Advertisement

Financing Vietnamese Higher Education: From a Wholly Government-Subsidized to a Cost-Sharing Mechanism

 • Hiep-Hung Pham
 • Huyen-Minh Vu
Chapter
Part of the Education in the Asia-Pacific Region: Issues, Concerns and Prospects book series (EDAP, volume 50)

Abstract

Over the last three decades, Vietnam’s higher education has transited radically from an elite to a mass system. Under this circumstance, the financing system in higher education has shifted significantly, from a wholly government subsidy system to a cost-sharing mechanism. This chapter traces such an evolvement of financing polices and proposes implications for policy-makers in Vietnam.

References

 1. ADB. (2009). Good practice in cost sharing and financing in higher education. Mandaluyong City: Asian Development Bank.Google Scholar
 2. ADB. (2012). Counting the cost: Financing Asian higher education for inclusive growth. Mandaluyong City: Asian Development Bank.Google Scholar
 3. Ben, M. M. (2008). Credit constraints in education: Evidence from international data. Journal of Applied Economics, 11(1), 33–60.CrossRefGoogle Scholar
 4. Bergh, A., & Fink, G. (2008). Higher education policy, enrollment, and income inequality. Social Science Quarterly, 89(1), 217–235.CrossRefGoogle Scholar
 5. Bộ Giáo dục và Đào tạo [Ministry of Education and Training]. (2013). Thống kê giáo dục 2013 [Education statistics 2013]. Retrieved June 24, 2016, from http://moet.gov.vn/?page=11.11&view=5251
 6. Ha, M. (2015). Điều chỉnh mức vay tín dụng học sinh, sinh viên [Adjustment on loan for pupils, students]. Nongnghiep. Retrieved June, 24, 2016 from http://nongnghiep.vn/dieu-chinh-muc-cho-vay-tin-dung-hoc-sinh-sinh-vien-post153221.html
 7. Hayden, M., Pham, P., Lam, Q. T., Pettigrew, A., Meek, L., Ryan, N., et al. (2012). Master plan for Vietnam’s higher education system. Hanoi: Southern Cross University.Google Scholar
 8. Johnstone, D. (2004). The economics and politics of cost-sharing in higher education: Comparative perspectives. Economics of Education Review, 23(4), 403–410.CrossRefGoogle Scholar
 9. London, J. D. (2011). Education in Vietnam: historical roots, recent trends. In J. D. London (Ed.), Education in Vietnam (pp. 1–56). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.CrossRefGoogle Scholar
 10. Maslen, G. (2012). Worldwide student numbers forecast to double by 2025. University World News. Retrieved June 24, 2016 from http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20120216105739999
 11. Ngân hàng Chính sách Xã hội [Vietnam Bank for Social Policies]. Tăng mức cho vay học sinh, sinh viên lên tối đa 1,25 triệu đồng/tháng [The maximum amount of student loan is increased to 1.25 million VND/month]. Retrieved October, 12, 2016 from http://vbsp.org.vn/tang-muc-cho-vay-hoc-sinh-sinh-vien-len-toi-da-125-trieu-dongthang.html
 12. Nguyen, T. H. (2014a). Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao trong các trường đại học công lập Việt Nam [Improving financing management for high-qualified courses at public higher education institutions in Vietnam]. Unpublished doctoral dissertation. National University of Economics, Hanoi.Google Scholar
 13. Nguyen, V. P. (2014b). Đại học tư thục phi lợi nhuận: vì sao họ làm được còn chúng ta thì chưa? [Non-profit university: Why can they do it but not us?]. Retrieved June 24, 2016 from http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/ykien/112457/Dai-hoc-tu-thuc-phi-loi-nhuan-Vi-sao-ho-lam-duoc-con-chung-ta-thi-chua?.html
