addison-Wesley.Google Scholar
 78. Öğüt, A., and A. Kocabacak. 2008. Küreselleşme sürecinde Türk iş kültüründe yaşanan dönüşümün boyutları. Türkiyat Araştırmaları Dergisi 1 (23): 145–170.Google Scholar
 79. Özgener, Ş. 2000. Değer yönetimi: İmalat sanayiindeki Türk yöneticilerinin yükselen değerlerine iilişkin bir araştırma. Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, 173–189.Google Scholar
 80. Özgener, Ş. 2004. İş ahlakının temelleri: yönetsel bir yaklaşım, 1st ed. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Google Scholar
 81. Özkalp, E., and Ç. Kırel. 2016. Örgütsel Davranış, 6th ed. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.Google Scholar
 82. Özkalp, E., A.A. Özdemir, and E.C. Duyan. 2016. Değer tipleri ve öznel iyi oluş arasındaki ilişkide örgütsel vatandaşlık davranışının aracılık rolü. İş, güç endüstri ilişkileri ve insan kaynakları dergisi, 1–22.CrossRefGoogle Scholar
 83. Parsons, T. 1991. The social system. London: Routledge & Kegan Paul.Google Scholar
 84. Peters, T.J., and R.H. Waterman. 1987. Yönetme ve Yükselme Sanatı. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.Google Scholar
 85. Pettigrew, A.M. 1979. On studying organizatioal cultures. Administrative Science Quarterly 24 (4): 570–581.CrossRefGoogle Scholar
 86. Prencipe, A., and C.C. Helwig. 2002. The development of reasoning about the teaching of values. Child Development 73 (3): 841–856.CrossRefGoogle Scholar
 87. Ralston, D.A., D.H. Holt, R.H. Terpstra, and Y. Kai-Cheng. 2008. The impact of national culture and economic ideology on manegerial work values: A study of the United States, Russia, Japan, and China. Journal of International Business Studies 39 (1): 8–26.CrossRefGoogle Scholar
 88. Ralston, D.A., N.V. Thang, and N.K. Napier. 1999. A comparative study of the work values of north and south Vietnamese managers. Journal of International Business Studies 30 (4): 655–672.CrossRefGoogle Scholar
 89. Raven, B.H. 1999. Kurt Lewin address: Influence, power, religion, and the mechanism of social control. Journal of Social Issues 55 (1): 161–186.CrossRefGoogle Scholar
 90. Razik, T.A., and A.D. Swanson. 1995. Fundemental concepts of educational leadership and management. New Jersey: Merril Prentica Hall.Google Scholar
 91. Robbins, S.P. 1997. Essentials of organizational behavior. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.Google Scholar
 92. Robbins, S.P., and T.A. Judge. 2015. Örgütsel Davranış. Ankara: Nobel Yayıncılık.Google Scholar
 93. Rokeach, M. 1973. The nature of human values. New York: The Free Press.Google Scholar
 94. Ros, M., S.H. Schwartz, and S. Surkiss. 1999. Basic individual values, work values, and the meaning of work. Applied Psychology: An International Review 48 (1): 49–71.CrossRefGoogle Scholar
 95. Rush, H.M. 1976. The world of work and the behavioral sciences: A perspective and an overview. Organizational behavior: Readings and cases, 3–14. New York: Macmillian.Google Scholar
 96. Sabuncuoğlu, Z., and M. Vergiliel Tüz. 2013. Örgütsel davranış. Bursa: Aktüel Yayınları.Google Scholar
 97. Sargut, S.A. 2001. Kültürler Arası Farklılaşma ve Yönetim, 2nd ed. Ankara: İmge Kitabevi.Google Scholar
 98. Schein, E.H. 2010. Organizational culture and leadership. San Francisco: Wiley.Google Scholar
 99. Schwartz, S.H. 1999. A theory of cultural values and some implications for work. Applied Psychology: An International Review 48 (1): 23–47.CrossRefGoogle Scholar
 100. Scott, S., and R.A. Bruce. 1995. Decision-making style: The development and assessment of a new measure. Educational and Psychological Measurement 55 (5): 818–831.CrossRefGoogle Scholar
 101. Slocum, J.W., and D. Hellriegel. 2009. Principles of organizational behavior. South Western: Cengage Learning.Google Scholar
 102. Sverko, B. 1999. The work importance study: Recent changes of values in Croatia. Applied Psychology: An International Review 48 (1): 89–102.CrossRefGoogle Scholar
 103. Şişman, M. 1996. Yönetim Kuramı ve Kültürlerarası Farklılaşma Açısından Yönetim Uygulamaları. Eğitim Yönetimi 2 (2): 295–308.Google Scholar
 104. Şişman, M. 2002. Örgütler ve Kültürler. Ankara: Pegem A Yayınları.Google Scholar
 105. Tanase, I.A. 2015. The importance of organizational culture based on culture transfer, 848–852. s.n.: Bükreş.Google Scholar
 106. Taş, A., and E. Cevrioğlu. 2013. Ulusal kültürü oluşturan değerler tipolojisi-stratejik yönetim ilişkisi: kültürel kodların işletmelerin stratejik yönelimlerine etkisi üzerinde bir araştırma. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2): 417–435.Google Scholar
 107. TAV. 2018a. Invester relations. Available at: http://www.tavyatirimciiliskileri.com/en-EN/Pages/StrategicPriorities.aspx. Accessed 22 Feb 2018.
