Advertisement

Binding Pancreaticojejunostomy: How I Do It

 • Jiang Tao Li
 • Shu You Peng
 • Yuan Quan Yu
Chapter

Abstract

The leak from the needle hole between jejunal and pancreatic remnant is the possible reason for traditional pancreaticojejunostomy. To overcome this disadvantage, binding pancreaticojejunostomy was developed, and the rate of anastomotic leak was decreased significantly compared with conventional pancreaticojejunostomy. Binding pancreaticojejunostomy is an easy and safe technique for pancreaticoduodenectomy.

Keywords

Binding pancreaticojejunostomy Pancreaticoduodenectomy 

References

 1. 1.
  Bassi C, Dervenis C, Butturini G, Fingerhut A, Yeo C, Izbicki J, Neoptolemos J, Sarr M, Traverso W, Buchler M. Postoperative pancreatic fistula: an international study group (ISGPF) definition. Surgery. 2005;138(1):8–13.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. 2.
  Peng SY, Mou YP, Jiang XC, Peng CH, Cai XJ, Zhao GL, Wu YL, Wang JH, Li JD, Lu SC, Xu MK, Jin CS, Xu JR. Intraseromuscular sheath pancreaticojejunostomy: 11 cases. Chin J Pract Surg. 1996;16(10):596–7.Google Scholar
 3. 3.
  Peng SY, Wu YL, Peng CH, Jiang XC, Mou YP, Wang JH, Cai XJ, Li JD, Lu SC, Xu MK. Binding pancreaticojejunostomy: 28 cases. Chin J Surg. 1997;03:31–2.Google Scholar
 4. 4.
  Peng SY, Mou YP, Cai XJ, Peng CH. Binding pancreaticojejunostomy is a new technique to minimize leakage. Am J Surg. 2002;183(3):283–5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. 5.
  Peng SY, Mou YP, Liu YB, Su Y, Peng CH, Cai XJ, Wu YL, Zhou LH. Binding pancreaticojejunostomy: 150 consecutive cases without leakage. J Gastrointest Surg. 2003;7(7):898–900.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. 6.
  Peng SY, Wang JW, Hong DF, Liu YB, Wang YF. Binding pancreaticoenteric anastomosis: from binding pancreaticojejunostomy to binding pancreaticogastrostomy. Updates Surg. 2011;63(2):69–74.  https://doi.org/10.1007/s13304-011-0067-6.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 7. 7.
  Peng SY, Liu YB, Mou YP, Cai XJ, Peng CH, Wu YL, Fang HQ, Fan MM, Shen HW. Compared study on type I and II binding pancreaticojejunostomy. Chin J Pract Surg. 2002;22(5):279–80.  https://doi.org/10.3321/j.issn:1005-2208.2002.05.010.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Bai MD, Peng SY, Liu YB, Chen XP, Shi LB, Pan JF, Xu JM, Meng XK, Cheng XD, Wang Y, Sun JM, Fan MM, Tang Z. Wound healing after pancreaticojejunostomy in piglets: a comparison between anastomotic methods. Zhonghua Wai Ke Za Zhi. 2003;41(6):458–61.  https://doi.org/10.3760/j:issn:0529-5815.2003.06.017.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. 9.
  Mou YP, Xu XW, Zheng X, Zhu LH, Peng SY. [The measurement of pre-binding and post-binding tolerance pressure in binding pancreaticojejunostomy]. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2004 2;84(11):904–6. [Article in Chinese].Google Scholar
 10. 10.
  Peng SY, Hong DF, Liu YB, Tan ZJ, Li JT, Tao F. Binding pancreaticogastrostomy. Zhonghua Wai Ke Za Zhi. 2009;47(2):139–42.  https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0529-5815.2009.02.019.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. 11.
  Peng SY, Li JT, Cao LP, Zhu LH, Hong DF, Li N, Liu YB, Wang YF, Yu YQ. Binding pancreatic duct to mucosa anastomosis. Zhonghua Wai Ke Za Zhi. 2011;49(9):834–8.  https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0529-5815.2011.09.018.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. 12.
  Huang CY, Peng SY, Zhu JH, Wu QS, Zhao JF, Zhang XL. End-to-side binding pancreaticojejunostomy. J Surg Conc Pract. 2011;16(5):452–4. [Article in Chinese]Google Scholar
 13. 13.