 14. Nguyen, M. H., & Pham, H. H. (2014). Tín dụng sinh viên – kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam [Student loan – International experiences and implications for Vietnam]. Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán [Journal for study of Finance Accounting], 2, 127.Google Scholar
 15. Pham, D. C. (2009, December). Vai trò quản lý của Nhà nước trong giáo dục đại học – góc nhìn từ lý thuyết kinh tế học hiện đại [The role of state management in higher education from modern economics perspectives]. Trình bày tại Hội thảo quốc tế về chính sách cho giảng viên và các nhà lãnh đạo giáo dục trong quá trình đổi mới giáo dục, Trường đại học giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội [Paper presented at the International workshop on policies for teachers and educational leaders in innovative educational process, College of Education, Vietnam National University, Hanoi].Google Scholar
 16. Pham, H. (2011). Vietnam: Young academic talent not keen to return. University World News. Retrieved June 24, 2016, from http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20110722201850123
 17. Pham, P. (2012). Đầu tư và chia sẻ chi phí trong giáo dục đại học Việt Nam [Investment and cost-sharing in Vietnam’s higher education]. Báo cáo thường niên về giáo dục [Annual report on education]. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội [Hanoi: Vietnam National University, Hanoi’s Publisher].Google Scholar
 18. Pham, H. H., & Tran, N. A. (2014). Chia sẻ chi phí: rào cản hay tiền đề cho phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam [Cost-sharing: Obstacles or premises for the development of Vietnam’s higher education system]. Retrieved June 24, 2016, from https://hocthenao.vn/2014/09/04/chia-se-chi-phi-rao-can-hay-tien-de-cho-phat-trien-giao-duc-dai-hoc-o-viet-nam-pham-hung-hiep-tran-ngoc-anh/
 19. Schofer, E., & Meyer, J. W. (2005). The worldwide expansion of higher education in the twentieth century. American Sociological Review, 70(6), 898–920.CrossRefGoogle Scholar
 20. Thanh, H. (2015). Gần 178.000 cử nhân, thạc sỹ thất nghiệp [About 178,000 bachelor, master holders unemployed]. VnExpress. Retrieved June, 24, 2016 from http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/gan-178-000-cu-nhan-thac-si-that-nghiep-3251443.html
 21. Tieu, H. (2015). Các trường đại học đồng loạt tăng học phí: liệu phụ huynh có kham nổi? [Universities enhance tuition fees simultaneously: Are parents able to afford?]. Phunuonline. Retrieved June, 24, 2016 from http://phunuonline.com.vn/thoi-su/xa-hoi/cac-truong-dh-dong-loat-tang-hoc-phi-lieu-phu-huynh-co-kham-noi-7120/
 22. Tradingeconomics. (2016). Vietnam youth unemployment rate 2011–2016. Retrieved October 16, 2016 from http://www.tradingeconomics.com/vietnam/youth-unemployment-rate
 23. Vietnam Education Dialogue. (2015). Tổng kết về phương hướng cải cách đại học ở Việt Nam [Review on studies of higher education reforms in Vietnam]. Retrieved June 24, 2016 from https://hocthenao.vn/2015/06/11/phuong-huong-cai-cach-dai-hoc-o-viet-nam-doi-thoai-giao-duc/
 24. World Bank. (2012). Vietnam: Higher education and skills for growth. Washington, DC: The World Bank.CrossRefGoogle Scholar
 25. Ziderman, A. (2002). Alternative objectives of national student loan schemes: Implications for design, evaluation and policy. Welsh Journal of Education (Special International Issue), 11(1), 37–47.Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2019

Authors and Affiliations

 • Hiep-Hung Pham
  • 1
 • Huyen-Minh Vu
  • 2
 1. 1.Center for Research and Practice on EducationPhu Xuan UniversityHueVietnam
 2. 2.Faculty of Linguistics and Cultures of English Speaking CountriesVNU Hanoi University of Foreign Languages and International StudiesHanoiVietnam

Personalised recommendations