 108. TAV. 2018b. Sustainability report. Available at: http://www.tavyatirimciiliskileri.com/en-EN/Pages/CorporateSocialResponsibility.aspx. Accessed 2018 02 2018.
 109. TAV. 2018c. TAV investment relations annual report. [Online] Available at: http://www.tavyatirimciiliskileri.com/en-EN/Lists/Annual%20Reports/Attachments/16/TAV_FRAE_2016_MTB.PDF Accessed 22 Feb 2018.
 110. Taylor, F.W. 2013. Bilimsel Yönetimin İlkeleri, 6th ed. Ankara: Adres Yayınları.Google Scholar
 111. Thompson, K.R. 1990. Organizational culture: A behavioral perspective. Organizational climate and culture, 319–344. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.Google Scholar
 112. Trice, H.M., and J.M. Beyer. 1984. Studying organizational cultures through rites and ceremonials. Academy of Management Review 9 (4): 653–669.CrossRefGoogle Scholar
 113. Trist, E.L., and K.W. Bamforth. 1951. Some social and psychological consequences of the longwall method of coal getting: An examination of the psychological situation and defences of a work group in relation to the social structure and technological content of the work system. Human Relations 4 (1): 3–38.CrossRefGoogle Scholar
 114. Tuulik, K., T. Öunapuu, K. Kuimet, and E. Titov. 2016. Rokeach’s instrumental and terminal values as descriptors of modern organisation values. International Journal of Organizational Leadership 5 (2): 151–161.CrossRefGoogle Scholar
 115. Uyan, G. 2002. Öğretmenlerin iş değerleri, kişilik özellikleri ve iş tatminleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi: MEB’na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında gerçekleştirilen bir uygulama. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Google Scholar
 116. Ülgen, H., and S.K. Mirze. 2013. Stratejilerin Uygulanması-2: Yönetim Biçimleri, Paylaşılan Değerler, İnsan Kaynakları ve İşletme Yetenekleri. İşletmelerde Stratejik Yönetim, 408–435. Beta Yayınları: İstanbul.Google Scholar
 117. Vurgun, L., and S. Öztop. 2011. Yönetim ve örgüt kültüründe değerlerin önemi. SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 (3): 217–230.Google Scholar
 118. Weber, M. 1947. The theory of social and economic organization. New York: Oxford University Press.Google Scholar
 119. William, F.C. 1995. Values, nature and culture in American Corporation. North Carolina: Oxford University Press.Google Scholar
 120. Yeşil, S., İ.F. Doğan, and Ö. Doğan. 2016. Örgüt kültürünün girişimcilik yönelimi ile örgütsel performans üzerindeki etkisi: Kahramanmaraş ili tekstil sektörü örneği. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 14 (1): 150–172.Google Scholar
 121. Yiğittir, S. 2012. İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin değer yönelimlerinin Rokeach ve Schwartz Değer sınıflandırmasına göre değerlendirilmesş. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 19: 1–15.Google Scholar
 122. Yıldırım, A. 2011. İlköğretim okullarındaki örgüt ikliminin yönetici ve öğretmenlerin değer sistemleri bakımından incelenmesi. Konya: Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Google Scholar
 123. Yılmaz, P. 2010. Örgüt kültürü ve finans sektöründe bir uygulama. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi.Google Scholar
 124. Yozgat, O. 1978. İşletme Yönetimi. İstanbul: Nihad Sayar Yayınları.Google Scholar
 125. Yüksel, Y., and T. Durna. 2015. The adaptability of management models across cultures. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 7 (14): 295–316.Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Anadolu UniversityEskişehirTurkey
 2. 2.Hellenic American UniversityManchesterUSA

Personalised recommendations