  Hong DF, Peng SY. [Establishment and individual application of the system of binding pancreaticojejunostomy and binding pancreaticogastrostomy]. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2014;94(24):1841–3. [Article in Chinese]Google Scholar
 14. 14.
  Hong D, Liu Y, Peng S, Sun X, Wang Z, Cheng J, Shen G, Zhang Y, Huang D. Binding pancreaticogastrostomy in laparoscopic central pancreatectomy: a novel technique in laparoscopic pancreatic surgery. Surg Endosc. 2016;30(2):715–20.  https://doi.org/10.1007/s00464-015-4265-z.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. 15.
  Peng SY, Wang JW, Li JT, Mou YP, Liu YB, Cai XJ. Binding pancreaticojejunostomy—a safe and reliable anastomosis procedure. HPB (Oxford). 2004;6(3):154–60.  https://doi.org/10.1080/13651820410016598.CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Peng SY, Wang JW, Lau WY, Cai XJ, Mou YP, Liu YB, Li JT. Conventional versus binding pancreaticojejunostomy after pancreaticoduodenectomy: a prospective randomized trial. Ann Surg. 2007;245(5):692–8.  https://doi.org/10.1097/01.sla.0000255588.50964.5d.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 17. 17.
  Liu YB, Peng SY. Mechanisms of binding pancreaticojejunostomy to prevent pancreatic leakage. World Chin J Digestol. 2003;11(5):596–7.  https://doi.org/10.3969/j.issn.1009-3079.2003.05.030.CrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  Liu Y, Zhu J, Wang J, Li J, Kong Y, Ma X, Wang X, Peng S. A reliable anastomosis procedure to minimize pancreatic leakage-binding pancreaticojejunostomy: supported by animal experiments. Pancreas. 2008;36(2):210–2.  https://doi.org/10.1097/01.mpa.0000311839.50430.18.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 19. 19.
  Bai MD, Rong LQ, Wang LC, Xu H, Fan RF, Wang P, Chen XP, Shi LB, Peng SY. Experimental study on operative methods of pancreaticojejunostomy with reference to anastomotic patency and postoperative pancreatic exocrine function. World J Gastroenterol. 2008;14(3):441–7.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 20. 20.
  Buc E, Flamein R, Golffier C, Dubois A, Nagarajan G, Futier E, Pezet D. Peng’s binding pancreaticojejunostomy after pancreaticoduodenectomy: a French prospective study. J Gastrointest Surg. 2010;14(4):705–10.  https://doi.org/10.1007/s11605-009-1125-y.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 21. 21.
  Yang SH, Dou KF, Sharma N, Song WJ. The methods of reconstruction of pancreatic digestive continuity after pancreaticoduodenectomy: a meta-analysis of randomized controlled trials. World J Surg. 2011;35(10):2290–7.  https://doi.org/10.1007/s00268-011-1159-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 22. 22.
  Kim JM, Hong JB, Shin WY, Choe YM, Lee GY, Ahn SI. Preliminary results of binding pancreaticojejunostomy. Korean J Hepatobiliary Pancreat Surg. 2014;18(1):21–5.  https://doi.org/10.14701/kjhbps.2014.18.1.21.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 23. 23.
  Wang WC, Sheng XM, Pan RF. Experience in the application of modified Peng’s binding technique II on pancreaticojejunostomy in the primary hospital. Anhui Med J. 2012;33(5):567–8.  https://doi.org/10.3969/j.issn.1000-0399.2012.05.019.CrossRefGoogle Scholar
 24. 24.
  Qin RY, Cao XY, Zhu F, Wang X. Efficacy of simplified binding pancreaticojejunostomy. Chin J Dig Surg. 2011;10(2):129–31.  https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.1673-9752.2011.02.015.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2018

Authors and Affiliations

 • Jiang Tao Li
  • 1
 • Shu You Peng
  • 1
 • Yuan Quan Yu
  • 1
 1. 1.Department of Surgery, The Second Affiliated HospitalZhejiang University School of MedicineZhejiangChina

Personalised recommendations